Ordenances i Reglaments

Ordenança Municipal Reguladora de les Activitats i Instal·lacions de Radiocomunicació  (07/11/2002)

PREÀMBUL

I

La liberalització del mercat de les telecomunicacions ha comportat un ràpid creixement de tots aquells elements de telecomunicació necessaris per prestar un servei de qualitat. Els serveis de telecomunicacions requereixen una infrastructura que afecta directament el territori. La legislació reguladora del sector, i el procés d'implantació dels diferents operadors i el ràpid creixement del mercat està creant una tensió entre, d'una banda, la necessitat d'implantació de les xarxes de telecomunicacions i, d'altra, la garantia de la qualitat de vida i del medi ambient que exigeixen delimitar i clarificar la necessària intervenció de l'Administració Local en aquest procés.

La legislació vigent reguladora del sector de les telecomunicacions, constata i estableix criteris i regles d'ordenació per tal de fer compatible els diferents interessos i bens jurídics en joc, entre aquests l'afectació al territori i a la ciutat, en el funcionament del mercat de les telecomunicacions.

El sector de les telecomunicacions ocupa una posició central i estratègica per al desenvolupament social i econòmic. Un sector, però, amb tendència a la concentració i a l'oligopoli, en relació al qual les normes comunitàries i l'ordenament intern han de possibilitar la convivència de tècniques de mercat amb objectius de servei públic, que inclouen la satisfacció dels interessos mediambientals i urbanístics.

L'ordenació ha fet fer reals:

a) El mandat constitucional als poders públics de promoure les condicions favorables per al progrés social i econòmic, en el marc d'una política d'estabilitat econòmica orientada a la plena ocupació (article 40 CE) i d'atenció al desenvolupament de tots els sectors econòmics (article 130.1 CE).

b) La comptabilització del desenvolupament del sector amb la resta d'objectius propis d'un Estat com l'espanyol, social i democràtic de dret, que estructura constitucionalment el poder polític territorial en tres nivells.

Pel que fa al desplegament de la xarxa sobre el territori, els poder públics, en especial els municipis, resten obligats a exercir les potestats atribuïdes legalment per garantir la qualitat de vida (article 45 CE). Qualitat de vida que es projecta sobre la protecció de la població, la salut, el medi ambient, l'ordenació territorial, l'urbanisme i l'habitatge, no només com a element individualitzat, sinó en el sí d'un entorn rural i urbà digne i adequat (articles 45, 46 i 47 CE)

La Directiva 96/19/CE, incorporada a l'ordenament intern, tal com explicita l'Exposició de Motius de la Llei 11/1998, va orientar ja sobre els criteris d'intervenció en la direcció assenyalada, en condicionar l'actuació del operadors a requisits que no són de naturalesa econòmica i que es qualifiquen d'essencials.

En establir que les condicions imposades pels ens públics als operadors han de ser objectives, no discriminatòries, proporcionals i transparents i han d'assegurar el compliment de les exigències essencials, en concret, els motius de naturalesa no econòmica que permeten imposar condicions a l'establiment i explotació de les xarxes de telecomunicacions.

Entre d'altres exigències o requisits essencials, la Directiva legitima l'establiment de condicions per protegir el medi ambient, aconseguir objectius d'ordenacióurbana i rural, juntament amb l'organització eficaç de l'espectre de freqüències radioelèctriques. Els requisits essencials que es defineixen, amb caràcter general, en l'annex de definicions de la Llei 11/1998, ratifiquen com a motius no econòmics per imposar condicions a l'establiment de xarxes de telecomunicacions, la protecció del medi i l'acompliment dels objectius urbanístics.

La protecció de medi ambient i l'acompliment d'objectius urbanístics es defineixen pels ens titulars de les competències sobre medi ambient, urbanisme i pels titulars del domini públic, quan correspongui. La concurrència de competències, relatives a la gestió eficaç del domini radioelèctric i al medi ambient i l'urbanisme, es posa de manifest i alhora s'articula la forma d'exercici a la norma de capçalera del sector.

L'article 44 de la Llei 11/1998, disposa, d'una banda, que les Administracions titulars del domini públic establiran les condicions i requisits per a l'ocupació del domini pels operadors i, de l'altra, que els instruments d'ordenació territorial i urbanístics han d'establir les determinacions necessàries per l'establiment de les xarxes de telecomunicació. En ambdós casos es preveu l'informe del Ministeri competent.

L'article 46, quan regula l'expropiació forçosa i la declaració de servitud forçosa, es refereix expressament a la concurrència de competències sobre l'ordenació del territori, en un marc interpretatiu que obliga a entendre que en la declaració d'utilitat pública o interès social cal ponderar també els béns o valors mediambientals i urbanístics.

Si la relació entre les competències sobre telecomunicació, urbanisme i medi ambient ja s'articula en la legislació de telecomunicacions, la concurrència, en general, entre la titularitat del domini públic estatal i la competència en matèria de ordenació territorial es va examinar en les STC 77/1984, 149/1991 i 36/1994, que resolen la qüestió. La seva doctrina pot projectar-se en relació al domini públic radioelèctric que és l'utilitzat per les instal·lacions de radiocomunicació, i explica alguna de les solucions articulades per la legislació estatal en matèria de telecomunicacions. La primera sentència, que resol el conflicte positiu de competències, ha estat un antecedent i una cita sistemàtica en la matèria; expressa la posició del Tribunal Constitucional , prou coneguda, en concret quan diu: “la atribución de una competencia sobre un ámbito físico determinado no impide necesariamente que se ejerzan otras competencias en este espacio, como ya ha declarado este Tribunal ” i “El concepto de dominio público sirve para calificar una categoría de bienes, pero no para aislar una porción del territorio de su entorno y considerarlo como una zona exenta de las competencias de los diversos entes públicos que la sustenten”.

II

Els municipis, d'acord amb les normes comunitàries i estatals de regulació del sector, cal que intervinguin en el seu marc competencial en el procés d'establiment de les xarxes de telecomunicació: a) a través de l'establiment de les mesures complementàries de protecció, que permet l'exercici de la potestat normativa local en desplegament de la Llei General de Telecomunicacions, la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració ambiental i la Llei General de Sanitat; b) a través de l'ordenació dels emplaçaments de la xarxa en el domini públic i en els immobles de propietat privada, el contingut del dret d'ús i edificació, dels quals és objecte de concreció sobre el territori pels distints instruments de planejament urbanístic i les ordenances urbanístiques; c) a través de la determinació i qualificació urbanística, si es considera oportú, d'un sistema general o de sistemes locals de serveis tècnics de telecomunicació i d) a través de l'exercici de les potestats de control preventiu, revisió, inspecció i sanció establertes a la Llei d'Intervenció Integral de l'Administració Ambiental i en la legislació urbanística.

L'obligació d'intervenir resulta de la necessària atenció dels interessos públics que tenen encomanats els municipis sobre els àmbits materials de competència establerts pels articles 25, 26 i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, quant que es refereixen la matèria urbanística, mediambiental i de salut.

El marc ordinamental ha estat objecte de concrecions reglamentàries. A nivell estatal, el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix les condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radiades i mesures de protecció davant emissions radioelèctriques. A nivell català el Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

El Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, té per objecte, entre d'altres i pel que aquí interessa, l'autorització, la planificació i la inspecció de instal·lacions radioelèctriques en relació als límits d'exposició de les emissions. Un cop establerts els límits d'exposició a les emissions radioelèctriques, les restriccions bàsiques i els nivells de referència (a l'article 6 que és remet a l'Annex II del reglament que aprova el Reial Decret); estableix que caldrà acompanyar un estudi detallat dels nivells d'exposició radioelèctrica a les peticions d'autorització d'instal·lacions radioelèctriques, d'acord amb el que estableix el capítol I del Títol III, de l'Ordre de 9 de març de 2000. Aquesta darrera disposició, a l'article 10, darrer paràgraf, estableix :” La autorización de los emplazamientos de las estaciones fijas quedará condicionada, en cualquier caso, a la ausencia de perturbaciones a otros servicios radioeléctricos, así como al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de servidumbres radioeléctrica o aeronáuticas, de medio ambiente, de ordenación del territorio o cualquier otra que le resulte de aplicación. La obtención de las autorizaciones relacionadas con estas materias será responsabilidad y correrá a cargo del solicitante “. Sobre el Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre cal tenir en compte les exigències que recull la posterior Ordre CTE/23/2002 d'11 de gener de 2002, que estableix les condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions pels operadors de serveis de radiocomunicacions. De la normativa citada es desprén que estem davant d'un supòsit de concurrència d'autoritzacions, estatals i locals, distintes, que l'interessat haurà d'obtenir per tal de poder realitzar la instal·lació i desenvolupar l'activitat.

L'objecte del Decret 148/2001 és regular la intervenció administrativa, d'ordenació i control, de les instal·lacions de radiocomunicació. Concretament, les instal·lacions relatives a sistemes de transmissió de veu i dades amb antenes radiants susceptibles de generar camps electromagnètics en un interval de freqüència de 10 MHz a 300 GHz que s'emplacin a Catalunya; que abasten, necessàriament, la telefonia mòbil, els bucles d'accés local via ràdio i les xarxes de serveis mòbils i terrestres. La finalitat i els objectius de la norma és harmonitzar el desplegament de les xarxes de radiocomunicació amb l'objectiu d'assolir un nivell alt de protecció del medi i de la població i afavorir la integració de les instal·lacions a l'entorn en què es situen.

