Ordenances i Reglaments

Annex Ordenança Municipal de Circulació: Quadre d'aspectes sancionables i quanties  (31/01/2006)

ARTICLE 2
COMPORTAMENT DELS USUARIS DE LES VIES I MESURES DE SEGURETAT

Article 2.1 OMC
Comportar-se de manera que obstaculitzi la circulació, 60 euros.

Article 2.1.1
Comportar-se de manera que obstaculitzi greument la circulació, 150 €

Article 2.2 OMC
Comportar-se de manera que causi perjudicis a les persones, 90 euros.

Article 2.3 OMC
Comportar-se de manera que causi molestes innecessàries, 90 euros.

Article 2.4 OMC
Comportar-se de manera que causi danys als béns, 90 euros.

Article 2.5 OMC
Entre conductors, manifestar-se incorrectament amb motiu de la circulació, 90 euros.

Article 2.6 OMC
Manifestar-se incorrectament davant l'agent amb motiu de la circulació, 150 euros.

Article 2.7 OMC
No obeir les ordres o els senyals de l' agent de la circulació, 120 €

Article 2.7.1 OMC
No obeir les ordres o els senyals de l'agent de la circulació causant una situació de perill. 210 €

Article 2.7.2 OMC
No extremar l'atenció davant la proximitat d'un perill senyalitzat mitjançant bandera groga portada per agent motoritzat. 90 euros.

Article 2.7.3 OMC
No extremar l'atenció davant la proximitat d'un perill i senyalitzat mitjançant bandera groga portada per agent motoritzat creant situació de perill. 210 euros.

Article 2.7.4 OMC
No obeir l'ordre de calçada tancada temporalment al tràfic, indicada mitjançant bandera vermella portada per un agent motoritzat sense crear perill. 90 euros.

Article 2.7.5 OMC
No obeir l'ordre de calçada tancada temporalment al tràfic, indicada mitjançant bandera vermella portada per un agent motoritzat creant situació de perill 210 euros.

Article 2.7.6 OMC
No detenir-se al més aviat possible el conductor d'un vehicle davant un llum vermell o groc intermitent  procedent del dispositiu d'emergència policial. 150 euros.

Article 2.7.7  OMC
No detenir-se el conductor d'un vehicle al més aviat possible davant el requeriment d'un agent motoritzat, senyalitzat  mitjançant el braç estès cap avall, inclinat i fix. 150 euros.

Article 2.7.8 OMC
No extremar l'atenció o desobeir les ordres davant la proximitat d'un perill donades pel personal auxiliar autoritzat, i senyalitzat mitjançant una bandera groga sense crear perill. 90 euros.

Article 2.7.9 OMC
No extremar l'atenció o desobeir les ordres davant la proximitat d'un perill donades pel personal auxiliar autoritzat, i senyalitzat mitjançant una bandera groga creant situació de perill. 210 euros.

Article 2.8 OMC
Conduir de manera negligent, 210 €

Article 2.8.1 OMC
Excedir en més d'un 50%el temps de descans establert 450 euros.

Article 2.8.2 OMC
Minorar en més d'un 50% el temps de descans establert 450 euros.

Article 2.8.3 OMC
Modificar, alterar o manipular els aparells mesuradors de velocitats i temps de conducció —quan no sigui delicte—, 450 euros.

Article 2.9 OMC
Conduir de manera temerària, 450 euros.

Article 2.10 OMC
Celebrar una competició esportiva sense l'autorització reglamentària, 450 euros.

Article 2.11 OMC
Celebrar una competició esportiva incomplint les condicions de l'autorització reglamentària, 150 euros.

Article 2.12 OMC
Celebrar competència de velocitat en via no acotada a aquest efecte per l'autoritat competent, 450 euros.

Article 2.13 OMC
Establir competència de velocitat entre vehicles, 450 euros.

Article 2.14 OMC
Establir competència de velocitat entre animals en via no acotada a aquest efecte per l'autoritat competent, 150 euros.

Article 2.15 OMC
Conduir un vehicle sense mantenir la pròpia llibertat de moviments euros. 150 €

Article 2.16 OMC
Conduir un vehicle sense mantenir el camp de visió necessari, euros. 150 €

Article 2.17 OMC
Conduir un vehicle sense mantenir l'atenció permanent en la conducció, utilitzant aparells on cal utilitzar les mans, cascos, auriculars o similars, 150 euros. NOTA: Conduir portant a la mà un aparell de telefonia mòbil serà considerat conducció negligent.

Article 2.17.2
Tenir instal·lat en el vehicle qualsevol dispositiu o monitor que pugui distreure el conductor. 150 euros.

Article 2.18 OMC
Conduir un vehicle sense mantenir la posició adequada, 150 euros

Article 2.19.1 OMC
Conduir un vehicle sense tenir cura que la resta de passatgers mantinguin la posició adequada,. 150 €

Article 2.19.2 OMC
Permetre el conductor del vehicle una ocupació excessiva (més del 50% de les places exclòs el conductor) o que per la posició interfereixi en la conducció, 450 euros.

Article 2.20 OMC
Conduir un vehicle sense tenir cura de la col·locació adequada dels objectes transportats a fi de que no interfereixi en la conducció, 150 €

Article 2.21 OMC
Conduir un vehicle sense tenir cura de la col·locació adequada d'algun animal transportat, a fi de que no interfereixi en la conducció, 150 €

Article 2.22 OMC
Circular amb un vehicle, la superfície del vidre del qual no permeti al conductor la visibilitat diàfana de la via, a causa de la col·locació de làmines o d'adhesius,150 €

Article 2.23 OMC
Circular amb un vehicle que porti làmines o cortinetes per al sol a la finestreta posterior, sense portar dos miralls retrovisors exteriors reglamentaris, 150 euros

Article 2.24 OMC
Circular amb un vehicle que porti làmines adhesives en la superfície de vidre, sense que el vidre amb la làmina incorporada estigui homologat, 150 €

Article 2.25.1 OMC
Col·locar en un vehicle vidres tenyits o acolorits no homologats, 150 €

Article 2.25.2 OMC
Instal·lar en el vehicle instrument o aparell per a eludir o detectar la presencia d'un equip radar o d'altres mitjans tècnics per la vigilància del trànsit,210 €

Article 2.25.3 OMC
Fer senyals òptiques a la resta de vehicles advertint de l'existència d'un control de velocitat, 90 euros.

Article 2.25.4 OMC
Fer senyals òptiques a la resta de vehicles advertint de l'existència d'un control de vigilància, 90 euros.

Article 2.25.5 OMC
Circular amb un vehicle no matriculat, 450 €

Article 2.25.6 OMC
Circular amb un vehicle incomplint les condicions tècniques  i que afecten greument a la seguretat viària.450 €

SOBRE L'OBERTURA DE LES PORTES

Article 2.26 OMC
Circular portant les portes del vehicle obertes, 60 euros.

Article 2.27 OMC
Obrir les portes abans de la immobilització completa del vehicle, 60 euros.

Article 2.28 OMC
Obrir les portes del vehicle amb perill per a altres usuaris,150 €

Article 2.29 OMC
Baixar del vehicle amb perill per a altres usuaris, 150 €

Article 2.30 OMC
Manipular les portes d'un vehicle de transport col·lectiu de passatgers sense estar autoritzat per fer-ho, 90 euros.

SOBRE LA PARADA DEL MOTOR

Article 2.31 OMC
Estar detingut en un lloc tancat més de dos minuts i no aturar el motor, 60 euros.

Article 2.32 OMC
No parar el motor un vehicle durant la càrrega de combustible, 90 euros.

Article 2.32.2 OMC
No desconnectar els sistemes elèctrics o electromagnètics del vehicle durant la càrrega del combustible. 90 euros.

Article 2.32.3 OMC
No desconnectar el telèfon cel·lular durant la càrrega del combustible, 90 euros.

Article 2.32.4 OMC
No desconnectar la ràdio durant la càrrega del combustible, 90 euros.

Article 2.33 OMC
Facilitar combustible per carregar el dipòsit d'un vehicle, que no té el motor aturat, 90 euros.

Article 2.34 OMC
Facilitar combustible a un vehicle, que té els llums encesos, 90 euros.

SOBRE L'ÚS DELS CINTURONS DE SEGURETAT

Article 2.35 OMC
No utilitzar el conductor d'un vehicle el cinturó de seguretat,150 €

Article 2.36 OMC
No utilitzar el passatger del seient del davant el cinturó de seguretat, 150 €

Article 2.37 OMC
No utilitzar el passatger d'un seient del darrere el cinturó de seguretat,150 €

Article 2.38 OMC
No tenir instal·lats al vehicle els cinturons de seguretat, 210 €

Article 2.38.2 OMC
Transportar en el vehicle persona/es de 3 a 12 anys i que no arriben a una alçada de 150 cm sense dur un sistema de subjecció homologat a la seva talla i pes. 150 euros.

Article 2.38.3 OMC
Transportar en un vehicle una persona menor de tres anys sense utilitzar un sistema de subjecció homologat al seu pes i talla 150 euros.

SOBRE L'ÚS DEL CASC I D'ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ

Article 2.39.1 OMC
No utilitzar el casc de protecció el conductor d'un ciclomotor,150 €

Article 2.39.2 OMC
No utilitzar el casc de protecció el passatger d'un ciclomotor,150 €

Article 2.40 OMC
No utilitzar el casc de protecció el passatger d'una motocicleta, 150 €

Article 2.40.1 OMC
No utilitzar el casc de protecció el conductor d'una motocicleta, 150 €

Article 2.41 OMC
Utilitzar el conductor un casc de protecció no homologat ni certificat, 150 €

Article 2.42 OMC
Portar el casc descordat, 120€

Article 2.43.1 OMC
Conduir ciclomotor no utilitzant casc de protecció homologat o certificat, 150 €

Article 2.43.2 OMC
Circular com a passatger en un ciclomotor amb un casc no homologat o certificat, 150 €

Article 2.44 OMC
Conduir ciclomotor portant el casc descordat, 120 €

Article 2.45 OMC
Conduir motocicleta utilitzant incorrectament el casc de protecció,150 €

Article 2.46 OMC
Conduir ciclomotor utilitzant incorrectament el casc de protecció, 150 €

Article 2.47.1 OMC
Utilitzar incorrectament el passatger d'una motocicleta el casc de protecció, 150 €

Article 2.47.2 OMC
Utilitzar incorrectament el passatger d'un ciclomotor el casc de conducció 150 €

Article 2.48 OMC
Conduir tricicle o quadricicle lleuger sense portar el cinturó cordat, el conductor, 150 €

Article 2.49 OMC
Conduir tricicle o quadricicle lleuger sense portar el cinturó cordat, el passatger 150 €

Article 2.50 OMC
Conduir tricicle o quadricicle de dues places sense portar el cinturó cordat, el conductor, 150 €

Article 2.51 OMC
Conduir tricicle o quadricicle de dues places sense portar el cinturó cordat, el passatger, 90 euros.

Article 2.52 OMC
No portar els tricicles o quadricicles que estiguin obligats a fer-ho, els cinturons de seguretat corresponents, 210 €

Article 2.52.2 OMC
Conduir tricicle o quadricicle sense que constin en la targeta d'inspecció tècnica estructures homologades d'autoprotecció, sense utilitzar casc homologat el conductor 150 €

Article 2.52.3 OMC
Conduir tricicle o quadricicle sense que constin en la targeta d'inspecció tècnica estructures homologades d'autoprotecció, sense utilitzar casc homologat el  passatger. 150 €

Article 2.52.4 OMC
No utilitzar correctament el casc de protecció el conductor d'un vehicle tricicle “trike” o quadricicle “quad”. 150 €

Article 2.52.5 OMC
No utilitzar correctament el casc de protecció el passatger d'un vehicle tricicle “trike” o quadricicle “quad”. 150 €

Article 2.52.6 OMC
Conduir motocicleta que presenta estructura d'autoprotecció homologada segons la targeta d'inspeció tècnica, sense que el conductor dugui cordat el cinturó 150 €

Article 2.52.7 OMC
Conduir motocicleta que presenta estructura d'autoprotecció homologada segons la targeta d'inspecció tècnica, sense que el passatger dugui cordat el cinturó 150 €

SOBRE ELS ACCIDENTS: AUXILI I MODIFICACIÓ DE L'ESTAT DE LES COSES

Article 2.53 OMC
Detenir el vehicle creant un nou perill, estant implicat en un accident de circulació, 210 €

Article 2.54 OMC
No facilitar la identitat a l'Autoritat o als seus agents, estant implicat em un accident de circulació, 450 euros.

Article 2.55 OMC
No col·laborar amb l'Autoritat o els seus Agents, estant implicat en un accident de circulació, 450 €

Article 2.56 OMC
No esforçar-se a restablir la seguretat de la circulació, estant implicat en un accident de circulació 210 €

Article 2.57 OMC
Modificar l'estat de les coses que poden resultar útils per determinar les responsabilitats, estant implicat en un accident de circulació, 450 euros.

Article 2.58 OMC
Modificar l'estat de les coses que puguin resultar útils per determinar les responsabilitats, no estant implicat en un accident de circulació, 450 euros.

Article 2.59 OMC
No prestar l'auxili més adequat a les víctimes, estant implicat en un accident de circulació, 450 euros.

Article 2.60 OMC
No demanar auxili sanitari per als ferits, estant implicat en un accident de circulació, 450 euros.

Article 2.61 OMC
No avisar l'autoritat competent o els seus agents, estant implicat en un accident de circulació amb víctimes, 210 €

Article 2.62 OMC
No romandre en el lloc on s'ha produït un accident en què hagi resultat ferida greu una persona fins que arribi l'Autoritat, estant implicat en l'accident, 450 euros.

