Oferta de treball: OFICIAL DE MANTENIMENT JARFELS   Alta: 11/04/2019   Codi: 10120

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria ÀREA LOGÍSTICA: Operaris i manipuladors de materials i fabricació de productes industrials
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

S'obre la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per proveir llocs de treball temporals (vacances, interinatges, acumulació de tasques...) d'oficials de manteniment per l'empresa municipal de JARFELS. Les funcions a realitzar són: responsabilitats principals d'instal.lació i manteniment del mobiliari urbà (bancs, papereres, rètols, etc) i jocs infantils (gronxadors, tobogans, molles,...)
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta segons calendari laboral.
-Sou: 22800€ bruts anuals
-Horari: de 7:30h a 15:00h
-Tipus de contracte: eventual segons necessitat (prova 1 mes)
Municipi de treball: Castelldefels
REQUISITS GENERALS:

 • Ser ciutadà espanyol o,
 • Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o,
 • Disposar de permís de treball vigent.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les presents bases.

 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  REQUISITS ESPECÍFICS

 1. Titulació acadèmica mínima ESO o Graduat Escolar. Si es tracta d'un títol estranger, cal disposar de l'homologació corresponent.

 2.  Experiència laboral mínima de 2 anys com a oficial de 1ª o de 2ª en fusteria i/o manteniment de mobiliari urbà a àrees de jocs infantils.

 3. Acreditar el coneixement de les llengües castellana a nivel superior i de la llengua catalana equivalent al nivell B. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria.

 4. Estar en possessió del carnet de conduir classe B

Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 14 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria a la web de JARFELS, SA. www.jarfels.net
El termini romandrà obert des del dia 11 d'ABRIL AL 3 DE MAIG de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en les oficines de JARFELS a la Crta de la Sentiu, 17 de Castelldefels de diluns a divendres de 9:00-13:00h

 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: jarfels@jarfels.com

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.jarfels.net  i a La Guaita presencialment.
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.jarfels.net
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de selecció es publicarà a la página web de l'empresa.
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web  No es farà una convocatària individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de Jarfels.

Formació requerida: Graduat Escolar (EGB / ESO)

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50