Ordenances i Reglaments

Ordenança Municipal de Circulació  (31/01/2006)

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1

Les normes d'aquesta ordenança, que complementen allò que disposen el Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de marc, que aprovà el Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i les seves modificacions posteriors, així com el Reial Decret 1428/2003, de de 21 de novembre, pel qual s'aprova el nou Reglament general de circulació, seran d'aplicació en totes les vies de la ciutat de Castelldefels.

COMPORTAMENT DELS USUARIS DE LES VIES I MESURES DE SEGURETAT

Article 2

- Els usuaris de les vies públiques de Castelldefels s'han de comportar de manera que no causin cap dany als béns o a les instal·lacions de la via pública, ni a les persones o als vehicles, ni produeixin cap mena de pertorbació al seu trànsit

- Es prohibeix conduir de manera negligent.

- És prohibit conduir de manera temerària

- És prohibit establir competències de velocitat a les vies públiques, així com celebrar-hi proves no autoritzades.

- És prohibit manifestar-se incorrectament amb ocasió de la circulació o davant els agents de la Policia Local, així com incomplir les ordres donades per aquests agents.

- A efectes de seguretat, es prohibeix conduir qualsevol dels vehicles a què fa referència aquesta ordenança de manera que per desatenció, col·locació incorrecta d'objectes, passatgers o animals, o col·locació d'elements indeterminats, es pugui pertorbar la visió o l' acció del conductor.

- Es prohibeix conduir utilitzant cascos o auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so, excepte quan s'utilitzin per a la realització de proves d'aptitud en circuit obert per a l'obtenció del permís de conducció. Així mateix es prohibeix expressament utilitzar durant la conducció dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament de la comunicació tingui lloc sense utilitzar les mans ni utilitzar cascos, auriculars o instruments similars. Això, no obstant, queden exempts d'aquesta prohibició els agents de l'autoritat en el exercici de les seves funcions.

- Es prohibeix que en els vehicles s'hi instal·lin mecanismes o sistemes encaminats a eludir la vigilància dels agents de trànsit com igualment s'emetin o facin senyals amb aquesta finalitat.

- És prohibit obrir les portes dels vehicles de manera que puguin crear situació de perill.

- Les operacions de càrrega de combustible s'han de fer a motor aturat. Així mateix s'ha d'aturar el motor quan hagi de romandre més de dos minuts en un lloc tancat.

- També hauran d'estar apagats els sistemes elèctrics i electromagnètics com la ràdio i el telèfon cel·lular en les operacions de càrrega de combustible.

- Es prohibeix llençar a les vies públiques qualsevol tipus d'objecte que pugui causar un incendi.

- Davant un accident, és prohibit qualsevol acte que modifiqui les circumstàncies del fet o que impedeixi l'obtenció de les dades pertinents, així com les conductes de denegació d'auxili i informació i, en general, totes aquelles actituds que poden fer que es produeixi un nou accident.

- Quan un vehicle quedi immobilitzat a la via pública, o quan la càrrega, d'un vehicle hagi caigut a la via pública el conductor ha d'adoptar les mesures preventives per tal de senyalitzar-lo de manera que la resta d'usuaris pugui percebre l'existència del perill.

- Per raons de seguretat, cap vehicle no autoritzat, no pot remolcar altres vehicles que estiguin en situació. d'avaria.

- Els conductors dels vehicles, llevat dels casos autoritzats, han de conduir amb el cinturó de seguretat cordat o el casc preceptiu, correctament col·locat, segons el tipus de vehicle. En qualsevol cas, aquests dispositius han de ser homologats o certificats, com a mínim en el cas dels ciclomotors.

- Els infants de 3 a 12 anys de menys de 150 cm d'alçària utilitzaran un sistema de subjecció homologat a la seva talla i pes. Els menors de 3 anys estan obligats a utilitzar un sistema de subjecció homologat al seu pes i talla.

-A efectes de garantir la seguretat viària és prohibit conduir vehicles amb pneumàtics que presentin talls o deformacions, o que no conservin la banda de rodera. A aquests efectes el dibuix ha de conservar com a mínim 2 mm de profunditat.

- Taxes d'alcohol:

--- Cap conductor, inclusivament els que condueixin bicicletes, no podràn circular per las vies objecte de regulació d'aquesta Ordenança amb una taxa d'alcohol superior a 0,5 grams per litre o d'alcohol en aire respirat superior a 0,25 mil·ligrams per litre.

--- Quan es tracti de vehicles destinats als transport de mercaderies amb un pes màxim superior a 3.500 quilograms, transport de viatgers, servei públic, escolar i de menors, de transport de mercaderies perilloses, transports especials i vehicles d'emergència, els conductors no poden conduir amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,3 grams per litre o d'alcohol en aire respirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre.

--- Per als conductors novells, de qualsevol tipus de vehicle, durant els dos primer anys següents a l'obtenció del permís o llicencia que els habilita la conducció, no poden conduir amb una taxa d'alcohol en sang superior a 0,3 grams per litre o d'alcohol en aire respirat superior a 0,15 mil·ligrams per litre.

---Resta prohibit la conducció de qualsevol tipus de vehicle havent-hi consumit drogues o estupefaents

SENYALITZACIÓ

Article 3

- Els senyals preceptius col·locats a les entrades de la ciutat regeixen en tot el terme municipal, llevat de la senyalització específica per a un tram de carrer.

- Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulació restringida regeixen en general en tots els perímetres respectius.

- Els senyals dels agents de la Policia Local prevalen sobre qualsevol altre.

- La senyalització horitzontal de Cediu el Pas i Stop tindrà plena vigència per si mateixa, sense necessitat de senyalització vertical complementària.

Article 4

- No es pot col·locar cap senyal sense l'autorització municipal prèvia

- Tan sols es poden autoritzar els senyals informatius que, a criteri de l'autoritat municipal, tinguin un autèntic interès públic.

- No es permet la col·locació de publicitat als senyals o al costat del senyals.

- Es prohibeix la col·locació de tendals, cartells, anuncis i instal·lacions en general que enlluernin els usuaris, que els impedeixin o limitin la normal visibilitat de semàfors i senyals, o que puguin distreure l'atenció.

Article 5

L'Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tota la senyalització que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor. I això, tant pel que fa als senyals no reglamentaris, com en el cas que sigui incorrecta la forma, la col·locació o el disseny del senyal o cartell.

ACTUACIONS ESPECIALS DE LA POLICIA LOCAL

Article 6

La Policia local, per raons de seguretat o d'ordre públic, o bé per garantir la fluïdesa de la circulació, podrà modificar eventualment l'ordenació habitual dels llocs on es produeixin grans concentracions de persones o vehicles, i també en casos d'emergència. Amb aquest fi, es poden col·locar o retirar provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les mesures preventives i oportunes, i fins i tot, les encaminades a la immobilització dels vehicles, quan per raó de la seva càrrega, pes o dimensions, o perquè no es pot garantir la seguretat del trànsit, hagin de ser immobilitzats, emprant, si escau, els elements mecànics necessaris.