Article 2.63 OMC
No tornar al lloc on s'ha produït l'accident, en el qual una persona ha resultat ferida greu, estant implicat en l'accident, 450 euros.

Article 2.64 OMC
Estar implicat en un accident de circulació amb danys materials i no comunicar la identitat als perjudicats que estiguessin absents, 450 euros.

Article 2.6.5 OMC
Produir un accident de circulació o estar-hi implicat, i abandonar el lloc dels fets, 450 euros.

Article 2.66 OMC
Negar-se a facilitar les dades del vehicle sol·licitades pels afectats en un accident de circulació estant-hi implicat, 210 euros.

Article 2.67 OMC
No auxiliar les víctimes d'un accident de circulació ni demanar auxili per a aquestes víctimes, en adonar-se de l'accident, 450 euros.

Article 2.68 OMC
Detenir el vehicle creant un nou perill, en adonar-se que s'ha produït un accident de circulació, 210 €

Article 2.69 OMC
No facilitar la identitat a l'Autoritat o als seus Agents, quan sigui necessari en adonar-se que s'ha produït un accident de circulació 450 €

Article 2.70 OMC
No prestar col·laboració per evitar perills o danys més grans o per restablir la seguretat del trànsit, en advertir que s'ha produït un accident 210 €

Article 2.71 OMC
Modificar l'estat de les coses que poden resultar útils per determinar les responsabilitats d'un accident de circulació en advertir que s'ha produït, 450 euros.

Article 2.72 OMC
No avisar l'autoritat o els Agents de l'Autoritat en advertir que s'ha produït un accident de circulació amb víctimes, 120 euros.

Article 2.73 OMC
No romandre en el lloc de l'accident amb víctimes greus fins a l'arribada de l'Autoritat o els seus agents, 450 €

SOBRE LA IMMOBILITZACIÓ D'UN VEHICLE I LA CAIGUDA DE LA CÀRREGA

Article 2.74 OMC
No senyalitzar eficaçment el vehicle immobilitzat a la via, 120 €

Article 2.75 OMC
No senyalitzar la caiguda de la càrrega d'un vehicle a la via pública, 120 €

Article 2.76 OMC
No adoptar les mesures necessàries perquè sigui retirat al més aviat possible un vehicle immobilitzat a la via pública que obstaculitza la circulació, 120 €

Article 2.77 OMC
No adoptar, el conductor d'un vehicle la càrrega del qual ha caigut a la calçada, les mesures necessàries per retirar-la al més aviat possible 120 €

Article 2.78 OMC
No col·locar els dispositius de presenyalització de perill en quedar-se immobilitzat a la calçada, 120 €

Article 2.79 OMC
No col·locar els dispositius de presenyalització de perill, quan hagi caigut la càrrega del vehicle a la via pública, 120 €

Article 2.80 OMC
No col·locar la presenyalització de perill a la distància establerta, 90 €

Article 2.81 OMC
No portar senyalització de perill estant obligat a portar-la, 90 euros.

Article 2.82 OMC
Remolcar un vehicle avariat un altre vehicle no destinat a aquest fi, 90 euros.

Article 2.83 OMC
Circular amb un menor de 12 anys situat al seient del davant, sense disposar de seient o dispositiu de seguretat homologat per a menors, 150 €

Article 2.84 OMC
Transportar persones en un vehicle, en un emplaçament diferent del destinat i condicionat per a elles, 90 euros.

Article 2.84.1
Transportar persones en un vehicle, en un emplaçament diferent del destinat i condicionat per a elles creant situació de risc potencial.210 €

Article 2.85 OMC
Transportar persones en un vehicle destinat al transport de mercaderies en el lloc reservat per a la càrrega, 90 euros.

Article 2.86 OMC
Portar protecció de càrrega que pugui destorbar els ocupants o que es pugui projectar damunt seu, en vehicle autoritzat mixt (trans. persones i càrrega), 90 euros.

Article 2.87 OMC
No portar la protecció adequada en els vehicles autoritzats per transportar simultàniament càrrega i persones, 150 euros.

Article 2.88 OMC
Circular amb un vehicle els pneumàtics del qual no conserven el dibuix en la totalitat de la banda de rodament, 90 euros.

Article 2.89 OMC
Circular amb un vehicle, als pneumàtics del qual s'hi aprecien deformacions o talls, 90 euros.

Article 2.90 OMC
Circular amb un vehicle sense portar el nombre reglamentar¡ de miralls retrovisors eficaços, 90 euros.

DISTÀNCIES ENTRE VEHICLES

Article 2.91 OMC
Circular darrere d'un altre vehicle i no deixar l'espai lliure que permeti detenir-se sense col·lidir en cas de frenada brusca del vehicle precedent, 120 euros.

SOBRE LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

Article 2.92 OMC
Llençar a la via a als voltants de la via qualsevol objecte que pugui provocar un incendi, 210 €

BEGUDES ALCOHÒLIQUES I SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS

Article 2.93.1 OMC
Conduir un vehicle a amb una taxa d'alcohol en sang o aire respirat superior a la permesa:

Conductors amb més de dos anys d'antiguetat de permis:
TAXA                                                                   MULTA
0,25 a 0,31..........................................................450€
0,32 A 0,35..........................................................521€
+ 0,35..................................................................600€

Conductors novels i transport mercaderies, urgents etc.
0,18 a 0,21...........................................................450€
0,22 a 0,25...........................................................521€
+ 0,25...................................................................600€

Article 2.93.2 OMC
Negar-se o qualsevol altre acció que impedeixi efectuar les proves detecció alcohòlica (quan no sigui delicte), 600 €

Article 2.93.3 OMC
Negar-se o qualsevol altre acció que impedeixi efectuar les proves de detecció de substàncies estupefaents o anàlogues (quan no sigui delicte),600 €

Article 2.93.4 OMC
Conduir un vehicle havent-hi pres substàncies estupefaents. 450 €

Article 2.93.4 OMC
Conduir bicicleta amb una taxa d'alcohol en sang o en aire respirat superior a la permesa. 450 euros.

ARTICLE 3
SENYALITZACIÓ
SOBRE ELS SENYALS DE PROHIBICIÓ 0 RESTRICCIÓ

Article 3.1 OMC
Efectuar un gir prohibit a l'esquerra, 90 euros.

Article 3.2 OMC
Efectuar un gir prohibit a la dreta, 90 euros.

Article 3.3 OMC
Efectuar mitja volta en un lloc prohibit i senyalitzat, 90 euros.

Article 3.4 OMC
No respectar el senyal d'advertiments acústics prohibits, 60 euros.

Article 3.5 OMC
Fer un ús immotivat o exagerat dels senyals acústics, 90 euros.

SOBRE ELS SENYALS D'OBLIGACIÓ

Article 3.6 OMC
No respectar el senyal de sentit obligatori, 90 euros.

Article 3.7 OMC
No respectar el senyal de pas obligatori, 90 euros.

Article 3.8 OMC
No respectar el senyal d'úniques direccions permeses, 90 euros.

Article 3.9 OMC
No respectar un automòbil el senyal d'obligació de circular per la calçada destinada a aquest efecte, 96euros.

Article 3.10 OMC
No respectar una motocicleta el senyal d'obligació de circular per la calçada destinada a aquest efecte, 96euros.

Article 3.11 OMC
No respectar un camió el senyal d'obligació de circular per la calçada destinada a aquest efecte, 96euros.

Article 3.12 OMC
No respectar un ciclomotor el senyal d'obligació de circular per la calçada destinada a aquest efecte, 96euros.

Article 3.13 OMC
No respectar un velocípede el senyal d'obligació de circular per la calçada destinada a aquest afecte, 30 euros.

Article 3.14 OMC
No respectar un vianant l'obligació de circular pel lloc destinat a aquest efecte, 30 euros.

Article 3.15 OMC
No respectar un camió de transport de mercaderies perilloses els senyal d'obligació de circular per la calçada destinada a aquest efecte, 150 euros.

Article 3.16 OMC
No respectar la senyalització de calçada obligatòria per als animals de muntura, 30 euros.

Article 3.17 OMC
No respectar el senyal d'obligació imposada per l'autoritat competent, 90 euros.

SOBRE ELS SENYALS DE PROHIBICIÓ D'ENTRADA I PROHIBICIÓ DE PAS PER ABALISAMENT

Article 3.18 OMC.
No respectar el senyal de circulació prohibida, 90 euros.

Article 3.19 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida, 90 euros.

Article 3.20 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida a vehicles de motor, 90 euros.

Article 3.21 OMC
No respectar el senyal de prohibició d'entrada a vehicles de motor, excepte motocicletes de dues rodes sense sidecar, 90 euros.

Article 3.2.2 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida a motocicletes, 90 euros.

Article 3.23 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida a ciclomotors, 90 euros.

Article 3.24 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida a vehicles destinats al transport de mercaderies, 90 euros.

Article 3.25 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida al transport de mercaderies amb més pes que l'autoritzat pel senyal, 90 euros.

Article 3.26 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida a vehicles que transporten matèries perilloses, 90 euros.

Article 3.27 OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida a vehicles que transporten mercaderies explosives o inflamables, 90 euros.

Article 3.28 OMC
No respectar el senyal de prohibida l'entrada a velocípedes, 30 euros.

Article 3.29. OMC
No respectar el senyal d'entrada prohibida a vianants, 30 euros.

Article 3.30 OMC
No respectar senyal d'entrada prohibida a animals de muntura, 90 euros.

Article 3.31 OMC
No respectar el senyal de prohibit el pas a vehicles amb més pes de l'autoritzat pel senyal, 90 euros.

Article 3.32 OMC
No respectar el senyal de prohibit el pas a vehicles amb limitació de pes per eix, 90 euros.

Article 3.33 OMC
No respectar el senyal de prohibit el pas a vehicles que incompleixen la limitació de longitud, 90 euros.

Article 3.34 OMC
No respectar el senyal de prohibit el pas a vehicles que superin la limitació d'amplada imposada pel senyal, 90 euros.

Article 3.35 OMC
No respectar el senyal de prohibit el pas a vehicles que superin la limitació d'altura imposada pel senyal, 90 euros.

Article 3.36 OMC
No respectar la prohibició de pas establerta mitjançant senyal d'abalisament o dispositiu de barreres, 90 euros.

Article 3.37 OMC
Instal·lar senyalització o altres elements a la via pública sense autorització, per tal de tallar-la totalment o parcialment, 120 €

Article 3.38 OMC
Instal·lar senyals o altres elements a la via , sense autorització, a fi de tallar-la totalment o parcialment, i originar un perill o perjudici greu , 210 euros.

SOBRE ELS SEMÀFORS

Article 3.39 OMC
Ultrapassar un semàfor en vermell sense crear perill,120 €

Article 3.40 OMC
Ultrapassar un semàfor en vermell, obligant els altres usuaris a frenar o a fer maniobres brusques, 301euros.

Article 3.41 OMC
No respectar el llum vermell d'un semàfor circular, 120 €

Article 3.42 OMC
No respectar el llum vermell d'un semàfor circular i crear una situació de perill o obligar a frenar bruscament altres usuaris de la via, 301euros.

Article 3.43 OMC
No respectar el conductor d'un vehicle la indicació semafòrica, sense que això dificulti la circulació o creï situació de perill, 120 €

Article 3.44 OMC
No respectar el conductor d'un vehicle la indicació semafòrica, amb la qual cosa destorba o dificulta la circulació, 120 euros.

Article 3.45 OMC
No respectar el conductor d'un vehicle la indicació semafòrica i crear perill per a la circulació, 301euros.

Article 3.46 OMC
No detenir-se el conductor d'un vehicle, podent-ho fer sense perill, davant el llum groc no intermitent d'un semàfor,120 €

Article 3.47 OMC
Avançar, seguint la indicació de la fletxa verda sobre fons circular negre d'un semàfor, i no deixar passar els vehicles que circulen pel carril al qual s'incorpora, 120 €

Article 3.48 OMC
No adaptar el comportament al senyal semafòric, 120 €

SOBRE LES MARQUES BLANQUES LONGITUDINALS, TRANSVERSALS I ALTRES INSCRIPCIONS BLANQUES I GROQUES

Article 3.49 OMC
No respectar la línia longitudinal contínua, 90 euros.

Article 3.50 OMC
Circular sobre una línia longitudinal discontínua, 60 euros.

Article 3.51 OMC
No respectar una marca viària transversal contínua, 90 euros.

Article 3.52 OMC
No respectar una marca viària transversal discontínua, 60 euros.

Article 3.53 OMC
No respectar la marca viària de fletxa de selecció de carrils, 90 euros.

Article 3.53.1 OMC
No respectar marca viària de fletxa de selecció de carrils, creant situació de perill, 301 euros

Article 3.54 OMC
No respectar la marca viària de fletxa final de carril, 90 €.

Article 3.54.1 OMC
No respectar la marca viària de fletxa de final de carril creant situació de perill. 301 €

Article 3.55 OMC
Entrar en zona exclosa de la circulació (zebra), 90 €

Article 3.56 OMC
Estacionar en una zona senyalitzada amb marca groga en ziga-zaga, 90 euros.

Article 3.57 OMC
Parar en una zona senyalitzada amb marca groga longitudinal contínua, 90 euros.

Article 3.58 OMC
Estacionar en una zona senyalitzada amb marca groga longitudinal contínua, 90 euros.

Article 3.59 OMC
No cedir el pas en intersecció regulada amb senyalització horitzontal sense crear situació de perill. 120 euros.

Article 3.60 OMC
No cedir el pas en intersecció regulada amb senyalització horitzontal obligant al conductor  d'un altre vehicle a maniobrar bruscament. 450 euros.