El marc normatiu que resulta del Decret 148/2001 és:

a) L'emplaçament de les instal·lacions de radiocomunicació resta subjecta a les determinacions fixades directament en el Decret i les que resultin dels instruments d'ordenació urbanística.

b) Per tal d'establir l'ordenació dels emplaçaments s'obliga, als operadors de radiocomunicació, a facilitar a les administracions actuants informació suficient, gràfica i escrita, sobre la xarxa d'instal·lacions existents i el programa de desenvolupament de la xarxa.

f) Les instal·lacions fixes de radiocomunicació resten sotmeses als sistemes d'intervenció administrativa en matèria d'urbanisme, que es regeixen per la legislació de règim local i urbanística aplicable, i en matèria de medi ambient per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i normes reglamentàries de desplegament.

III

El marc normatiu descrit diferencia la potestat reglamentària local i la potestat de planejament. La primera emparada en l'article 4 de la LBRRL i que es projecte, en el cas que ens ocupa, respecte del règim legal de la llicència ambiental o del permís ambiental i de la llicència d'obres al que resten subjectes les activitats i infrastructures de radiocomunicació que emetin camps electromagnètics. L'exercici de la potestat reglamentaria resta en aquest cas emparada també, i de manera específica, pel Decret 148/2001, de 29 de maig, que habilita per aprovar una ordenança local que permeti assolir a cada municipi els objectius que es fixen en el Decret: en concret assolir un nivell alt de protecció del medi i de la població i afavorir la integració de les instal·lacions a l'entorn en què es situen.

La potestat de planejament resta reconeguda a la LBRL i pel que fa al planejament urbanístic està regulada en la legislació urbanística i permet l'aprovació de plans i ordenances urbanístiques que estableixin respecte d'un concret territori i sòl les determinacions que la legislació urbanística defineix com a pròpies dels plans.

Aquesta Ordenança pretén concretar en el municipi, sota el marc de la legislació local i de legislació sectorial aplicable, el règim jurídic de les llicències ambientals o dels permisos ambientals i de les llicències d'obres a la que resten sotmeses les instal·lacions actuals de suport a la telefonia mòbil i les que puguin aparèixer en el futur com a resultat de noves tecnologies, que suposaran un increment del nombre d'instal·lacions gestionades o de titularitat dels operadors de radiocomunicació, respecte a la situació actual. L'objectiu i el fonament competencial és assolir un nivell alt de protecció del medi i de la població, garantir la integració de les instal·lacions en l'entorn en que es situen i fomentar el desplegament d'aquelles infrastructures que produeixin un menor impacte visual i ambiental sobre l'entorn.

De l'Ordenança cal destacar, a més, els punts següents:

– L'obligació que els operadors presentin una documentació (instal·lacions existents i Programa de Desenvolupament de la Xarxa) que té la funció de proporcionar a l'Ajuntament la informació necessària per la presa de decisions.

– Establir la compartició d'infrastructures entre els operadors, allà on sigui tècnicament possible i sense que en cap cas se superin els límits d'emissió que marqui la legislació sectorial aplicable.

– Establir limitacions d'implantació per impacte visual, per afectacions a nuclis històrics o per obsolescència tecnològica, sempre contemplant els criteris d'absència d'afectació a la salut de les persones recollits en la legislació sectorial aplicable.

– Adequar-se a la normativa vigent sobre seguretat per a les persones d'aquest tipus d'instal·lacions.

– Establir mesures per minimitzar l'impacte visual de les instal·lacions que s'hagin d'emplaçar en sòl no urbanitzable i en sòl urbanitzable no programat o sense sectors delimitats.

– Regular el procediment per a l'obtenció de la llicència o permís ambiental municipal i la llicència urbanística d'obres.

L'ordenança municipal ha de servir per imposar els paràmetres fonamentals de relació entre l'ajuntament i els operadors de telecomunicació per a la instal·lació d'infrastructures de radiocomunicació.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular el sistema d'intervenció administrativa per a l'establiment i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació, al municipi de Castelldefels i els seus elements i equips, a fi de minimitzar el seus efectes negatius sobre la salut de les persones i reduir l'impacte sobre el medi ambient des del punt de vista espacial i visual.

Article 2
Àmbit d'aplicació

1. El sistema d'intervenció administrativa que regula aquesta Ordenança s'aplica a les activitats i instal·lacions relacionades a l'article anterior, que s'ubiquen en el municipi, sempre que generin i/o rebin camps electromagnètics compresos en un interval de freqüències de 10 MHz a 300 GHz.

2. S'exclouen de l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança:

a) Els equips i estacions de Telecomunicació per a la Defensa Nacional, la Seguretat Pública i Protecció Civil.

b) Les instal·lacions catalogades d'aficionats, sempre que reuneixin les dues circumstàncies següents:

- Siguin de potència mitja inferior a 250 W.

- Transmetin de forma discontinua.

Article 3
Definicions i conceptes

Als efectes d'aquesta Ordenança, s'entén per:

a) Operador d'infrastructura: l'entitat o empresa titular de les instal·lacions de suport físic de les antenes i equips de radiocomunicació (torres, caseta i subministrament elèctric).

b) Operadors de serveis finals: l'entitat o empresa titular dels serveis que es suporten en radiocomunicació, usuaris de les instal·lacions de radiocomunicacions de titularitat pròpia o dels operadors d'infrastructures.

c) Operadors de radiocomunicació: inclou els operadors d'infrastructures i els de serveis finals que gaudeixen de títol habilitant atorgat per l'Administració competent d'acord amb la legislació general de telecomunicacions.

d) Intensitat de camp elèctric (E): és la quantitat vectorial que correspon a la força exercida sobre una partícula carregada independentment del seu moviment en l'espai. S'expressa en volts per metre (V/m).

e) Intensitat de camp magnètic: és una quantitat vectorial (H) que determina un camp magnètic en qualsevol punt de l'espai. S'expressa en ampers per metre (A/m).

f) Densitat de potència (S): és la potència radiada que incideix perpendicular a una superfície, dividida per l'àrea de la superfície, i que s'expressa en watts per metre quadrat (W/m2).

g) Esfera de protecció: esfera centrada en el centre del sistema radiant o punt central de diversos sistemes radiants que transmetin des de la mateixa torre, i un radi que és funció de la PIRE màxima global del centre. No pot haver-hi una zona oberta d'ús continuat per a les persones i sense protecció d'edificacions que estigui dintre d'aquesta esfera de protecció.

h) Paral·lelepípede de protecció: és un paral·lelepípede traçat a partir del centre de l'antena i orientat en la direcció de màxima radiació. No pot haver-hi una zona oberta d'ús continuat per a les persones i sense protecció d'edificacions que estigui dintre d'aquest paral·lelepípede de protecció.

i) PIRE: és la potència isotròpica radiada equivalent d'un únic sistema radiant.

j) PIRE màxima global del centre: és el resultat de sumar les PIRE dels diferents sistemes en la direcció de màxima radiació del centre.

k) Centre integrat: aquell que es projecta i explota per donar cabuda a més d'un operador de serveis finals, capaç d'integrar el màxim nombre de radiocomunicacions.

l) Nivells de referència: són els nivells eficaços màxims d'exposició als camps electromagnètics permesos per les persones (públic en general) a les zones d'ús continuat.

m) Estació base: un sistema de telefonia mòbil o de bucles d'accés via ràdio està constituït per una xarxa d'estacions base, cadascuna de les quals cobreix una determinada zona geogràfica. Els elements més visibles d'una instal·lació base són les torres de suport de les antenes, però també inclouen les mateixes antenes, tots els equips principals i auxiliars que fan possible la radiocomunicació entre els usuaris de la zona i la caseta que protegeix determinats equips de la intempèrie.

n) Impacte ambiental: alteració de les característiques inicials del medi ambient provocada per un projecte, una obra o una activitat.

o) Impacte visual significatiu: impacte que afecta el paisatge i que es manifesta principalment per:

– L'excessiu contrast de color, forma, escala, etc., entre els elements visuals existents en el medi i els introduïts per una activitat o instal·lacions.

– El predomini visual de l'element introduït amb relació al medi existent abans d'aquesta introducció.

– L'ocultació d'elements naturals o artificials existents.

– La manca de compatibilitat entre els usos històrics que han caracteritzat el paisatge i el significat de l'element a introduir.

– La contradicció i contrast excessiu de la instal·lació respecte de l'ús previst, general i quotidià, en la superfície en què s'emplaça, que genera una excessiva visualització del elements de la instal·lació en relació amb aquell ús.

p) Demarcació urbana: la constituïda pel sòl urbà i per l'urbanitzable programat o amb sectors delimitats i aptes per urbanitzar.

q) Demarcació no urbana: la constituïda pel sòl urbanitzable no programat o sense sectors delimitats i el no urbanitzable.

r) Estació radioelèctrica: es considera com a tal un o més transmissors o receptors, o una combinació d'ambdós, incloent-hi les instal·lacions accessòries o necessàries per assegurar un servei de radiocomunicació o el servei de radioastronomia.

s)Tècniques: la tecnologia utilitzada juntament amb la forma en què la instal·lació estigui dissenyada, construïda, mantinguda, explotada i paralitzada.

t) Tècniques disponibles: les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l'aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions econòmicament i tècnicament viables, prenent en consideració els costos i els beneficis, tant si les tècniques s'utilitzen o es produeixen en l'estat membre corresponent com si no, sempre que el titular pugui tenir-hi accés en condicions raonables.

u) Tècniques millors: les tècniques més eficaces per a assolir un alt nivell general de la salut de les persones i de la seguretat.

v)Millors tècniques disponibles: la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats d'explotació, que demostri la capacitat pràctica de determinades tècniques per a constituir, en principi, la base dels valors límit d'emissions destinats a evitar o, si això no fos possible, reduir en general les emissions i llur impacte en el conjunt del medi ambient.

w) Àmbit de gestió: àmbit territorial delimitat pel planejament en el qual la patrimonialització de l'aprofitament urbanístic exigeix la prèvia equidistribució de càrregues i beneficis.