OBSTACLES A LA VIA PUBLICA OBRES I IMMOBILITZACIO DE VEHICLES QUE SUPOSIN UN OBSTACLE.

Article 7

Es prohibeix la col·locació a la via publica de qualsevol obstacle o objecte que puguin destorbar l'estacionament, quan aquest sigui permès, o la circulació de vianants i vehicles.

Si és imprescindible la instal·lació de qualsevol impediment a la via pública, és necessari obtenir l'autorització municipal prèvia.

Els obstacles provocats com a conseqüència de les obres que es realitzin a la via pública hauran de romandre igualment senyalitzats. Els responsables de les obres són, també, responsables de mantenir-hi la senyalització.

Quan, per necessitat de les obres, sigui convenient prendre mesures que afectin els sentits de la marxa, o s'estableixi un pas alternatiu, els conductors hauran de respectar la senyalització, la prioritat de pas i les limitacions establertes, així com les ordres del personal que regula el pas

Article 8

Tot obstacle que destorbi la lliure circulació de vianants o de vehicles haurà de ser degudament protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes, il·luminat, per garantir la seguretat dels usuaris.

Article 9

L'autoritat municipal podrà efectuar a la retirada dels obstacles, amb les despeses a càrrec de l'interessat, quan:

- No s'hagi obtingut l'autorització corresponent.

- S'hagin extingit les circumstàncies que hagin motivat la col·locació de l'obstacle o objecte.

- S'ultrapassi el termini de l'autorització corresponent o no es compleixin les condicions que s'hi estableixen.

Article 10

- La instal·lació d'elements urbans a les voreres i en altres espais d'ús públic s'ha de fer de manera que no destorbin la lliure circulació dels vianants; amb aquest fi, es determinaran els llocs on podran situar-se, amb subordinació a l'amplada dels espais esmentats.

- Podran determinar-se, per a alguns indrets de la ciutat, els espais que hagin d'estar sotmesos a regulació específica.

- Els elements urbans que s'autoritzin estaran sotmesos a una homologació prèvia; a aquest efecte, l'Ajuntament dictarà les normes corresponents.

VIANANTS

Article 11

- Els vianants han de circularan per les voreres, preferentment per la seva dreta.

- Han de travessar les calçades pels passos senyalitzats i, si no n'hi hagués, pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les precaucions necessàries.

- En els passos regulats, han de complir estrictament les indicacions a ells adreçades

- Els vehicles han de respectar les prioritats de pas dels vianants., i han de donar la preferència a les comitives i els grups de vianants. Quan aquests baixin de qualsevol transport públic en lloc d'aturada degudament senyalitzada, gaudiran de les mateixes prerrogatives.

PARADA

Article 12

Tota parada està sotmesa a les normes següents:

- Com a regla general el conductor no pot abandonar el vehicle, i si excepcionalment ho fa, haurà de tenir-lo prou a l' abast per retirar-lo en el mateix moment que li sigui requerit, o que les circumstancies ho demanin.

- En tot cas, la parada s'ha de fer arrambant el vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit de la marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulació també es podrà fer a l'esquerra. Els passatgers han de baixar per la banda corresponent a la vorera. El conductor, si ha de baixar, podrà fer-ho per l'altre costat sempre que prèviament s'asseguri que ho pot fer sense cap mena de perill.

- En totes les zones i vies públiques, la parada s'efectuarà en els punts on es produeixen menys dificultats a la circulació. S'exceptuen els casos en què els passatgers siguin malalts o impedits, o es tracti de serveis públics d'urgència o de camions del servei de neteja o recollida d'escombraries.

- Als carrers urbanitzats sense vorera, s'ha de deixar una distància mínima d'un metre des de la façana mes propera.

Article 13

Queda prohibida totalment la parada:

- Als revolts i canvis de rasant de visibilitat reduïda, a prop d'aquests punts, i als túnels.

- Als passos a nivell, passos per a ciclistes i passos senyalitzats per a vianants.

- Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulació o el servei de determinats usuaris, i, per tant, a les zones de vianants, a les parades de transport públic, reserves per a taxis o de qualsevol mena. Per excepció, a les parades de transport públic s'hi podran aturar els vehicles d'aquesta naturalesa, i les reserves podran utilitzar-les els vehicles autoritzats.

- A les cruïlles i interseccions.

- Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del trànsit o dels senyals als usuaris als quals afectin, o s'obligui els vehicles a fer maniobres.

- A les vies declarades d'atenció preferent (o, sota altra denominació d'igual caràcter) per decret de l'Alcaldia.

- En doble fila, llevat que encara quedi lliure un carril en carrers de sentit únic de circulació i dos en carrers de dos sentits, sempre que el trànsit no sigui gaire intens i les circumstàncies ho permetin.

- Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupació és parcial com total.

- Als rebaixos de la vorera per a pas de disminuïts físics.

- Als llocs on ho prohibeixi la senyalització corresponent.

- Si es destorba la circulació, encara que sigui per temps mínim.

ESTACIONAMENT

Article 14

L'estacionament de vehicles es regirà per les normes següents:

- Els vehicles es poden estacionar en fila, és a dir, paral·lelament a la vorada; en bateria, o sigui perpendicularment a aquella; i en semibateria, obliquament.

- La norma general és que l'estacionament es faci en fila. L'excepció a aquesta norma s'haurà de senyalitzar expressament.

- En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s'han de col·locar dins dels límits marcats.

- Els vehicles, en estacionar, s'han de col·locar tan a prop de la vorada com sigui possible, però cal deixar un petit espai per tal de permetre la neteja d'aquesta part de la calçada.

- En tot cas, els conductors han d'estacionar el vehicle de manera que ni pugui moure's espontàniament ni el puguin moure altres persones. Amb aquest objecte, han de prendre les precaucions adequades i suficients. Els conductors seran responsables de les infraccions que es puguin arribar a produir com a conseqüència d'un canvi de situació del vehicle, esdevingut per algunes de les causes que s'acaben d'esmentar, llevat que el desplaçament del vehicle per acció de tercers s'hagi produït amb violència manifesta.

- No es poden estacionar a les vies públiques els remolcs separats del vehicle motor.

- Els conductors que hi estiguin obligats han de portar les falques com a equip del vehicle. En aquest sentit, no podran utilitzar elements no adequats.

Article 15

Queda absolutament prohibit l'estacionament en les circumstancies següents:

- Als llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents.

- On sigui prohibida la parada.

- A menys de cinc metres de l'extrem o escaire d'una cantonada, quan obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc o es destorbi la maniobra de girar de qualsevol tipus de vehicle.

- En doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle, com un contenidor o algun element de protecció.

- En plena calçada. S'entendrà que un vehicle està en plena calçada sempre que no estigui al mateix costat de la vorada de la manera reglamentària que determina l'article 12, segon paràgraf d'aquesta Ordenança.

- En aquells carrers on la calçada tingui una amplada que només permeti el pas d'una columna de vehicles.

- Als carrers de doble sentit de circulació on l'amplada de la calçada només permeti el pas de dues columnes de vehicles.

- En condicions que es destorbi la sortida d'altres vehicles estacionats reglamentàriament.

