Ordenances i Reglaments

Ordenança Municipal sobre Tinença d'Animals  (07/02/2002)

(aprovada el 18 de juliol de 2002)

TÍTOL PRELIMINAR.

Article 1

1. Aquesta Ordenança regula la tinença d'animals al terme municipal de Castelldefels.

2. Són animals domèstics, als efectes d'aquesta Ordenança, els destinats a viure en domesticitat a la llar, excloent-ne els que aporten productes o usos de renda per a l'home.

3. Són animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb la finalitat que visquin amb l'home, en concret totes les subspècies i varietats de gossos (Canis familiaris) i totes les subspècies i varietats de gats (Felis catus).

4. Són animals salvatges tots aquells que no són domèstics ni aporten productes o usos de renda per a l'home

Article 2

1. És permesa amb caràcter general la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars, sempre que higiènicament, les circumstàncies ho permetin i no es produeixi cap situació de risc sanitari, perill o molèsties per als veïns.

2. Resta expressament prohibit deixar en patis, terrasses, balcons o habitacions amb finestres obertes animals que amb els seus sons, crits o cants puguin perjudicar el descans dels veïns o els ocasionin molèsties evidents.

3. La tinença d'animals salvatges fora del nucli zoològic haurà d'ésser expressament autoritzada per l'Ajuntament. L'autorització determinarà les obligacions del propietari de l'animal i farà referència a les condicions higiènico-sanitàries i a les garanties per evitar les molèsties i el perill que puguin causar.

Article 3

1. Dins el nucli urbà de Castelldefels queda terminantment prohibit l'establiment de bovins en producció làctica (vaqueries), estables, quadres i corrals de bestiar i aviram.

2. La tinença d'aus de corral, conills, coloms i altres animals domèstics anàlegs en domicilis particulars, tant en terrasses com en patis o coberts, queda condicionada al fet que les circumstàncies de l'allotjament i l'adequació de les instal·lacions ho permetin, tant en l'aspecte higiènico-sanitari com per la inexistència d'incomoditats o perills per als veïns o altres persones. Amb caràcter general i sempre que es compleixi l'apartat anterior, es limita la tinença d'aquests tipus d'animals a 6 individus per habitatge, llevat que es disposi d'una autorització expressa per part de l'Ajuntament .

Article 4

1. Les següents activitats, enumerades a títol enunciatiu i no limitatiu, restaran subjectes a allò establert per la Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en les activitats i les instal·lacions.

a) Els nuclis zoològics, entenent com a tals els que alberguin col·leccions zoològiques d'animals de la fauna salvatge amb finalitats científiques, culturals o recreatives o de reproducció, recuperació, adaptació i/o conservació d'aquests animals.

S'inclouen en aquest grup: zoosafaris, parcs o jardins zoològics, circs, col·leccions zoològiques privades, granges cinegètiques i altres agrupacions zoològiques.

b) Les instal·lacions per al manteniment temporal d'animals domèstics.

S'inclouen en aquest grup: centres de cria, residències i refugis, escoles d'ensinistrament, centres de recollida d'animals, gosseres esportives, centres d'importació d'animals, laboratoris i centres d'experimentació amb animals.

c) Els establiments de venda d'animals.

S'inclouen en aquest grup les botigues d'animals i qualsevol altreestabliment de venda.

d) Elsestabliments per a la pràctica de l'equitació: picadors, quadres esportives o de lloguer i altres establiments per a la pràctica eqüestre.

2. Perquè siguin autoritzades les activitats a què es refereix el paràgraf anterior han de reunir, com a mínim, els requisits següents:

a) Els titulars d'aquestes hauran de presentar una sol·licitud davant l'Ajuntament, amb antelació a la data de l'inici de l'activitat. La sol·licitud haurà d'anar acompanyada, com a mínim, de la documentació següent:

- Instància
- Titular de la sol·licitud.
- Domicili de l'activitat i del titular i el telèfon i l'horari en què se'l pot localitzar.
- Tipus d'activitat que es pretén desenvolupar.
- Relació de les principals matèries que s'hi faran servir, i indicació de la quantitat màxima aproximada.
- Personal que ocuparà l'activitat.
- Justificació de la titularitat del local
- Fotocòpia de l'últim rebut de l'IBI
- Fotocòpia de l'Impost d'Activitats Econòmiques
- Dues fotografies de la façana
- Una fotografia del titular o representant i DNI (fotocòpia)
- Escriptura del constitució de societat/comunitat i NIF (fotocòpia)
- Escriptura de poders (fotocòpia)

b) Emplaçament adequat, dotat dels mitjans necessaris per a l'aïllament sanitari.

c) Instal·lacions i equips idonis que permetin el maneig higiènic de l'establiment.

d) Dotació d'aigua potable i de desguassos que gaudeixin l'absència de perjudicis per a l'entorn, les persones i les altres animals.

e) Mitjans per a la neteja i desinfecció del recinte dels animals, del material que hi està en contacte i dels vehicles utilitzats per transportar-los, en cas que n'hi hagi.

f) Les instal·lacions hauran de garantir unes condicions de confort, durant tot l'any, en l'allotjament dels animals i el compliment del que en aquest aspecte disposa la Llei de protecció dels animals.

g) Han de disposar de sistema d'eliminació d'excrements i orins.

h) D'un sistema de destrucció o eliminació de cadàvers i matèries contumaces.

i) I d'un programa d'higiene i profilaxi elaborat per un veterinari.

3. Els establiments de venda, cria, guarda o recollida d'animals domèstics:

a) Han de comptar amb l'assessorament i el control d'un veterinari.

b) Així mateix, han de portar al dia un llibre de Registre en el qual s'ha d'especificar per a cada animal el que segueix: data d'entrada, procedència, identificació d'espècie o raça, data de sortida i destinació.

4. Els establiments de venda:

a) Han de lliurar els animals desparasitats i lliures de qualsevol malaltia.

b) L'existència d'un servei veterinari dependent de l'establiment que atorgui certificats de salut per a la venda dels animals no eximirà el venedor de responsabilitat davant les malalties en incubació no detectades en el moment de la venda.

5. En qualsevol transacció d'un animal de companyia s'haurà de lliurar al nou posseïdor de l'animal el document acreditatiu de la seva identificació, tal i com s'estableix al Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d'animals de companyia.

Article 5

L'autoritat municipal podrà ordenar el trasllat d'animals a un lloc més adequat quan no es compleixin els condicionaments dels articles 2, 3 i 4, i en portarà a terme, si és procedent, l'execució forçosa i subsidiària a càrrec dels administrats, d'acord amb el que s'estableix a l'article 93 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

TÍTOL I. NORMES GENERALS.

Capítol I. Normes sanitàries.

Article 6.

1. Els veterinaris de l'Administració Pública, les clíniques i els consultoris veterinaris hauran de portar un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de tractament obligatori, que estarà a disposició de l'autoritat municipal. Així mateix, han de vetllar perquè tots els animals figurin inscrits al cens municipal.

2. Qualsevol veterinari està obligat a comunicar qualsevol malaltia transmissible animal a l'Àrea de Sanitat, Serveis Socials i Consum municipal, perquè, independentment de les mesures zoosanitàries individuals, es posin en marxa les mesures higiènico-sanitàries corresponents de protecció civil.

3. El sacrifici d'animals s'ha de realitzar sota el control i la responsabilitat d'un veterinari, d'acord amb el Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els mètodes d'eutanàsia per als animals de companyia que s'han de sacrificar.

Article 7.

1. A partir de l'edat reglamentària en la normativa vigent (entre 3 i 6 mesos), els posseïdors de gossos i d'altres animals domèstics estan obligats a vacunar-los contra les malalties objecte de prevenció.

2. Cada propietari i/o posseïdor d'animals de companyia haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, en la qual s'especificaran les dades de l'animal, el seu estat sanitari i les dades precises de la identitat del propietari.

Article 8.

