Edictes i anuncis

Aprovació inicial de les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts directes per als deutes de lloguers d'habitatges en el municipi de Castelldefels  (10/01/2022)

APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS DIRECTES PER ALS DEUTES DE LLOGUERS D'HABITATGES EN EL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS.

 

ANTECEDENTS DE FETS:

 

El passat 29 de setembre de 2020, el Ple de l'Ajuntament de Castelldefels va aprovar l'Acord de Ciutat. Aquest acord recull un pla de mesures i eixos estratègics, fruit d'un compromís de la participació de la ciutadania, agents econòmics i socials del territori, públics i privats, entitats esportives, culturals, educatives i associacions veïnals de la ciutat, així com institucions supramunicipals, que van consensuar més de 180 propostes per reactivar Castelldefels.

 

La mesura 71 d'aquest Acord estableix: “Crear una línia d'ajuts d'urgència destinats al pagament de lloguers complementària a les de la Generalitat i el Govern de l'Estat i que cobreixi a aquelles persones que queden fora de les convocatòries. ".

 

És voluntat d'aquest Ajuntament donar compliment a aquesta mesura per ajudar a les famílies amb risc d'exclusió social que tant han patit a causa de les crisis econòmiques i sanitàries recents.

 

Així mateix, l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, estableix les matèries respecte a les quals els ens locals exerceixen competències pròpies, essent aplicable en aquest supòsit la previsió de l'apartat e) que contempla “Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.Ver preguntas y respuestas” 

 

FONAMENTS DE DRET:

 

En tot allò no previst en aquestes bases serà d'aplicació la següent normativa:

 

• Llei 38/2003, General de Subvencions, el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

• Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels.

 

• Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).

 

• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.

 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local.

 

• Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

 

• Bases d'execució del Pressupost en vigor.

 

• Resta de disposicions aplicables en matèria de Règim Local.

 

Per tot l'exposat, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa de l'Àrea de Dinamització Econòmica, de data     , es proposa al Ple de la corporació l'adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- Aprovar inicialment les bases específiques que han de regir la concessió d'ajuts directes per als deutes de lloguers d'habitatges en el municipi de Castelldefels, amb subjecció a les determinacions bàsiques següents:

 

"BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ D'AJUTS DIRECTES PER ALS DEUTES DE LLOGUERS D'HABITATGES EN EL MUNICIPI DE CASTELLDEFELS.

 

Article 1.- Objecte de la subvenció:

 

L'objecte de les presents bases és la definició i regulació de les condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions a persones físiques arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte econòmic i social d'alguna situació greu o difícil que posa en perill la continuïtat o el desenvolupament de la seva normalitat habitual, del seu dia a dia, degut a la manca de recursos econòmics. La finalitat d'aquests ajuts és, per tant, ajudar a resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total de lloguers d'habitatges habituals, que succeeixin als períodes establerts a les corresponents convocatòries.

 

Article 2.- Règim jurídic:

 

Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es subjecten al següent règim jurídic:

 

 • Són actes voluntaris i eventuals.
 • Són lliurement revocables i distingibles en la seva quantia en qualsevol moment en funció de l'adequació de les activitats i la justificació presentada, a tota la normativa que ha donat dret a la subvenció.
 • No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.
 • No serà exigible augment o revisió de la subvenció per part del beneficiaris.
 • La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment.

 

Serà d'aplicació la següent normativa:

 

 • Llei 38/2003, General de Subvencions, el seu reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Castelldefels.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local.
 • Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.
 • Bases d'execució del Pressupost en vigor.
 • Resta de disposicions aplicables en matèria de Règim Local.

 

Així mateix, també seran aplicables la normativa sobre transparència i la llei de protecció de dades de caràcter personal.

 

Article 3.- Sol·licitants: requisits i obligacions.