- A les voreres —creant perill als vianants o sense crear-lo—, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupació és parcial com total. Es considerarà que un vehicle estacionat a la vorera posa en perill els vianants quan impedeixi el pas de dues persones caminant en paral·lel, o quan resti lliure per al trànsit de vianants menys d'un metre de la vorera.

- Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment.

-A les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de mercaderies.

- Als guals, totalment o parcialment.

- En un mateix lloc durant mes de 20 dies consecutius.

- Fora dels límits senyalitzats en els perímetres d'estacionament autoritzats.

- Als carrers urbanitzats sense voreres.

- Als indrets de la calçada destinats a la col·locació dels contenidors.

- A les zones que eventualment hagin de ser ocupades per a activitats autoritzades, o a les que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o neteja. En aquests supòsits, es donarà publicitat a la prohibició pels mitjans de difusió oportuns i mitjançant la col·locació d'avisos als parabrises dels vehicles estacionats. Aquesta publicitat prèvia es farà amb la màxima antelació possible.

- A les rotondes o llocs on s'hagi de circular en sentit giratori, així com en les illes i zones excloses a la circulació mitjançant marques vials o d'altres elements físics.

Article 16

- Als carrers amb capacitat màxima per a dues columnes de vehicles i de sentit únic de circulació, els vehicles seran estacionats en una sola de les bandes del carrer, de manera alternativa quan sigui necessària l'alternança.

- Als carrers amb capacitat màxima per a tres columnes de vehicles i de circulació en doble sentit, l'estacionament es farà en una sola banda del carrer, d'acord amb la norma del paràgraf anterior.

- El canvi de costat d'estacionament al final de cada període es farà com a màxim a les nou del matí del primer dia del període següent, sempre que, en fer-ho, no es destorbi la circulació. Quan el dia del canvi sigui festiu, el trasllat s'ajornarà fins al primer dia laborable següent.

- No es podrà estacionar en cap de les dues bandes, fins que no es pugui fer al costat correcte sense cap perjudici per al trànsit.

- Les normes establertes en aquest article s'entenen sens perjudici de la senyalització que es pugui establir en cada cas.

Article 17

- Si, per l'incompliment de l'article 15 d'aquesta Ordenança, pel que fa a la prohibició de romandre un vehicle en el mateix lloc durant més de vint dies consecutius, un vehicle resulta afectat per un canvi d'ordenació del lloc on es troba, per un canvi de sentit o de senyalització, realització d'obres o per qualsevol altra variació que en pugui comportar fins i tot el trasllat al Dipòsit municipal de vehicles, el conductor del vehicle serà responsable de la nova infracció comesa.

Article 18

L'Ajuntament podrà establir estacionaments regulats i amb horari limitat. En aquest cas, hauran de coexistir amb els d'utilització lliure, i se sotmetran a les determinacions següents:

- L'estacionament s'efectuarà mitjançant comprovant horari, que tindrà la forma i les característiques que estableixi l'Administració municipal.

- El conductor del vehicle restarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la part interna del parabrisa que sigui totalment visible des de l'exterior.

- El temps màxim autoritzat serà de 1 hora 30 minuts.

Article 19

Constitueixen infraccions específiques d'aquesta modalitat d'estacionament:

- La falta de comprovant horari.

- Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant.

- Estacionar en doble fila, o en qualsevol altre lloc, en zona de limitació

temporal d'aparcament havent-hi espai lliure a la mateixa zona.

- Estacionar fora del perímetre assenyalat en el paviment en zona d'estacionament sotmès a horari limitat.

Article 20

Els conductors que, havent estacionat el vehicle en una d'aquestes zones, no sobrepassin el 50% de l'horari màxim autoritzat per a cada zona, i hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant, podran treure un comprovant especial que anul·larà els efectes de la denúncia si la presenten conjuntament amb el comprovant esmentat.

Article 21

Quan un vehicle sigui estacionat en zona d'estacionament regulat i amb horari limitat durant més del 100 per cent del temps màxim permès, podrà ser retirat al Dipòsit Municipal d'acord amb el que es preveu a l'article 25 d'aquesta Ordenança.

En aquest cas, es notificaran a la persona que demani la devolució del vehicle les despeses originades, les quals s'abonaran d'acord amb el que es determina a l'article 27 d'aquesta Ordenança.

Article 22

- Els titulars de targetes de disminuït físic expedides per l'Administració podran estacionar els seus vehicles, durant el temps mínim imprescindible, sense l'obligació de treure comprovant, en els estacionaments regulats i amb horari limitat.

- Aquesta prerrogativa inclou el personal dels serveis mèdics urgents, que a més, podran fer servir les zones reservades als centres oficials i aquells llocs on no destorbin greument la circulació de vehicles i vianants o creïn situació potencial de perill o en aquells indrets en què la present Ordenança preveu la retirada del vehicle A aquest efecte l'Ajuntament, establirà la credencial adient i les seves normes d'utilització.

- Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a utilització general de disminuïts físics a prop del punt de destinació del conductor, la Policia Local permetrà l'estacionament en aquells llocs on es causi menys perjudici al trànsit, però mai en indrets on l'estacionament incorri en alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu aquesta Ordenança.

Article 23

- Quan s'estacioni una motocicleta o ciclomotor entre altres vehicles, es farà de manera que no impedeixi el pas.

- Excepcionalment es permetrà l'estacionament de ciclomotors i motocicletes sense sidecar a les voreres sempre que no hi hagi senyalització en contra, i que per accedir-hi no s'hagi de circular per les voreres, és a dir, incorporació directa des de la calçada, i sempre que deixin com a mínim 2 m lliures per als vianants. L'estacionament s'haurà de fer al costat més pròxim a la calçada i mai al costat de les edificacions i, en tot cas, paral·lel a la calçada.

- Resten exclosos d'aquesta permissió els tricicles i quadricicles, tant si són lleugers com si no.

RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA

Article 24

La Policia local podrà procedir, si l'obligat a efectuar-ho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al trasllat al Dipòsit municipal de vehicles, en els casos següents:

- Sempre que constitueixi perill o causi destorb greu a la circulació de vianants i/o vehicles, o al funcionament d‘algun servei públic, i també quan se'n pugui presumir racionalment l'abandonament a la via.

- En cas d'accident que impedeixi continuar la marxa.

- Quan hagi estat immobilitzat per deficiències del mateix vehicle.

- Quan, en les infraccions comeses per persones que no acreditin la seva residència habitual en territori espanyol, immobilitzat un vehicle, d'acord amb allò que disposa l'article 67.1, paràgraf tercer del Reial Decret Legislatiu 339/l990, de 2 de març, concordant amb el R.D. Llei 12/1997 de 1 d'agost, l'infractor persistís en la negativa de dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.

Article 25

A títol enunciatiu, es considerarà que un vehicle està en les circumstàncies determinades en l'apartat 1, a) de l'article 71 del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de marc i, per tant que està justificat retirar-lo:

- Quan estigui estacionat en un punt on sigui prohibida la parada.

- Quan estigui estacionat en doble fila sense conductor.

