Subvencions destinades al comerç urbà  (tràmit)

L'ajuntament concedeix subvencions destinades al suport del comerç urbà, en les matèries següents:

- Foment i dinamització comercial a través de l'animació i altres activitats adreçades a impulsar el consum al municipi.

- Promoció del producte artesanal local.

- Millora i rendibilitat dels punts de venda i adequació dels establiments comercials per a la millora competitiva del seu entorn de treball.

S'estableixen les següents línies de subvenció:

1. Fomentar la realització d'activitats dirigides a l'animació i la dinamització comercial adreçades als consumidors amb l'objectiu d'impulsar el consum al municipi.

Les activitats desenvolupades hauran de preveure accions d'animació i dinamització comercial que incrementin l'atractivitat de la zona comercial on es desenvolupin i del seu entorn.

2. Fomentar la promoció i difusió de l'artesania local.

Les activitats desenvolupades hauran de preveure accions de difusió i promoció de l'artesania local.

3. Incentivar la rendibilitat dels punts de venda (físics) per tal d'afavorir l'activitat comercial i la millora de l'espai públic.
L'activitat subvencionada seran aquelles actuacions de reforma dels establiments per modernitzar i adequar l'oferta a les necessitats del consumidor.
Les activitats desenvolupades han de preveure accions de difusió i promoció de l'artesania local.

Abast i Requisits

Qui ho pot sol·licitar

Línia 1: Entitats sense ànim de lucre, associacions o fundacions locals destinades al suport del comerç urbà, legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Ciutadanes de Castelldefels.

Línia 2: o bé entitats sense ànim de lucre, associacions o fundacions locals, o bé persones físiques o jurídiques; en ambdós casos amb activitat econòmica en el terme municipal de Castelldefels. Per a les línies 1 i 2 també poden ser beneficiàries les agrupacions previstes en l'art. 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que fomentin accions que potenciïn el comerç local a nivell generalitzat i no a nivell particular

Línia 3: Persones físiques i jurídiques, domiciliades a Castelldefels titulars de petites empreses comercials detallistes amb establiment comercial de venda a peu de carrer, amb superfície inferior a 800 m2, i persones físiques i jurídiques, dels següents serveis amb establiment comercial a peu de carrer: tintoreries, bugaderies, neteja i reparació de calçat, surgit i reparació de roba, perruqueríes i salons d'estètica i bellesa, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, bars i restaurants, serveis de menjar preparat i càtering, tallers mecànics, agències de viatges minoristes, que duguin a terme actuacions subvencionables descrites en les bases.

Quan es pot sol·licitar

Des del dia immediatament posterior a la publicació al BOPB del decret de convocatòria, fins el dia 1 de setembre de 2018 o fins a exhaurir el pressupost anual.

Recursos que es poden interposar

Recurs potestatiu de reposició (1 mes)
Recurs contenciós administratiu (2 mesos)

Termini de resolució i sentit del silenci

Silenci negatiu.

Legislació aplicable

Informació Relacionada

Tramitació presencial

Pas a pas

1. Presentació de la sol.licitud i la documentació requerida.

2. Tramitació interna de totes les sol·licituds segons els criteris que s'estableixen a les Bases

3. La Junta de Govern Local aprovarà la concessió de les subvencions i es donarà trasllat a les persones interessades.

4. Un cop finalitzada l'activitat subvencionada es formalitzarà l'imprès de justificació i s'aportarà la documentació establerta a les Bases.

 

On es pot tramitar

Models de documentació a emplenar

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50