 

Per poder obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones físiques majors d'edat que els sol·licitin hauran d'acreditar tenir un deute vençut i exigible d'impagaments del lloguer de l'habitatge actual, mitjançant el compliment de tots els requisits següents:

 

 1. Que la persona sol·licitant tingui la seva residència legal a Castelldefels.
 2. Que el sol·licitant sigui titular d'un contracte de lloguer a Castelldefels i que en constitueixi el domicili habitual.
 3. Que la quantia del lloguer, sense tenir en compte taxes i impostos (escombraries, IBI,...) ni despeses de comunitat de veïns, no excedeixi del que estableixin les convocatòries corresponents.
 4. Que el sol·licitant tingui rebuts impagats de lloguer. Els impagaments de lloguers s'han d'haver produït als períodes establerts a les convocatòries
 5. Que el sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 6. Sol·licitar la subvenció, segons el que estableixi la convocatòria corresponent.
 7. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectuï l'Ajuntament de Castelldefels, així com qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que li sigui requerida en l'exercici de les actuacions anteriors.
 8. Disposar de la documentació legalment exigible atenent a la naturalesa jurídica del beneficiari amb la finalitat de garantir l'exercici adequat de les facultats de comprovació i control.
 9. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, ja que poden ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 10. Procedir al reintegrament dels fons rebuts en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 11. No patir cap inhabilitació per contractar amb les administracions públiques o per obtenir-ne subvenció, i trobar-se facultades per actuar en nom propi.
 12. No trobar-se en cap dels supòsits d'incompatibilitat que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques.
 13. Trobar-se dins els límits d'ingressos de la unitat de convivència, en què està inclòs el sol·licitant, establerts a les convocatòries corresponents. Entenent que per unitat de convivència, es considera la persona o conjunt de persones que viuen i gaudeixen d'un habitatge de manera habitual i permanent i amb vocació d'estabilitat, i que estiguin empadronades a l'habitatge, amb independència de la relació existent entre totes elles.
 14. Estar al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l'Agència Tributària (Hisenda), amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Castelldefels. Es considerarà que el sol·licitant està al corrent d'obligacions quan no tingui deutes en període executiu, llevat que aquests deutes es trobin ajornats o fraccionats o quan la seva execució es trobi suspesa.

 

No poden percebre les ajudes les persones titulars del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència que tingui algun dels vincles següents:

 

 1. Parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 2. Ser soci o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a arrendadores.

 

Article.- 4.- Consignació pressupostaria:

 

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i les quanties que es destinen a cada convocatòria seran a càrrec de les aplicacions pressupostàries del pressupost municipal de l'exercici corresponent que s'especificaran en cada convocatòria.

 

Article.- 5.- Procediment de concessió de la subvenció:

 

La concessió de les subvencions esmentades s'efectuarà mitjançant un règim de concessió directa.

 

Article.- 6.- Criteris d'atorgament de la subvenció:

 

L'atorgament de les subvencions s'efectuarà en base al compliment dels requisits i de la documentació exigida a l'hora de presentar la sol·licitud i, per tant, a especificar en la convocatòria de la subvenció.

La proposta de resolució del procediment es basarà:

 • En el compliment dels requisits establerts en aquestes bases per part dels beneficiaris, que siguin objecte de subvenció, no seran subvencionables els rebuts els quals siguin diferent a l'objecte definit a l'art. 1 d'aquestes bases.
 • En l'ordre d'entrada  (data de registre de la sol·licitud).
 • I, en l'existència de crèdit disponible a la consignació pressupostària aprovada per cada període a la convocatòria corresponent.

Article 7.- Quantia de les subvencions, Criteris generals:

 

Les dotacions individuals i la dotació màxima destinada a aquestes subvencions s'establirà, atenent a la consignació pressupostària aprovada per a cada període a la convocatòria corresponent. Si bé, el límit màxim per beneficiari i convocatòria no podrà superar els 12.000 €.

 

Com a norma general, les subvencions no podran excedir el 50% dels deutes totals de lloguers aportats, corresponents als terminis establerts a les convocatòries.

Entenent com a deute de lloguers, la totalitat de despeses incloses als rebuts de lloguers, sempre que així estigui establert al contracte corresponent.

 

No obstant això, es podrà arribar fins al 100 % d'aportació municipal quan la Comissió qualificadora consideri que les sol·licituds compleixen els requisits establerts a l'Annex 1 Clàusula social.

 

Article 8.- Procediment a seguir. Òrgans competents per a la instrucció, resolució del procediment, termini de resolució i acceptació.

 

8.1.- Procediment a seguir

 

Informat l'expedient, el contingut de les bases reguladores s'haurà de sotmetre a valoració del Ple municipal; procediment que requerirà en tot cas una aprovació inicial, un termini d'informació pública mínim de 20 dies hàbils, d'acord amb l'article 124 del ROAS, posteriorment, la publicació íntegra del text de les bases en el Butlletí Oficial de

la Província.