Article 4

Finalitats

Aquesta Ordenança té per finalitats bàsiques:

a) La protecció de la salut dels ciutadans davant les possibles conseqüències que els camps electromagnètics puguin ocasionar sobre aquesta.

b) L'harmonització del desplegament de les xarxes de radiocomunicació amb la finalitat de la protecció del medi ambient.

c) La integració de les estacions base de telefonia mòbil i altres estacions de radiocomunicacions en l'entorn.

d) La garantia de la coordinació amb les determinacions de l'ordenament urbanístic i la minimització de l'impacte ambiental i visual.

CAPÍTOL II

LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS I EL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA I LES INSTAL·LACIONS

Article 5

Informació bàsica sobre instal·lacions existents i programa de desenvolupament de la xarxa

1. Els operadors de radiocomunicació han de presentar a l'ajuntament de Castelldefels, un document informatiu sobre les instal·lacions existents i un programa de desenvolupament de la xarxa del municipi i un de diferenciat i específic per a l'Administració de la Generalitat en relació a la demarcació no urbana.

2. El document d'informació de les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa, permet al municipi:

a) Disposar de la informació imprescindible per valorar, en atorgar cada autorització, l'impacte ambiental i visual directe i acumulat, les necessitats de compartició i la idoneïtat de l'emplaçament per garantir la protecció del medi i l'acompliment dels objectius urbanístics.

b) Ponderar la situació actual, i les necessitats de futur dels operadors de radiocomunicació, en l'elaboració d'instruments de planejament que tinguin per objecte establir de manera pormenoritzada i sobre el territori les concretes possibilitats d'emplaçament.

3. El document d'informació de les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa ha de presentar-se, en tot cas, abans o simultàniament a demanar llicència ambiental i llicència d'obra i actualitzar-se cada any.

4. La no presentació o insuficiència de la documentació, que podrà ser objecte de requeriment, allibera de responsabilitat al municipi dels perjudicis que es pugui causar als operadors de radiocomunicació que l'incompleixin, i als interessats o beneficiaris de la instal·lació, perquè els instruments de planejament no estableixin emplaçaments suficients per a les seves instal·lacions i per desplegar la seva activitat, i podrà motivar la denegació de la llicència corresponent.

Article 6

Contingut del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i de la seva actualització

1. El document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i les seves actualitzacions anuals tindran el contingut previst a l'article 8 del Decret 148/2001, de 29 de maig d'ordenació ambiental de les instal·lacions del telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació. A més, els operadors que estableixin xarxes de suport de serveis de radiodifusió sonora i televisió i els titulars de llicències individuals de tipus B2 i C2 hauran d'acompanyar a les actualitzacions anuals del document d'informació gràfica i escrita, les certificacions de les instal·lacions a què fa esment l'article 9 del Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques, i l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, que estableix les condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

2. Per poder garantir un correcte control del nivell de radiació en el terme municipal l'ajuntament pot exigir a l'operador que aporti, com a documentació complementària al document d'informació gràfica, un mapa d'intensitats dels camps electromagnètics de tot el terme municipal en relació a les instal·lacions existents i les que resultin del desenvolupament de la xarxa. El camp que resulti del desenvolupament esmentat ha d'actualitzar-se anualment amb el programa de desenvolupament de la xarxa.

Article 7

Contingut del programa de desenvolupament de la xarxa i de la seva actualització

El programa de desenvolupament de la xarxa que tindrà el contingut previst a l'article 8 del Decret 148/2001, de 29 de maig, ha d'anar acompanyat dels estudis previstos en l'article 8 del R.D. 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària davant d'emissions radioelèctriques.

Article 8

Presentació i comunicació del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa

1. La presentació del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa i de les instal·lacions, acompanyada, si s'escau, de la documentació a què fa esment l'apartat 2 de l'article anterior, es farà per duplicat en el Registre General de l'ajuntament i s'haurà d'acompanyar de la corresponent sol·licitud amb els requisits formals de caràcter general que determina la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

2. Si en el termini de dos mesos l'Alcalde no manifesta de manera motivada la disconformitat de la documentació presentada pels operadors amb el que requereix aquesta Ordenança i demana l'esmena de deficiències per aconseguir la regularitat formal de la documentació, s'entendrà satisfeta pels operadors l'exigència de presentació del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa.

Els operadors hauran de presentar, quan així ho requereixi l'ajuntament o, si és el cas, el Departament corresponent de la Generalitat, la documentació anterior actualitzada.

3. Durant els anys successius a la primera presentació de la informació sobre instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa, al llarg del primer trimestre de cada any, s'ha de presentar el programa de desenvolupament de la xarxa a un any vista i l'actualització del document d'informació gràfica i escrita sobre les instal·lacions existents, als que s'aplicarà també el que disposa l'apartat anterior.

4. Els operadors de radiocomunicació hauran d'adjuntar, cada vegada que enviïn informació a l'ajuntament, un document que detalli aquella part de la informació subministrada que tingui caràcter confidencial segons la legislació vigent.

CAPÍTOL III

NORMES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT DE LES PERSONES, DEL MEDI AMBIENT I DE L'ENTORN I DE LA SEGURETAT DE LES INSTAL·LACIONS

Secció primera
Principis

Article 9
Criteris d'aplicació

1. Les normes d'ordenació establertes en aquesta Ordenança han de ser interpretades i aplicades en el marc del conjunt de normes reguladores de l'actuació municipal i de manera singular de les determinacions previstes del planejament urbanístic i les ordenances urbanístiques, d'acord amb la classificació i qualificació del sòl que correspongui .

2. La interpretació de les normes d'aquesta Ordenança de protecció de la salut de les persones, del medi ambient i de l'entorn, en cas de dubte, es farà en el sentit de considerar aplicable la interpretació amb la que s'aconsegueixi amb més intensitat l'assoliment d'un nivell alt de protecció del medi i de la població, es garanteixi millor la integració de les instal·lacions en el paisatge urbà i en l'entorn en què se situen i s'afavoreixi més el desplegament d'aquelles infrastructures que produeixin un menor impacte visual i ambiental sobre l'entorn.

Secció segona

Normes de protecció

Article 10

Normes de protecció de la salut i del medi ambient

Les instal·lacions de radiocomunicació objecte d'aquesta Ordenança, han de complir, a més d'allò que s'estableix en aquesta, els límits d'exposició a les emissions radioelèctriques i les distàncies de protecció continguts a la normativa estatal[1] i a les normes de desplegament autonòmic[2].

Article 11
Utilització de les tècniques disponibles

1. Els operadors hauran d'utilitzar, en relació amb les característiques tècniques pròpies de la instal·lació, la tecnologia disponible[3], de forma que s'aconsegueixi minimitzar l'exposició de les persones als camps electromagnètics, fins i tot en absència de risc demostrable, així com l'impacte visual o físic i l'impacte mediambiental, amb l'objectiu de no provocar alteracions ni visuals, ni físiques, ni interferències ambientals importants en l'entorn.

2. No s'autoritzaran les activitats i instal·lacions que, tot i incorporades al projecte totes les mesures de minimització i harmonització, resultin incompatibles amb l'entorn per provocar:

a) un significatiu impacte ambiental, com a conseqüència de l'alteració de les característiques inicials del medi ambient provocada per l' activitat i la instal·lació,

b) un significatiu impacte visual, en afectar el paisatge urbà o rural en els termes previstos en la lletra o) de l'article 3 d'aquesta Ordenança.

Article 12
Homologació de sistemes i tècniques de mimetització

1. L'Ajuntament de Castelldefels pot aprovar un catàleg, annex a aquesta Ordenança, de tècniques i sistemes de mimetització, que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província.

2. La utilització d'aquestes tècniques i sistemes és obligatòria quan els annexos siguin aprovats i publicats, però no comporta necessàriament que les instal·lacions resultin compatibles amb l'entorn ni que en el cas concret no es provoqui un impacte significatiu que obligui a la denegació d'acord amb el que disposa l'article anterior.

Article 13

Restriccions en els emplaçaments protegits o sensibles

1. Les instal·lacions de radiocomunicació en edificis, conjunts o espais protegits per instruments de planejament urbanístic o per resolucions o declaracions realitzades d'acord amb el que disposa la legislació del patrimoni cultural i d'espais naturals protegits, i les situades a una distància a la que la seva implantació pertorbi visual o estèticament els valors que han estat objecte de protecció, resten subjectes a la incompatibilitat inicial de dur a terme l'activitat i la instal·lació de radiocomunicació.

2. La possibilitat d'autorització té el caràcter d'excepcional i resta restringida a:

a) L'acreditació de la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense haver de realitzar instal·lacions en l'àrea, espai, edifici o element protegit.

b) L'informe dels tècnics municipals que justifiqui que no s'alteren ni es perjudiquen de manera greu els valors objecte de protecció.

c) La justificació de l'operador que s'han adoptat totes les mesures per minimitzar l'impacte respecte dels valors objecte de protecció, quan no és possible eliminar-lo.

d) L'emissió dels informes exigits en la legislació urbanística, de patrimoni cultural i de espais naturals.