1. Els propietaris i/o posseïdors de gossos que hagin causat lesions a persones, per raó de l'agressió estan obligats a:

a) Facilitar les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus representants legals i a les autoritats competents que les sol·licitin.

b) Comunicar els fets a l'Àrea Municipal de Sanitat, Serveis Socials i Consum en el termini màxim de 24 hores posteriors als fets i posar-se a disposició de les autoritats municipals.

c) Sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria en el Consultori veterinari municipal o, prèvia autorització, en qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure, i complir les prescripcions que determini el veterinari.

d) Presentar davant l'Àrea de Sanitat, Serveis Socials i Consum la documentació sanitària del gos i el certificat veterinari d'observació, en un termini no superior a 48 hores de produïda la lesió, i als 14 dies d'iniciada l'observació veterinària.

e) Comunicar a l'Àrea esmentada qualsevol incidència que es produeixi (mort de l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació veterinària.

2. L'autoritat municipal, quan ho consideri necessari i les circumstàncies ho aconsellin, podrà obligar a recloure a l'animal agressor durant el període d'observació veterinària al centre municipal de recollida d'animals o a qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure.
Si l'animal té propietari conegut, les despeses de manteniment aniran al seu càrrec.

3. L'Ajuntament podrà ordenar l'aïllament dels animals de companyia o confiscar-los en cas que se'ls hagués diagnosticat alguna malaltia transmissible a l'home, sigui per sotmetre'ls a un tractament curatiu adequat, sigui per sacrificar-los si fos necessari.

En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no solucionats amb les tècniques d'ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar, sota criteri facultatiu, l'adopció de mesures consistents en castració o sacrifici de l'animal.

Capítol II. Cens municipal i identificació dels animals de companyia i dels gossos considerats potencialment perillosos.

Article. 9

1. Els propietaris o posseïdors de gossos i gats, que ho són per qualsevol títol, els han de registrar en el corresponent Cens municipal d'animals de companyia en el termini màxim de tres mesos, comptats a partir de la data de naixement, d'adquisició o de canvi de residència de l'animal, facilitant , almenys, les següents dades:

a) Dades del propietari o posseïdor de l'animal: Nom i cognoms, DNI, domicili i telèfon.

b) Dades de l'animal: Espècie i raça, sexe, data de naixement, sistema utilitzat d'identificació (trasponder o tatuatge), i codi d'identificació.

2. En el moment de registrar-los al Cens Municipal, es donarà al propietari o posseïdor la xapa censal municipal, que haurà de col·locar-la al collar de l'animal per dur-la permanentment.

Article 10

1. El propietaris de gossos considerats potencialment perillosos han d'inscriure el seu gos dins d'un apartat específic del Cens municipal d'animals de companyia. Tenen aquesta consideració els gossos que presentin una o més d'una de les circumstàncies següents:

a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o altres gossos.

b) Gossos que han estat ensinistrats per l'atac i la defensa.

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonès.

2. No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d'edat i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença d'aquests animals.

3. Com a condició indispensable per la tinença i la posterior inclusió en el registre a què fa referència l'apartat anterior, els propietaris dels gossos potencialment perillosos han de contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels danys que aquests animals puguin provocar a les persones i als altres animals.

Article. 11

1. Els animals de companyia portaran a més de la xapa censal, necessàriament, la seva identificació pròpia, que es realitzarà mitjançant la implantació d'un transponder homologat, o d'un tatuatge a la pell per un mitjà que garanteixi el caràcter indeleble, de conformitat tot amb el Decret de la Generalitat de Catalunya, 328/1998, de 24 de desembre.

2. Els posseïdors d'animals de companyia han de proveir els seus animals amb alguns dels sistemes d'identificació previst en l'apartat anterior, dins els tres mesos següents a la data de naixement de l'animal, identificació que haurà de figurar en qualsevol documentació que faci referència a l'animal.

Article 12

1. Els propietaris o posseïdors d'animals domèstics de companyia estan obligats a notificar a l'Ajuntament, en el termini màxim de dos mesos, la mort, la desaparició, la cessió, el canvi de residència o qualsevol altra modificació de les dades que figurin en el Cens d'animals de companyia , indicant les dades del nou propietari i/o la nova adreça quan procedeixi.

2. En cas de mort, s'ha de lliurar la xapa censal.

Capítol III. Normes de convivència i tracte dels animals de companyia.

Article 13

1. Sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els posseïdors d'un animal de companyia tenen l'obligació de garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l'animal en condicions higiènico-sanitàries adequades a la seva espècie. En aquest sentit hauran d'estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats.

