Consells

Informació a les persones consumidores sobre qüestions relacionades amb el COVID-19

Afectacions del Real Decreto Ley 8/2020, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l'impacte econonòmic i social del Covid-19.

 

Viatges i transports

 

 

Si l'empresa us comunica que no podrà donar-vos el servei:

 

Si és per causa de força major (disposició d'algun govern que impedeix viatjar):

 

 • Teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports que heu pagat o bé pactar amb l'empresa una solució alternativa (canvi de dates, etc.).

 

 • En el cas concret del transport aeri, si es cancel·la el vostre vol per una causa de força major, la companyia aèria us ha de tornar els diners del bitllet o bé oferir-vos un transport alternatiu. Si accepteu aquest transport alternatiu, la companyia també us ha de donar assistència (manutenció i allotjament, quan calgui).

 

 • No podreu reclamar cap compensació addicional (danys i perjudicis, compensacions econòmiques previstes en el reglament europeu per incidències en el transport aeri, etc.)

 

Si no és per causa de força major:

 

 • Podeu reclamar a l'empresa per demanar indemnització pels danys i perjudicis que pugueu acreditar (amb factures, justificants, etc.)

 

 • En el cas concret del transport aeri, us podria correspondre la compensació automàtica que recull el reglament europeu, tret que us comuniquin la cancel·lació del vol amb dues setmanes d'antelació.

 

Si vosaltres decidiu cancel·lar-lo:

 

Si hi ha causa de força major:

 

 • En aquest cas no us poden aplicar cap penalització pel fet de cancel·lar el viatge.

 

Si no és per causa de força major:

 

 • Comproveu si disposeu d'una assegurança per cancel·lació que cobreixi aquest supòsit.

 

 • Contacteu amb la companyia aèria, l'hotel, l'organitzador del viatge o el prestador del servei per mirar d'arribar a un acord.

 

 • Reviseu les condicions contractuals del servei. En cas que us apliquin una penalització, ha de constar en el contracte i ha de ser adequada i justificada.

 

Bitllets o abonaments de transport públic (tren, metro, bus, FFCC, Rodalies)

 

 • Transport públic: Renfe, TMB i FFCC facilitaran l'ampliació del termini dels abonaments de transport no utilitzats.

 

 • Llarga distància: Renfe facilita els canvis de data o l'anul·lació de bitllets sense cap cost.

 

 

Serveis que es paguen per quotes (cursos, gimnasos, etc.)

 

 

Si us deixen de prestar un servei que pagueu per quotes (mensual, trimestral, anual), per tancament temporal de l'empresa:

 

Si és per causa de força major (és a dir, ordres o instruccions del govern):

 

Teniu dret a reclamar el retorn de la part proporcional de les quotes, en funció del temps que hagueu estat sense servei per causa del tancament; o bé podeu acceptar d'altres compensacions com ara serveis addicionals (monitor personal, ampliació d'horari, etc.) o descomptes.

 

Si el servei no es pot reprendre un cop passat el període de suspensió, podríeu reclamar el total dels imports que hagueupagat.

 

Si no és peruna causa de força major:

 

També podeu reclamar compensacions pels danys i perjudicis que pugueu justificar i demostrar.

 

 

Pagaments fets per avançat en concepte de paga i senyal

 

 

Pel que fa les quantitats que hagueu pagat per avançat, en concepte de paga i senyal:

 

Si l'establiment o l'empresa està en disposició de proporcionar-vos el producte o de prestar-vos el servei, però vosaltres decidiu renuncia-hi, podeu perdre les quantitats pagades per avançat en concepte de paga i senyal.

 

Us aconsellem que contacteu amb l'establiment per mirar d'arribar a un acord (ajornar l'entrega o la prestació, per exemple).

 

Si és l'empresa qui no pot oferir-vos el producte o prestar-vos el servei, teniu dret a reclamar el retorn dels imports que hagueu pagat.

 

 

Hipoteques

 

 

Una de les mesures urgents extraordinàries previstes en el Reial decret llei 8/2020, per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, és la moratòria en el pagament de les hipoteques per a la compra de l'habitatge habitual en el cas de les persones que pateixen dificultats extraordinàries per fer-ne front, així com dels seus avaladors.

 

 

Qui pot demanar la moratòria?