3. En els àmbits que el planejament qualifica com a zona de casc antic l'autorització té el caràcter d'excepcional i s'aplicarà el règim previst als apartats 2.a) i 2.c) anteriors mentre no es regula l'ordenació i l'emplaçament de les instal·lacions de radiocomunicació a través d'un instrument de planejament urbanístic.

4. En els espais oberts dels centres docents i establiments que acullen regularment població en edat escolar, és d'aplicació la distància afegida de protecció de caràcter preventiu prevista en el punt 3 de l'annex 2 del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació.

5. En els espais sensibles, com ara guarderies, centres d'educació infantil, primària, centres d'ensenyament obligatori, centres de salut, hospitals, parcs públics i residències o centres geriàtrics, la ubicació, les característiques i les condicions de funcionament de les estacions radioelèctriques han de minimitzar, en la mesura més àmplia possible, els nivells d'emissió sobre aquests espais.

Article 14

Regles mínimes de minimització de l'impacte ambiental i visual en tot tipus d'edificació

1. La implantació en la coberta ha de realitzar-se en els edificis que han assolit el nombre màxim de plantes admès pel planejament. Tanmateix, no s'autoritzarà la implantació sobre edificis, malgrat que hagin assolit el nombre màxim de plantes, si en l'entorn existeixen edificacions de major alçada.

Les prohibicions anteriors no són d'aplicació als edificis ocupats íntegrament per operadors de serveis finals de radiocomunicació.

2. No s'autoritzarà la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació sobre cobertes inclinades, llevat que els operadors acreditin la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense haver de realitzar instal·lacions en edificis amb aquest tipus de coberta.

3. Les dimensions de la instal·lació que es dugui a terme han de guardar la proporcionalitat deguda[4] amb l'alçada de l'edifici on s'ubiqui.

Article 15

Regles mínimes de minimització de l'impacte ambiental i visual en funció del tipus d'edificació

El projecte d'instal·lació que utilitzi edificacions construïdes segons l'alineació de vial, segons volumetria específica, o edificació aïllada, només si compleix els requisits mínims que es relacionen en aquest article, serà objecte de valoració per determinar si resulta o no compatible amb l'entorn i si provoca o no un impacte significatiu, d'acord amb el que disposa l'article 12.2.

Els requisits mínims, l'incompliment dels quals comportarà necessàriament la denegació de la petició, són:

a) Per a les edificacions segons alineació de vial:

– Els elements de la instal·lació en la coberta dels edificis, excepte l'antena, no podran excedir del plànol límit virtual de pendent 45º, l'origen del qual és la línia horitzontal situada en el pla de la façana, a nivell de l'acabat de coberta.

– Les antenes que s'emplacin a la coberta dels edificis s'hauran de separar una distància mínima de 3 metres respecte la façana de l'edificació excepte si s'emplacen mimetitzades en el mateix pla de façana.

– Les dues regles anteriors s'hauran d'aplicar simultàniament per cadascuna de les façanes de l'edifici.

– No s'admet la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació al pati d'illa, sigui o no edificable en planta baixa.

b) Per a les edificacions segons volumetria específica:

– La implantació sobre la coberta de l'edifici exigeix que es garanteixi sempre l'ocultació de les instal·lacions referides des dels vials adjacents o l'adopció de mesures de mimetització.

– Només en el cas que s'integrin en el projecte arquitectònic dintre d'una composició unitària, es podrà admetre que aquestes instal·lacions siguin aparents. En aquest cas caldrà garantir la correcta integració d'aquests elements tècnics.

c) Per a les edificacions aïllades:

– Els criteris generals d'implantació seran els mateixos que en el cas d'edificacions segons volumetria específica.

– En el cas de zones d'edificacions aïllades, on l'ús global és el residencial de baixa densitat, únicament s'autoritzarà la implantació sobre terrenys qualificats com a sistemes d'acord amb el que determina l'article 28 d'aquesta Ordenança.

Article 16

Regles mínimes de minimització de l'impacte ambiental i visual en els terrenys no edificats

En la demarcació urbana es prohibeixen les instal·lacions situades en solars o terrenys no edificats en les zones en que l'ús global és el residencial, excepte en els qualificats com a sistemes.

Article 17

Regles de minimització de l'impacte mediambiental i visual en la demarcació no urbana

1. Les instal·lacions en demarcacions no urbanes que s'implantin sobre el terreny resten subjectes a:

– La tanca del recinte es farà amb materials que s'integrin en el paisatge.

– La caseta tindrà les dimensions estrictament necessàries per a la funcionalitat dels elements tècnics, i serà de materials i colors que s'integrin en el paisatge.

– No podran obrir-se nous camins per accedir a les instal·lacions quan la pendent que cal superar obligui a realitzar moviments de terres que alterin la coberta vegetal i comportin o coadjuvin significativament a iniciar o potenciar els processos d'erosió.

– Els accessos fins a la instal·lació tindran les característiques de camins rurals i no se'ls podrà dotar dels serveis d'urbanització que legalment constitueixen criteris per a classificar com urbà el sòl que limita amb el camí.

2. Es prohibeix la instal·lació en edificis rurals de caràcter residencial i només serà admissible en la resta d'edificacions situades en la demarcació no urbana si s'acredita la compatibilitat mediambiental i paisatgística establerta amb caràcter general a l'article 11 d'aquesta Ordenança.

3. Les autoritzacions de l'activitat i de l'obra hauran de complir, també, les determinacions que resultin de les propostes d'ordenació i del planejament aprovat per la Generalitat a l'empara del que disposa la legislació sectorial i planejament municipal.

4. En el àmbits objecte d'especial protecció a través d'instruments de planejament urbanístic o de protecció del patrimoni cultural o dels espais naturals resta prohibida la instal·lació i l'activitat, llevat d'allò que es disposa a l'article 13.

Article 18
Prohibició de publicitat.

1. Les instal·lacions de radiocomunicació situades a l'aire lliure no podran incorporar llegendes o anagrames de caràcter publicitari.

2. Sense perjudici d'allò que estableix l'apartat 1, tota instal·lació de radiocomunicació incorporarà una placa acreditativa del nom o raó social de l'operador i el número de la llicència municipal, per poder-lo identificar en les tasques d'inspecció, comprovació i control.

Secció tercera

Normes de construcció

Article 19

Exigència de projecte tècnic amb la sol·licitud de llicència d'obres majors i menors.

1. Les instal·lacions de radiocomunicació que alteren l'aspecte exterior de l'immoble i que poden afectar la seguretat de les edificacions, precisaran de llicència d'obres majors i caldrà que s'acompanyi amb la sol·licitud de llicència, d'acord amb el que disposa l'article 75 del Reglament d'obres i serveis, un projecte tècnic subscrit per un tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional

2. En els supòsits d'instal·lacions que, per la seva estructura i elements, no alterin l'aspecte exterior ni puguin alterar o afectar la seguretat de les edificacions, precisaran de llicència d'obres menors i caldrà que s'acompanyi amb la sol.licitud de llicència, el projecte tècnic subscrit per un tècnic competent i visat pel respectiu col·legi professional

Article 20

Normes de construcció

1. El projecte d'obres, haurà de justificar l'estabilitat de les instal·lacions i de les seves fixacions i la capacitat estructural de la construcció i del terreny sobre el qual s'emplacen, d'acord amb la normativa tècnica vigent.

2. Cal garantir la seguretat durant tot el procés de construcció, justificant el procediment de muntatge i considerant tots els elements que intervenen en l'obra. La instal·lació temporal de grues, bastides, i altres elements auxiliars, l'ocupació de la via pública, l'obertura de rases, etc. es regularà mitjançant el que estipulen les ordenances municipals, aportant, si s'escau, les taxes i dipòsits corresponents, independentment de la fiança a què fa referència l'article 13 del Decret 148/2001 i de l'import corresponent a la pròpia llicència d'obres.

3. El disseny de la instal·lació ha d'evitar que es transmetin vibracions o tensions que puguin perjudicar l'estructura dels edificis. Igualment, cal garantir el suficient aïllament acústic per evitar als veïns molèsties causades per sorolls o vibracions que provenen de la instal·lació, i que es mantinguin les condicions d'estanqueïtat i habitabilitat de l'edificació.

Article 21

Normes de manteniment de la instal·lació en estat de seguretat, salubritat i ornament públic

1. En el projecte d'obra o en la documentació acompanyada a la petició de llicència d'obra, s'han de fer constar els controls i els treballs periòdics necessaris, a realitzar en la instal·lació per garantir el correcte manteniment dels elements instal·lats i que es conservi el grau de seguretat i estètica exigides en el moment de la implantació.

2. L'ajuntament podrà obligar als operadors d'instal·lacions, que no assoleixin les condicions estètiques o de seguretat necessàries o bé que siguin tecnològicament obsoletes, a renovar-les o desmantellar-les. Els titulars d'instal·lacions que hagin de ser desmantellades han de garantir la restitució del terreny a les seves condicions originals o, si s'emplacen sobre una coberta, les condicions necessàries d'estanqueïtat, aïllament i estabilitat, i un acabat de característiques anàlogues a l'original.

Secció quarta

Emplaçaments i instal·lacions compartides per diversos operadors

Article 22
Criteris per establir l'obligació de compartir l'emplaçament o les instal·lacions

1. L'ajuntament, quan raons urbanístiques, mediambientals o paisatgístiques ho aconsellin, i prèvia audiència als interessats, pot establir de manera justificada l'obligació de compartir emplaçaments per part de diferents operadors.

2. La decisió d'obligar a compartir es fonamentarà en la informació de les instal·lacions existents i del programa de desplegament, l'impacte mediambiental i visual, l'afectació de la salut de les persones i les previsions d'aquesta Ordenança i dels instruments de planejament i de les ordenances urbanístiques.

