Edictes i anuncis

SUSPENSIÓ COBRAMENT TAXA INSTAL.LACIÓ, OCUPACIÓ I APROFITAMENT DE LA ZMT, PEL 30/6/20, I PRÒRROGA, ALS ADJUDICATARIS DE LLICENCIES D'OCUPACIÓ TEMPORAL A LA PLATJA DE CASTELLDEFELS  (26/05/2020)

Via Pública - Llicències

Núm. Exp.: 2020/4561

AMD-Platja

DECRET/ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDESSA

 

Vista la resolució de la regidora-delegada de Via Pública i Promoció Econòmica de l'Ajuntament, de data 21 de març de 2016, que aprovà definitivament els Plecs de Condicions Generals i de Prescripcions Tècniques que regeixen l'atorgament de les llicències d'ocupació a la platja de Castelldefels, per a la instal·lacions de serveis de temporada els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

 

Vista la resolució del regidor-delegat de Territori, Mobilitat i Platges, de data 18 de març de 2020, que prorroga les llicències d'ocupació per a la instal·lació de serveis de temporada a la platja de Castelldefels, per a l'any 2020, amb subjecció a les prescripcions que s'han contemplat fins al moment i als requeriments d'aquest Ajuntament, pel que respecta al compliment de les normes que siguin d'aplicació, sense assumpció de cap responsabilitat ni dret a indemnització en cas que en qualsevol moment es determini incompatible alguna instal·lació amb les obres d'ampliació del Tram II del Pg. marítim, si es duen a terme.

 

Vist l'escrit presentat pel GREMIO DE HOSTELERIA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT, actuant en representació dels titulars de les llicències d'ocupació a la platja de Castelldefels, per a la instal·lacions de serveis de temporada, presentat en data 30 d'abril de 2020 (registre n. 2020007375), pel qual exposa que d'acord amb el Real Decret 463/2020, de 14 de març, que va declarar l'Estat d'Alarma, per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel Covid-19, i conforme a la Resolució STL/737/2020, de 13 de març de la Generalitat de Catalunya, per la que s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció, així mateix, i d'acord amb la resta de mesures adoptades per evitar l'expansió del Covid-19, aquestes van incloure el tancament de tots els establiment de restauració oberts al públic. I, per tant, demana que l'Ajuntament adopti les mesures econòmiques  suficients a favor dels titulars de les llicències d'ocupació esmentats, per tal de minimitzar al màxim l'impacta econòmic que està generant el Covid-19.

 

Atès que davant l'impacte econòmic i social d'aquesta situació s'ha optat per donar prioritat absoluta a protegir i donar suport al teixit productiu i social, per minimitzar l'impacte negatiu que tindrà la pandèmia sobre l'economia espanyola. També es pretén minimitzar l'impacte social i facilitar que l'activitat econòmica es recuperi un cop superada la crisis sanitària, per evitar que tingui conseqüències negatives permanents o estructurals.

 

Atès que l'article 6, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per a cada Administració la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries, en el marc de les ordres directes de l'autoritat competent als efectes de l'Estat d'Alarma i sense perjudici d'allò establert als articles 4 i 5 de l'esmentat Reial Decret.

 

Vist l'informe del Cap de la Secció Jurídica Administrativa, dedata 6 de maig de 2020, que dona resposta a les peticions expressades a l'escrit presentat pel GREMIO DE HOSTELERIA DE CASTELLDEFELS Y BAIX LLOBREGAT, actuant en representació dels titulars de les llicències d'ocupació a la platja de Castelldefels, per a la instal·lacions de serveis de temporada, i proposa acceptar l'ajornament del pagament de les taxes municipals corresponents al temps d'ocupació; l'exoneració del pagament dels 3.000€ corresponents a  suport a la gestió i/o promoció de platja que projecti o programi l'Ajuntament (millores en la seguretat, la informació, la protecció medi ambiental i l'oci); i la aprovació d'una pròrroga per l'any 2021. Per aquests motius  es considera convenient, adequat i inajornable,  dictar resolució per tal de suspendre la liquidació de la taxa  per instal·lacions, ocupació i aprofitament de la zona marítima terrestre, proposant un altra data, mes llunyana, als efectes de  minimitzar els efectes econòmics que de segur ha produït als titulars de les llicències d'ocupació temporal de la platja de Castelldefels.

 

Vist l'article 60, apartat 1er. del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el

Reglament de patrimoni dels ens local i en virtut de les facultats que la legislació de

Règim local vigent atribueix a la Presidència de la Corporació,

 

RESOLC:

 

Primer.- Procedir a la tramitació del present procediment  administratiu, per  considerar-se la mateixa imprescindible i inajornable, a causa de la seva vinculació amb la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, als efectes de minimitzar els efectes econòmics que de segur ha produït als titulars de les llicències d'ocupació temporal de la platja de Castelldefels.

 

Segon.-Suspendre el cobrament de l'Ordenança Fiscal núm. 15, Taxa  per instal·lacions, ocupació i aprofitament de la zona marítima terrestre, previst pel dia 30 de juny de 2020, als adjudicataris  de les llicències d'ocupació temporal a la platja de Castelldefels, per a la instal·lacions de serveis de temporada els anys 2016, 2017, 2018 i 2019.

 

Tercer.- Modificar la clàusula segona del Plec de Condicions Administratives Generals que regeixen l'atorgament de les llicències d'ocupació a la platja de Castelldefels, per a la instal·lacions de serveis de temporada els anys 2016, 2017, 2018 i 2019, prorrogades per l'any 2020,  en el sentit de modificar la data del pagament de l'import de les taxes municipals per aquesta temporada, establerta pel 30 de juny, i fixant-la, pel període compres entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2020. La quantia de les taxes a liquidar   es calcularà des de  la data que aquest any s'iniciï  l'activitat fins al 30 de setembre de 2020, segons el que preveu l'Ordenança Fiscal número 15 "Taxa per instal·lacions, ocupació i aprofitament de la zona marítima terrestre".

 

Quart.- Deixar sense  efecte, per a la temporada 2020, el compromís de col·laborar econòmicament amb 3.000,00€ els Lots 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16  i 1.000,00€ els Lots 4 i 5, per a suport a la gestió i/o promoció de platja que projecti o programi l'ajuntament (millores en la seguretat, la informació, la protecció medi ambiental i l'oci).

 

Cinquè.- Prorroga les llicències d'ocupació per a la instal·lació de serveis de temporada a la platja de Castelldefels, per a l'any 2021, amb subjecció a les prescripcions dels Plecs de Condicions Generals i de Prescripcions Tècniques aprovats, esmentats al primer paràgraf.

 

Sisè .- Publicar aquesta resolució a la pàgina Web i fer-ne la màxima difusió als  efectes legals oportuns i de coneixement general.

 

Setè .- Assabentar-ne el Ple de l'Ajuntament en la propera sessió ordinària que celebri.

 

Castelldefels, 21 de maig de 2020.

 

L'ALCALDESSA

 

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50