2. Els posseïdors d'un animal de companyia han de proporcionar-li l'aliment, l'aigua, l'allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.

Article 14

1. Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en les caneres municipals.

2. Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.

3. La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma diària, i s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.

4. Els gossos de vigilància i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent. Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable, ha d'estar convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i neteja.

5. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons.

6. Es limita, amb caràcter general, la tinença de més de 3 gossos o gats al mateix habitatge, llevat que es disposi d'una autorització expressa per part de l'Ajuntament.

Article 15

1. Els propietaris de gossos perillosos i/o de vigilància han de tenir-los de manera que els vianants no prenguin cap mal ni que l'animal pugui abandonar el recinte i atacar a qui circuli per la via pública.

2. S'haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint del perill de l'existència d'un gos potencialment perillós al recinte, així com de la presència d'un gos de vigilància.

3. En tot cas les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers:

a) Les parets i les tanques han d'ésser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.

b) Les portes de les instal·lacions han d'ésser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.

Article 16

De conformitat amb la legislació aplicable, resta expressament prohibit:

1. Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els irrogui sofriments o danys injustificats. No es considerarà maltractament quan s'actuï per autodefensa o defensa de qualsevol persona que sigui atacada per l'animal.

2. Abandonar-los.

3. Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari

4. Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista de la seguretat del vianant.

5. Practicar-los mutilacions, llevats de les controlades pels veterinaris en casos de necessitat o per mantenir les característiques de la raça.

6. No facilitar-los l'alimentació necessària per a subsistir.

7. Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.

8. Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració.

9. Vendre'ls als menors de catorze anys i a incapacitats sense l'autorització de qui en tingui la pàtria potestat o la custodia.

10. Exercir la venda ambulant d'animals de companyia.

11. Utilitzar-los en espectacles, lluites i altres activitats, si això els por ocasionar patiment o ser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen.

Article 17

El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, els béns, les vies o els espais públics i el medi natural en general, d'acord amb el que s'estableix a l'article 1905 del Codi Civil.

TÍTOL II. PRESÈNCIA D'ANIMALS A LA VIA PÚBLICA I ESTABLIMENTS PÚBLICS.

Capítol I. Normes generals.

Article 18

1. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i espais públics, els gossos han d'anar lligats amb corretja o cadena, i dur collar amb la xapa numerada del cens.

2. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillossitat dels quals sigui raonablement previsible, donada la seva natura i característiques. Especialment aniran lligats i amb morrió els gossos relacionats a l'article 10.1 d'aquesta Ordenança, i en cap cas aquests últims no podran ésser conduïts per menors de setze anys.

3. L'ús de morrió podrà ser ordenat per l'autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes.

Article 19

1. El trasllat de gossos i gats mitjançant el transport públic s'ha de fer d'acord amb les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cada cas.

2. Els gossos pigall poden circular lliurement als transports urbans, sempre que vagin acompanyats del seu amo i compleixin les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que preveu aquesta ordenança.

Article 20

1. És expressament prohibida l'entrada i la permanència d'animals a qualsevol tipus d'establiments on es manipulin, emmagatzemin, es venguin o serveixin productes alimentaris. Els propietaris d'aquests locals han de col·locar en lloc visible el senyal indicatiu de tal prohibició i seran responsables del seu compliment.

2. Es prohibeix així mateix:

a. La circulació o la permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques.

b. La circulació o permanència de gossos i altres animals a les platges.

c. La circulació o permanència de gossos i altres animals als parcs i jardins, en zones d'esbarjo infantil o a prop de fonts públiques.

d. Facilitar aliments a gossos i altres animals en places, parcs, carrers, portals i altres zones comunitàries.

e. Alimentar els gossos i gats vagabunds, llevat que l'Administració Municipal ho hagi autoritzat expressament amb motiu de campanyes específiques de control sanitari d'aquests animals.

3. Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com ara hotels, pensions, comerços no alimentaris i similars, segons el seu criteri podran prohibir l'entrada i permanència d'animals als seus establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà que portin el morrió posat i que vagin subjectes per corretja o cadena.

4. Les limitacions i prohibicions no seran aplicables als gossos pigall dels invidents.

Article 21

1. Es prohibeix deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a les vies públiques i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit humà. Serà responsable de l'eliminació d'aquestes deposicions el posseïdor de l'animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari.