 

L'article 22.2.d) de la LRBRL estableix que l'òrgan competent per a l'aprovació de les presents bases, és el Ple municipal, i aquesta competència no pot ser objecte de delegació.

 

Un cop aprovades les bases reguladores, podrà iniciar-se el procediment de concessió de les ajudes, mitjançant l'aprovació de la convocatòria, la qual tindrà necessàriament el contingut mínim de l'article 23 de la LGS.

 

 

 

 

 

8.2.- Òrgans competents per a la instrucció, resolució del procediment,  termini de resolució i acceptació:

 

La instrucció del procediment correspondrà al Cap de promoció econòmica i foment de l'ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels o al Cap de l'àrea gestora de la subvenció que estableixi la convocatòria.

 

Per a la valoració de les sol·licituds es crearà una Comissió que estarà integrada per les persones següents:

 

President: Regidor d'habitatge o persona en qui delegui.

 

Vocals: El Cap de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació de l'Ajuntament de Castelldefels o el Cap de l'àrea gestora de la subvenció que estableixi la convocatòria, o persona en qui deleguin.

      Un/a tècnic/a de l'àrea gestora de la subvenció.

 

Secretària: Tècnica responsable de l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament de Castelldefels o persona en qui delegui.

 

La Comissió podrà comptar amb l'assessorament tècnic extern, el qual actuarà amb veu però sense vot.

 

L'òrgan responsable de la resolució del procediment d'atorgament de les subvencions serà l'Alcaldia per atribució directa de la normativa de règim local, o òrgan en qui delegui.

 

8.3.- Termini resolució i atorgament:

 

L'òrgan instructor examinarà les sol·licituds presentades i requerirà als interessats que han presentat una sol·licitud amb defectes esmenables, amb manca de documentació preceptiva o amb documentació inexacta o defectuosa, que esmenin els defectes o aportin la documentació que falta, en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació del requeriment.

 

Un cop avaluades les sol·licituds, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució de concessió o denegació de les ajudes a l'òrgan competent per resoldre.

 

Les sol·licituds de subvenció seran resoltes i notificades en el termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

La manca de resolució d'atorgament dins el termini indicat té efecte desestimatori.

 

 

 

 

8.4.- Acceptació:

 

Sempre que l'ordenança general de subvencions no indiqui quelcom diferent, la persona física beneficiària de la subvenció restarà obligada a signar, en el termini d'un mes des de la notificació de l'atorgament, un escrit d'acceptació de la  subvenció, d'acord amb el model que es podrà descarregar del web de l'Ajuntament (seu electrònica) o que li serà facilitat pel servei competent.

 

Article 9.- Pagament. Possibilitat de pagaments a compte.

 

Amb caràcter general, el pagament de les subvencions s'efectuarà una vegada la comissió qualificadora determini el compliment de tots els requisits exigits a la convocatòria.

 

El pagament de la subvenció és realitzarà un cop acreditats els deutes de lloguer existents amb anterioritat a la data de la publicació d'aquestes bases, o amb anterioritat a les dates de publicació de les convocatòries posteriors, i  generats en els períodes que s'especifiquin a cada convocatòria.

 

El pagament es realitzarà a l'arrendador amb posterioritat a la presentació de:

 

 • Declaració de l'arrendador dels deutes de lloguer corresponents al beneficiari.
 • Declaració de l'arrendador de les dades bancàries on percebre l'import de la subvenció.
 • Compromís de l'arrendador de facilitar, amb posterioritat al cobrament de la subvenció, els rebuts dels lloguers pagats amb la subvenció a l'arrendatari beneficiari ( amb còpia a l'ajuntament).
 • Autorització de l'arrendatari beneficiari de la subvenció a què aquesta sigui abonada directament a l'arrendador.

 

Degut a la naturalesa de la subvenció, contemplada en aquestes bases, no s'escau la possibilitat de pagaments a compte.

 

En tot cas, l'import total a satisfer no podrà superar el percentatge que consti a l'acord d'atorgament de la subvenció.

 

Article 10.- Justificació.

 

Amb posterioritat al pagament de la subvenció, caldrà aportar copia dels rebuts dels lloguers pagats amb la subvenció.

 

10.1.- Despeses justificables.

