Reclamacions a les llistes del cens electoral / intenció de vot  (tràmit)

Rectificacions i/o inclusió en el cens electoral de les persones empadronades a Castelldefels, ja sigui perquè consten amb dades erronies o no consten al cens electoral.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Qualsevol ciutadà/ana amb dret a vot i que consti empadronat a Castelldefels.

En funció de les eleccions constaran en el cens:

Eleccions municipals

Ciutadania de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de la celebració de les eleccions i que constin empadronats a Castelldefels.

Ciutadania de països que formen part de la Unió Europea, no espanyols que hagin manifestat la seva intenció de vot i que constin empadronats a Castelldefels.

Ciutadania de països no comunitaris amb el que Espanya te firmat conveni de reciprocitat (Bolivia, Cabo Verde, Xile, Colombia, Corea, Equador, Islandia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguay, Perú i Trinidad i Tobago) que hagin manifestat la seva intenció de vot* i que constin empadronats a Castelldefels i reunir els següents requisits:

  • Ser major de 18 anys i no estar privat del dret de sufragi actiu
  • Tenir autorització de residència a Espanya, (tarjeta de residència de llarga duració o bé tarjeta de residènica permanent.
  • Haver residit legalment un mínim de 5 anys (noruecs 3 anys) el dia de la votació. En cas de no rebre la carta del Cens Electoral tot i reunir els requisits hauran d'aportar el Certificat de Residència que emet l'Oficina d'Estrangers de Barcelona.

* Aquesta intenció de vot caldrà renovar-la cada cop que es realitzin les eleccions municipals.

Eleccions a les Corts Generals i al Parlament de Catalunya

Ciutadania de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de la celebració de les eleccions i que constin empadronats a Castelldefels

Eleccions al Parlament Europeu

Ciutadania de nacionalitat espanyola que tinguin 18 anys o més el dia de la celebració de les eleccions i que constin empadronats a Castelldefels.

Ciutadans de països que formen part de la Unió Europea, no espanyols i hagin manifestat la seva intenció de vot i que constin empadronats a Castelldefels.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Tramitació presencial

Pas a pas

  1. Recepció de la petició presencialment a l'OAC
  2. Comprovar si es tracta de fer intenció de vot o reclamació a les llistes del cens electoral
  3. Comprovar les dades amb la documentació presentada
  4. Traslladar la reclamació a l'Oficina del Cens Electoral

Realitzar la intenció de vot o la reclamació amb el formulari corresponent, segons sigui el cas i adjuntar fotocòpia del Document d'Identitat.

On es pot tramitar

Documentació que ha de portar el sol·licitant

1. DNI.

2. En tot cas, la modificació es realitarà després d'haver presentat el document que la justifica

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50