Article 3.61 OMC
No cedir el pas en un encreuament regulat amb STOP,  senyalitzat mitjançant senyalització horitzontal, no creant situació real de perill 150 euros.

Article 3.62 OMC
No cedir el pas en un encreuament regulat amb  STOP,  senyalitzat mitjançant senyalització horitzontal, obligant al conductor d' un altre vehicle a maniobrar bruscament. 450 euros.

ARTICLE 4

SOBRE EL FORMAT, LA RETIRADA I L'ALTERACIÓ DELS SENYALS

Article 4.1 OMC
Utilitzar senyals de circulació a les vies que incompleixen les especificacions reglamentàries, 60 euros.

Article 4.2 OMC
Utilitzar marques viàries a les vies incomplint les especificacions reglamentàries, 90 €

Article 4.3 OMC
No obeir l'ordre de retirada dels senyals de circulació antireglamentaris instal·lats, 90 euros.

Article 4.4 OMC
No obeir l'ordre de retirada dels senyals de circulació, l'objecte dels quals s'ha perdut, 90 euros.

Article 4.5 OMC
No obeir l'ordre de retirada de senyalització deteriorada, 90 euros.

Article 4.6 OMC
Instal·lar senyalització a la via sense permís ni causa justificada 210 €

Article 4.7 OMC
Retirar la senyalització d'una via, 450 euros.

Article 4.8 OMC
Deteriorar la senyalització d'una via, 450 euros.

Article 4.9 OMC
Modificar la senyalització d'una via, 450 euros.

Article 4.10 OMC
Ocultar la senyalització d'una via, 450 euros.

Article 4.11 OMC
Col·locar damunt d'una senyalització objectes que en redueixin la visibilitat o que puguin produir confusió, 150 euros.

ARTICLE 7
SOBRE ACTIVITATS QUE AFECTEN LA SEGURETAT DE LA CIRCULACIÓ I SOBRE PRIORITAT EN TRAMS D'OBRES I PASSOS ESTRETS

Article 7.1.1 OMC
Deixar sobre la via objectes o matèries que puguin ser perillosos o entorpir la circulació, 210 €

Article 7.1.2 OMC
Realització d'obres o d'altres activitats similars a la via pública sense autorització o llicència, 210 euros.

Article 7.1.3 OMC
Realització d'obres o d'altres activitats similars a la via pública sense senyalització adequada, 210 euros.

Article 7.1.4 OMC
Tallar una via pública sense autorització, 210 euros.

Article 7.1.5 OMC
Retirar o modificar la senyalització permanent, 450 euros.

Article 7.1.6 OMC
Retirar o modificar la senyalització ocasional, 210 euros (si es crea situació de perill, 450 euros).

Article 7.2 OMC
Deixar sobre la via objectes o matèries que causin un perill concret a la circulació, 210 euros.

Article 7.3 OMC
Deixar sobre la via objectes o matèries que la puguin deteriorar, 90 euros.

Article 7.4 OMC
Deixar sobre la via objectes o matèries que modifiquin les circumstàncies apropiades per parar o estacionar, 90 euros.

Article 7.5 OMC
Deixar sobre la via objectes o obstacles amb la finalitat de preservar un espai per a l'estacionament, 90 euros.

Article 7.6 OMC
No respectar la prioritat de pas d'un altre vehicle que ha entrat primer en un tram estret, no senyalitzat a aquest efecte, quan l'encreuament és impossible, 96euros.

Article 7.7 OMC
Circular amb un ciclo per un lloc diferent de l'assenyalat a aquest efecte, en una via en què s'efectuen obres de reparació, 30 euros.

Article 7.8 OMC
Circular amb un ciclomotor per un lloc diferent de l'assenyalat a aquest efecte, en una via en què s'efectuen obres de reparació, 90 euros.

Article 7.9 OMC
Circular amb un vehicle de motor per un lloc diferent de l'assenyalat a aquest efecte, en una via en què s'efectuen obres de reparació.96euros.

Article 7.10 OMC
Circular amb un vehicle de tracció animal per un lloc diferent de l'assenyalat a aquest efecte, en una via en què s'efectuen obres de reparació, 90 euros.

Article 7.11 OMC
No seguir les indicacions del personal destinat a regular el pas en trams en obres, 96 euros.

Article 7.12 OMC
No respectar la prioritat de pas, en una obra de pas senyalitzat, d'un altre vehicle que circula en sentit contrari, quan l'encreuament és impossible, 120 euros.

Article 7.13 OMC
No retrocedir en pas habilitat d'obres per deixar pas al que circula en sentit contrari i gaudeix de prioritat senyalitzada, i l'encreuament és impossible, 150 euros.

Article 7.14 OMC
No respectar l'ordre de preferència entre els diferents tipus de vehicles, quan n'hi ha un que ha de fer marxa enrere, en absència de senyalització, 96euros.

Article 7.15 OMC
No respectar la preferència de pas entre vehicles del mateix tipus a favor del que hagi de fer marxa enrere més distància, en absència de senyalització, 96euros.

Article 7.16 OMC
En absència de senyals i entre vehicles del mateix tipus i idèntica distància de retrocés , no donar prioritat al mes llarg, ampla o de més PMA.,96euros.

Article 7.17 OMC
No respectar la prioritat de pas del vehicle que circula en sentit ascendent en un tram de gran pendent i estret, no senyalitzat a aquest efecte, 150 euros.

Article 7.18 OMC
No respectar la prioritat de pas del vehicle que circula en sentit contrari, en tram de gran pendent i estret, amb senyalització expressa a aquest efecte, 210 euros.

ARTICLE 8
SOBRE LA SENYALITZACIÓ D'0BSTACLES O PERILLS

Article 8.1 OMC
No adoptar les mesures necessàries per fer desaparèixer un obstacle o un perill creat pel denunciat o per no advertir els altres de l'obstacle o el perill,210 €

Article 8.2 OMC
No adoptar les mesures necessàries per evitar que es dificulti la circulació amb un obstacle creat pel denunciat, 210 €

Article 8.3 OMC
No senyalitzar de manera eficaç un obstacle durant el dia, 120 €

Article 9.4 OMC
No senyalitzar de manera eficaç durant la nit la presència d'un obstacle o perill creat pel denunciat, 210 €

ARTICLE 11
VIANANTS
DE LA PRIORITAT DELS VIANANTS SOBRE ELS CONDUCTORS

Article 11.1 OMC
No respectar la prioritat de pas dels vianants en un pas degudament senyalitzat, 150 euros.

Article 11.2 OMC
Circular amb el vehicle per entrar en una altra via sense concedir prioritat de pas als vianants que la travessen, 150 euros.

Article 11.3 OMC
Travessar amb un vehicle una zona per a vianants sense deixar passar els vianants que hi circulen, 120 euros.

Article 11.4 OMC
Circular amb un vehicle i no cedir el pas als vianants que utilitzen un transport col·lectiu de viatgers, en una parada senyalitzada a aquest efecte, 96euros.

Article 11.5 OMC
Circular amb un vehicle i no cedir el pas a una fila escolar, comitiva organitzada o tropa en formació, 180 euros.

SOBRE LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS

Article 11.6 OMC
Transitar per la calçada havent-hi una zona per a vianants practicable, 60 euros.

Article 11.7 OMC
Transitar per la calçada havent-hi voral, 60 euros.

Article 11.8 OMC
Transitar pel voral havent-hi una zona per a vianants practicable, 60 euros.

Article 11.9 OMC
Transitar un vianant o romandre a la calçada havent-hi un refugi, una zona per a vianants o un espai adequat per fer-ho, 60 euros.

Article 11.10 OMC
Romandre un vianant detingut al voral, havent-hi un refugi, una zona per a vianants o un espai adequat per fer-ho, 60 euros.

Article 11.11 OMC
No deixar expedita la calçada un vianant en advertir els senyals òptics i acústics d'un vehicle prioritari, 90 euros.

Article 11.12 OMC
Transitar per la calçada sense aproximar-se tant com sigui possible a la vora exterior, entorpint la circulació, 60 euros.

Article 11.13 OMC
Transitar per l'esquerra un grup de vianants, 30 euros.

Article 11.14 OMC
Transitar per l'esquerra de la calçada portant a la mà un ciclomotor, una bicicleta, un carro o aparells similars, 30 euros.

Article 11.15 OMC
Transitar per la dreta de la calçada en una travessia que no disposa d'espai reservat per a vianants, 30 euros.

Article 11.16 OMC
Transitar per calçada insuficientment il·luminada sense anar proveït d'elements lluminosos ni retroreflectors, entre la posta i la sortida del sol, 60 euros.

ELS CREUAMENTS DE LA CALÇADA PER PARTICLE DELS VIANANTS

Article 11.17 OMC
Travessar la calçada fora del pas de vianants, 30 euros.

Article 11.18 OMC
Travessar la calçada quan els llums del semàfor permeten la circulació de vehicles, 30 euros.

Article 11.19 OMC
Travessar la calçada sense obeir els senyals de l'agent, 30 euros.

Article 11.20 OMC
Travessar la calçada sense fer-ho perpendicularment a l'eix, 30 euros.

Article 11.21 OMC
Travessar la calçada demorant sense necessitat, 30 euros.

Article 11.22 OMC
Travessar la calçada entorpint el pas als altres, 30 euros.

Article 11.23 OMC
Travessar una plaça o glorieta sense circumdar-la, 30 euros.

Article 11.24 OMC
Comportar-se un vianant de manera que pertorbi la circulació, 90 euros.

ARTICLE 13
LES PARADES

Article 13.1 OMC
Parar un vehicle separat de la vora dreta de la calçada en via urbana de doble sentit de marxa, 90 euros.

Article 13.2 OMC
Parar un vehicle a la vora esquerra de la calçada en relació amb el sentit de marxa, en via urbana de doble sentit, 90 euros.

Article 13.3 OMC
Parar el vehicle obstaculitzant greument la circulació, 120 euros (caldrà indicar en què consisteix l'obstaculització greu).

Article 13.4 OMC
Parar el vehicle de manera que comporti un risc per als altres usuaris, 180 euros (s'ha d'indicar el risc)

Article 13.5 OMC
Parar un vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada, 60 euros.

Article 13.6 OMC
Parar un vehicle de manera que no permeti la millor utilització de l'espai lliure restant, 60 euros.

Article 13.7 OMC
Parar en via urbana en canvi de rasant de visibilitat reduïda, 301euros.

Article 13.8 OMC
Parar el vehicle en un pas per a ciclistes,90 €

Article 13.9 OMC
Parar un vehicle en un pas per a vianants, 90 euros.

Article 13.10 OMC
Parar el vehicle en un carril reservat per a la circulació de determinats usuaris, 90 €

Article 13.11 OMC
Parar el vehicle en una part de la via reservada per al servei de determinats usuaris, 90 €

Article 13.12 OMC
Parar el vehicle en intersecció de via urbana, 90 euros.

Article 13.13 OMC
Parar el vehicle en una zona en què s'impedeixi la visibilitat a altres usuaris, 120 €

Article 13.14 OMC
Parar el vehicle en un lloc en què s'obligui altres usuaris a fer maniobres antireglamentàries, 150 euros.

Article 13.15 OMC
Parar el vehicle en un carril sense afectar la circulació, 90 €

Article 13.16 OMC
Efectuar parada sobre la vorera, 90 €

ARTICLE 14
ESTACIONAMENTS: SUPÒSIT ESPECIAL

Article 14.1
Estacionar un remolc separat del vehicle tractor creant situació de perill. 150 euros.

Article 14.2
Estacionar un remolc separat del vehicle tractor obstaculitzant greument la circulació. 210 €

Article 14.3
Estacionar un remolc separat del vehicle tractor que impideix o redueix la visibilitat a la resta de conductors. 210 €

Article 14.4
Estacionar un remolc separat del vehicle tractor no creant situació de perill o perjudicis a la resta de conductors. 96 euros.

ARTICLE 15
ELS ESTACIONAMENTS

Article 15.1 OMC
Estacionar un vehicle separat de la vora dreta de la calçada en via urbana de doble sentit, 90 euros.

Article 15.2 OMC
Estacionar un vehicle a la vora esquerra de la calçada en relació amb el sentit de la marxa, en via urbana de doble sentit, 90 euros.

Article 15.3 OMC
Estacionar un vehicle obstaculitzant greument la circulació, 150 euros.

Article 15.4 OMC
Estacionar un vehicle constituint un risc per als altres usuaris, 210 euros (s'ha de posar en perill objectivament la seguretat dels altres usuaris i s'ha d'indicar el perill).

Article 15.6 OMC
Estacionar un vehicle sense situar-lo paral·lelament a la vora de la calçada, 90 euros.

Article 15.7 OMC
Estacionar un vehicle de manera que no permeti la millor utilització de la resta de l'espai lliure, 90 euros.

Article 15.8 OMC
Abandonar el vehicle sense prendre les mesures reglamentàries per evitar que es posi en moviment, 90 euros.

Article 15.9 OMC
No utilitzar falques estant obligat a fer-ho, 90 euros.

Article 15.10 OMC
Estacionar un vehicle sense col·locar les falques de seguretat quan les circumstàncies ho aconsellen, 90 euros.

Article 15.11 OMC
Utilitzar falques inadequades, 90 euros.

Article 15.12 OMC
Col·locar elements o materials altres que falques per complir la funció d'aquelles, 120 euros.

Article 15.13 OMC
No retirar les falques de la via pública una vegada ha cessat la seva funció, 90 euros.

Article 15.14 OMC
No retirar de la via les falques utilitzades, en reprendre la marxa, 90 euros.

Article 15.15 OMC
Estacionar un vehicle en via urbana en revolt amb visibilitat reduïda, 301 euros.

