Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Agent de Policia Local    Places 5  (temporal)   Publicació 21/03/2012 DOGC    Procés de selecció finalitzat

Fi inscripció: 10/04/2012    Grup: C2    Categoria: Agent de Policia Local    Sistema de selecció: concurs oposició


 

 

 

ANUNCI

 

 

El regidor-delegat de Règim Interior de l'Ajuntament, el dia 15 de març de 2012, ha dictat el decret següent:

 

“ VIST l'acord del Ple d'aquest Ajuntament, adoptat en sessió del dia 23 de febrer de 2012, pel qual s'aprovà el pressupost municipal, la plantilla i la RLLT del personal funcionari, laboral i eventual de l'Ajuntament de Castelldefels per a l'exercici 2012.

 

ATÈS que a la plantilla es constata l'existència de 5 places d'agent de la policia local i una plaça de caporal i que és necessari cobrir interinament aquestes places, per assegurar la dotació mínima de patrulles i de personal de comandament en els diferents torns, per donar el servei essencial de prestar seguretat ciutadana en el municipi, d'acord amb l'informe emès pel Cap de la Policia Local i del Sotsinspector de Seguretat Ciutadana, de data 12 de març de 2012 i la LBRL.

 

ATÈS que de conformitat amb l'article 3, de l'apartat 2 del Reial Decret-lley 20/2011 de 30 de desembre, és possible nomenar interinament, per cobrir situacions excepcionals que obeeixen a necessitats urgents i inajornables i que afecten al funcionament d'un servei públic essencial.

 

Atès que la Llei de Bases de Règim Local, disposa a l'article 25, els serveis que obligatòriament han d'exercir els municipis, entre els que es troben la seguretat en llocs públics i l'ordenació del trànsit de vehicles i persones en les vies urbanes, entre d'altres, que presta la Policia Local de Castelldefels. 

Vistes les BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A L'ACCÉS A PERSONAL FUNCIONARI, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA SERVEIS ESPECIALS, CLASSE POLICIA LOCAL, AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS, aprovades pel Ple i publicades en el DOGC número 5155, de 18/6/2008, negociades amb la representació sindical

Atès que la representació sindical ha estat consultada i informada de les bases específiques que ha de regir el procés de selecció.

 

En virtut de les facultats que la legislació de Règim local vigent atribueix a la Presidència de la Corporació i en ús de la delegació conferida pel decret de l'alcaldia de 12 de setembre de 2011 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28/09/2011),

 

R E S O L C:

 

Primer.- Aprovar les següents bases específiques que han DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM D'INTERINITAT, DE 5 PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL.

 

Segon.- Publicar un anunci de les bases específiques al DOGC, al Butlletí Oficial de la Província i a la web municipal.

 

CONVOCATÒRIA QUE HA DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA PROVISIÓ EN RÈGIM D'INTERINITAT DE 5 PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, ESCALA ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVEIS ESPECIALS DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

 

Objecte de la convocatòria:

 

És la provisió mitjançant concurs oposició lliure de 5 places de funcionari interí de carrera, agent de la Policia Local, escala administració especial, subescala de serveis especials de la plantilla de personal de l'Ajuntament de Castelldefels i constitució d'una borsa de treball d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovada en sessió plenària del dia 23.2.2012. El procés de selecció es regirà per aquestes bases específiques i en allò que expressament es faci remissió a les “bases reguladores del procés de selecció per a l'accés a personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, de l'Ajuntament de Castelldefels” publicades al DOGC número 5155, de 18 de juny de 2008, entenent-se les remissions a “funcionari de carrera” com a funcionari interí als efectes d'aquesta convocatòria específica. Els/les aspirants seleccionats/ades prestaran els seus serveis a les dependències municipals, amb una jornada de 40 hores setmanals, sent la jornada anual de 1620 hores i els horaris que a aquest efecte s'estableixin per a l'organització del servei, en torn partit o continuat a torns, de dilluns a diumenge, ambdós inclosos, sens perjudici de les necessitats del servei i els descansos legals corresponents.

 

Les retribucions seran: 25.004 euros bruts anuals, corresponents al grup de classificació C2 i complement de destinació 11, o, si s'escau, el que resti consolidat d'acord amb la normativa.

 

Les funcions bàsiques del lloc de treball d'agent de Policia Local amb caràcter, interí són les establertes a la RLLT, les establertes en la Llei de Policies Locals i hauran de complir qualsevol altra funció que se li atribueixi per llei o per reglamentació municipal del cos.

 

Els/les aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent i, especialment, la Llei orgànica de protecció de dades.

 

D'acord amb el pressupost municipal pel 2012, aprovat en sessió plenària de 23 de febrer de 2012, de les 5 places per proveir en règim d'interinitat, 2 places es cobriran segons temporalitat establerta per l'execució pressupostària i/o es produeixi altra situació administrativa regulada en la normativa de la funció pública i 3 places seran cobertes per un període de 5 mesos. L'ordre d'adjudicació de les places s'efectuarà segons ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció.

 

Tret de la convocatòria de les 5 places de Policia amb caràcter interí abans esmentada i a l'efecte del que preveu el decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, l'Ajuntament podrà considerar els aspirants d'aquesta convocatòria per a la provisió amb caràcter interí de les situacions establertes en l'article 31.2 de l'esmentat decret així com per les suplències que es derivin de situacions d'IT o per les derivades de la conciliació de la vida personal, familiar i professional, sempre que es reuneixin i s'acompleixin els requisits mínims de superació de prova psicotècnica, prova física i revisió mèdica. En cada nomenament de funcionari interí s'establiran les circumstàncies de cessament i en tot cas el període de durada de l'interinatge en els supòsits previstos en l'article 31.2, apartats b) c) i d).

