(esta información solo está disponible en catalán)

NOTA INFORMATIVA IIVTNU SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARATÒRIA D'INCONSTITUCIONALITAT

ÀREA D'HISENDA, GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA I UNIVERSITATS

SERVEIS ECONÒMICS

UI de Gestió de Tributs

---

IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU/Plusvàlua)

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARATÒRIA D'INCONSTITUCIONALITAT

---

 

Tal com es preveia, el Tribunal Constitucional (TC), mitjançant Sentència de data 11 de maig de 2017, ha declarat la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regulen l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), però únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increments de valor, en considerar que en la seva configuració, l'IIVTNU, conegut com l'Impost sobre la plusvàlua, vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica, perquè el seu meritament no es vincula necessàriament a l'existència d'un increment real del valor del terreny, sinó a la seva mera titularitat durant un període de temps, deixant en mans del legislador la concreció dels mitjans de prova admissibles en aquest sentit.

 

Tenint en compte que encara no existeix aquesta base normativa que ens permeti saber cóm conèixer si hi ha increment patrimonial en la transmissió objecte de l'impost i la validesa dels mitjans de prova acceptables, l'actuació de l'Ajuntament en aquests moments és la següent:

 

  • Recursos, reclamacions o sol·licituds de devolució d'ingressos indeguts ja presentats: se n'ha suspès la tramitació fins que estiguin vigents les modificacions normatives a aplicar, moment a partir del qual es reprendrà el tràmit i se'n donarà resposta.

 

  • Liquidacions practicades contra les quals es vulgui presentar recurs de reposició (si es compleixen els requisits i s'està dins del termini de 30 dies des de la data de notificació): es poden presentar amb qualsevol formulari o amb la plantilla d'instància normalitzada de l'Ajuntament, disponible en el web (www.castelldefels.org). La tramitació romandrà en suspensió com el cas del punt anterior.

 

  • Liquidacions ja pagades de les que se'n pretengui sol·licitar la devolució d'ingrés indegut (si es compleixen els requisits i s'està dins del termini de 4 anys des de la notificació, salvat canvis normatius): es pot presentar amb qualsevol formulari o amb la plantilla d'instància normalitzada de l'Ajuntament, disponible en el web (www.castelldefels.org). La tramitació romandrà en suspensió com el cas dels punts anteriors.

 

 

TINGUEU PRESENTS ELS TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ PER SI US CONVÉ INTERROMPRE'LS

 

 

També podeu contactar directament amb GESTIÓ DE TRIBUTS a través dels telèfons 662.305.200 i 671.051.778 o via e-mail: Gestio_tributaria@castelldefels.org


Revisado: 06/07/2017

↑ subir
©
Ayuntamiento de Castelldefels
Plaza de la Iglesia, 1 - 08860 Castelldefels
Teléfono: 93 665 11 50