 

Es consideren despeses subvencionables les que de manera indubtable responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada  que s'efectuïn en el termini establert,  i que compleixin  els preceptes d'aquestes Bases i de la convocatòria.  Que per a les subvencions que se'n derivin  d'aquestes bases, seran els rebuts de lloguers impagats durant el període establert a la convocatòria.

 

10.2.- Despeses NO justificables:

 

No seran subvencionables ni justificables, les despeses facturades al beneficiari quan  qualsevol membre de la unitat de convivència que tingui algun dels vincles següents:

 

 1. Parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.
 2. Ser soci o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a arrendadores.

 

 

Article 11.- Modificació, revocació i renúncia a la subvenció.

 

11.1.- Modificació:

 

Amb posterioritat a l‘acord de concessió i abans de la finalització del termini d'execució de l'activitat subvencionada, es podrà modificar d'ofici o a sol·licitud del/ de la beneficiari/a, l'import, el termini d'execució, el de justificació i altres obligacions quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:

 

 1. Quan el produeixi una alteració en els condicions que van determinar la concessió de la subvenció.
 2. Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació o altres subvencions, ajuts o aportació de qualsevol origen, públic o privat, que sumats als de l'Ajuntament superin els cot total del projecte o de l'activitat subvencionada.
 3. Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament el total de l'import exigit a les presents bases.

 

La modificació de la resolució requerirà que es dicti una resolució expressa a tal efecte, i tant en el supòsit de modificació de l'ajuda atorgada, es concedirà al beneficiari un termini d'audiència de 10 dies abans de resoldre definitivament.

 

11.2.- Revocació:

 

Quan, com a conseqüència de la fiscalització de la subvenció per part de l'interventor municipal, procedeixi dur-ne a terme una revocació, i l'import definitiu d'aquesta sigui inferior a l'import pagat, el perceptor estarà obligat a reintegrar l'excés.

 

 

 

 

 

11.3.- Renúncia:

 

El beneficiari de la subvenció haurà de presentar renúncia parcial o total, i retornar si escau, total o parcialment, l'import atorgat si, un cop s'hagi dictat l'acte administratiu d'atorgament, esdevé impossible dur a terme l'acte subvencionat.

 

També haurà de presentar renúncia parcial quan hi hagi hagut sobrant en el finançament de l'objecte subvencionat:

 

 • Quan les despeses per a realitzar l'acte subvencionat hagin estat menors a les previstes.
 • Quan les subvencions, ajudes, altres ingressos o recursos obtinguts per/per l'acte subvencionat superin el cost del mateix.

 

Article 12.- Reformulació de sol·licituds.

 

Els beneficiaris d'una subvenció, per raons justificades, podran sol·licitar la reformulació de les subvencions concedides. La nova subvenció haurà de ser aprovada pel mateix òrgan que la va concedir i, en tot cas, haurà de respectar l'objecte, criteris de valoració i altres requisits previstos en aquets bases i a la corresponent convocatòria.

 

Article 13.- Compatibilitat de la subvenció amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat:

 

Aquestes subvencions seran compatibles amb l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos concedits per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens privat o públic, sempre i quan l'import conjunt dels ajuts no superi el cost total del lloguer a subvencionar/de les despeses suportades pel beneficiari.

 

Així mateix aquestes ajudes seran compatibles amb l'atorgament de bonificacions i exempcions fiscals.

 

Article 14.- Reintegrament de la subvenció

 

Procedirà el reintegrament de la subvenció en els supòsits previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que són els següents:

 

 1. Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides per al seu atorgament o ocultant aquelles que ho haguessin impedit.
 2. Incompliment total o parcial de l'activitat subvencionada que fonamenta la concessió de la subvenció.
 3. Incompliment de l'obligació de justificació o la justificació insuficient, amb les condicions previstes a l'article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 4. Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió contingudes a l'article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 5. Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer previstes als articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com d'incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents quan d'això es derivi la impossibilitat de verificar la destinació del pagament de rebuts de lloguers endarrerits a la subvenció percebuda, la realitat i regularitat de l'activitat subvencionada o la concurrència de subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, provinents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

El procediment de reintegrament de subvencions es regeix per les disposicions generals sobre procediments administratius aplicables a l'Ajuntament. S'iniciarà d'ofici per resolució/acord de l'òrgan competent d'aprovació de la revocació, per denúncia o a conseqüència de l'informe de control financer emès per la Intervenció. S'ha d'indicar la causa que determini el seu inici, les obligacions incompletes pel beneficiari i l'import de la subvenció a reintegrar.