Caldrà establir l'obligació de compartir quan un cop valorats els anteriors elements resulti mes adequat per l'assoliment d'un nivell més alt de protecció del medi i de la població, per garantir millor la integració de les instal·lacions en l'entorn en què se situen o per afavorir el desplegament d'aquelles infrastructures que produeixin un menor impacte visual i ambiental sobre l'entorn.

3. S'entendrà que concorren raons urbanístiques que obliguen a compartir emplaçaments o infrastructures en els següents casos:

– En aquells àmbits en què el corresponent planejament ho prevegi específicament.

– Quan s'emplacin sobre terrenys qualificats com a sistemes de serveis tècnics.

– Quan la implantació es proposi sobre una edificació segons volumetria específica en què el projecte d'edificació contempli la integració d'aquests elements tècnics de manera conjunta.

4. No procedirà la compartició d'emplaçaments o d'infrastructures quan l'impacte visual de la compartició sigui superior al d'implantar les instal·lacions separadament.

5. Amb la compartició no podran ultrapassar-se els nivells de referència establerts per les normes sectorials estatals i autonòmiques, tenint en compte el funcionament conjunt de totes les instal·lacions. Els successius operadors finals hauran d'acreditar el compliment d'aquest requisit.

6. En adoptar la decisió de compartir emplaçaments es ponderaran els interessos en presència, i s'incorporarà al procés de ponderació d'interessos les al·legacions dels operadors en relació a la dificultat o la impossibilitat tècnica i l'impacte en emplaçaments separats o en forma conjunta de les instal·lacions i l'activitat.

7. Els operadors d'infrastructures fomentaran i promouran la compartició d'infrastructures allà on sigui tècnica, urbanística i ambientalment viable, d'acord amb els principis d'objectivitat, transparència, publicitat, proporcionalitat i igualtat de tracte entre operadors.

Article 23

Efectes de la decisió municipal que estableix l'obligació de compartir l'emplaçament o les instal·lacions per raons mediambientals o urbanístiques

1. La coubicació i utilització compartida d'instal·lacions s'establirà d'acord amb el què preveu la normativa estatal reguladora; els acords o resolucions que s'adoptin en el marc dels procediments establerts per aquella normativa, no alteren les facultats de control municipal ni afecten la decisió des del punt de vista de les raons urbanístiques, mediambientals o paisatgístiques.

2. Cada dos anys, en funció del programa de desplegaments presentat pels operadors i en consideració de les previsions municipals de les zones sensibles i en funció de la densitat d'antenes instal.lades, l'Ajuntament establirà les zones on s'aplicarà prioritàriament l'obligació de compartir emplaçament i les instal.lacions.

3. El cost de la compartició haurà de ser assumit íntegrament per les empreses operadores de radiocomunicació.

CAPÍTOL IV

NORMES DE COORDINACIÓ DE LA PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL I VISUAL I DE LES PREVISIONS DE L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA I DE REGULACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL

Secció primera

Coordinació de l'aplicació dels criteris establerts a l'Ordenança en relació a cada classe de sòl

Article 24

Sòl urbanitzable programat o amb sectors delimitats

1. En el sòl urbanitzable programat o amb sectors delimitats, sense pla parcial aprovat, no s'autoritzarà la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació.

2. Quan s'acrediti la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense realitzar instal·lacions en aquesta classe de sòl podrà autoritzar-se l'obra i l'activitat amb una llicència provisional, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 6/1998 sobre règim del sòl i valoracions i les normes que el despleguen.

3. En el cas de sòl urbanitzable programat o amb sectors delimitats, amb el corresponent pla parcial aprovat, es podrà autoritzar l'activitat i l'obra a partir de que es produeixi l'equidistribució de càrregues i beneficis, d'acord amb el que disposi el pla parcial i supletòriament els criteris establerts en aquesta Ordenança.

Article 25
Sòl urbà inclòs en àmbits de gestió

1. En el sòl urbà pendent d'ordenació per plans especials d'ordenació, de reforma interior o de millora urbana, no s'autoritzarà la implantació d'instal·lacions de radiocomunicació.

2. Quan s'acrediti la impossibilitat de cobrir les necessitats dels serveis de comunicacions sense realitzar instal·lacions en el sòl descrit a l'apartat anterior podrà autoritzar-se l'obra i l'activitat amb una llicència provisional, d'acord amb el que disposa l'article 17 de la Llei 6/1998 sobre règim del sòl i valoracions i les normes que el despleguen.

3. En el cas de sòl urbà inclòs en àmbits de gestió, que compti amb ordenació pormenoritzada, es podrà autoritzar l'activitat i l'obra a partir del moment en què es produeixi l'equidistribució de càrregues i beneficis, d'acord amb el que disposi aquest planejament i, supletòriament, els criteris establerts en aquesta Ordenança.

4. No obstant això, es podran concedir llicències de caràcter ordinari no provisional en polígons o unitats d'actuació pendents d'equidistribució de beneficis i càrregues, en edificis que s'ajustin a l'ordenació prevista i que puguin conservar-se amb l'execució del planejament.

Article 26

El sòl urbà no inclòs en àmbits de gestió

En sòl urbà no inclòs en àmbits de gestió, l'autorització de les activitats i de les instal·lacions de radiocomunicació resta subjecta al que disposi el planejament i aquesta Ordenança.

Article 27

Immobles fora d'ordenació i amb edificació i usos disconformes amb el planejament vigent

1. Es prohibeix la instal·lació de sistemes de radiocomunicació en els immobles en situació de fora d'ordenació.

2. En els edificis amb volum disconforme només es podrà autoritzar quan l'alçada màxima sigui igual o més alta que l'admesa pel planejament vigent.

Secció segona

Coordinació de l'aplicació dels criteris establerts a l'Ordenança en relació als béns de domini públic municipal

Article 28

Sistemes d'espais lliures, xarxa viària i dotacions públiques

La implantació d'instal·lacions de radiocomunicació en béns de domini públic local resta subjecte el que disposa l'article 57.2 del Reglament de patrimoni del ens locals de Catalunya. L'atorgament de la llicència és una decisió discrecional en la que el municipi tindrà en compte, entre altres consideracions, les restriccions previstes ens els apartats 4 i 5 de l'article 13 d'aquesta ordenança.

CAPÍTOL V
INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA

Secció primera
Tipologia d'autoritzacions i règim jurídic al que se sotmeten

Article 29
Intervenció administrativa en matèria urbanística i ambiental

1. Les activitats i les instal·lacions de sistemes de radiocomunicació resten sotmeses a intervenció administrativa en matèria urbanística i ambiental.

2. La intervenció en matèria urbanística es regeix per aquesta Ordenança i per la legislació de règim local i urbanística aplicable.

3. La intervenció en matèria ambiental es regeix per la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental; pel Reglament que la desplega; per l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions; per aquesta Ordenança i, per la normativa sectorial aplicable[5].

Article 30

Responsabilitat dels agents que intervenen en el procés d'edificació i instal·lació

1. Les instal·lacions de radiocomunicació han d'ésser projectades, utilitzades i mantingudes de manera que no comprometin la seguretat de les persones, dels béns o del medi.

2. D'acord amb el que estableix l'article 6 de la Llei catalana 13/1987, de 9 de juliol, de seguretat de les instal·lacions industrials i l'article 3 del RD 2135/1980, de 26 de setembre, sobre liberalització en matèria d'instal·lació, ampliació i trasllat d'indústries.

– L'autor del projecte és responsable que aquest s'adapti a les condicions de seguretat requerides.

– El tècnic o entitat que emet el certificat final d'obra és responsable de l'adaptació de l'obra al projecte i de l'adopció de les mesures i, del compliment de seguretat requerides en l'execució del projecte.

– El titular de la instal·lació és responsable de l'ús, la conservació i el manteniment de les instal·lacions d'acord amb les condicions de seguretat requerides.

– Les persones, les empreses o les entitats que intervenen en la instal·lació, la reparació, el manteniment, la inspecció i el control de les instal·lacions de radiocomunicació són responsables del compliment de les condicions de seguretat requerides.

Article 31

Classificació de les instal·lacions de radiocomunicació als efectes de la intervenció en matèria ambiental

Mentre que la Comissió Mixta, prevista a la disposició addicional setena de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, no proposi el règim d'intervenció ambiental de les instal·lacions previstes en el Decret 148/2001, de 29 de maig, aquest serà el següent:

a) Per a les instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en la demarcació urbana o en espais inclosos en el Pla d'espais d'interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, o que d'acord amb el planejament urbanístic municipal siguin qualificats d'especial protecció, el corresponent a les activitats de l'annex II.2 de la Llei 3/1998.

b) Per a les instal·lacions de radiocomunicació emplaçades en la demarcació no urbana, el corresponent al permís municipal ambiental regulat en aquesta Ordenança i a l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 32

Denegació de les llicències urbanístiques, ambientals i dels permisos municipals ambientals quan no s'hagi presentat la documentació d'informació d'instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa

1. La llicència i el permís municipal ambiental, així com les llicències d'obres majors i la llicència d'obres menors, es denegaran sense cap altra actuació procedimental, en el supòsits següents:

a) Si prèviament el corresponent operador no ha presentat, de conformitat i amb el contingut que s'estableix en aquesta Ordenança, el document d'informació de les instal·lacions existents en el municipi i el programa de desenvolupament de la xarxa que la inclogui.

b) Si la petició no s'ajusta a les actualitzacions del document d'informació d'instal·lacions existents i del programa del desenvolupament de la xarxa.