Article 15.16 OMC
Estacionar en via urbana en canvi de rasant de visibilitat reduïda, 301 euros.

Article 15.17 OMC
Estacionar el vehicle en un pas per a ciclistes, 90 euros.

Article 15.18 OMC
Estacionar un vehicle en un pas per a vianants, 90 euros.

Article 15.19 OMC
Estacionar un vehicle en un carril reservat per a la circulació de determinats usuaris, 90 euros.

Article 15.20 OMC
Estacionar un vehicle a la part de la via reservada per al servei de determinats usuaris, 90 euros.

Article 15.21 OMC
Estacionar el vehicle en la intersecció d'una via urbana, 120 euros.

Article 15.22 OMC
Estacionar un vehicle en zona immediata a una intersecció, dificultant la visibilitat, 96 euros.

Article 15.23 OMC
Estacionar el vehicle en un lloc on s'impedeixi la visibilitat de la senyalització a altres usuaris, 150 euros.

Article 15.24 OMC
Estacionar el vehicle en un lloc que obligui altres usuaris a fer maniobres antireglamentàries, 210 euros.

Article 15.25 OMC
Estacionar el vehicle en doble fila, 90 euros.

Article 15.26 OMC
Estacionar el vehicle en doble fila, entorpint greument la circulació, 150 euros.

Article 15.27 OMC.

Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació de vianants i obligant-los a irrompre en la calçada per un lloc perillós, 120 euros.

Article 15.27.1 OMC.

Estacionar el vehicle obstaculitzant greument la circulació de vianants i obligant-los a irrompre a la calçada per un lloc perillós, 150 euros.

Article 15.27.2 OMC

Estacionar el vehicle obstaculitzant la circulació dels vianants. 120 euros.

Article 15.28 OMC.

Estacionar el vehicle en un carril, afectant la circulació, 90 euros.

Article 15.29 OMC.

Estacionar el vehicle en un carril, afectant greument la circulació, 120 euros.

Article 15.30 OMC.

 Estacionar el vehicle damunt la vorera totalment, 120 €

Article 15.30.1 OMC

Estacionar un vehicle damunt la vorera parcialment, 90 €

Article 15.31 OMC.

Estacionar el vehicle en zona reservada Taxi, 90 euros.

Article 15.32 OMC.

Estacionar el vehicle en zona reservada a càrrega i descàrrega, 90 euros.

Article 15.33 OMC.

Estacionar el vehicle en un gual, 90 euros.

Article 15.34 OMC.

Estacionar el vehicle en zona reservada a autoritats, 90 euros.

Article 15.35 OMC.

Estacionar el vehicle en zona reservada a serveis oficials, 90 euros.

Article 15.36 OMC.

Estacionar el vehicle en zona reservada a vehicles del servei públic, 90 euros.

Article 15.37 OMC.

Estacionar el vehicle en zona reservada a altres vehicles, 90 euros.

Article 15.38 OMC.

Estacionar el vehicle en zona reservada a minusvàlids, 90 euros.

Article 15.39 OMC.

Estacionar el vehicle en una sortida d'emergència, 90 euros.

Article 15.40 OMC.

Estacionar el vehicle impedint la sortida d'un altre vehicle, 90 euros.

Article 15.41 OMC.

Estacionar de manera contrària a l'estipulada per l'Autoritat competent, 90 euros.

Article 15.42 OMC.

Estacionar sobre boca d'incendis, 90 euros.

Article 15.43 OMC.

No respectar senyal de parada i estacionament prohibit, 90 euros.

Article 15.44 OMC.

No respectar senyal d'estacionament prohibit, 90 euros.

Article 15.45 OMC.

Estacionar camió de massa inferior a 3.500 kg en lloc prohibit, 90 euros.

Article 15.46 OMC.

Estacionar camió de massa superior a 3.500 kg en lloc prohibit, 90 euros.

Article 15.47 OMC.

Estacionar autobús en lloc prohibit, 90 euros.

Article 15.48 OMC.

No portar falques de seguretat els vehicles obligats a portar-ne, 90 euros.

Article 15.49.OMC.

Estacionar a l'espai d'afectació d'una rotonda creant situació de perill, 301 euros.

Article 15.50 OMC.

Estacionar en l'espai d'afectació d'una rotonda sense crear perill, 96 euros.

Article 15.51 OMC.

Estacionar en la calçada en un lloc de circulació en sentit giratori sense crear perill, 96 euros.

Article 15.52 OMC.

Estacionar en la calçada en un lloc de circulació en sentit giratori sense crear perill. 96 euros.

Article 15.53 OMC.

Estacionar En una zona exclosa a la circulació mitjançant marques vials o d'altres elements físics no creant situació de perill. 96 euros.

Article 15.54 OMC.

Estacionar en una zona exclosa a la circulació mitjançant marques vials o d'altres elements físics creant situació de perill, 301 euros.

Article 15.55 OMC.

Estacionar en zona de vianants, 90 euros.

Article 15.56 OMC.

Estacionar en zona ajardinada , 90 euros.

Article 15.57 OMC.

Estacionar al centre de la calçada, 90 euros (si es crea situació de perill o entorpiment greu a la circulació, 180 euros).

Article 15.58 0MC

Estacionar vehicles autocaravana i similars en el nucli urbà amb finalitat distinta a l'ús previst per a les vies públiques, 120 euros.

ARTICLE 19

ESTACIONAMENTS LIMITATS TEMPORALMENT

Article 19.1 OMC.

Estacionar en zona blava sense comprovant horari, 60 euros.

Article 19.2 OMC.

Estacionar en zona blava i ultrapassar el límit horari, 42 euros.

Article 19.3 OMC.

Estacionar en zona blava superant en més d'una hora el límit horari, 54 euros.

Article 19.4 OMC.

Estacionar un vehicle en doble fila impedint la sortida d'un altre estacionat en zona blava, 90 euros.

Article 19.5 OMC.

Estacionar en doble fila o en un altre lloc, en zona de limitació temporal de l'estacionament, si hi ha lloc en aquesta zona, 90¼euros.

Article 19.6 OMC.

Estacionar en zona exclosa a l'estacionament, entre espais d'una zona sotmesa a regulació temporal de l'aparcament, 90 euros.

DE L'ABANDONAMENT DE VEHICLES A LA VIA PÚBLICA

Article 29.1 OMC.

Abandonar vehicle a la via pública, 120 euros.

ARTICLE 31

MESURES CIRCULATÒRIES ESPECIALS SOBRE ORDENACIÓ ESPECIAL DEL TRÀNSIT. VIES TANCADES PER L'AUTORITAT COMPETENT (PROVES ESPORTIVES, DESVIAMENTS PER OBRES, ACCIDENTS, O QUALSEVOL ALTRE ESDEVENIMENT D'ÍNDOLE SEMBLANT) I LIMITACIONS A LA CIRCULACIÓ

Article 31.1 OMC.

Circular per una via contravenint la circulació ordenada per l'Autoritat competent, per raons de seguretat o de fluïdesa del trànsit, 90 euros.

Article 31.2 OMC.

Utilitzar un tram de via tancada al trànsit per l'Autoritat competent, 90 euros.

Article 31.3 OMC.

Circular per un tram de la via diferent del que ha ordenat l'Autoritat competent, en sentit contrari a l'estipulat, 150 euros.

Article 31.4 OMC.

Circular pel carril d'una via en sentit contrari a l'estipulat per l'autoritat competent per raons de seguretat o fluïdesa, 150 euros.

Article 31.5 OMC.

Circular amb una camió de PMA superior a 3.500 kg, contravenint les restriccions a la circulació imposades per l'Autoritat, 150 euros.

Article 31.6 OMC.

Circular amb un conjunt de vehicles contravenint les restriccions a la circulació imposades per l'Autoritat, 90

Article 31.7 OMC.

Circular amb un vehicle articulat contravenint les restriccions a la circulació imposades per l'Autoritat, 90 euros.

Article 31.8 OMC.

Circular vehicle que contravé, per la seva perillositat o la de la seva càrrega, les restriccions d'itinerari o d'horari imposades per raons de seguretat, 90 euros.

Article 31.9 OMC.

Circular vehicle contravenint les restriccions de la via imposades a la circulació, en un cas imprevist, pels agents de la vigilància del trànsit, 90 euros.

Article 31.10 OMC.

Transportar una càrrega diferent de la que s'especifica en l'autorització especial expedida per dispensar-lo de les restriccions imposades a la circulació, 90 euros.

Article 31.11 OMC.

Circular vehicle de característiques diferents a les especificades en l'autorització expedida per dispensar-lo de les restriccions imposades a la circulació, 90 euros.

Article 31.12 OMC.

Circular incomplint les condicions de l'horari especificades en l'autorització expedida per dispensar-lo de les restriccions imposades a la circulació, 90 euros.

Article 31.13 OMC.

Circular incomplint les condicions del termini de validesa especificades en l'autorització per dispensar-lo de les restriccions imposades a la circulació, 90 euros.

Article 31.14 OMC.

Circular amb un vehicle sotmès a restriccions de circulació en sentit contrari a l'estipulat per l'Autoritat, 210 euros.

Article 31.15 OMC.

Tancar a la circulació una via o tram de via sense l'autorització preceptiva, 96 euros.

Article 31.16 OMC.

Tancar a la circulació una via o un tram de via sense l'autorització preceptiva, amb perjudici greu de la circulació, 150 euros.

SOBRE ELS CARRILS REVERSIBLES, ELS CARRILS ADDICIONALS DE CIRCULACIÓ I ELS CARRILS DE SENTIT CONTRARI

Article 31.17 OMC.

Circular per un carril reversible sense portar els llums d'encreuament encesos, 90 euros.

Article 31.18 OMC.

Circular per un carril reversible en sentit contrari a l'estipulat, 150 euros.

Article 31.19 OMC.

Circular per un carril addicional de circulació sense portar els llums d'encreuament encesos, 90 euros.

Article 31.20 OMC.

Circular per un carril addicional, desplaçant-se lateralment al carril contigu, 90 euros.

Article 31.21 OMC.

Circular per un carril addicional de circulació alterant-ne els elements d'abalisament, 90 euros.

Article 31.22 OMC.

Circular per un carril addicional de circulació, abalisat, a una velocitat superior a 40 km/h, 90 euros.

Article 31.23 OMC.

Circular per un carril addicional a la circulació, abalisat, a una velocitat que posi en perill potencial la seguretat dels usuaris de la via, 150 euros*. Nota *: Si posa en perill real la seguretat, s'haurà de denunciar per conducció temerària. En tots dos casos s'haurà d'especificar la velocitat.

Article 31.24 OMC.

Circular per un carril addicional de circulació a velocitat superior a la senyalada específicament, 108 euros.

Article 31.25 OMC.

Circular per un carril addicional de circulació en sentit contrari a l'estipulat, 150 euros.

Article 31.26 OMC.

Circular amb un vehicle per un carril destinat a l'ús en sentit contrari a l'habitual, 90 euros.

Article 31.27 OMC.

Circular per un carril destinat a l'ús en sentit contrari a l'habitual sense portar els llums d'encreuament encesos, 90 euros.

Article 31.28 OMC.

Desplaçar-se lateralment a un carril contigu destinat al sentit normal de la circulació, des d'un altre carril destinat a l'ús en sentit contrari a l'habitual, 150 euros.

Article 31.29 OMC.

Desplaçar-se lateralment a carril reservat per a la circulació en sentit contrari a l'habitual, des d'un altre carril destinat al sentit normal 120 euros.

Article 31.30 OMC.

Circular alterant els elements d'abalisament permanents o mòbils d'un carril destinat a l'ús contrari a l'habitual, 120 €

Article 31.31 OMC.

Circular vehicle no autoritzat per un carril destinat a l'ús en sentit contrari a l'habitual, habilitat excepcionalment per feines a la calçada, 90 euros.

Si crea perill, 150 euros.

Article 31.32 OMC.

Circular amb un vehicle per un carril destinat a l'ús en sentit contrari a l'habitual, a una velocitat superior a 40 km/h,120 €

Article 31.33 OMC.

Circular amb un vehicle per un carril destinat a l'ús en sentit contrari a l'habitual, a una velocitat superior a la senyalitzada específicament i creant perill potencial, 150 euros

Article 31.34 OMC.

Circular en sentit contrari a l'estipulat per un carril destinat a l'ús en sentit contrari a l'habitual, 120 euros.

ARTICLE 32

ILLES DE VIANANTS

Article 32.1 OMC.

Circular per una illa de vianants en hores/dies prohibits, 90 euros.

Article 32.2 OMC.

Contravenir la indicació reguladora de la circulació en una illa per a vianants, 90 euros.

Article 32.3 OMC.

Entrar un vehicle a un pàrquing dins de l'illa de vianants per un recorregut no autoritzat, 90 euros.

Article 32.4 OMC.

Efectuar càrrega i descàrrega fora del lloc permès, 90 euros.

Article 32.5 OMC.

Efectuar càrrega i descàrrega en una illa de vianants, fora de les hores permeses, 90 euros.

Article 32.6 OMC.

Circular un vehicle no autoritzat per una illa de vianants, 90 euros.

Article 32.7 OMC.

No tenir la credencial que permeti l'accés o l'estacionament en una illa de vianants, 90 euros.

Article 32.8 OMC.

Fer jocs o activitats molestes que puguin pertorbar el lliure trànsit dels vianants, 90 euros.

Article 32.9 OMC.

Ocupar amb taules, cadires, parasols o qualssevol altra element, una zona destinada al pas de vianants o de vehicles dins de l'illa per a vianants, 90 euros.

Article 32.10 OMC.

Estacionar en un lloc que impedeixi la sortida dels vehicles autoritzats a entrar o sortir de les illes de vianants, 90 euros.