- Quan estigui estacionat a menys de cinc metres de l'extrem o escaire d'una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.

- Quan estigui estacionat en un pas de vianants senyalitzat, en la zona de l'extrem de les illes destinada a pas de vianants o en un rebaix de la vorera per a disminuïts físics.

- Quan ocupi totalment o parcialment un gual, dins de l'horari autoritzat per utilitzar-lo.

- Quan estigui estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les hores d'utilització.

- Quan estigui estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.

- Quan estigui estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urgència o seguretat.

- Quan estigui estacionat davant de les sortides d'emergència de locals destinats a espectacles públics, durant les hores dels espectacles.

- Quan estigui estacionat en una reserva per a disminuïts físics.

- Quan estigui estacionat totalment o parcialment damunt d'una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d'autorització expressa.

- Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d'usuaris de la via.

- Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.

- Quan destorbi la visibilitat del trànsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'una altra.

- Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada d'un immoble.

- Quan estigui estacionat en lloc prohibit en via declarada d'atenció preferent (o, sota altra denominació, d'igual caràcter) per Decret de l'Alcaldia.

- Quan estigui estacionat en plena calçada.

- Quan estigui estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat d'estacionaments expressament autoritzats.

- Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi destorb greu a la circulació o al funcionament d'algun servei públic o impossibiliti la posada en marxa d'altres vehicles correctament estacionats.

- Quan el vehicle romangui en zona d'horari limitat d'estacionament sense tenir comprovant horari, o excedeixi més del 100 per cent del temps màxim autoritzat per estacionar.

- Quan el vehicle estacionat impedeixi o pertorbi greument les operacions de recollida o neteja dels contenidors d'escombraries, o quan hagi envaït l'espai destinat a la seva ubicació i estigui senyalitzat per les marques viàries corresponents.

- Quan hagi estat immobilitzat per les condicions de la càrrega, deficiències tècniques o manca de comprovant horari a les zones amb límit horari d'estacionament o d'altres causes, sense que el responsable del vehicle normalitzi la situació.,

Article 26

La Policia Local també podrà retirar els vehicles de la via pública, encara que no infringeixen la normativa, en els casos següents:

- Quan estiguin estacionats en un lloc que s'hagi d'ocupar per a un acte públic degudament autoritzat.

- Quan sigui necessari per a la neteja, reparació o senyalització de la via pública.

- En cas d'emergència:

-- Aquestes circumstàncies s'hauran d'advertir als conductors amb el màxim de temps possible, i els vehicles seran traslladats al lloc autoritzat més pròxim.

-- Els esmentats trasllats no comportaran cap mena de pagament, qualsevol que sigui el lloc on es porti el vehicle.

Article 27

Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s'originin com a conseqüència de la retirada del vehicle i la seva estada al dipòsit municipal seran a càrrec del seu titular, el qual haurà de pagar-les o garantir-ne el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle sense perjudici del dret que gaudeix d'interposició de recurs. D'altra banda, la retirada del vehicle només podrà fer-la el titular o persona autoritzada.

Article 28

La retirada del vehicle se suspendrà immediatament si el conductor compareix abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es trobava.

ARTICLE 28 Bis

Quan el conductor d'una motocicleta o ciclomotor no dugui casc homologat o cinturons de seguretat

Procedirà la immobilització d'un vehicle:

- Quan, com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta Ordenança, de la utilització del vehicle se'n pugui derivar un risc greu per a les persones o béns, es podrà immobilitzar el vehicle. A aquest efecte es considera risc greu per a les persones el fet de conduir un ciclomotor , motocicleta tricicle “trike” o quadricicle “quad” sense casc o que no estigui homologat.

- En el supòsit de negativa a efectuar les proves de detecció alcohòlica així com les de detecció de substàncies estupefaents o anàlogues.

- Quan el vehicle no es trobi proveït de la corresponent assegurança obligatòria de vehicles.

- Quan es superin els nivells de gasos, fums i soroll permesos reglamentàriament segons el tipus de vehicle.

- Quan el vehicle hagi estat objecte d'una reforma d'importància no autoritzada.

- Quan s'observi un excés en el temps de conducció o una minoració en el temps de descans que siguin superiors al 50% dels temps establerts reglamentàriament.

- Quan s'ocupi excessivament el vehicle.

Les despeses originades seran a càrrec del titular o del responsable del vehicle qui haurà de fer el pagament com a mesura prèvia de l'aixecament de la immobilització amb les quanties establertes a L'Ordenança fiscal pel temps i nombre d'agents emprats.

La retirada del vehicle es produirà quan procedint legalment la immobilització no hi hagués lloc adequat per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones, no es garanteixi la seguretat del vehicle o objectes del mateix o bé transcorrin 48 hores des de la seva immobilització a la via pública.

VEHICLES ABANDONATS

Article 29

De l'abandonament de vehicles a la via pública

Es presumeix racionalment l'abandonament d'un vehicle a la via pública en els casos següents:

- Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat després de la seva retirada de la via pública per l'autoritat competent.

- Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el desplaçament pels seus propis mitjans o li falten les plaques de matriculació.

Article 30

- Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al Dipòsit municipal de vehicles.

- Les despeses corresponents de trasllat i permanència seran a càrrec del titular.

MESURES CIRCULATORIES ESPECIALS

Article 31

Quan circumstàncies especials ho requereixin, es podran prendre les mesures oportunes d'ordenació del trànsit i prohibir o restringir la circulació de vehicles, o canalitzar les entrades a unes zones de la ciutat per determinades vies, i reordenar l'estacionament.

Per la seva particularitat, tenen consideració de mesura especial els carrils reversibles i els addicionals a la circulació que es puguin habilitar, temporalment o indefinidament. Els usuaris d'aquestes vies hauran de respectar la senyalització, el sentit de marxa, els desplaçaments laterals i les velocitats que la senyalització determini.

ILLES DE VIANANTS

Article 32

L'Administració municipal podrà, quan les característiques d'una determinada zona de la ciutat ho justifiquin, a criteri seu, establir-hi la prohibició total o parcial de la circulació i l'estacionament de vehicles, o només una de les dues coses, per tal de reservar totes o algunes de les vies públiques compreses dins de la zona esmentada al trànsit de vianants.

Aquestes zones s'anomenaran illes de Vianants i es determinaran mitjançant decret.

Article 33

Les illes de vianants hauran de tenir la senyalització oportuna a l'entrada i a la sortida, amb independència que es puguin utilitzar altres elements mòbils que impedeixin l'entrada i la circulació de vehicles en un carrer o zona afectats.

Article 34

A les illes de vianants, la prohibició de circulació i estacionament de vehicles podrà:

- Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o només algunes.

- Limitar-se o no a un horari preestablert.

- Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.

Article 35

Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions disposades, aquestes limitacions no afecten a la circulació ni l'estacionament dels vehicles següents:

- Servei d'extinció d'incendis i salvament, Cossos i Forces de Seguretat de L'Estat, Mossos d'Esquadra i Policia local, les ambulàncies, i en general el que siguin necessaris per a la prestació de serveis públics.

- Els que treguin malalts d'un immoble o el hi portin.