2. La presentació de la documentació d'informació de les instal·lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa són un requisit necessari per poder obtenir autoritzacions individualitzades d'obra i d'activitat però la seva presentació no pressuposa la petició de llicència ni en pot resultar la concessió presumpta de cap autorització.

Article 33

La tramitació simultània de les llicències ambientals o els permisos ambientals i les llicències d'obres

1. La llicència d'obres majors i menors, la llicència o permís municipal ambiental, es tramitaran i resoldran simultàniament, d'acord amb el que disposen els articles 76 i 77 del ROAS i l'article 61 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en els activitat i instal·lacions.

2. L'atorgament de la llicència o permís legitima a l'hora per realitzar les obres i dur a terme la instal.lació.

Secció segona

Documentació que ha d'acompanyar les peticions d'autorització

Article 34

Documentació a presentar amb les sol·licituds de llicència ambiental i del permís ambiental

La sol·licitud de la llicència ambiental o del permís ambiental ha de contenir les dades que preveu l'article 70.1 de la LPAC i ha d'anar acompanyada del projecte tècnic executiu per triplicat exemplar, redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent i de la documentació que s'assenyala a continuació:

a) En les sol·licituds a nom de persona jurídica, caldrà aportar còpia autenticada o original i còpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant.

b) Acreditació que el peticionari de la llicència està en possessió de títol habilitant per exercir l'activitat d'acord amb la legislació de telecomunicacions. En el cas de la prestació del servei de telefonia mòbil o de xarxes públiques que impliquin l'ús del domini públic radioelèctric, justificació d'estar en possessió de la llicència de tipus B2 i C2 establerta en l'article 15 de la Llei general de comunicacions i del seu desplegament, en especial l'Ordre de 29 de setembre de 1998 que estableix el règim aplicable a les llicències individuals per als serveis i xarxes de telecomunicació i les condicions que han de complir els seus titulars.

c) Qüestionari d'activitat complimentat pel tècnic redactor del projecte, en el model oficial aprovat i subministrat per l'ajuntament.

d) Justificació documental de la disposició dels terrenys, accessos i subministraments.

e) Certificat de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic expedit per l'ajuntament, en el cas de la llicència ambiental.

f) Document acreditatiu de la designació, per part del titular de la instal·lació, de la persona que assumirà la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que expedirà el certificat acreditatiu de l'adequació de les instal·lacions a la llicència atorgada.

g) Nom, raó social, domicili i documentació que acrediti que les instal·lacions de telecomunicació seran dutes a terme per instal·ladors autoritzats inscrits al Registre d'instal·ladors de telecomunicació per al tipus corresponent[6].

h) Estudi detallat dels nivells d'exposició radioelèctrica, amb el contingut que preveu l'article 8 del R.D. 1066/2001, de 28 de setembre, i l'article 3 de l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener.

i) Justificant de pagament de la taxa municipal per la prestació dels serveis d'intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

j) Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de seguretat.

k) Opcionalment, declaració de les dades contingudes en el projecte i la resta de documentació complementària que s'acompanya a la sol·licitud de llicència que, a criteri de qui ho sol·licita, gaudeixin de confidencialitat. En la declaració s'ha d'expressar la norma amb rang de llei, que empara la confidencialitat de les dades.

l) Qualsevol altra documentació que exigeixi la legislació vigent.

Article 35
El projecte tècnic de la llicència ambiental

1. El projecte tècnic, ha de contenir la informació següent:

a) Descripció de l'activitat, amb indicació de les fonts de les emissions de camps electromagnètics i el tipus i magnitud d'aquestes.

b) Incidència de l'activitat en el medi potencialment afectat.

c) Justificació del compliment de la normativa vigent sobre protecció del medi ambient, seguretat industrial, salubritat, accidents greus, prevenció d'incendis, de riscos i d'accidents laborals, protecció de la salut i de telecomunicacions.

d) Les tècniques de prevenció i reducció d'emissions de camps electromagnètics, amb objecte de no superar les limitacions imposades per la legislació sectorial vigent.

e) Els sistemes de control de les emissions de camps electromagnètics, amb objecte de no superar les limitacions imposades per la legislació sectorial vigent.

f) Les tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que es puguin causar al veïnat, en especial les relatives a sorolls, vibracions, escalfors, olors i pols.

2. El projecte tècnic haurà de justificar que la instal·lació està prevista en el programa de desenvolupament de la xarxa prèviament presentat.

3. El contingut del projecte s'estructurarà en els documents i en la forma següent :

Primer. Dades generals i comuns del projecte

Tots els projectes han de contenir la informació general i comú continguda en el articles 53 i 54 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i les instal·lacions.

Segon. Dades específiques referides a les instal·lacions de radiocomunicació

- Pel que fa a la memòria:

a) Càlcul justificatiu de l'estabilitat de les instal·lacions des d'un punt de vista estructural i de fixacions a l'edifici amb els plànols constructius corresponents, acreditant la idoneïtat tècnica i constructiva de l'edifici per suportar la instal·lació.

b) Justificació de la utilització de la tècnica disponible quant a la tipologia i característiques dels equips a implantar, amb l'objectiu d'aconseguir la màxima reducció de l'impacte visual i ambiental.

c) Justificació de la capacitat màxima operativa de l'antena.

d) Descripció i justificació de les mesures correctores adoptades per a la protecció contra descàrregues elèctriques d'origen atmosfèric i per evitar interferències electromagnètiques amb altres instal·lacions.

e) Característiques tècniques de la instal·lació que, en tot cas, han d'incorporar les dades següents:

– Descripció dels serveis prestats i les tecnologies utilitzades.

– Cel·la planificada.

– Alçada de l'emplaçament.

– Freqüències d'emissió, potències d'emissió i polarització.

– Modulació.

– Tipus d'antenes a instal·lar.

– Justificació de la compatibilitat electromagnètica dels equips.

– Guanys respecte a una antena isotròpica.

– Alçada de les antenes del sistema radiant.

– Diagrama de radiació indicant la potencia isòtropa radiada equivalent (W) en la direcció de màxima radiació (inclinació mecànica més elèctrica i azimut).

– Dimensions de cada antena transmissora.

f) Justificació del compliment dels límits d'exposició a les emissions radioelèctriques i les distàncies de protecció continguts a la normativa estatal[7] i a les normes de desplegament autonòmic[8].

- Pel que fa a la documentació gràfica:

a) Documentació fotogràfica, gràfica i escrita, justificativa de l'impacte visual que expressi clarament l'emplaçament i el lloc d'ubicació de la instal·lació en relació amb al finca i la situació d'aquesta: descripció de l'entorn en què s'implanta, dimensions, forma, materials i altres característiques. S'haurà d'aportar la simulació gràfica de l'impacte visual des de la perspectiva de les normes que sobre minimització d'impacte visual i ambiental es preveuen en aquesta Ordenança.

b) Plànol d'emplaçament de l'antena expressat en coordenades UTM, sobre cartografia 1:2000 com a màxim i amb quadrícula incorporada. Al plànol es dibuixaran les infrastructures que tinguin incidència sobre l'avaluació ambiental.

c) Plànol a escala 1:500 que reflecteixi la seva situació en relació amb els edificis confrontats, indicant l'orientació de les antenes quan no siguin omnidireccionals.

Article 36

Règim del permís municipal ambiental

El projecte tècnic del permís municipal ambiental ha de contenir, a més de la informació general i comú continguda en els article 53 i 54 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions, la documentació i prescripcions establertes en els annexos 3 i 4 del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de telecomunicació.

Article 37
Documentació a presentar amb la sol·licitud de llicència urbanística d'obres majors

La documentació necessària que han de presentar els operadors per sol·licitar la llicència d'obres majors és la següent:

1. Identificació del peticionari:

Instància per duplicat, signada per la persona sol·licitant, amb fotocòpia del CIF de l'empresa i la resta de dades exigides a l'article 70.1 de la LPAC. En les sol·licituds a nom de persona jurídica, caldrà aportar còpia autenticada o original i còpia de l'escriptura de constitució de la societat i dels poders del representant.

2. Projecte tècnic d'obres, que es presentarà, per duplicat exemplar, visat pel respectiu col·legi professional, i degudament signat pel tècnic competent i pel promotor de l'obra, que contindrà almenys la documentació següent:

a) Contingut mínim del projecte d'obres:

– Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a tenir en compte, inclòs el compliment de les normes d'obligat compliment contingudes en els capítols III i IV d'aquesta Ordenança.

– Plànols de conjunt i de detall de l'emplaçament i de l'obra projectada, suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida.

– Un plec de prescripcions tècniques, on es faci la descripció de les obres i se'n reguli l'execució.

– Un pressupost amb preus unitaris, estats d'amidaments i, les dades necessàries per a la valoració de les obres.

– Estudi de seguretat i salut de l'obra o, estudi bàsic ajustat a les determinacions regulades en el RD 1627/1997, de 24 d'octubre.

b) Quan el projecte constructiu pugui afectar l'estructura d'un edifici s'aportaran els següents documents complementaris:

– Estudi de càrregues en l'estructura existent abans de la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació.

– Estudi de càrregues resultants de la implantació de les instal·lacions de radiocomunicació.

– Justificació de l'estabilitat de la instal·lació a vents d'acord amb la normativa vigent.

– Memòria descriptiva dels calçats que hagin de verificar-se en l'execució de les obres, amb expressió dels seus respectius càlculs i programa de coordinació dels treballs.

– Manifestació de si l'edifici on es pretén implantar la instal·lació de radiocomunicació està o no ocupat, amb indicació, en el seu cas, del nom i cognoms dels ocupants.