Article 32.11 OMC.

Estacionar en un lloc que impedeixi l'accés o la sortida de vehicles d'emergència d'una illa de vianants, 90 euros.

ARTICLE 36

ZONES DE PRIORITAT INVERTIDA

Article 36.1 OMC.

No respectar el senyal de carrer residencial,120 €

Article 36.2 OMC.

Circular per una vorera sense crear perill als vianants 120 euros.

Article 36.3 OMC.

Circular per una vorera creant situació de perill per als vianants o dificultant la seva marxa. 210 euros.

ARTICLE 37

TRANSPORT COL·LECTIU DE PERSONES

Article 37.1 OMC.

Transportar un vehicle un nombre de persones superior al de places autoritzades, 90 euros.

Article 37.2 OMC. No tenir un vehicle del servei públic la placa interior en què consti el nombre de places autoritzades, 60 euros.

Article 37.3 OMC.

Transportar persones sobrepassant, entre viatgers i equipatge, el pes màxim autoritzat al vehicle, 90 euros.

Article 37.4 OMC.

Efectuar parades o arrencades brusques el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, 60 euros.

Article 37.5 OMC.

No parar, al més a prop possible de la dreta, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones, 90 euros.

Article 37.6 OMC.

Realitzar actes que puguin distreure de la marxa el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu de persones (s'han d'indicar) 90 euros.

Article 37.7 OMC.

No vetllar, el conductor d'un vehicle de transport col·lectiu, per la seguretat dels viatgers quan pugin o baixin del vehicle, 90 euros.

Article 37.8 OMC.

No vetllar, l'encarregat d'un transport col·lectiu de persones, per la seguretat dels viatgers durant la marxa, 90 euros.

Article 37.9 OMC.

No vetllar, l'encarregat d'un transport col·lectiu de persones, per la seguretat dels viatgers, quan pugin o baixin del vehicle, 90 euros.

Article 37.10 OMC.

No ordenar la sortida, l'encarregat o el conductor d'un vehicle públic de transport de persones, als viatgers que vulnerin les prohibicions establertes, 30 euros.

Article 37.11 OMC.

Distreure un viatger el conductor d'un vehicle destinat al transport públic, 60 euros.

Article 37.12 OMC.

Entrar un viatger en un vehicle destinat al servei públic de transport col·lectiu de persones per un lloc diferent al destinat a aquell fi, 30 euros.

Article 37.13 OMC.

Sortir un viatger d'un vehicle destinat al transport públic col·lectiu de persones per un lloc diferent del determinat a aquest fi, 30 euros.

Article 37.14 OMC.

Entrar un viatger en un vehicle destinat al servei de transport col·lectiu de persones quan s'ha advertit que és complet, 60 euros.

Article 37.15 OMC.

Dificultar un viatger el pas als altres, en un lloc destinat al trànsit de persones, en un vehicle destinat al servei públic de transport de viatgers, 30 euros.

Article 37.16 OMC.

Portar un viatger qualsevol animal en un vehicle destinat al servei públic de transport col·lectiu de persones, 60 euros.

Article 37.17 OMC.

Portar un viatger material o objectes perillosos en condicions diferents de les establertes, en un vehicle destinat al servei públic de transport de viatgers, 60 euros.

Article 37.18 OMC.

Desatendre les instruccions que donin sobre el servei el conductor o l'encarregat d'un vehicle destinat al servei públic de transport col·lectiu 60 euros.

Article 37.19 OMC.

Efectuar parada un vehicle destinat al transport públic col·lectiu de persones en un lloc diferent del determinat, 60 euros.

Article 37.20 OMC.

Efectuar parada un vehicle destinat al transport de passatgers en un lloc no autoritzat, 90 euros.

SOBRE LES DIMENSIONS DEL VEHICLE I LA SEVA CÀRREGA
Article 37.21 OMC.

Circular amb un vehicle, la longitud del qual, inclosa la càrrega, excedeix els límits reglamentaris, 150 euros.

Article 37.22 OMC.

Circular amb un vehicle, l'amplada del qual, inclosa la càrrega, excedeix els límits reglamentaris, 150 euros.

Article 37.23 OMC.

Circular amb un vehicle, l'altura del qual, inclosa la càrrega, excedeix els límits reglamentaris, 150 euros.

Article 37.24 OMC.

Circular amb un vehicle, la longitud i l'amplada del qual, inclosa la càrrega, excedeixen els límits reglamentaris, 210 euros.

Article 37.25 OMC.

Circular amb un vehicle, la longitud i l'altura del qual, inclosa la càrrega, excedeixen els límits reglamentaris, 210 euros.

Article 37.26 OMC.

Circular amb un vehicle, l'amplada i l'altura del qual, inclosa la càrrega, excedeixen els límits reglamentaris, 210 euros.

Article 37.27 OMC.

Circular amb un vehicle, la longitud, l'amplada i l'altura del qual, inclosa la càrrega, excedeixen els límits reglamentaris, 450 euros.

Article 37.28 OMC.

Circular amb un vehicle, la càrrega indivisible del qual ultrapassa la longitud reglamentària sense autorització especial, 150 euros.

Article 37.29 OMC.

Circular amb un vehicle, la càrrega indivisible del qual ultrapassa l'amplada reglamentària, sense autorització especial, 150 euros.

Article 37.30 OMC.

Circular amb un vehicle, la càrrega indivisible del qual ultrapassa l'altura reglamentària, sense autorització especial, 150 euros.

Article 37.31 OMC.

Circular amb un vehicle, la càrrega indivisible del qual ultrapassa la longitud i l'amplada reglamentàries, sense autorització especial, 210 euros.

Article 37.32 OMC. Circular amb un vehicle, la càrrega indivisible del qual ultrapassa la longitud i l'altura reglamentàries, sense autorització especial, 210 euros.

Article 37.33 OMC. Circular amb un vehicle, la càrrega indivisible del qual ultrapassa l'amplada i l'altura reglamentàries, sense autorització especial, 210 euros.

Article 37.34 OMC. Circular amb un vehicle, la càrrega indivisible del qual ultrapassa la longitud, l'amplada i l'altura reglamentàries, sense autorització especial, 450 euros.

SOBRE LA DISPOSICIÓ DE LA CÀRREGA
Article 37.35 OMC.

Circular amb un vehicle que transporta una càrrega que produeix pols, perquè s'ha condicionat inadequadament, 90 euros.

Article 37.36 OMC.

Circular amb un vehicle que transporta una càrrega que pot arrossegar, 90 euros.

Article 37.37 OMC.

Circular amb un vehicle que transporta una càrrega que s'ha desplaçat perillosament per falta de condicionament i de subjecció adequats 210 €

Article 37.38 OMC.

Circular amb un vehicle que transporta una càrrega que produeix soroll, a causa d'un condicionament inadequat, 90 euros.

Article 37.39 OMC.

Circular amb un vehicle que porta una càrrega que produeix molèsties, a causa d'una disposició inadequada, 90 euros.

Article 37.40 OMC.

Circular amb un vehicle amb els dispositius d'enllumenat ocults, a causa de la indeguda disposició de la càrrega, 90 euros.

Article 37.41 OMC.

Circular amb un vehicle amb els dispositius de senyalització lluminosa ocults, a causa de la indeguda disposició de la càrrega, 90 euros.

Article 37.42 OMC.

Circular amb un vehicle amb les plaques o els distintius obligatoris ocults, a causa de la indeguda disposició de la càrrega, 90 euros.

Article 37.43 OMC.

Circular amb un vehicle en què no resultin visibles els advertiments manuals del conductor, a causa de la inadequada posició de la càrrega, 90 euros.

Article 37.44 OMC.

Circular amb un vehicle sense cobrir totalment i eficaçment les matèries transportades, que poden caure, 120 €

Article 37.45 OMC.

Circular transportant càrregues molestes, nocives, insalubres o perilloses, incomplint les normes específiques que regulen la matèria, 120 €

Article 37.46 OMC.

Circular transportant càrregues que requereixin un condicionament especial, incomplint les normes específiques que regulen la matèria, 120 €

Article 37.47 OMC.

Circular amb un vehicle, la càrrega del qual sobresurti de la projecció de la planta del vehicle, 60 euros.

Article 37.48 OMC.

Circular vehicle de transport de mercaderies de longitud superior a 5 m. amb càrrega indivisible que sobresurti més de 2 metres per la part anterior, 90 euros.

Article 37.49 OMC.

Circular vehicle de transport de mercaderies de longitud superior a 5 m. amb una càrrega indivisible que sobresurti més de 3 metres per la part posterior, 90 euros.

Article 37.50 OMC.

Circular vehicle transport de long. igual o inferior a 5 m. amb càrrega indivisible sobresortint per la part anterior o posterior més d'1/3 de la longitud del mateix, 90 euros.

Article 37.51 OMC.

Circular amb un vehicle que transporti una càrrega indivisible superior a l'amplada del vehicle que sobresurti lateralment més de 0,40 metres, 90 euros.

Article 37.52 OMC.

Circular un vehicle d'amplada inferior a 1 metre, amb una càrrega que sobresurti més de 0,50 metres per cada banda de l'eix longitudinal, 90 euros.

Article 37.53 OMC.

Circular amb un vehicle d'amplada inferior a 1 metre, amb una càrrega que sobresurti per l'extrem anterior, 60 euros.

Article 37.54 OMC.

Circular amb un vehicle d'amplada inferior a 1 metre, amb una càrrega que sobresurti més de 0,25 metres per l'extrem posterior, 60 euros.

Article 37.55 OMC.

Circular vehicle que transporti càrrega que sobresurti de la seva projecció en planta, sense adoptar les precaucions per evitar qualsevol dany o perill, 90 euros.

Article 37.56 OMC.

Circular vehicle que transporti una càrrega que sobresurti de la seva projecció en planta, sense portar resguardat l'extrem sortint, 90 euros.

Article 37.57 OMC.

No senyalitzar de la forma reglamentària la càrrega que sobresurt de la part posterior del vehicle, 90 euros.

Article 37.58 OMC.

No col·locar el plafó en l'extrem posterior de la càrrega de manera que quedi constantment perpendicular a l'eix del vehicle, 60 euros.

Article 37.59 OMC.

No col·locar dos plafons de senyalització transversalment, un en cada extrem, si la càrrega sobresurt en tota l'amplada de la part posterior del vehicle, 60 euros.

Article 37.60 OMC.

Circular amb un vehicle, entre la posta i la sortida del sol, sense senyalitzar la càrrega de la manera reglamentària, 90 euros.

Article 37.61 OMC.

Circular amb un vehicle sense senyalitzar la càrrega que sobresurt per davant mitjançant un llum i un dispositiu reflectant blancs, 90 euros.

Article 37.62 OMC.

Circular entre la posta i la sortida del sol amb càrrega que sobresurt més de 0,40 m de la vora ext. dels llums de posició, sense senyalitzar-la amb llums, 90 euros.

Article 37.63 OMC.

Transportar càrrega que sobresurt lateralment més de 0,40 m de la vora exterior dels llums de posició, sense senyalitzar-la i amb reducció de la visibilitat, 90 euros.

ARTICLE 38

CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 38.1 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega a la via pública, podent-ho fer en un altre lloc, 90 €

Article 38.2 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega a la via pública que comportin perill o destorbin greument els altres usuaris, 90 euros.

Article 38.3 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega a la via pública, sense respectar les disposicions de parada i estacionament, 90 euros.

Article 38.4 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega a la via publica, dins de població, sense respectar les disposicions de les Autoritats municipals, 90 euros.

Article 38.5 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega sense els mitjans suficients per fer-les amb rapidesa, 90 euros.

ARTICLE 41

OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 41.1 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega a la via pública dipositant la mercaderia a la calçada, al voral o en zona per a vianants, 90 euros.

ARTICLE 42

OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 42.1 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega a la via pública produint molèsties o sorolls innecessaris, 90 euros.

ARTICLE 43

OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 43.1 OMC.

Efectuar operacions de càrrega i descàrrega a la via pública i no fer-ho per la banda del vehicle més pròxima a la calçada, 90 euros.

ARTICLE 45

CONTENIDORS I AFINS

Article 45.1 OMC.

Estacionar sobre les marques viàries d'un contenidor de recollida domiciliària d'escombraries, 90 euros.

Article 45.2 OMC.

Desplaçar un contenidor de recollida domiciliària d'escombraries per estacionar el vehicle, 90 euros.

Article 45.3 OMC.

Estacionar el vehicle de manera que impedeixi les operacions de recollida d'escombraries domiciliàries d'un contenidor, 90 euros.

Article 45.4 OMC.

Ubicar un sac de recollida de runa en un lloc que perjudiqui la circulació de vianants, 90 euros.

Article 45.5 OMC.

Ubicar un sac de recollida de runa en un lloc que perjudiqui la circulació o l'estacionament dels vehicles, 90 euros.

Article 45.6 OMC.

Ubicar un sac de recollida de runa en un lloc que obstaculitzi, perjudiqui o deteriori altres elements urbans, 90 euros.

Article 45.7 OMC.

No retirar els sacs de recollida de runa quan són plens, 90 euros.

ARTICLE 46 - SENTITS DE MARXA I CARRILS RESERVATS. SOBRE EL SENTIT DE LA CIRCULACIÓ. CALÇADES AMB DOBLE SENTIT CALÇADES AMB MÉS D'UN CARRIL PER AL MATEIX SENTIT. CALÇADES AMB TRES CARRILS O MÉS. CALÇADES DINS DE POBLACIÓ AMB MÉS D'UN CARRIL. VORALS: UTILITZACIÓ. CIRCULACIÓ EN PARAL·LEL.