- Els que surtin d'un garatge situat a la zona on s'hi dirigeixin i els que surtin d'un estacionament autoritzat dins de l'illa.

- Els titulars de targetes de disminuït amb mobilitat reduïda expedides per l'administració.

ZONES DE PRIORITAT INVERTIDA O CARRERS RESIDENCIALS

Article 36

Sobre la circulació:

- Es podran establir a les vies públiques, mitjançant la senyalització corresponent, zones en les quals les normes generals de circulació per a vehicles quedin restringides, i els vianants tinguin prioritat en totes les accions.

- Les bicicletes també gaudiran d'aquesta prioritat sobre la resta de vehicles, però no sobre els vianants.

- Es prohibeix la circulació dels vehicles per les voreres.

TRANSPORT PUBLIC

Article 37

PARADES

- L'Administració municipal determinarà els llocs on hauran de situar-se les parades de transport públic.

- No s'hi podrà romandre més temps del necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les senyalitzades com a origen o final de línia.

- En les parades de transport públic destinades al servei de taxi, aquests vehicles hi podran estar únicament mentre esperen passatgers.

- En cap moment el nombre de vehicles podrà ser superior a la capacitat de la parada.

- Es prohibeixen comportaments que causin danys, molèsties, distraccions i, en general, qualsevol conducta que comporti destorb tant per al servei, com per als conductors, el personal o els usuaris. usuaris.

TRANSPORT DE MERCADERIES-(DIMENSIONS,DISPOSICIÓ DE LA CÀRREGA)

- Els vehicles de transport de mercaderies han de respectar les dimensions i el pes, així com la disposició de la càrrega previstes al Reial Decret 13/92 del 17 de gener (Reglament General de Circulació)

- En els vehicles no destinats exclusivament al transport de mercaderies, la càrrega podrà sobresortir per la part posterior fins a un deu per cent de la seva longitud i, si fos divisible, un quinze per cent. La càrrega que sobresurti haurà d'anar adequadament senyalitzada per darrera per mitjà del senyal corresponent.

CÀRREGA I DESCÀRREGA

Article 38

La càrrega i descàrrega de mercaderies s'ha de realitzar a l'interior dels locals comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades.

L'obertura dels locals d'aquesta classe que, per la seva superfície, finalitat i situació, es pugui presumir racionalment que hauran de realitzar habitualment o amb especial intensitat operacions de càrrega i descàrrega, se subordinarà al fet que els seus titulars reservin l'espai interior suficient per desenvolupar aquestes operacions.

Article 39

Quan les condicions dels locals comercials o industrials no permetin la càrrega i descàrrega al seu interior, aquestes operacions es realitzaran a les zones reservades per a aquest fi.

Article 40

- En cap cas i sota cap circumstància, els vehicles que realitzin operacions de càrrega i descàrrega no podran fer-ho en els llocs on amb caràcter general estigui prohibida la parada.

- Tampoc no es podran aturar totalment o parcialment a les voreres, andanes, passeigs o zones senyalitzades amb franges blanques al paviment.

Article 41

Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de la càrrega i descàrrega no s'han de deixar a terra, sinó que s'han de traslladar directament de l'immoble al vehicle o viceversa.

Article 42

Les operacions de càrrega i descàrrega s'han de fer amb les degudes precaucions per evitar sorolls innecessaris, i amb l'obligació de deixar neta la vorera.

Article 43

Les mercaderies es carregaran i es descarregaran pel costat del vehicle més proper a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris per agilitar l'operació i procurant no dificultar la circulació, ni de vianants ni de vehicles.

Article 44

L'Ajuntament podrà determinar zones reservades per a càrrega i descàrrega, en les quals serà d'aplicació el règim general dels estacionaments regulats i amb horari limitat. De totes maneres, i atenent a circumstàncies de situació, proximitat a altres zones reservades o freqüència d'ús, podran establir-se variants del règim general esmentat.

El règim de concessions i la distribució d'aquestes zones destinades com a reserva per a la càrrega i descàrrega s'orienta al voltant de l'interès general, pel nombre de locals comercials de l'àrea d'influència, per la necessitat de la zona i, en cap cas no es concedirà per petició individual sense que hi concorrin les circumstàncies descrites.

En tot cas, aquestes zones no poden ser utilitzades per vehicles turismes particulars, per tal de carregar el producte de la compra o altres materials.

A aquest efecte es consideren vehicles autoritzats per a fer càrrega i descàrrega, els vehicles que reuneixen les característiques següents:

a) Que siguin vehicles de transport de mercaderies, o be que estiguin autoritzats per al transport mixt de mercaderies i persones.

b) Que acreditin aquesta situació amb els distintius corresponents.

Aquestes operacions no superaran el temps màxim de permanència fixat per l'Autoritat i que se senyalitzarà adequadament.

En tot cas, la permanència en aquestes zones queda supeditada al fet real d'estar en operacions de càrrega i descàrrega.

CONTENIDORS

Article 45

- Els contenidors de recollida de mobles o objectes, els de residus d'obres i els de deixalles domiciliàries hauran de ser col·locats en els punts de la via pública que l'òrgan municipal competent determini, que serà on causin menys perjudici al trànsit.

- Els indrets de la calçada destinats a la col·locació de contenidors tindran la condició de reserves d'estacionament.

- Pel que fa als sacs de runes, els responsables hauran de retirar-los quan romanguin plens o davant les indicacions dels agents de la Policia Local

SENTITS DE MARXA I CARRILS RESERVATS

Article 46

Els vehicles hauran de circular per la seva dreta segons el sentit de la marxa i especialment davant els casos de limitació de la visibilitat, i es prohibeix circular en sentit contrari, en paral·lel, canviar de carril sense causa que ho justifiqui i, en general, de manera que pugui causar una situació de perill o de pertorbació del trànsit.

L'Ajuntament podrà establir carrils reservats, on només podran circular els vehicles que indiqui la senyalització corresponent.

De manera excepcional, pels carrils reservats a autobusos de serveis regulars i taxis (bus-taxi), també hi podran circular els de transport escolar i de menors, però només quan aquests vehicles i els taxis portin passatgers.

Es prohibeix la circulació a les places o rotondes en sentit contrari a l'estipulat.

PRECAUCIONS DE VELOCITAT EN LLOCS D'AFLUÈNCIA I LIMITACIONS GENÈRIQUES

Article 47

- En els carrers on se circuli només per un carril, en els carrers sense voreres i en tots aquells on l'afluència de vianants sigui considerable, els vehicles han de reduir la velocitat a la del pas normal dels vianants i han de prendre les precaucions necessàries.

- Les mateixes mesures s'han d'adoptar en cas de pluja, mal estat del paviment o estretor de la via.

- Resta prohibit circular per les vies públiques de Castelldefels a velocitats superiors a les permeses, segons es concreta a l' annex “Quadre d'infraccions”.

CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR

Article 48

- Les motocicletes i els ciclomotors i la resta de vehicles no poden produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs d'escapament alterats o altres circumstàncies anòmales ni tampoc produir pertorbacions electromagnètiques.

