Oferta Pública: Convocatòries a l'Ajuntament de Castelldefels

Agents Policia Local    Places 11    Publicació 25/02/2019 DOGC    Inscripció Tancada

Avís: Avís - Presentació d'instàncies

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

 

Les instàncies s'hauran de presentar en el model normalitzat formulari RRHH0001, SIGNAT, publicat a la web municipal (www.castelldefels.org) i ajustat per aquesta convocatòria, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (Plaça Església,1 ), horari: http://www.castelldefels.org/ca/guiaciutat.asp?idGuia=21944&id_opcio=4935 en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació al BOPB i al DOGC, juntament amb fotocòpia de:

-DNI,

-carnets de conduir

-titulació acadèmica requerida per participar

-certificat de nivell B2 del MECR de català

-Currículum Vitae

 

El formulari RRHH001 signat i la documentació que acredita els requisits de participació, es podrà presentar pels següents mitjans:

 

a) De manera presencial a l'Oficina de registre de l'Ajuntament de Castelldefels (OAC).

b) En el registre electrònic de l'Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l'article 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en endavant, LPACAP).(1) (1) I d'acord al que es disposa a la disposició final setena de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, conforme les previsions relatives al registre electrònic, punt d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic produeixen efectes al cap de dos anys de l'entrada en vigor de la Llei” (octubre de 2017 esdevé obligació).

c) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi (correu administratiu).

d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) A les oficines d'assistència en matèria de registre.

 

Quan les instàncies no siguin presentades en el Registre General d'aquest Ajuntament, l'aspirant haurà de comunicar-ho de forma immediata al departament de Personal de l'Ajuntament de Castelldefels, via email (personal@castelldefels.org), dins del termini e presentació d'instàncies, adjuntat al correu electrònic els documents requerits a la convocatòria.

 

En tot cas, la documentació original serà aportada abans de la contractació o nomenament.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50