Edictes i anuncis

APROVACIÓ INICIAL "POMO. PROJECTE DE MILLORA D'ACCÉS AMB RAMPA FINS AL PONT DE L'AVINGUDA DEL CANAL OLÍMPIC DE CASTELLDEFELS.  (17/05/2022)

E D I C T E

 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 5-5-2022, adoptà l'acord següent:

 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d'obres “POMO. Projecte de millora d'accés amb Rampa fins al pont de l'Av. del Canal Olímpic de Castelldefels”, redactat pel despatx d'arquitectura AMSA ARQUITECTURA, S.L.P., amb un pressupost total d'execució per contracte que ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (652.975,69 euros) i CENT TRENTA-SET MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS d'IVA (137.124,90 euros).

 

Segon.- Sotmetre'l a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant edicte que s'inserirà en el Butlletí Oficial de la Província, en el DOG, al tauler e-anuncis i la pàgina Web municipal, per tal que els interessats, si ho consideren escaient, puguin formular al·legacions i/o suggeriments.

 

Tercer. - De conformitat amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 37 del ROAS, s'ha de demanar informe a Administrador de Infraestructures Ferroviàries del Ministeri de Transport (ADIF) i a la Direcció General de Carreteres, com administracions sectorials afectades pel referit projecte.

 

Quart.- Aprovar l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra inclòs al projecte de referència, condicionant-lo a l'aprovació definitiva del mateix.

 

Castelldefels, a la data de la signatura electrònica.

 

L'alcaldessa,

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50