- Els ciclomotors, per poder circular pel terme municipal, hauran de col·locar en el vehicle la placa municipal.

- Els vehicles a què es refereix l'apartat anterior no podran circular en cap cas per voreres, andanes i passeigs, sense perjudici del que es disposa al darrer paràgraf de l'article 23 d'aquesta Ordenança.

- El soroll produït per la circulació de vehicles de motor no pot sobrepassar el nombre màxim de decibels admesos en el Decret de 2.5 de maig de 1972 i l'Acord de Ginebra de 1958,, així com a l'ordenança Metropolitana sobre Protecció de Sorolls B.O.P 240/89, de 7 d'octubre.

- Resta prohibit circular amb vehicles que emetin gasos contaminants o que circulin amb fuita de gasos lliure, d'acord amb el Decret de 9-8-74 i el Títol IV de L'Ordenança Municipal de Protecció de l'atmosfera (B.O.P. 240/89 de 7 d'octubre.)

- Es prohibeix instal·lar abocadors i llocs on es cremin els residus dins de l'àmbit d'afectació d'una via, o fora de la via si el fum l'afecta.

- Es prohibeix la circulació de qualsevol vehicle que no estigui proveït d'enllumenat corresponents, així com circular sense connectar-los quan les circumstàncies atmosfèriques ho aconsellin.

- Resta prohibit fer un ús inadequat dels sistemes a què es refereix l'apartat anterior, així com produir molèsties derivades de l'ús.

- Els llums i dispositius d'emergència s'hauran d'utilitzar sempre que existeixi risc d'encalç quan un vehicle no pugui arribar a la velocitat mínima exigida.

- Els vehicles dels serveis d'emergències hauran de fer un ús ponderat dels sistemes acústics especials.

Normes relatives a cicles, ciclomotors i motocicletes

- Es prohibeix la circulació de menors de dotze anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes, amb o sense sidecar, per qualsevol classe de via. Excepcionalment, es permet aquesta circulació a partir dels set anys, sempre que els conductors siguin els pares o mares, tutors o persona major d'edat autoritzada per ells, utilitzin el casc homologat i es compleixin les condicions especifiques de seguretat establertes reglamentàriament.

CIRCULACIO DE CICLOMOTORS

- Resta prohibit transportar un passatger en un ciclomotor no homologat. Davant el supòsit de fet que estigui homologat, el viatger haurà d'anar eixancarrat.

- Els tricicles i quadricicles lleugers podran transportar un viatger en el supòsit que el vehicle estigui homologat per a aquest ús. En aquest cas els usuaris tenen l'obligació de circular amb el cinturó de seguretat cordat o si no en duen, amb casc, com a mínim certificat, tant el conductor com el passatger.

- Els vehicles a què es refereix l'apartat anterior podran transportar un passatger sempre que el conductor estigui sota l'empara d'una llicència de conduir ciclomotors com a mínim i tingui una edat mínima de 16 anys.

- No es poden, en general, transportar més persones que les autoritzades.

CIRCULACIÓ DE MOTOCICLETES

- Resta prohibit transportar més d'un passatger a la motocicleta.

- És prohibit circular amb una motocicleta si passatger no va eixancarrat, així com si viatja sense recolzar el peus als estreps o si va entre el conductor i el manillar.

Decibels:

QUADRE DE dB (A) MÀXIMS PERMESOS

Ciclomotors de cilindrada no superior a 50 cc ...... 80

Motors de dos temps (vehicles de dues rodes)

Cilindrada superior a 50 cc fins a 125 cc......80

Cilindrada superior a 125 cc......82

Motors de quatre temps (vehicles de dues rodes).

Cilindrada Superior a 50 cc fins a 125 cc......84

Cilindrada Superior a 125 cc fins a 500 cc......86

Cilindrada Superior. a 500 cc......88

Vehicles de quatre rodes destinats al transport de persones ......84

Tricicles i quadricicles.

Tricicles o quadricicles lleugers fins a 50 cc......87

Tricicles i quadricicles amb motor superior a 50......82

Altres vehicles.

Turismes......77

Camions fins a 3500kg......79

Camions superiors a 3500kg......84

Autobusos ......83

Tractors agrícoles......90

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ:

- Si el soroll sobrepassa el nombre màxim de decibels indicat en el paràgraf anterior, s'ingressarà el vehicle en el Dipòsit municipal i, a més es dipositarà la fiança corresponent per tal que es permeti la sortida del vehicle perquè sigui reparat.

- Comprovada la reparació, si el soroll no sobrepassa el màxim admès, es retornarà la fiança dipositada. Però, si en un nou mesurament del soroll de vehicles els nivells continuessin essent incorrectes, l'Administració meritarà la taxa pel temps emprat en les comprovacions, segons indica l'Ordenança Fiscal, per la prestació del servei de la Policia Local. En aquest supòsit de fet, començarà un nou procediment.

BICICLETES, PATINS, MONOPATINS I SIMILARS

Article 49

Podran circular en columna de dos com a màxim i col·locant-se d'un en un en trams de poca visibilitat.

Els ciclistes tindran prioritat de pas respecte als vehicles a motor quan aquests girin a la dreta o a l'esquerra per a entrar en altra via, i quan circulant els ciclistes en grup, el primer d'ells hagi iniciat ja un encreuament o entrat en una glorieta.

Les bicicletes podran transportar un menor de set anys en seient addicional homologat, quan el conductor sigui major d'edat.

- Les bicicletes podran circular per voreres, andanes i passeigs si tenen un carril especialment reservat a aquesta finalitat, però els vianants hi gaudiran de la preferència de pas.

- Si no circulen pels carrils reservats a bicicletes, ho han de fer per la calçada, tan a prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats a altres vehicles. En aquest cas, circularan pel carril contigu al reservat.

- En les vies amb diverses calçades, han de circular per les laterals.

- Es permet als conductors de bicicletes de circular en grup, i se'ls eximeix de l'obligació que ha de complir tot conductor de vehicle que circuli darrera d'un altre sense assenyalar el propòsit d'avançar de guardar una separació suficient per tal que pugui ser avançat amb seguretat per un vehicle que el segueix.

Quan els conductors de bicicletes circulin en grup, tenen la consideració d'una unitat mòbil als efectes de prioritat de pas sobre conductors, vianants i animals.

No es consideren avançaments els produïts entre ciclistes que circulen en grup.

S'estableix l'obligació per a les bicicletes d'estar dotades d'elements reflectants degudament homologats així com la obligació per als seus conductors d'utilitzar alguna peça reflectant si circulen per via interurbana, quan sigui obligatori l'ús de l'enllumenat.

- Es prohibeix avançar posant en perill o dificultant la marxa ciclistes que circulin en sentit contrari.

- Els conductors de vehicles quan avancin a un cicle, ciclomotor o conjunt d'aquest vehicles, el faran ocupant part o la totalitat del carril contrari de la calçada, sempre i quan existeixin les condicions per realitzar un avançament en las condicions previstes en aquesta Ordenança.