 

L'Ajuntament podrà augmentar el nombre de places ofertades derivat de les possibles vacants  abans  del  començament de les proves selectives, mitjançant un decret del president de la Corporació.

 

Segona.-Requisits dels aspirants

 

Per prendre part en el procés selectiu és necessari que els/les aspirants reuneixin, en la data de termini de presentació de sol·licituds, els requisits establerts a la base 2 de les bases reguladores del procés de selecció per a l'accés a personal funcionari, escala administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, de l'Ajuntament de Castelldefels” publicades al DOGC núm 5155, de 18 de juny de 2008 (en davant bases generals).

 

Tercera.- Presentació d'instàncies

 

Remissió al que disposa la base general 3, excepte pel que fa a la documentació acreditativa dels mèrits per sol·licitar prendre part en el procés de selecció, la qual es presentarà pels aspirants en el moment que el tribunal indiqui, abans de la valoració dels mèrits.

 

Quarta.- Admissió dels/les aspirants

 

Remissió al que disposa la base 4 de les bases generals

 

Cinquena.- Tribunal Qualificador

 

Remissió al que disposa la base 5 de les bases generals.

 

Sisena.- Desenvolupament del procés selectiu

 

Remissió al que disposa la base 6 de les bases generals

 

Setena.- Fase d'oposició

 

Remissió al que disposa la base 7 de les bases generals, excloent-se l'apartat b) de la base 7.3 referent a les preguntes relacionades amb temes de l'actualitat social, cultural i política, a determinació del Tribunal en el moment de celebració de les proves.

La puntuació total de la prova de la base 7.3 a) serà de 20 punts, constarà de 60 preguntes tipus test, de caràcter teòric o pràctic, i versarà sobre el temari que consta a l'annex d'aquestes bases específiques i/o les funcions del lloc de treball.

 

Vuitena.- Fase de concurs

 

Remissió al que disposa la base 8 de les bases generals. Queda exclosa d'aquesta convocatòria la base 8.4.

Es valorarà el títol de patró de navegació bàsica per moto d'aigua.

 

Novena.- Entrevista i/o proves psicotècniques

 

Remissió al que disposa la base 9 de les bases generals.

 

Desena.- Qualificació Final i resta del procés

 

Remissió al que disposen les bases 10 a 13, 15, 16, 17 i 18 de les bases generals

 

Onzena.- Formació i Període de prova

 

Els aspirants que superin el procés de selecció i siguin proposats pel seu nomenament com agents interins realitzaran, prèviament a aquest, un curs de formació interna que establirà la Direcció de Règim Interior conjuntament amb la prefectura de Policia Local. Aquest curs es podrà ampliar també, si s'escau, a un nombre determinat dels aspirants que restin en borsa de treball.

 

S'establirà en els nomenaments d'interinitat un període de prova de dos mesos, que es superarà amb informe favorable del cap de la policia local i del sostinspector de Seguretat Ciutadana, prèvia determinació dels ítems a valorar.

 

 

ANEXOS

 

I. Remissió al que disposen els annexes 1, 2 de les bases generals en quant a proves mèdiques i proves físiques.

 

TEMES DE CONEIXEMENTS GENERALS I ESPECÍFICS

Tema 1.- LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA: Principis generals. Les llibertats i els drets dels ciutadans. L'organització política i territorial de l'Estat.

Tema 2.- L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA: Disposicions generals. La Generalitat, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat en matèria de seguretat. 

Tema 3.- LA LLEI MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL: L'organització municipal. Competències dels ajuntaments. El personal al servei dels ens locals.

Tema 4.- LLEI ORGÀNICA DE FORCES I COSSOS DE SEGURETAT: Concepte, missió i objectius de la policia. Normes bàsiques d'actuació. Els diferents cossos policials a l'Estat espanyol.

Tema 5.- LLEI DE LES POLICIES LOCALS: Disposicions generals. Principis d'actuació i funcions. La coordinació de les policies locals i la col·laboració amb els altres cossos policials. Estructura i organització de la policia local. Règim disciplinari. El Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals (D233/2002, de 25 de setembre)

Tema 6.- EL CODI PENAL: Garanties penals i aplicació de la Llei. Concepte de delicte i de falta. Persones responsables. Les penes.

Tema 7.- LLEI SOBRE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA: Normes generals de circulació. Senyalització. Permisos i llicències de conduir. Condicions dels vehicles per poder circular.

Tema 8.- LES ORDENANCES I ELS BANS: Concepte. Aprovació. Persones a qui obliguen. Control del seu compliment.

Tema 9.- Ordenança de Civisme de l'Ajuntament de Castelldefels.

Tema 10.- CONEIXEMENTS GENERALS DE LA CIUTAT. Introducció històrica. Nuclis rurals. Nuclis urbans. Serveis i comunicacions. Característiques socials i culturals. Característiques i situació de les urbanitzacions.

Tema 11.- L'atestat policial: concepte, naturalesa, formes d'iniciació, requisits formals, valor processal, l'atestat policial: diligències que l'integren, les actes, la inspecció ocular i la recollida de proves.

Tema 12.- La detenció: límits legals, supòsits i garanties. Procediment “d'Habeas corpus”.

Tema 13.- El domicili: concepte, casuística, persones jurídiques. L'entrada i registre.

Tema 14.- Delictes contra la seguretat del trànsit. Incidències de la imprudència en l' àmbit els accidents de circulació.

Tema 15.- Delictes de violència de gènere, contra la salut pública i contra el medi ambient.”.

 

La qual cosa es fa pública per al seu coneixement general.

 

Castelldefels, 15 de març de 2012

 

El regidor-delegat de Règim Interior,

 

 

 

 

 

Pedro José de la Coba Ruíz

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50