Article 46.1 OMC.

Circular per l'esquerra en una via de doble sentit de circulació, en sentit contrari a l'estipulat, en un revolt de visibilitat reduïda, 450 euros.

Article 46.2 OMC.

Circular en sentit contrari  ( quan per les circumstàncies no sigui delicte) 450 euros.

Article 46.3 OMC.

Circular per l'esquerra, en una via de doble sentit de la circulació, en sentit contrari a l'estipulat, en canvi de rasant de viabilitat reduïda, 450 euros.

Article 46.4 OMC.

Circular per l'esquerra de la calçada, en una via de doble sentit de circulació, en sentit contrari a l'estipulat, en un tram sense visibilitat, 450 euros.

Article 46.5 OMC.

Circular per l'esquerra de la calçada, en sentit contrari a l'estipulat, en un tram amb visibilitat, en una via amb doble sentit de circulació, 120 euros.

Article 46.6 OMC.

Circular per una via de doble sentit de circulació, en un revolt de visibilitat reduïda, sense arrambar-se al màxim possible a la vora dreta de la calçada, 120 €

Article 46.7 OMC. Circular per una via de doble sentit de circulació, en un canvi de rasant, sense arrambar-se al màxim possible a la vora dreta de la calçada, 120 €

Article 46.8 OMC.

Circular per una via de doble sentit de circulació, en un tram amb visibilitat, sense arrambar-se  al màxim possible a la vora dreta de la calçada, 60 euros.

Article 46.9 OMC.

Circular per una via de doble sentit de circulació, sense mantenir la separació lateral suficient per efectuar l'encreuament amb seguretat, 90 euros.

Article 46.10 OMC.

Circular en sentit contrari ,no deixant lliure la meitat esquerra de la calçada, en revolt de visibilitat reduïda d'una via de doble sentit de circulació, 150 euros.

Article 46.11 OMC.

Circular en sentit contrari, no deixant lliure la meitat esquerra de la calçada en canvi de rasant de visibilitat reduïda, en una via de doble sentit  210 €

Article 46.12 OMC.

Circular per l'esquerra, en sentit contrari a l'estipulat, en calçada amb doble sentit de circulació i dos carrils amb marques viàries, 150 euros.

Article 46.13 OMC.

Utilitzar carril central en via de doble sentit i tres carrils separats per marques discontínues, no degut a avançament o canvi de direcció a l'esquerra, 90 euros.

Article 46.14 OMC.

Circular pel carril situat més a l'esquerra en sentit contrari  en una calçada amb doble sentit de circulació i tres carrils separats per marques viàries, 210 euros.

CALÇADES DE POBLACIÓ AMB MÉS D'UN CARRIL
Article 46.15 OMC.

Circular per calçada de població amb dos carrils per al mateix sentit, com a mínim, delimitats per marques longitudinals, canviant de carril sense motiu,  60 euros.

Article 46.16 OMC.

Circular vehicle especials de PMA superior a 3.500 kg per via urbana amb, com a mínim, dos carrils per al sentit, senyalitzats, canviant de carril sense motiu,  90 euros.

CIRCULACIÓ EN PARAL·LEL
Article 46.17 OMC.

Circular dos conductors mantenint voluntàriament una posició paral·lela entre vehicles,120 €

Article 46.18 OMC.

Conduir dos conductors mantenint voluntàriament una posició paral·lela entre vehicles, ocasionant perjudicis o molèsties a la circulació, 150 euros.

Article 46.19 OMC.

Circular dos conductors mantenint voluntàriament una posició paral·lela entre vehicles, causant un perill objectiu a la circulació, 450 euros.

Article 46.20 OMC.

Circular en paral·lel durant més de 200 m en efectuar un avançament, conduint un vehicle al qual no és permès de circular en posició paral·lela, 96 euros.

Article 46.21 OMC.

Circular en paral·lel durant més de 15 segons, en efectuar un avançament conduint un vehicle al qual no és permès circular en paral·lel, 96 euros.

 
SOBRE LA CIRCULACIÓ EN REFUGIS, ILLETES O DISPOSITIUS DE GUIA
Article 46.22 OMC.

Circular en sentit contrari a l'estipulat en un via de doble sentit de circulació, en la qual hi ha un refugi, 150 euros.

Article 46.23 OMC.

Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de circulació, en la qual hi ha una illeta, 150 euros.

Article 46.24 OMC.

Circular en sentit contrari a l'estipulat en una via de doble sentit de circulació, en la qual hi ha un dispositiu de guia, 150 euros.

Article 46.25 OMC.

Circular per una plaça en sentit contrari a l'estipulat, 150 euros.

Article 46.26 OMC.

Circular per una glorieta en sentit contrari a l'estipulat,  150 euros.

Article 46.27 OMC.

Circular en una confluència de vies en sentit contrari a l'estipulat, 150 euros.

Article 47.28 OMC.

Circular per una rotonda en sentit contrari a l'estipulat (quan per les circumstàncies no sigui delicte), 120 euros.

ARTICLE 47

LA VELOCITAT I LA MODERACIÓ

Article 47.1  OMC.

Circular amb un vehicle sense moderar la velocitat com exigeixen les circumstàncies, 120 euros.

Article 47.2 OMC.

Circular amb un vehicle depassant el límit reglamentari de velocitat establert per a la via:

Excés de velocitat fins a un 50%,  120 euros.
Excés de velocitat  superior al 50 %  450 euros.
 

Article 47.3 OMC.

No detenir la marxa d'un vehicle quan ho exigeixin les circumstàncies, 150 euros.

Article 47.4 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat, si hi ha vianants a la part de la via autoritzada, 150 euros.

Article 47.5 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat, si hi ha vianants en actitud d'irrompre a la part de la via utilitzada,120 €

Article 47.6 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat en aproximar-se a un pas de vianants regulat per semàfor, 96 euros.

Article 47.7 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat en aproximar-se a un pas de vianants regulat per un agent, 96 euros.

Article 47.8 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat en aproximar-se a un lloc amb previsible presència de nens, 120 euros.

Article 47.9 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat en aproximar-se a comitives, formacions i grups de persones, 120 euros.

Article 47.10 OMC.

Circular per paviment lliscant sense moderar suficientment la velocitat, 96 euros.

Article 47.11 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat esquitxant aigua als altres usuaris de la via, podent-ho evitar, 96 euros.

Article 47.12 OMC.

No moderar suficientment la velocitat, projectant grava o matèries diverses, en passar per la calçada, sobre els altres usuaris , podent-ho evitar, 96 euros.

Article 47.13 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat en aproximar-se a una glorieta, 96 euros.

Article 47.14 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat en aproximar-se a un lloc de visibilitat reduïda, 120 euros.

Article 47.15 OMC.

Circular a una velocitat superior a 50 km/h en aproximar-se a una intersecció senyalitzada, en la qual la visibilitat és pràcticament nul·la, 150 euros.

Article 47.16 OMC.

Circular sense moderar suficientment la velocitat quan les circumstàncies meteorològiques redueixin la visibilitat, 120 euros.

Article 47.17 OMC.

Circular a una velocitat que no permeti la detenció del vehicle davant qualsevol obstacle que es pogués presentar, 120 euros.

Article 47.18 OMC.

Conduir un vehicle arrossegat per animals i permetre que depassin la velocitat de trot, 96 euros.

Article 47.19 OMC.

Conduir a peu un vehicle arrossegat per animals, depassant la velocitat del pas humà, 96 euros.

VELOCITATS MÍNIMES
Article 47.20 OMC.

Circular a velocitat anormalment reduïda, sense causa justificada, obstaculitzant la marxa d'un altre vehicle, 96 euros.

Article 47.21 OMC.

Circular per una travessia amb un vehicle de motor, a velocitat inferior a la meitat de la genèrica estipulada per a la via, 96 euros.

VELOCITATS PREVALENTS
Article 47.22 OMC.

Circular a velocitat inferior a l'exigida en un carril ràpid, obstaculitzant la circulació, 96 euros.

Article 47.23 OMC.

Circular sense portar en lloc visible, a la part posterior d'un vehicle especial o d'un conjunt de vehicles especials, la limitació de velocitat, 96 euros.

VELOCITATS, REDUCCIÓ
Article 47.24 OMC.

Reduir considerablement la velocitat, no havent-hi perill i sense advertir-ho prèviament als vehicles del darrere, 96 euros.

Article 47.25 OMC.

Reduir considerablement la velocitat amb risc de col·lisió per als vehicles del darrere, 150 euros.

Article 47.26 OMC

No moderar la velocitat a l'aproximar-se a bicicletes circulant en les proximitats de vies d'ús exclusiu de bicicletes, 120  euros.

ARTICLE 48

LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR

Article 48.1 OMC.

Emetre pertorbacions electromagnètiques que  excedeixin els límits previstos en les normes reguladores dels vehicles, 90 euros.

Article 48.2 OMC.

Emetre sorolls que excedeixin les limitacions previstes en les normes reguladores dels vehicles, 90 euros. Si supera els límits màxims en més del 20%, 150 euros.

Article 48.3 OMC.

Emetre gasos que excedeixin les limitacions previstes en les normes reguladores dels vehicles, 90 euros. Si supera els límits màxims en més d'un 20%, 150 euros.

Article 48.4 OMC.

Circular amb un vehicle de motor amb l'escapament lliure, sense silenciador d'explosions, 90 euros. Si supera els límits màxims en més del 20%, 150 euros.

Article 48.5 OMC.

Circular amb un vehicle de motor amb un silenciador ineficaç, 90 euros. Si supera els límits màxims en més del 20%, 150 euros.

Article 48.6 OMC.

Circular amb un ciclomotor amb un silenciador ineficaç, 90 euros. Si supera els límits màxims en més del 20%, 150 euros.

Article 48.7 OMC.

Circular amb un vehicle de motor expulsant els gasos a través d'un tub ressonador, 90 euros. Si supera els límits màxims en més del 20%, 150 euros.

Article 48.8 OMC.

Circular amb un ciclomotor expulsant els gasos a través d'un tub ressonador, 90 euros. Si supera els límits màxims en més del 20%, 150 euros.

Article 48.9 OMC.

Circular amb un vehicle de combustió interna llançant fums nocius o que impedeixin la visibilitat als conductors d'altres vehicles, 90 euros. Si supera els límits màxims en més d'un 20%, 150 euros.

Article 48.10 OMC.

Emetre un vehicle contaminants en quantitat que excedeixi els valors permesos, 90 euros. Si supera els límits màxims en més d'un 20%, 150 euros.

Article 48.11 OMC.

Instal·lar un abocador d'escombraries i residus dins de la zona d'afecció a la carretera o fora de la carretera, però que hi arribi el fum, 90 euros.

Article 48.12 OMC.

Conduir un ciclomotor sense portar la placa de matrícula, però tenint-la concedida, 60 euros.

Article 48.13 OMC.

Conduir un ciclomotor sense haver obtingut la placa municipal corresponent (article sense contingut per canvi normatiu).

SOBRE LES NORMES RELATIVES ALS CICLOS, CICLOMOTORS I MOTOCICLETES

Article 48.14 OMC.

Circular dues persones en un ciclomotor no autoritzat (homologat), 90 euros.

Article 48.15 OMC.

Transportar un ciclomotor homologat un passatger si no hi va assegut cama ací, cama allà, 90 €

Article 48.16 OMC.

Transportar passatger en ciclomotor homologat a l'empara de llicència concedida a persona menor de 16 anys, 90 euros.

Article 48.17 OMC.

Circular tres persones en un ciclomotor, 180 euros.

Article 48.18 OMC.

Circular dues persones en un ciclo construït per a una de sola, 90 euros.

Article 48.19 OMC.

Circular més de dos passatgers, a més a més del conductor, en una motocicleta, 180 euros.

Article 48.20 OMC.

Circular el viatger d'una motocicleta sense anar assegut cama ací cama allà, 90 €

Article 48.21 OMC.

Circular el viatger d'una motocicleta sense repenjar els peus en els estreps laterals, 90 €

Article 48.22.1 OMC.

Circular el viatger d'una motocicleta situat en un lloc intermedi entre el conductor i el manillar, 90 euros. "Aquests preceptes seran aplicables quan no hi hagi conducció negligent o temerària".

Article 48.22.2 OMC.

Circular transportant un menor de dotze anys de passatger en un ciclomotor sense autorització dels pares o tutors legals.120 €

Article 48.22.3 OMC.

Circular transportant un menor de dotze anys de passatger en una motocicleta sense autorització dels pares o tutors, 120 €

Article 48.22.4 OMC.

Circular transportant com a passatger a un menor de dotze anys en un ciclomotor no utilitzant casc,150 €

Article 48.22.5 OMC.

Circular transportant com a passatger a un menor de dotze anys en una motocicleta no utilitzant el casc, 150 €

Article 48.22.6 OMC.

Circular transportant  un  menor de dotze anys  com a passatger en un ciclomotor no utilitzant el casc homologat, 150 €

Article 48.22.7 OMC.

Circular transportant com a passatger un menor de dotze anys en una motocicleta no utilitzant  casc homologat, 150 €

Article 48.22.8 OMC.

Circular transportant un menor de set anys en un ciclomotor,150 €

Article 48.22.9 OMC. 

Circular transportant un menor de set anys en una motocicleta, 150 €

Article 48.22.10 OMC.

Circular en un ciclomotor transportant un passatger d'edat entre set i dotze anys sense arribar als estrebs, 120 €

Article 48.22.11 OMC.

Circular en motocicleta transportant un passatger d'edat entre set i dotze anys sense arribar als estrebs, 120 €

L'ENLLUMENAT DELS VEHICLES

ENLLUMENAT DE POSICIÓ I GÀLIB I ENLLUMENAT EN GENERAL

Article 48.23 OMC.