- Quan en una via estigui prohibit l'avançament, es trobi immobilitzat un vehicle, en tota o part de la calçada del carril del sentit de la marxa, llevat de que la immobilització hagi estat causada per les circumstàncies del trànsit, el vehicle es podrà depassar, encara que s'hagi d'ocupar el carril del sentit contrari, després d'haver-se assegurat de que es pot fer la maniobra sense crear una situació de perill.

- Els monopatins i els patins podran circular per les voreres i per les illes de vianants, tret de senyalització en contrari, i sempre que no vagin a velocitat superior al pas d'una persona

- Idèntica regulació es fa a les places públiques, en les quals queda prohibit en tot moment, i en totes les vies què amb el seu ús puguin causar danys a les instal·lacions públiques.

- Els monopatins i els patins no podran circular a remolc de qualsevol altre vehicle, ni circular per la calçada.

ELS VEHICLES D'EMERGÈNCIA

Article 50

- Tots els vehicles proveïts de dispositius d'emergència, tant òptics com acústics, hauran de fer un ús ponderat d'aquests dispositius per tal de no produir molèsties innecessàries. Per aquest motiu es prohibeix utilitzar els anomenats dispositius quan no es circuli amb caràcter d'urgència o quan no estigui justificat.

- Cap vehicle no autoritzat no podrà instal·lar els dispositius a què es refereix l'apartat anterior.

- Quan circulin en situació d'emergència hauran de senyalitzar la seva presència amb l'ús dels sistemes adequats, i es prohibeix fer ús dels mecanismes acústics quan els lluminosos siguin suficients.

- La resta de conductors haurà de deixar pas als vehicles d'emergència que circulin en aquesta situació, així com als vehicles que no essent d'aquesta categoria circulin amb urgència davant una situació especialment greu.

- En tot cas, no es podrà posar en perill ni els vianants ni la resta d'usuaris quan es circuli en situació d'emergència.

- Els vehicles destinats a remolcar a altres vehicles, quan es trobin en aquesta situació hauran de fer servir els dispositius lluminosos reglamentaris.

- Els vehicles especials sempre que circulin per una via oberta a la circulació hauran de disposar del dispositiu lluminós reglamentari. I n'hauran de fer ús.

NORMES GENERALS DE CIRCULACIÓ

Article 51

PRIORITATS

- Els conductors dels vehicles han de respectar la senyalització reglamentària que regula la preferència de pas a les vies. Quan no hi hagi senyalització, els conductors hauran de respectar la preferència dels vehicles que circulin per la seva dreta. Els vehicles que circulin per una via sense pavimentar estan obligats a cedir el pas als que ho facin per una via pavimentada.

- A les rotondes s'haurà de cedir el pas als vehicles que marxen per la via circular.

INVASIÓ DE LES CRUÏLLES I INTERSECCIONS

Article 52

Resta prohibit envair les interseccions, ja sigui per saturació de la via com per aturada semafòrica. Igualment és prohibit envair-les quan s'impossibilita la circulació dels vianants pel passos establerts.

LES INCORPORACIONS A LA CIRCULACIÓ

Article 53

- Els vehicles que s'incorporin a la circulació estan obligats a fer-ho de manera que no causin destorb, ni perill, ni facin fer maniobres brusques a la resta d'usuaris que circulen per la via a la qual es volen incorporar.

- Els conductors de vehicles han de permetre la incorporació dels vehicles de transport col·lectiu de passatgers.

ELS CANVIS DE DIRECCIÓ

Article 54

- Els canvis de direcció s'han de produir de manera que no causin destorb greu a la circulació ni facin fer maniobres brusques a la resta d'usuaris. Els conductors estan obligats a senyalitzar amb suficient antelació i amb els indicadors reglamentaris la seva intenció de moure's lateralment.

- Davant l'absència d'un carril central, i referit als girs cap a la esquerra, els ciclomotors i les bicicletes hauran d'iniciar el canvi de direcció des del costat dret de la calçada

- Aquestes maniobres s'han de fer-se situant el vehicle al carril central o desde al centre de la via, en el supòsit de canvis de direcció a l' esquerra.

ELS CANVIS DE SENTIT DE LA MARXA

Article 55

- Aquesta maniobra s'ha de fer sense crear un perill o destorb a la circulació i és, prohibida en el cas que s'hagi de fer marxa enrere. Aquesta maniobra se senyalitzarà amb prou antelació; és prohibit romandre a la calçada mentrestant si amb això s'obstaculitza o dificulta o es paralitza la circulació de la via.

- Aquesta maniobra es prohibida en aquells llocs degudament senyalitzats o mancats de visibilitat.

MARXA ENRERE

Article 56

Aquesta maniobra només s'ha de fer en el cas que sigui imprescindible, i sempre amb un recorregut lent i d'extensió inferior a 15 m. Com a norma general, aquesta maniobra s'ha de fer de manera que no destorbi la circulació o causi situació de perill. El conductor està obligat a adoptar totes les mesures de seguretat per tal de no incórrer en situació perillosa per a la resta d'usuaris de les vies i per a ell mateix.

AVANÇAMENTS

Article 57

- Com a norma general, es faran pel costat esquerre. Els conductors estan obligats a senyalitzar anticipadament el seu desplaçament lateral. Aquesta maniobra s'ha de fer sense originar situació de perill, tant per al vehicle avançat com per a la resta de vehicles que circulen.

- La maniobra s'ha de limitar al temps i a l'espai mínims necessaris que permetin fer-la amb seguretat. El conductor del vehicle avançat resta obligat a permetre la maniobra i no pot augmentar la velocitat, i menys encara, si concorre un supòsit de situació de perill.

- Aquesta maniobra és prohibida als llocs on la visibilitat disponible no sigui suficient, en els punts on estigui específicament prohibit per la senyalització, a les cruïlles i a prop dels passos de vianants.

- Es prohibeix avançar posant en perill o dificultant la marxa ciclistes que circulin en sentit contrari.

- Els conductors de vehicles quan avancin a un cicle, ciclomotor o conjunt d'aquest vehicles, el faran ocupant part o la totalitat del carril contrari de la calçada, sempre i quan existeixin les condicions per realitzar un avançament en las condicions previstes en aquesta Ordenança.

- Quan en una via estigui prohibit l'avançament, es trobi immobilitzat un vehicle, en tota o part de la calçada del carril del sentit de la marxa, llevat de que la immobilització hagi estat causada per les circumstàncies del trànsit, el vehicle es podrà depassar, encara que s'hagi d'ocupar el carril del sentit contrari, després d'haver-se assegurat de que es pot fer la maniobra sense crear una situació de perill.

CONTROL D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA

Article 58

Les persones que condueixen animals per la via pública han de prendre totes les mesures adients per tal de garantir el control dels animals, el de bestiar etc., que condueixen, de manera que no obstaculitzin ni dificultin la circulació, ni creïn situació de perill per a la resta d'usuaris de la via. Així, resta prohibit portar-los corrent, tant si circulen en ramat com si es tracta de vehicles de càrrega de tracció animal.

Els responsables no podran abandonar-los en cap moment.

Els responsables a què es feia referència en l'apartat anterior han de tenir com a mínim 18 anys.