 

Es poden acollir a aquesta moratòria els deutors (i el seus avaladors) que, com a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, es trobin en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos en l'article 9 del Reial decret llei 8/2020.

 

El Reial Decret 8/2020, en el seu article 9, recull els supòsits de vulnerabilitat econòmica per la crisi de l'Covid-19 que habiliten als consumidors a sol·licitar la moratòria del deute hipotecari. Així, indica els següents:

 

a) Que el deutor hipotecari "passi a estar en situació d'atur o, en cas de ser empresari o professional, pateixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes". En aquest sentit, s'entén que s'ha produït una caiguda substancial de vendes quan "sigui a el menys de l'40%".

 

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria:

 

- Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (Iprem).

 

- Aquest límit augmentarà en 0,1 vegades l'Iprem per cada fill a càrrec de la unitat familiar. Serà de 0,15 vegades l'Iprem per cada fill en el cas de famílies monoparentals.

 

- Augment de l'0,1 vegades l'Iprem per cada persona major de 65 anys en la unitat familiar.

 

- 4 vegades l'Iprem si algun dels membres de la unitat familiar té declarada discapacitat superior a el 33 per cent, situació de dependència o malaltia que l'incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral.

 

- 5 vegades l'Iprem si el deutor hipotecari és persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior a l'33 per cent, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior a l'65 per cent, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per realitzar una activitat laboral.

 

c) Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual a l'35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

 

d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge, quan "l'esforç que representi la càrrega hipotecària sobre la renda familiar s'hagi multiplicat per a el menys 1,3 ".

 

Per a l'aplicació dels supòsits anteriors, el Reial Decret recull com a unitat familiar "la composta pel deutor, el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita i els fills, amb independència de la seva edat, que resideixin en l'habitatge, incloent els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar i el seu cònjuge no separat legalment o parella de fet inscrita, que resideixin a l'habitatge.

 

 

Com s'ha de demanar

 

Cal acreditar davant l'entitat bancària que us trobeu en algun dels supòsits de vulnerabilitat econòmica previstos en el Reial decret. Per fer-ho cal presentar una sèrie de documents que es detallen a l'article 11 del Reial decret llei.

Un cop feta la sol·licitud a l'entitat bancària, la moratòria s'ha de fer efectiva en el termini màxim de 15 dies.

 

Quins efectes té?

 

Comporta la suspensió del deute hipotecari durant el termini estipulat en la moratòria. Durant aquest període, l'entitat bancària no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària, ni de cap dels conceptes que la integren (amortització de capital o pagament d'interessos). Tampoc no es podran aplicar interessos de demora (és a dir, pel fet de deixar de pagar les quotes).

 

 

Espectacles i altres esdeveniments

 

 

Si l'organitzador us avisa que no podrà donar el servei (és a dir, la suspensió de l'espectacle o l'esdeveniment):

 

Sempre teniu dret a reclamar el retorn de tots els imports que hàgiu pagat; o bé acceptar un canvi de data, si així us interessa.

 

Si cancel·leu vosaltres:

 

Reviseu les condicions de l'entrada de l'espectacle, esdeveniment esportiu, concert, etc.

Contacteu amb l'empresa organitzadora per mirar d'arribar a un acord.

 

 

 

 

Terminis per a la devolució de productes

 

Mentre duri l'estat d'alarma, s'interrompen els terminis per a la devolució dels productes comprats tant en botigues presencials com a distància (per internet, etc.). Aquests terminis es reprendran un cop passi el període d'estat d'alarma.

 

Quin son els terminis de devolució que queden interromputs?

 

 • Compres a distància (per internet, correu postal, telèfon) o fora d'una botiga (a domicili, durant una excursió), les persones consumidores tenen 14 dies des de l'entrega del producte per poder retornar-lo (dret de desistiment). Queden exclosos del dret de desistiment els productes personalitzats o fets a mida, productes que es fan malbé ràpidament (aliments, per exemple) o els serveis que es presten en unes dates concretes (entrades per espectacles, bitllets d'avió, reserves d'hotel...), entre d'altres.

 

 • Compres en botigues físiques, els establiments poden decidir si accepten o no canvis i devolucions. Si els accepten, han d'informar clarament de les condicions per fer-ho (termini per fer la devolució o el canvi, retorn dels diners o en forma de val de compra, etc.).

 

 

 

 

Font: Generalitat de Catalunya

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50