1. Documentació complementària:

a) Acreditació que el peticionari de la llicència està en possessió de títol habilitant per exercir l'activitat, d'acord amb la legislació de telecomunicacions, en les instal·lacions que es projecta construir.

En el cas que les instal·lacions que es projecten construir s'adrecin a la prestació del servei de telefonia mòbil o de xarxes públiques que impliquin l'ús del domini públic radioelèctric, justificació d'estar en possessió de la llicència de tipus B2 i C2, establerta en l'article 15 de la Llei general de comunicacions i del seu desplegament, en especial l'Ordre de 29 de setembre de 1998 que estableix el règim aplicable a les llicències individuals per als serveis i xarxes de telecomunicació i les condicions que han de complir els seus titulars.

b) Nom, raó social, domicili i documentació que acrediti que les instal·lacions de telecomunicació seran dutes a terme per instal·ladors autoritzats inscrits al Registre d'instal·ladors de telecomunicació per al tipus corresponent, així com acreditació que aquest instal·lador està al corrent de l'IAE .

c) Fulls d'assumpció de la direcció per part dels tècnics directors de l'obra.

d) Justificació documental de les disposicions dels terrenys, accessos i subministraments.

e) Dues fotografies del punt d'ubicació de la instal·lació.

Article 38

Documentació a presentar amb la sol.licitud de llicència urbanística d'obres menors.

1- La identificació del peticionari i la documentació complementària es regirà pels requisits previstos a l'article anterior de les obres.

2- El projecte tècnic d'obres que es presentarà, per duplicat exemplar, visat pel respectiu col·legi professional, i degudament signat pel tècnic competent, que contindrà almenys la documentació següent:

Contingut mínim del projecte d'obres:

– Una memòria, la qual ha de considerar les necessitats a satisfer, els factors de tot ordre a tenir en compte, inclòs el compliment de les normes d'obligat compliment contingudes en els capítols III i IV d'aquesta Ordenança.

– Plànols de conjunt i de detall de l'emplaçament i de l'obra projectada, suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida.

– Un pressupost amb preus unitaris, estats d'amidaments i, les dades necessàries per a la valoració de les obres.

– Estudi de seguretat i salut de l'obra o, estudi bàsic ajustat a les determinacions regulades en el RD 1627/1997, de 24 d'octubre.

Secció tercera
Tramitació

Article 39
Tramitació de la llicència municipal ambiental i del permís municipal ambiental

1. La sol·licitud, la tramitació i la resolució de la llicència municipal ambiental es duran a terme d'acord amb el que estableixen els articles 21 a 30 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal de les activitats i instal·lacions.

Els informes municipals a què fa esment l'article 26 de l'Ordenança sobre tots els aspectes de la instal·lació projectada i les al·legacions o suggeriments presentats en el tràmit d'informació pública i veïnal justificaran, a més, de forma expressa i diferenciada que la instal·lació projectada compleix els requisits establerts en els capítols II, III i IV d'aquesta Ordenança.

2. La tramitació i la resolució del permís municipal ambiental es dura a terme d'acord amb el que estableixen els articles 70 a 78 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal de les activitats i instal·lacions.

Els informes municipals a què fa esment l'article 73 de l'Ordenança sobre tots els aspectes de la instal·lació projectada i les al·legacions o suggeriments presentats en el tràmit d'informació veïnal justificaran, a més, de forma expressa i diferenciada que la instal·lació projectada compleix els requisits establerts en els capítols II, III i IV d'aquesta Ordenança.

Article 40

Llicència d'obres per a usos i activitats de radiocomunicació quan simultàniament es demana llicència municipal ambiental o permís municipal ambiental

1. El règim jurídic de les obres de construcció d'instal·lacions de radiocomunicació, quan aquestes tinguin la condició d'obres majors i es sol·licitin de forma simultània amb la petició d'atorgament de llicència municipal ambiental o de permís municipal ambiental, és el que preveu l'article 61 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal de les activitats i instal·lacions.

2-En cap cas es podran entendre legitimades les realitzacions de les obres abans de l'atorgament de la llicència municipal ambiental o permís municipal ambiental.

Article 41
Constitució de fiança

1. L'eficàcia de la llicència ambiental o el permís ambiental i de la llicència d'obres es condicionarà a la constitució pel seu titular de la fiança prevista a l'article 13 del Decret 148/2001, de 29 de maig, per respondre de les obligacions derivades de l'activitat autoritzada, de l'execució de totes les mesures de protecció del medi ambient, de la realització dels controls i mesuraments adients, del desmantellament de la instal·lació i dels treballs de recuperació del medi ambient.

2. La fiança constituirà una garantia global per respondre de les obligacions indicades en relació amb totes les instal·lacions de les que sigui titular el peticionari en el municipi.

3. El càlcul de l'import de la fiança, als efectes del que estableix l'apartat 1, serà la quantia més gran que resulti d'aplicar el 8% respecte del cost de la instal·lació per a la qual es demana la llicència o d'aplicar el 4% al conjunt del cost de les existents. L'atorgament de la llicència es condicionarà a la constitució o ampliació de la fiança global i única fins arribar a l'import assenyalat.

4. Anualment l'ajuntament requerirà que s'adeqüi la fiança global en una quantia equivalent a les variacions anuals de l'increment de preus al consum.

5. L'execució d'una part o de tota la fiança obligarà a restituir-la fins a tornar a cobrir l'import que correspongui d'acord amb els criteris establerts en aquest article.

Secció quarta

Actuacions en finalitzar les obres

Article 42

Obligacions del titular en finalitzar les obres

1. Dins les 48 hores següents a l'acabament de les obres, el titular de la llicència haurà de:

– Retirar els materials sobrants i els elements auxiliars de l'obra.

– Restituir o reparar el paviment, arbrat, conduccions, mobiliari i qualsevol altre element urbanístic que pugui haver estat afectat per l'obra.

2. Finalitzades les obres, el titular de la llicència, en un termini màxim d'un mes ho posarà en coneixement de l'ajuntament, mitjançant escrit al qual s'acompanyarà certificat expedit pel facultatiu director de les obres, visat pel respectiu col·legi oficial, en el qual consti, a més de la data d'acabament de les obres, que aquestes s'han realitzat d'acord amb el projecte aprovat i les possibles modificacions degudament autoritzades i que estan en condicions de ser utilitzades.

Secció cinquena
Sistema de control i revisió mediambiental

Article 43

Submissió a controls mediambientals de les instal·lacions de radiocomunicació

1. Totes les instal·lacions regulades per aquesta Ordenança resten sotmeses a un control inicial ambiental en el moment de la seva posada en funcionament i a controls periòdics posteriors.

2. Són objecte de control totes les determinacions fixades en la llicència o en el permís municipal ambiental i en el projecte tècnic presentat, i específicament les determinacions següents:

a) L'emplaçament de les instal·lacions.

b) L'estructura i l'estabilitat de les instal·lacions.

c) Les emissions i immissions de camps electromagnètics.

d) El compliment de les distàncies de protecció.

e) El funcionament dels sistemes utilitzats de prevenció i reducció de les emissions de camps electromagnètics.

f) Les mesures i tècniques de prevenció, reducció o eliminació de les molèsties que el funcionament de la instal·lació pugui causar al veïnat com sorolls, escalfors, vibracions, etc.

g) El funcionament dels sistemes d'autocontrol d'emissions i immissions, en el seu cas.

h) La vigència de la garantia.

Article 44
Control inicial

1. Finalitzada la instal·lació de l'activitat el titular de la llicència o permís haurà de presentar a l'ajuntament la documentació següent:

a) Un certificat emès pel tècnic director de l'execució del projecte que acrediti l'adequació de l'activitat i de les instal·lacions al projecte presentat i a la llicència o permís municipal ambientals atorgats i el compliment de les determinacions fixades en els apartats a), b), d) i f) de l'apartat 2 de l'article 43 d'aquesta Ordenança.

b) Acta de control favorable a la posada en funcionament de l'activitat, emesa per l'ajuntament, que haurà de reflectir el compliment de les determinacions previstes en els apartats c), e), g) i h) de l'apartat 2 de l'article 43 d'aquesta Ordenança.

2. Les activitats no podran començar a exercir-se i les instal·lacions entrar en funcionament fins que s'hagi obtingut l'acta de control favorable a la qual es fa esment en l'anterior paràgraf. Per obtenir de l'ajuntament l'acta de control, el peticionari pot obrar de dues formes diferents:

a) Realitzar l'acció de control a través d'una entitat col·laboradora de l'Administració degudament autoritzada per dur a terme aquesta tasca, supòsit en el qual seguirà els tràmits previstos en l'article 87 del Decret 136/1999, de 18 de maig.

b) Sol·licitar que sigui el mateix ajuntament qui realitzi el control a través de la visita de comprovació, supòsit en el qual l'acció de control es durà a terme en la forma i condicions previstos als articles 104 a 110 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i les instal·lacions.

En aquest cas el peticionari ha d'acompanyar a la seva petició la certificació expedida pel tècnic competent prevista en l'article 93 del R.D. 1066/2001, de 28 de setembre i en l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, on s'acreditarà, a més, que no s'ultrapassen els nivells de referència i les distàncies de protecció que preveu la normativa autonòmica aplicable.

Article 45
Controls periòdics

1. Les instal·lacions subjectes al règim de llicència ambiental queden subjectes a un control periòdic que es practicarà, el primer, quatre anys després de l'atorgament de la llicència i, la resta, quatre anys després de la realització de la corresponent revisió, malgrat que aquesta s'hagi realitzat de forma anticipada, llevat del cas que, en l'acte d'atorgament de la llicència s'hagi fixat un altre termini, que no podrà ser inferior a dos anys.

