Edictes i anuncis

APROVACIÓ SUSPENSIÓ LLICÈNCIES EN L'ÀMBIT DISCONTINU DELIMITAT PER AV. 309, 308 I 350 I PELS TERRENYS D'EQUIPAMENTS SITUATS A C. FONT, 56 I FONDO CA N'AIMERIC, 1  (09/10/2020)

E D I C T E

 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 29 de setembre 2020, adoptà l'acord següent:

 

Primer.- Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització; com també suspendre l'atorgament de les llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació, reforma i rehabilitació de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial a l'àmbit discontinu delimitat pels carrers Ramal de l'Av. 309, Av. 308 i l'Av. 350 i pels terrenys d'equipaments situats al carrer Font, 56 i un fragment del Camí Fondo de Ca n'Aimeric, 1, del Barri de Montmar, de Castelldefels,  als efectes d'estudiar la possible modificació del planejament vigent per tal d'analitzar, estudiar i obtenir un espai privat per  transformar-lo en públic, adequar-lo i fer-lo accessible, concretament la zona verda central del barri, actualment de difícil accés i molt fragmentada pels diversos vials que la travessen. Així mateix, la modificació possibilitaria la implantació d'habitatges de protecció pública, com també, la implantació d'habitatges de promoció privada per tal de fer viable la adquisició de part d'aquest espai i la seva transformació urbanística.

 

Paral·lelament, a la zona d'equipaments de Ca n'Aimeric, s'estudiaria la possibilitat d'implantar un equipament privat destinat a sales de vetlla, un servei inexistent en el terme municipal de Castelldefels. Tot això en l'àmbit que es grafia en el plànol de delimitació subjecte a suspensió de les esmentades llicències següent:

 

 

 

 

 

Segon.- Disposar que aquesta suspensió afecta a totes aquelles sol·licituds de llicències, les declaracions responsables i les comunicacions prèvies presentades posteriorment al present acord.

 

Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona, en la pàgina web municipal i al tauler d'edictes electrònic d'aquesta corporació.

 

L'expedient restarà a disposició de qualsevol interessat en la secció Jurídica Administrativa de l'àrea de política territorial. L'horari de consultes serà: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. Per realitzar les consultes serà necessari concertar una cita prèvia a través l'OAC, Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

 

Quart.- Encarregar a la Regidoria-delegada d'Hisenda i Gestió Econòmica, habitatge, planejament i urbanitzacions, perquè en el termini d'un any, elabori l'instrument de planejament pertinent (Modificació Puntual Pla General Metropolità de Barcelona), amb la finalitat d'estudiar en profunditat l'ordenació del sector, analitzant les possibles solucions i alternatives a l'àmbit de la suspensió i, en tots el supòsits, preservar al màxim els valors ambientals de l'àmbit d'actuació.

 

En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació del present edicte, hom pot interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat amb el que disposen els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. Això no obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.

 

L'alcaldessa

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50