Els animals domèstics han d'anar lligats i sota control total de la persona responsable. Resta prohibit que marxin sols o abandonats a la via pública, pel perill potencial de situar-se a la calçada i causar un accident.

PERMISOS ESPECIALS PER CIRCULAR

Article 59

- Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors a les autoritzades reglamentàriament no podran circular per les vies públiques de la ciutat sense autorització municipal.

Les autoritzacions indicades en el paràgraf anterior poden ser per a un sol viatge o per a un determinat període.

- La prestació de serveis per la Policia Local amb motiu de conducció i acompanyament de vehicles i a concessió d'autoritzacions per a circulacions especials generarà l'obligació de pagament de la taxa corresponent, que serà a càrrec de qui sol·liciti la prestació, i es determinarà mitjançant l'ordenança fiscal. Corresponent.

TRANSPORT ESCOLAR I DE MENORS

Article 60

La prestació dels serveis de transport escolar i de menors dins de la ciutat està sotmesa a les autoritzacions corresponents.

Article 61

En aplicació d'aquesta Ordenança s'entendrà per transport escolar urbà el transport discrecional reiterat d'escolars en vehicles automòbils públics o de servei particular complementari, que tinguin origen en un centre d'ensenyament o destinats a aquest, quan l'edat d'un terç, almenys, dels alumnes transportats, referida al començament del curs escolar, sigui inferior a catorze anys, i el vehicle circuli dins del terme municipal.

Article 62

Es considerarà transport urbà de menors el transport no inclòs en l'article precedent, realitzat en vehicles automòbils de més de nou places, inclosa la del conductor, sigui públic o bé de servei particular complementari, quan almenys les tres quartes parts dels viatgers siguin menors de catorze anys i l'itinerari no surti del terme municipal.

Article 63

Hauran de sol·licitar l'autorització municipal corresponent les persones físiques o jurídiques titulars dels vehicles o del servei, les quals hauran d'adjuntar a la sol·licitud la documentació requerida per la legislació vigent, i, en el cas del transport escolar, l'itinerari.

Article 64

L'autorització només serà vigent per al curs escolar corresponent.

S'haurà de sol·licitar una nova autorització per a qualsevol modificació de les condicions en què fou atorgada.

ESTACIONS D'AUTOBUSOS

Article 65

Les estacions d'autobusos i les terminals autoritzades seran l'origen o el final de les línies de transport regulars de viatgers de caràcter interurbà.

USOS PROHIBITS A LES VIES PÚBLIQUES

Article 66

No es permetran, a les zones reservades al trànsit de vianants ni a les calçades, els jocs o les diversions que puguin representar un perill per als transeünts o fins i tot per als mateixos que els practiquen.

Els patins, patinets, monopatins, tricicles d'infants o similars, podran circular per voreres andanes i passeigs, adequant la seva velocitat a la normal d'un vianant i estaran sotmesos a les normes establertes per a aquests en l'article 11 d'aquesta Ordenança

PROCEDIMENT SANCIONADOR I RESPONSABILITATS DELS INFRACTORS

Article 67

Els expedients sancionadors incoats com a conseqüència de les infraccions a les disposicions d'aquesta ordenança es resoldran d'acord amb el que disposa el títol VI del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, i el Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i la Lley 17/2005 de 19 de Juliol

Article 68

- L'alcalde, mitjançant ban, al qual s'ha de donar la publicitat prevista a l'article 70 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, DOGC. núm 2066, podrà desconcentrar i atribuir la titularitat i l'exercici de les seves competències en la matèria regulada per aquesta Ordenança, atès el que disposa l'article 12.2 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu Comú, al Regidor de l'Àrea de Governació.

- Les infraccions a les disposicions d'aquesta Ordenança seran sancionades per l'alcalde o el regidor en qui desconcentri les seves competències, amb multa, d'acord amb les quanties previstes en el quadre d'infraccions i sancions establert a l'annex d'aquesta ordenança pel que fa al quadre de multes i quanties.

- La quantia de la multa serà en cada cas fixada atenent la gravetat de la infracció i especialment d'acord amb el que disposa l'article 71 d'aquesta Ordenança.

Reducció de les sancions

L'import de les sancions es reduirà en un 30 % si es realitza el pagament en els 30 dies naturals següents a la data de la denuncia, excepte en les denúncies per manca d'Assegurança Obligatòria de Vehicles.

El pagament amb descompte de la sanció implica la renúncia a formular al.legacions i la finalització del procediment sense necessitat de dictar resolució expresa, excepte que la infracció denunciada comporti la suspensió del permís o llicencia de conducció.

- L'actualització del quadre d'infraccions i sancions s'adequarà anyalment, seguint el procediment establert per a la revisió de les ordenances fiscals.

Article 69

Persones responsables

- La responsabilitat per les infraccions als preceptes d'aquesta ordenança recaurà directament sobre l'autor del fet en què consisteixi la infracció.

- En el cas que el titular del vehicle no sigui el responsable d'haver comès la infracció per no ser l'autor del fet, haurà de procedir a la identificació del conductor infractor. Així mateix, regeix aquesta obligació quan el titular sigui persona jurídica.

- L'incompliment de l'obligació d'identificar el conductor infractor en el tràmit procedimental oportú sense causa justificada es considerarà falta greu.

- S'estableix la responsabilitat solidària de pares, tutors, acollidors i guardadors legals, en el supòsit de que sigui declarada la responsabilitat dels fets comesos per un menor de 18 anys. Aquesta responsabilitat solidaria queda referida estrictament a la pecuniària derivada de la multa imposada. A més, en cas d'infraccions lleus podrà substituir-se la sanció econòmica per altres mesures reeducadores, previ consentiment dels interessats.

Notificació de les denuncies

La notificació de la denuncia podrà efectuar-se posteriorment quan l'autoritat hagi tingut coneixement dels fets a través de mitjans de captació i reproducció d'imatges que permetin l'identificació del vehicle, així com els casos de vehicles estacionats quan el conductor no estigui present.

Article 70

Les resolucions dictades en expedients sancionadors podran ésser recorregudes en la forma que estableixi la legislació administrativa o, si escau, la de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Article 71

Es consideraran causes d'agreujament de les sancions per infracció dels preceptes d'aquesta ordenança les següents:

- La reincidència.

- La parada o l'estacionament total o parcial de vehicles de més de 3.500 quilograms de PMA (pes màxim autoritzat) damunt de voreres, andanes i passeigs.

- L'estacionament damunt d'una boca d'incendis.

- L'estacionament davant de sortides d'emergència.

Article 72

Els conductors de vehicles d'organismes i serveis públics han de vetllar en tot moment pel compliment exacte del que disposa aquesta ordenança.

En cas de denuncia d'un vehicle d'un organisme o servei públic, a part de cursar-la reglamentàriament, s'ha d'informar del fet al cap del departament al qual pertany el vehicle.

DISPOSICIÓ FINAL

Queda derogada l'ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana, així com la resta d'ordenances municipals publicades al Butlletí Oficial de la Província 240/89, en tot allò que s'oposin al que es preveu en aquesta Ordenança.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50