2. Les instal·lacions subjectes al règim de permís municipal ambiental resten subjectes a un control periòdic que es realitzarà cada vuit anys comptats a partir de la data de la concessió del permís o de la data del darrer control, llevat del cas que en l'acte d'atorgament del permís s'hagi fixat un altre termini, que no podrà ser inferior a quatre anys.

Tanmateix, i conforme el que estableix l'article 6 d'aquesta Ordenança, anualment, els operadors que estableixin xarxes de suport de serveis de radiodifusió sonora i televisió i els titulars de llicències individuals de tipus B2 i C2 hauran de presentar a l'ajuntament les certificacions de les instal·lacions a què fa esment l'article 9 del Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitàries davant d'emissions radioelèctriques, i l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener, que estableix les condicions per a la presentació de determinats estudis i certificacions per operadors de serveis de radiocomunicacions.

3. Els controls periòdics es realitzaran, a opció de l'entitat peticionària, per qualsevol de les formes previstes a l'apartat 2 de l'article anterior. Quan es triï l'opció de la visita de comprovació municipal, el control es durà a terme en la forma regulada en els articles 115 a 124 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitat i instal·lacions.

Article 46
Revisió de la llicència ambiental

La llicència ambiental de les activitats objecte d'aquesta Ordenança, resta subjecta al règim de revisió periòdica cada vuit anys o, en el seu cas, anticipada, d'acord amb el que assenyala la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental i, quan al procediment, serà d'aplicació el previst en els articles 89 i següents de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 47
Revisió del permís ambiental

El permís municipal ambiental no se sotmet a cap revisió periòdica, però l'ajuntament podrà procedir a la revisió quan es doni algun dels supòsits previstos a l'article 96 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 48
Acció inspectora

Les activitats regulades en aquesta Ordenança queden subjectes a l'acció inspectora de l'ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les accions especifiques de revisió i control periòdic previstes en aquesta Ordenança, d'acord amb el que disposen els articles 134 a 143 de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions.

Article 49
Obligació de conservar les instal·lacions i antenes

1. Els titulars de la llicència ambiental o permís ambiental s'encarregaran que aquestes instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de conservació i seguretat.

2. Quan l'estat de conservació i de seguretat no sigui l'adequat l'Alcalde, previ l'emissió dels informes tècnics i jurídics, procedirà a ordenar la realització de les obres i actuacions que correspongui per restablir l'obra, la instal·lació i l'activitat a l'estat de seguretat i conservació que d'acord amb l'autorització inicial i les modificacions de les normes tècniques i de seguretat correspongui.

L'ordre de realitzar les actuacions i obres per garantir la conservació i la seguretat establirà un termini per executar-les prudencial i adequat al tipus d'actuació a dur terme, no superior a quinze dies llevat de supòsits d'actuacions molt complexes.

Transcorregut aquest termini es procedirà a l'execució forçosa de l'ordre i a l'execució de la fiança.

3. En cas de perill immediat per a les persones i els béns l'ordre d'execució s'haurà d'atendre de manera immediata i l'Alcalde ordenarà la realització de les actuacions imprescindibles per garantir la seguretat, inclosa si es necessari la retirada de la instal·lació, tot a càrrec del titular obligat a complir el deure de conservació.

3. El titular de la llicència o el propietari de les instal·lacions haurà de realitzar les actuacions necessàries per desmantellar i retirar els equips de radiocomunicació o els seus diferents elements en els supòsits de cessament definitiu de l'activitat o dels elements que no s'utilitzin. Això implica, a més, que el terreny o la construcció o edifici que hagin servit de suport a tots el equips hauran de quedar igual que abans de la instal·lació d'aquests.

CAPÍTOL VI
COMPLIMENT, INFRACCIONS I SANCIONS

Article 50

L'exigència del compliment de les obligacions i l'impediment de les actuacions que vulneren l'ordenament vigent

1. Resten específicament obligades al compliment d'aquesta Ordenança, les empreses operadores de radiocomunicació titulars de les llicències d'activitat i obra i, en qualsevol cas, les que exerceixen l'activitat i tenen la titularitat de les instal·lacions i obres o ostenten drets que els obliguen a respondre davant dels tercers.

2. En cas d'incompliment dels preceptes d'aquesta Ordenança, l'Alcalde podrà ordenar l'adopció, prèvia la instrucció del procediment que correspongui, de les mesures que corresponguin a fi i efecte de restablir la legalitat infringida i impedir les actuacions que la vulnerin .

3. Les ordres de desmantellament i retirada de les instal·lacions i equips que es derivin de l'expedient administratiu incoat, hauran de ser complides per les empreses operadores de radiocomunicació titulars de les llicències d'activitat i d'obra i, en qualsevol cas, per les que exerceixen l'activitat i tenen la titularitat de les instal·lacions i obres o ostenten drets que els obliguen a respondre davant dels tercers.

En cas d'incompliment de l'ordre, un cop transcorregut el termini establert, es procedirà a la seva execució forçosa.

4. Les mesures d'execució forçosa són independents i compatibles amb les que puguin imposar-se en la resolució dels procediments sancionadors.

Article 51
Règim sancionador

Les activitats i les obres objecte de regulació en aquesta Ordenança resten subjectes al règim d'infraccions i sancions establert en la legislació urbanística, d'intervenció integral de l'Administració ambiental i a la legislació de telecomunicacions.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot allò no previst expressament en aquesta Ordenança, són d'aplicació la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental i normativa que la desenvolupa; l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'Administració municipal en les activitats i instal·lacions; la normativa de telecomunicacions i la resta de normativa sectorial, en especial, la urbanística.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Les instal·lacions existents amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança que disposin de les preceptives llicències urbanística i ambiental, amb independència de si aquesta última s'ha atorgat abans o després de l'entrada en vigor de la Llei d'intervenció integral de l'Administració ambiental, s'han d'adequar a aquesta Ordenança i a la normativa sectorial aplicable abans de l'1 de gener del 2004.

Segona

Les instal·lacions existents quan entri en vigor aquesta Ordenança, que no disposin de les preceptives llicències han de suspendre l'activitat a partir del dia d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

Aquestes instal·lacions no podran tornar a funcionar fins que els seus titulars no hagin obtingut la preceptiva llicència o permís municipal ambiental.

Tercera

Les sol·licituds de llicència urbanística i ambiental presentades abans de l'entrada en vigor d'aquesta Ordenança sobre les quals no hagi recaigut proposta de resolució es tramitaran d'acord amb les determinacions d'aquesta Ordenança.

Quarta

D'acord amb el que disposa la Disposició addicional primera del decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, l'Alcalde haurà de dictar una resolució, que s'haurà de notificar als titulars de les instal·lacions, acordant l'inici dels controls periòdics de les activitats existents degudament legalitzades.

Cinquena

El termini de presentació davant l'ajuntament de la xarxa d'instal.lacions existents i del programa de desenvolupament de la xarxa , és el següent:

a) Per a tot el municipi i per lliurar-la a l'Administració municipal:

– Per als operadors de radiocomunicació existents és presentarà durant el primer trimestre de cada any per al desplegament de la xarxa durant aquest any.

– Per als operadors que no disposin de xarxa establerta serà requisit necessari per a la sol·licitud de llicència, la presentació prèvia del programa de desenvolupament de la xarxa, en el termini de quatre mesos a comptar des de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordenança.

b) En demarcació no urbana, diferenciada de la informació referida a tot el municipi, per a lliurar-la a l'Administració de la Generalitat, els terminis seran els que determina l'article 8.3. del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal.lacions de radiocomunicació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions municipals d'igual o inferior rang que suposin, contradiguin o resultin incompatibles amb aquesta Ordenança.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques, reprodueixin aspectes de la legislació estatal i autonòmica, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, amb el mateix sentit i abast, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Les adaptacions, ampliacions o modificacions dels annexos de la LIIA que es portin a terme per via legal o reglamentària, es consideraran, a tots els efectes, automàticament incorporades al contingut d'aquesta Ordenança i, així mateix, al contingut i àmbit d'aplicació dels annexos a què aquesta es remet o fa referència.

Segona

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el termini previst en l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Romandrà en vigor fins que s'aprovi la seva modificació o derogació.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Vegeu l'article 8.7.d) i l'Annex II del R. Decret 1066/2001, de 28 de setembre i l'article 3.1.f) de l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener.
[2] Vegeu l'article 5 i els annexos 1 i 2 del Decret 148/2001, de 29 de maig.
[3] Per tecnologia disponible s'entén les tècniques desenvolupades a una escala que en permeti l'aplicació en el context del sector industrial corresponent en condicions econòmicament i tècnicament viables. En aquest sentit vegeu l'article 2, apartat 11 de la Directiva 96/61/CE, del Consell de 24 de setembre de 1996 relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació i l'article 4, apartat i) de la LIIA.
[4] A títol orientador es pot considerar que la instal·lació no guarda la deguda proporció amb la dimensió de l'edifici que li serveix de base, quan la longitud de l'antena ultrapassi la meitat de l'alçada de l'edifici que li serveix de fonament.
[6] Vegeu R.D. 279/1999, de 22 de febrer.
[7] Vegeu l'article 8.7.d) i l'Annex II del R. Decret 1066/2001, de 28 de setembre i l'article 3.1.f) de l'Ordre CTE/23/2002, d'11 de gener.
[8] Vegeu l'article 5 i els annexos 1 i 2 del Decret 148/2001, de 29 de maig.

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50