Aquests reintegraments tindran el caràcter d'ingressos de dret públic. El període d'ingrés en via voluntària serà l'establert amb caràcter general per als ingressos directes. Si no s'ingressessin dins d'aquest període es procedirà per via de compensació o de constrenyiment d'acord amb el Reglament General de Recaptació, a través del procediment sobre gestió recaptadora de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT).

 

 

ANNEX 1

CLÀUSULA SOCIAL COMPLEMENTÀRIA

 

1. Objecte

Atenent al que es disposa en l'article 7 d'aquestes bases, aquesta clàusula social està adreçada a les persones amb especials dificultats econòmiques, prèviament acreditades i que els hi impedeixen  assumir les despeses de lloguer impagades.

 

2. Destinataris/àries

Aquest ajut complementari es destinarà a les persones beneficiàries dels ajuts establerts en aquestes bases i que per la seva especial situació socioeconòmica, la qual s'explicitarà a les convocatòries corresponents, podrà arribar al 100% dels deutes de lloguer.

 

3.-Requisits per a resultar beneficiari de la Clàusula social.

1.- Complir els requisits per a resultar beneficiaris de les subvencions objecte d'aquetes bases.

2.-No tenir uns ingressos de la unitat familiar superiors als definits específicament a la convocatòria, per a optar a l'ajut complementari de la clàusula social.

 

 

 

 

4. Presentació i documentació per fer la sol·licitud

Les sol·licituds es podran presentar d'acord amb l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a  l'Ajuntament de Castelldefels, tot d'acord amb el que preveu l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i hauran d'anar acompanyades de la documentació següent:

 

            1.- Còpia de la sol·licitud de la subvenció objecte d'aquestes bases.

2. Sol·licitud d'aquest ajut social complementari.

3. La documentació que acrediti el compliment dels requisits previstos a cada

convocatòria per accedir a aquest ajut de clàusula social.

 

 

 

5. Notificació de la concessió de l'ajut complementari

En els casos de concessió de subvencions per aquestes clàusules socials es notificarà als beneficiaris l'atorgament de la subvenció.

 

6. Import dels ajuts

- L'import d'aquest ajut complementari, sumant a l'ajut previst a les convocatòries d'aquestes bases, podrà ser del 100% del deute vençut i exigible d'impagaments del lloguer de l'habitatge actual.

- S'establirà a cada convocatòria l'import màxim d'aquest ajut complementari, per habitatge.

- L'atorgament d'aquests ajuts restarà condicionat a les disponibilitats pressupostàries de la partida creada per aquesta finalitat.

 

7. Pagament de l'ajut complementari

 

Aquest ajut complementari (sempre que la sol·licitud de la subvenció i la sol·licitud d'aquest ajut complementari hagin estat presentades en el mateix moment) es farà efectiu conjuntament i en les mateixes condicions, en un pagament únic del 100% de l'ajut total.

 

 

8. Proposta de resolució

- L'àrea gestora de les subvencions també gestionarà aquests ajuts i serà la mateixa comissió qualificadora qui  proposi la concessió dels mateixos.

- En el termini de tres mesos des de la petició, en deguda forma de la subvenció, l'òrgan competent resoldrà l'atorgament o denegació.

- La subvenció es podrà revocar per manca de veracitat de les dades i documents aportats.

 

En tot allò que no es preveu en aquest reglament seran d'aplicació les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen la concessió de subvencions per part de l'Administració.

 

Segon.- Sotmetre les bases esmentades a informació pública per termini de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a l'e-TAULER de l'Ajuntament, perquè pugin ser consultades i, si s'escau, presentar al·legacions al respecte, advertint que en cas de no haver-hi reclamacions o al·legacions, l'acord inicial esdenvindrà definitiu sense necessitat d'ulterior acord.

 

Tercer.- Un cop aprovades definitivament, publicar a l'e-TAULER de l'Ajuntament i informar-ne a la Base de Dades Nacional de Subvencions, de conformitat amb allò que estableix l'article 9.3 i 17.3b i 20.8 de la Llei General de Subvencions, Llei 38/2003 de 17 de novembre.

 

Quart.- Traslladar l'acord anterior a tots els interessats que constin a l'expedient i a Intervenció Municipal.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50