Circular sense portar l'enllumenat de posició encès, entre la posta i la sortida del sol, 96 euros.

Article 48.24 OMC.

Circular sense portar l'enllumenat de posició, en situació de visibilitat insuficient, 120 euros.

Article 48.25 OMC.

Circular entre la posta i la sortida del sol sense portar l'enllumenat de gàlib encès un vehicle, l'amplada del qual excedeix els 2.10 m, 96 euros.

Article 48.26 OMC.

Circular sense enllumenat de gàlib en situació de visibilitat insuficient un vehicle, l'amplada del qual excedeix els 2.10 m, 96 euros.

Article 48.27 OMC.

Fer centellejar els llums per a finalitats diferents de les previstes reglamentàriament, 90 euros.

Article 48.28 OMC.

Circular per via urbana suficientment il·luminada, sense portar els llums curts o d'encreuament encesos, entre la posta i la sortida del sol, 96 euros.

Article 48.29. OMC.

Circular dins de població per via insuficientment il·luminada, entre la posta i la sortida del sol, sense portar els llums curts o d'encreuament encesos, 120 €

Article 48.30 OMC.

No portar la placa posterior de matrícula il·luminada, entre la posta i la sortida del sol, 30 euros.

Article 48.31 OMC.

No portar la placa posterior de matrícula il·luminada, en condicions de visibilitat insuficient, 30 euros.

Article 48.32 OMC.

No portar una motocicleta l'enllumenat de curt abast o d'encreuament,

120 €

Article 48.33 OMC.

No portar recanvi d'enllumenat, 90 euros.

Article 48.34 OMC.

Portar instal·lats llums no reglamentaris, 90 euros.

Article 48.35 OMC.

No tenir els llums de posició encesos un vehicle immobilitzat a la calçada d'una travessia quan les condicions atmosfèriques redueixin la visibilitat, 180 euros.

Article 48.36 OMC.

No tenir els llums de posició encesos un vehicle immobilitzat a la calçada d'una travessia insuficientment il·luminada entre la posta i sortida del sol, 180 euros.

Article 48.37 OMC.

Estacionar en voral de travessia insuficient il·luminada sense llums de posició encesos, entre la sortida i posta del sol o condicions atmosf.desfavorables,180 euros.

Article , 48.38 OMC.

No utilitzar el llum davanter de boira ni el de curt o llarg abast en condicions en què disminueixi sensiblement la visibilitat, 96 euros.

Article 48.39 OMC.

Utilitzar el llum davanter de boira sense causa justificada, 90 euros.

Article 48.40 OMC.

Portar el llum posterior de boira sense que hi hagi causa meteorològica mi ambiental que ho justifiqui, 90 euros.

Article 48.41 OMC.

Circular amb enllumenat d'intensitat inferior per avaria irreparable en ruta, a velocitat que no permeti detenir el vehicle dins de la zona il·luminada, 120 euros.

Article 48.42 OMC.

No portar la placa de SP il·luminada, un vehicle obligat entre la posta i sortida del sol, o en circumstàncies en què sigui necessària, 60 euros.

ELS ADVERTIMENTS ÒPTICS
Article 48.43 OMC.

No mantenir l'advertiment lluminós fins a finalitzar la maniobra, 60 euros.

Article 48.44 OMC.

Mantenir l'advertiment òptic una vegada ha finalitzat la maniobra, 90 euros.

Article 48.45 OMC.

No advertir la intenció de frenar el vehicle, amb els senyals reglamentaris, si és possible fer-ho, 60 euros.

Article 48.46 OMC.

Mantenir l'advertiment òptic en un desplaçament lateral, una vegada el desplaçament hagi finalitzat, 60 euros.

Article 48.47 OMC.

Advertir el desplaçament lateral amb un senyal diferent del reglamentari, 60 euros.

Article 48.48 OMC.

No utilitzar el llum d'emergència per senyalar la presència d'un vehicle immobilitzat en llocs o circumstàncies que disminueixin la visibilitat, 90 euros.

Article 48.48.2 OMC

No utilitzar durant la circulació les llums d'emergència quan un vehicle no pugui arribar a la velocitat mínima exigida i existeixi perill d'encalç, 90 euros.

Article 48.49 OMC.

Immobilitzar un vehicle sense senyalitzar la maniobra, 90 euros.

Article 48.50 OMC.

No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament i enlluernar els conductors que circulen en sentit contrari, 210 euros.

Article 48.51 OMC.

No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament i enlluernar altres usuaris de la via, 96 euros.

Article 48.52 OMC.

Restablir l'enllumenat de carretera abans de depassar la posició del vehicle amb el qual es creua, 120 euros.

Article 48.53 OMC.

No substituir l'enllumenat de carretera pel d'encreuament, circulant darrere d'un altre vehicle a distància inferior a 150 m, 120 euros.

Article 48.54 OMC.

No advertir la presència d'un vehicle destinat a obres, amb el senyal lluminós especial, 120 euros.

Article 48.55 OMC.

No advertir la presència d'un vehicle destinat a serveis amb el senyal lluminós especial, 120 euros.

Article 48.56 OMC.

No advertir la presència d'un tractor agrícola amb el senyal lluminós especial, 120 euros.

Article 48.57 OMC.

No advertir la presència d'una màquina agrícola amb el senyal lluminós especial, 120 euros.

Article 48.58 OMC.

No advertir la presència d'un vehicle destinat al transport especial amb el senyal lluminós especial, 120 euros.

ARTICLE 49

LA CIRCULACIÓ PER ZONES DE VIANANTS DE MONOPATINS, PATINS I BICICLETES

Article 49.1 OMC.

Circular per la vorera amb un monopatí a velocitat superior al pas d'una persona, 90 euros.

Article 49.2 OMC.

Circular per la vorera amb patins a velocitat superior al pas d'una persona, 90 euros.

Article 49.3 OMC.

Circular amb un monopatí arrossegat per un altre vehicle, 90 euros.

Article 49.4 OMC.

Circular amb patins arrossegat per un altre vehicle, 90 euros.

Article 49.5 OMC.

Remolcar un vehicle automòbil un monopatí, amb coneixement del conductor, 210 euros.

Article 49.6 OMC.

Remolcar un vehicle automòbil un patinador, amb coneixement del conductor, 210 euros.

Article 49.7 OMC.

Circular per la calçada amb un monopatí, 90 euros.

Article 49.8 OMC.

Circular per la calçada amb patins, 90 euros.

Article 49.9 OMC.

Circular amb un monopatí en un lloc prohibit, 60 euros.

Article 49.10 OMC.

Circular amb patins per un lloc prohibit, 60 euros.

Article 49.11 OMC.

Causar danys a elements urbans amb un monopatí com a conseqüència de la pràctica d'aquesta activitat, 90 euros.

BICICLETES
Article 49.12 OMC.

Circular una bicicleta per la vorera o per lloc no autoritzat, 60 euros.

Article 49.13 OMC.

Circular amb una bicicleta pel centre de la calçada, 60 euros.

Article 49.14 OMC.

Conduir una bicicleta de manera que causi perill per a la circulació o per als vianants, 90 euros.

Article 49.15 OMC.

Conduir una bicicleta en lloc també destinat a la circulació de vianants, a velocitat superior a la d'un vianant, 60 euros.

Article 49.16 OMC.

Conduir bicicleta remolcat per un vehicle, 90 euros.

Article 49.17 OMC.

Conduir vehicle automòbil remolcant una bicicleta, amb coneixement del conductor de l'automòbil, 210 euros.

Article 49.18 OMC.

No cedir el pas a unitat mòbil formada per bicicletes que circulen en grup en intersecció regulada per cediu el pas, sense crear perill, 120 euros.

Article 49.19 OMC.

No cedir el pas a unitat mòbil formada per bicicletes que circulen en grup en intersecció regulada per cediu el pas, creant situació de perill, 301 euros.

Article 49.20 OMC.

No cedir el pas a unitat mòbil formada per bicicletes que circulen en grup en intersecció regulada per STOP sense crear perill, 150 euros.

Article 49.21 OMC.

No cedir el pas a unitat mòbil formada per bicicletes que circulen en grup, creant situació de perill, 301 euros.

Article 49.22 OMC.

No cedir el pas en intersecció sense senyalitzar a un grup de bicicletes que circulen com a unitat mòbil sense crear perill, 120

Article 49.23 OMC.

No cedir el pas en intersecció sense senyalitzar a un grup de bicicletes que circulen com a unitat mòbil creant perill, 210 euros.

Article 49.24 OMC.

Conduir una bicicleta sense estar dotada d'elements reflectants, 90 euros.

Article 49.25 OMC.

Conduir una bicicleta sense utilitzar alguna peça reflectant quan sigui obligatori l'ús de l'enllumenat, 90 euros.

Article 49.26 OMC.

Efectuar un vehicle gir a l'esquerra per a entrar en altra via obligant a detenir-se al conductor d'una bicicleta o a un grup d'aquestes, sense crear perill, 120 euros.

Article 49.27 OMC

Efectuar un vehicle gir a l'esquerra per a entrar en altra via creant situació de perill per al conductor d'una bicicleta o grup d'aquestes, 301 euros.

Article 49.28 OMC

No respectar la preferència de pas d'un ciclista o grup d'aquests, quan individualment o en grup, el primer d'aquests ha entrat en un encreuament o glorieta, sense crear perill, 120 euros.

Article 49.29 OMC

No respectar la preferència de pas d'un ciclista o grup d'aquests, quan individualment o en grup, el primer d'aquests ha entrat en un encreuament o glorieta,  creant situació de  perill, 301 euros

Article 49.30 OMC

Transportar en bicicleta una persona major de 7 anys, 60 euros

Article 49.31 OMC

Transportar en bicicleta un menor de set anys quan el conductor és menor d'edat, 60 euros

Article 49.32 OMC

Transportar un menor de set anys en una bicicleta sense tenir un seient addicional homologat, 90 euros.

ARTICLE 50

ELS VEHICLES D'URGÈNCIA

Article 50.1 OMC.

Fer ús de la prioritat de pas el conductor d'un vehicle d'urgència, sense estar de servei d'urgència, 90 euros.

Article 50.2 OMC.

Instal·lar dispositius de senyals especials sense autorització de la Prefectura Provincial de Trànsit corresponent, 90 euros.

Article 50.3 OMC.

Conduir un vehicle prioritari posant en perill els vianants, 301 €

Article 50.4 OMC.

Conduir un vehicle prioritari posant en perill els conductors d'altres vehicles, 301 €

Article 50.5 OMC.

No respectar el conductor d'un vehicle prioritari les ordres dels Agents de circulació, 150 euros.

Article 50.6 OMC.

Conduir vehicle prioritari utilitzant senyals especials acústics, de manera innecessària, quan n'hi hauria prou amb l'ús aïllat d'un senyal lluminós, 96 euros.

Article 50.7 OMC.

No facilitar el pas a un vehicle prioritari que circula en servei d'urgència, una vegada percebuts els senyals que n'indiquen proximitat, 120 euros.

Article 50.8 OMC.

No facilitar el pas a un vehicle no prioritari en servei d'urgència, 120 euros.

Article 50.9 OMC.

No justificar el conductor d'un vehicle no prioritari en servei d'urgència les circumstàncies especialment greus existents, 150 euros.

SOBRE ELS VEHICLES I TRANSPORTS ESPECIALS
Article 50.10 OMC.

No utilitzar la senyalització lluminosa especial obstaculitzant la circulació el conductor d'un vehicle destinat a remolcar un altre vehicle avariat, 90 euros.

Article 50.11 OMC.

No portar instal·lada, un vehicle destinat a obres o serveis, la senyalització lluminosa especial, 96 euros.

Article 50.12 OMC.

No portar, un tractor, la senyalització lluminosa especial, 96 euros.

Article 50.13 OMC.

No portar instal·lada la senyalització lluminosa especial una màquina agrícola, 96 euros.

Article 50.14 OMC.

No portar instal·lada un vehicle especial la senyalització lluminosa especial, 96 euros.

Article 50.15 OMC.

No portar un transport especial la senyalització lluminosa especial, 96 euros.

ARTICLE 51

NORMES GENERALS DE CIRCULACIÓ. PRIORITATS

Article 51.1 OMC.

No cedir el pas en intersecció regulada amb senyal de Cediu el Pas, obligant el conductor d'un altre vehicle a maniobrar bruscament, 450 euros.

Article 51.2 OMC.

No cedir el pas en un encreuament senyalitzat amb Cediu el Pas, sense crear situació de perill, 120 euros.

Article 51.3 OMC.

No cedir el pas en un encreuament senyalitzat amb STOP, no creant situació real de perill, 150 euros.

Article 51.4 OMC.

No cedir el pas en intersecció regulada amb senyal de detenció obligatòria (stop), obligant el conductor d'un altre vehicle a maniobrar bruscament, 450 euros.

SOBRE LA PRIORITAT EN INTERSECCIONS SENSE SENYALITZAR, GLORIETES I ROTONDES

Article 51.5 OMC.

No cedir el pas en una intersecció a un vehicle que s'aproxima per la dreta, i obligar el seu conductor a maniobrar bruscament, 301 euros.

Article 51.6 OMC.

Circular per una via sense pavimentar i no cedir el pas a un altre vehicle que circula per via pavimentada, obligant a maniobrar bruscament, 301 euros.

Article 51.7 OMC.

No cedir el pas a un vehicle que circula per rails, 180 euros.

Article 51.8 OMC.

Accedir a una rotonda sense cedir el pas a un vehicle que marxa per la via circular, de manera que el seu conductor es vegi obligat a maniobrar bruscament, 180 euros.

Article 51.9 OMC.

