A què ens comprometem

 • Vetllar pel compliment de la normativa sanitària.
 • Supervisar, en els casos que la llei ho requereix,  les inspeccions sanitàries a les activitats comercials. 
 • Elaborar i executar el Pla integral contra els mosquits del municipi.
 • Realitzar les desinfeccions i desratitzacions per al control de plagues als espais públics, en un termini màxim d'una setmana des de la comunicació a l'Àrea.
 • Oferir la vacunació escolar gratuïta que determina el Departament de Salut, anualment, a les escoles de primària i secundària de la ciutat, amb la col·laboració dels equips sanitaris d'Atenció Primària.
 • Oferir el programa d'educació per a la salut a totes les escoles de primària i secundària de la ciutat.
 • Informar, assessorar i gestionar qualsevol actuació relacionada amb les operacions funeràries del cementiri municipal en el termini de 10 dies.
 • Mantenir el servei de Salvament i Socorrisme a la Platja, seguint criteris de Qualitat.
 • Mantenir en bones condicions les instal·lacions municipals.
 • Fomentar, en tots els casos en què sigui possible, la resolució de problemàtiques sanitàries mitjançant la medició entre la ciutadania.
 • (*) Veure Carta de Serveis de la Oficina d'Informació al Consumidor.

 

Com mesurem els nostres compromisos

Per poder comprovar l'assoliment dels nostres compromisos, establim una sèrie d'indicadors:

 • Nombre total d'establiments alimentaris controlats sanitàriament, respecte al quinquenni anterior i respecte el nombre d'establiments alimentaris del municipi (trimestral).
 • Nombre total de queixes i denúncies ciutadanes relatives a temes sanitaris (trimestral).
 • Comparativa amb quinquenni anterior i ajustat a la població
 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries relatives a plagues
 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre d'actuacions relatives a animals
 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre d'actuacions relatives a mosquits
 • Nombre de denúncies i nombre d'actuacions per insalubritat
 • Nombre de denúncies i nombre d'actuacions alimentàries
 • Percentatge d'animals recuperats pels propietaris (trimestral), respecte any anterior i respecte nombre d'habitants.
 • Comparativa amb quinquenni  anterior i ajustat a la població .
 • Percentatge de gossos recollits per l'Ajuntament que hagin estat adoptats (semestral).
 • Comparativa amb  quinquenni anterior i ajustat a la població.
 • Percentatge de denúncies en què s'hagi utilitzat la mediació com a eina per a la resolució de conflictes (trimestral).
 • Percentatge d'alumnat vacunat a l'escola (anual).
 • Percentatge d'alumnat al qual  s'ha fet la revisió bucodental (anual).
 • Nombre d'enterraments i altres actes funeraris realitzats (inhumació de cendres, exhumacions, autoritzacions, buidats, renovació de nínxols, trasllats, canvis de titularitat, liquidacions ...) (trimestral).
 • Nombre de persones assistides pel servei de salvament i socorrisme (anual).
 • Percentatge d'alumnat de la ciutat, tant de primària com de secundària, que hagi participat en una o més activitats de promoció de la salut  (setembre-juny).
 • Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la platja en relació amb el servei de salvament i socorrisme. (Font: enquesta de satisfacció de Q de platges. Anualment)
 • Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual).
 • (*) Veure Compromisos de la Carta de Serveis de la Oficina d'Informació al Consumidor.

 

Indicadors Salut 2019

Indicadors Salut 2018

Indicadors Salut 2017

Indicadors Salut 2016

Indicadors Salut 2015


Revisat: 28/11/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50