Edictes i anuncis

VALORACIÓ DE LA SUBSTITUCIÓ ECONÒMICA DEL DEURE DE CESSIÓ PER INCREMENT D'APROFITAMENT I RESERVA DE SISTEMES A LES ACTUACIONS EN SÒL URBÀ QUE COMPORTIN UN INCREMENT DE DENSITAT .  (02/12/2020)

 

ANUNCI

 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de novembre de 2020, va acordar el següent:

 

Primer .- Aprovar el document de valoració de la substitució econòmica del deure de cessió per increment d'aprofitament i reserva de sistemes a les actuacions en sòl urbà que comportin un increment de densitat, redactat pels serveis jurídics i tècnics municipals i subscrit en data 15 i 21 de setembre de 2020. Document que forma part integrant del present acord i que cada any s'haurà d'actualitzar per adaptar-los als valors reals dels increments d'aprofitament i dels preus de zones verdes, prenent com a valor de venda mitjà del municipi el publicat a la web d'Habitatge de la Generalitat com a compravendes d'habitatges registrades al municipi de Castelldefels el 4T de l'any en curs.

 

Segon.- Establir que, de conformitat a la disposició addicional de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità a l'àmbit de Castelldefels, com a condició prèvia a l'atorgament de llicències que suposin un increment del nombre d'habitatges, la obligatorietat de fer les reserves de sistemes d'espais verds i equipaments previstes a l'article 100.2 del TRLU, així com la cessió del percentatge de l'increment d'aprofitament urbanístic, d'acord amb la Disposició addicional 2a apartat 3 del TRLUC.

Per tant:         - S'haurà de cedir una reserva per a sistemes de 10 m2 de sòl destinat a zones verdes i equipaments per cada habitatge nou.

- S'haurà de cedir el 10% de l'increment d'aprofitament urbanístic que comporti l'actuació per l'augment de densitat.

 

Tercer.- Aquesta reserva i increment d'aprofitament urbanístic s'haurà de liquidar abans de l'aprovació per Junta de Govern Local de l'acord d'atorgament de la corresponent llicència d'obres de nova construcció o canvi d'ús a residencial.

Quart.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província, la Web municipal i a e-tauler.

 

En el termini d'un mes comptat a partir de la data de publicació d'aquest edicte al BOPB podeu interposar contra aquest acte, definitiu en via administrativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució expressa, el recurs s'entendrà presumptament desestimat.

 

En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui la resolució expressa del recurs de reposició, o en el de sis mesos a partir de l'endemà de la data en què aquest s'hagi d'entendre presumptament desestimat , podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Barcelona.

 

Si opteu per interposar directament el recurs jurisdiccional, el termini serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data d'aquesta publicació.

 

Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. Això no obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.

 

L'Alcaldessa

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50