Accedir a una glorieta (rotonda) sense cedir el pas a un vehicle que marxa per la via circular, sense crear una situació real de perill, 90 euros.

Article 51.10 OMC.

No mostrar amb l'antelació suficient que reduirà la velocitat i que cedirà el pas en una intersecció, 96 euros.

ARTICLE 52

INVASIÓ DELS ENCREUAMENTS I LES INTERSECCIONS

Article 52.1 OMC.

Entrar amb el vehicle en una intersecció i quedar-hi detingut de manera que impedeixi la circulació transversal, 120 euros.

Article 52.2 OMC.

Entrar amb el vehicle en una intersecció i quedar-hi detingut de manera que obstrueixi la circulació transversal, 90 euros.

Article 52.3 OMC. Entrar amb el vehicle en un pas de vianants i quedar-hi detingut de manera que impedeixi la circulació dels vianants, 96 euros.

Article 52.4 OMC. Entrar amb un vehicle en un pas de vianants i quedar-hi detingut de manera que obstrueixi el pas dels vianants, 96 euros.

Article 52.5 OMC.

Tenir el vehicle detingut en intersecció regulada per semàfor, obstaculitzant la circulació, i no sortir de la intersecció podent-ho fer, 120 euros.

ARTICLE 53

SOBRE LES INCORPORACIONS A LA CIRCULACIÓ. LES INCORPORACIONS A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE TRANSPORT DE VIATGERS

Article 53.1 OMC.

Incorporar-se a la circulació estant aturat o estacionat, sense cedir el pas a un altre vehicle i obligant el conductor a maniobrar bruscament, 180 euros.

Article 53.2 OMC.

Incorporar-se a la circulació procedint d'una via d'accés o adjacent a la via, sense cedir el pas a un altre vehicle i obligant a maniobres brusques, 180 euros.

Article 53.3 OMC.

Incorporar-se a la circulació sense indicar òpticament la maniobra, 90 euros.

Article 53.4 OMC.

Incorporar-se a via d'ús públic per un camí exclusivament privat, sense cedir el pas a un vehicle que circula per aquella via obligant a maniobres brusques, 180 euros.

Article 53.5 OMC.

No facilitar la incorporació a la circulació d'un altre vehicle, 60 euros.

Article 53.6 OMC.

No facilitar la incorporació a la circulació d'un vehicle de transport col·lectiu de viatgers des d'una parada senyalitzada, 60 euros.

ARTICLE 54

ELS CANVIS DE DIRECCIÓ

Article 54.1 OMC.

Girar un vehicle sense advertir-ho amb antelació suficient als conductors que circulen darrere seu, 96 euros.

Article 54.2 OMC.

Girar amb el vehicle a l'esquerra, amb perill per als que s'acosten en sentit contrari i obligant-los a maniobrar bruscament, 180 euros.

Article 54.3 OMC.

Efectuar un canvi de direcció a l'esquerra sense visibilitat suficient, 150 euros.

Article 54.4 OMC.

Desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la prioritat del que circula pel carril que pretén ocupar, 210 euros.

Article 54.5 OMC.

Girar a la dreta amb vehicle sense cenyir-se tant com sigui possible a la vora dreta de la calçada, 96 euros.

Article 54.6 OMC.

Girar a l'esquerra amb un vehicle, en calçada de sentit únic, sense cenyir-se tant com sigui possible a la vora esquerra, 96 euros.

Article 54.7 OMC.

Girar a l'esquerra amb un vehicle en via de doble sentit sense arrambar-se tant com sigui possible a l'eix longitudinal de separació de calçades, 96 euros.

Article 54.8 OMC.

Girar a l'esquerra situant el vehicle de manera que envaeixi la zona destinada al sentit contrari, 96 euros.

Article 54.9 OMC.

Girar a l'esquerra un vehicle en calçada de doble sentit i tres carrils separats per línies longitudinals i no col·locar-se en el carril central per fer-ho,180 €

Article 54.10 OMC.

Efectuar canvi de direcció sense situar el vehicle en el lloc adequat amb l'antelació necessària, 96 euros.

Article 54.11 OMC.

No efectuar la maniobra de canvi de direcció en el temps mínim possible, 96 euros.

Article 54.12 OMC.

Girar a l'esquerra amb un vehicle sense deixar a l'esquerra el centre de la intersecció, 96 euros.

Article 54.13 OMC.

No adoptar el conductor d'un vehicle totes les precaucions necessàries per evitar qualsevol perill en efectuar un canvi de direcció, 150 euros.

Article 54.14 OMC.

Girar a l'esquerra un cicle o un ciclomotor, quan a la calçada no hi ha un carril condicionat per fer-ho, sense situar-se a la dreta de la via podent-ho fer, 96 euros.

ARTICLE 55

ELS CANVIS DE SENTIT

Article 55.1 OMC.

Efectuar un canvi de sentit de la marxa en una via en la qual, per fer-ho, hagi de fer maniobra de marxa enrere, 96 euros.

Article 55.2 OMC.

Efectuar un canvi de sentit de la marxa en via en la qual, per fer-ho hagi de fer maniobra de marxa enrere creant un perjudici o un risc per a la circulació, 150 euros.

Article 55.3 OMC.

Efectuar canvi de sentit de la marxa sense advertir d'aquest propòsit amb l'antelació suficient, 96 euros.

Article 55.4 OMC.

Efectuar el canvi de sentit de la marxa amb perill per als altres usuaris, 180 euros.

Article 55.5 OMC.

Efectuar el canvi de sentit de la marxa obstaculitzant altres usuaris de la via, 150 euros.

Article 55.6 OMC.

Romandre a la calçada per efectuar canvi de sentit, impedint r la marxa dels vehicles que circulen darrere seu, podent sortir de la via per la banda dreta, 120 euros.

Article 55.7 OMC.

Efectuar canvi de sentit de la marxa en situació que impedeixi comprovar les circumstàncies en què s'ha d'efectuar, 210 euros.

Article 55.8 OMC.

Efectuar un canvi del sentit de la marxa en un tram de via en què estigui prohibit avançar, sense tenir visibilitat, 450 euros.

Article 55.9 OMC.

Efectuar un canvi de sentit de la marxa en un lloc en què estigui prohibit avançar, amb visibilitat, 96 euros.

ARTICLE 56

LA MARXA ENRERE

Article 56.1 OMC.

Circular cap endarrere, podent-ho evitar amb una altra maniobra, 96 euros.

Article 56.2 OMC.

Circular cap endarrere durant un recorregut superior a 15 metres per efectuar la maniobra de la qual és complementària, 96 euros.

Article 56.3 OMC.

Circular cap endarrere envaint un encreuament de vies per efectuar la maniobra de la qual és complementària, 96 euros.

Article 56.4 OMC.

Circular en sentit contrari a l'estipulat, i fer-ho marxa enrere en un tram llarg de via, 180 euros.

Article 56.5 OMC.

No efectuar la maniobra de marxa enrere lentament, 96 euros.

Article 56.6 OMC.

Efectuar la maniobra de marxa enrere sense advertir-ho amb els senyals preceptius, 96 euros.

Article 56.7 OMC.

No efectuar la maniobra de marxa enrere amb la màxima precaució, 120 euros.

ARTICLE 57

ELS AVANÇAMENTS

Article 57.1 OMC.

Avançar per la dreta sense que el conductor del vehicle avançat indiqui clarament la seva intenció de desplaçar-se lateralment cap a l'esquerra, 150 euros.

Article 57.2 OMC.

Avançar per l'esquerra un vehicle, el conductor del qual indica clarament la seva intenció de desplaçar-se lateralment cap a l'esquerra, 150 euros.

Article 57.3 OMC.

Avançar per la dreta en calçada de diversos carrils de circulació en el mateix sentit, amb perill per als usuaris, 150 euros.

Article 57.4 OMC.

Efectuar un avançament que requereix un desplaçament lateral sense advertir-ho amb l'antelació suficient, 96 euros.

Article 57.5 OMC.

Efectuar un avançament sense que hi hagi espai lliure suficient en el carril que utilitza per a la maniobra, amb perill per als que circulen en sentit contrari, 450 euros.

Article 57.6 OMC.

Avançar quan un altre conductor que ve al darrere ha iniciat la maniobra d'avançar el seu vehicle, 120 euros.

Article 57.7 OMC.

Avançar sense disposar de l'espai suficient per reintegrar-se a la seva mà en acabar l'avançament, obligant l'avançat a maniobrar bruscament, 210 euros.

Article 57.8 OMC.

Avançar sense deixar entre els dos vehicles una separació lateral suficient, per fer-ho amb seguretat, 150 euros.

Article 57.9 OMC.

Desistir de l'avançament i tornar a la seva mà, sense advertir-ho als que el segueixen amb els senyals preceptius, 96 euros.

Article 57.10 OMC.

Avançar i reincorporar-se al seu carril al més aviat possible i gradualment, obligant l'avançat a fer una maniobra brusca, 150 euros.

OBLIGACIONS DEL CONDUCTOR AVANÇAT:

Article 57.11 OMC.

No cenyir-se a la vora dreta de la calçada en ser advertit pel conductor que el segueix del propòsit d'avançar el seu vehicle, 96 euros.

Article 57.12 OMC.

Efectuar maniobres que impedeixin l'avançament quan estan a punt d'avançar-lo, 210 euros.

Article 57.13 OMC.

No disminuir la velocitat un vehicle quan està a punt de ser avançat, una vegada iniciat l'avançament, en produir-se una situació de perill, 120 euros.

Article 57.14 OMC.

No facilitar al conductor que avança la tornada a la seva mà, quan dóna mostres inequívoques de desistir de la maniobra, 120 euros.

ALTRES
Article 57.15 OMC.

Avançar en un revolt de visibilitat reduïda envaint la zona reservada al sentit contrari, 450 euros.

Article 57.16 OMC.

Avançar en una zona en la qual la visibilitat disponible no és suficient, envaint el sentit contrari, 450 euros.

Article 57.17 OMC.

Avançar en un pas de vianants un vehicle de més de dues rodes, 150 euros.

Article 57.18 OMC.

Avançar en intersecció, 120 euros.

Article 57.19 OMC.

Efectuar un avançament en un lloc prohibit mitjançant senyalització vertical, 120 euros.

Article 57.20 OMC.

Efectuar un avançament prohibit mitjançant senyalització horitzontal, 120 euros.

AVANÇAMENTS: SUPÒSITS ESPECIALS
Article 57.21 OMC.

Depassar un vehicle detingut per necessitats del trànsit, ocupant el carril esquerre de la calçada en un tram en què és prohibit avançar, 120 euros.

Article 57.22 OMC.

Depassar vehicle immòbil o detingut per causes alienes al trànsit, ocupant el carril esquerre, en tram en què és prohibit avançar, ocasionant perill, 210 euros.

Article 57.23 OMC. Depassar un obstacle, ocupant el carril esquerre de la calçada, ocasionant perill a altres usuaris de la via, 210 euros.

Article 57.24 OMC.

Avançar a un ciclo o ciclomotor, o conjunt d'aquest vehicles sense deixar espai suficient per garantir la seguretat, 120 euros.

Article 57.25 OMC.

Fer un avançament posant en perill o dificultant la marxa d'una bicicleta o conjunt d'aquestes que circulin en sentit contrari, 301 euros.

ARTICLE 58

CONTROL D'ANIMALS PER LA VIA PÚBLICA

Article 58.1 OMC.

Conduir sense la precaució necessària per la proximitat d'altres usuaris a la via, 90 euros.

Article 58.2 OMC.

Conduir sense especial precaució davant la proximitat de nens, persones ancianes, invidents o impossibilitades, 90 euros.

Article 58.3 OMC.

Portar corrents per la via cavalleries, ramats o vehicles de càrrega de tracció animal, a prop d'altres de la mateixa espècie, 60 euros.

Article 58.4 OMC.

Portar corrents per la via, cavalleries, ramats o vehicles de tracció animal, a prop de persones que van a peu, 60 euros.

Article 58.5 OMC.

Abandonar la conducció de cavalleries, ramats o vehicles de tracció animal, deixant que marxin lliurement pel camí o que s'hi detinguin, 90 euros.

Article 58.6 OMC.

Circular amb un animal aïllat per la calçada, si hi ha un altre lloc més adequat per fer-ho, 30 euros.

Article 58.7 OMC.

Circular amb caps de bestiar per la calçada, si hi ha un altre itinerari practicable, 30 euros.

Article 58.8 OMC.

Conduir un animal una persona d'edat inferior a 18 anys, 30 euros.

Article 58.9 OMC.

Conduir caps de bestiar una persona menor de 18 anys, 60 euros.

Article 58.10 OMC.

Conduir caps de bestiar envaint la zona de vianants, 60 euros.

Article 58.11 OMC.

Travessar la via amb un animal per un lloc que no té les condicions necessàries, 60 euros.

Article 58.12 OMC.

Travessar la via amb caps de bestiar per un lloc no adequat o amb mesures de seguretat insuficients, 90 euros.

Article 58.13 OMC.

Deixar animals sense custòdia a la via pública, 90 euros.

Article 58.14 OMC.

Deixar un animal solt en zona exclosa al trànsit, però amb possibilitats que se situï dins del trànsit, 90 euros.

Article 58.15 OMC.

Deixar un animal lligat en zona pròxima a la calçada, però amb la possibilitat d'accedir-hi, 90 euros.

ARTICLE 69

LA RESPONSABILITAT DELS INFRACTORS

Article 69.1 OMC.

No comunicar la identitat del conductor en el cas que l'autor de la infracció no sigui el titular, 450 euros.

Article 69.2 OMC.

No comunicar la identitat del conductor quan el titular sigui una persona jurídica, 450 euros.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50