2. Els excrements seran introduïts dins de bosses impermeables (plàstic), que s'han de tancar correctament, i s'han de dipositar en contenidors d'escombriaires situats a la via pública o en les papereres col·locades a les zones especials reservades per als gossos ("pipi-can"). Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques o als claveguerams de la xarxa de sanejament.

Capítol II. Recollida de gossos i gats abandonats.

Article 22

1. Es considera gos o gat abandonat aquell animal que no porta cap identificació visible del seu origen o del seu propietari i no va acompanyat per cap persona. En aquest cas, l'Ajuntament es farà càrrec de l'animal i el retindrà fins que sigui recuperat, cedit o sacrificat.

2. El termini per recuperar un animal sense identificació és de 8 dies.

3. Si l'animal porta identificació, s'avisarà el propietari, el qual tindrà un termini de deu dies per recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que el manteniment hagi ocasionat. Una vegada transcorregut aquest temps, si el propietari no hagués satisfet l'abonament de les despeses, l'animal es considerarà legalment abandonat.

Article 23

1. Una vegada transcorregut el termini reglamentari per a la recuperació de l'animal, aquest podrà ser cedit en adopció o sacrificat.

2. L'animal apte per ser adoptat ha de ser desparasitat, vacunat, esterilitzat i identificat prèviament pel Centre de Recollida d'animals de companyia abandonats. Les despeses de prevenció sanitària, esterilització i identificació seran abonades per la persona que adopti l'animal.

3. L'animal que sigui sacrificat, ho serà mitjançant mètodes que impliquin el mínim patiment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata.

TÍTOL III. SANCIONS.

Article 24

1. D'acord amb el que disposa l'article 51.1.l) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya, la infracció dels preceptes d'aquesta ordenança serà sancionada per l'Alcaldia o el regidor en qui delegui o, a proposta d'aquests, per altres instàncies de l'Administració quan, per la naturalesa o gravetat de la infracció, la sanció a imposar sigui superior, segons la legislació específica que fos aplicable.

2. El règim d'infraccions i sancions d'aquesta ordenança s'adapta al que disposa el títol XII de la Llei 3/1988, de 4 de març, de Protecció dels animals, modificada per la Llei 3/1994, de 20 d'abril; els paràgrafs 1, 2, 4 i 5 de l'article 221 de la Llei 81/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; la Disposició Addicional Única de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, que modificà la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local; i l'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

3. En cas d'infracció reiterada dels preceptes d'aquesta ordenança per un mateix infractor (més de quatre cops en les faltes lleus i dos cops en les faltes greus o molt greus), en un termini inferior a un any, l'animal podrà ser decomissat per l'Ajuntament, que podrà disposar-ne el trasllat a un establiment més adequat, amb càrrec als infractors, així com adoptar qualsevol mesura addicional que sigui necessària.

QUADRE DE SANCIONS

Article - Concepte - Grau de sanció

2.1 Existència de risc sanitari, perill o molèsties per als veïns. Greu

2.2 Perjudicar el descans dels veïns o ocasionar molèsties evidents pels sons, crits o cants dels animals. Greu

2.3 Tenir animals salvatges als habitatges sense autorització. Greu

3.1 Exercir les activitats indicades al nucli urbà. Greu

3.2 No disposar d'instal·lacions adequades. Greu

3.3 Superar el nombre d'animals permesos. Greu

4.2 Incomplir els requisits establerts. Greu

4.3.a) No disposar de veterinari assessor. Greu
4.3.b) No portar al dia el llibre de registre. Greu

4.4.a) No lliurar els animals desparasitats o lliures de malaltia. Greu
4.4.b) No fer-se responsable d'animals venuts amb malalties en incubació. Molt greu

4.5 Fer transaccions d'animals de companyia sense documentació de la seva identificació. Greu

6.1 No portar l'arxiu ordenat per aquest article. Greu

6.2 No comunicar les malalties transmisibles a l'Ajuntament. Greu

6.3 Incompliment del regulat. Greu

7.1 No tenir vacunat un animal de companyia contra les malalties objecte de prevenció. Greu

7.2 No disposar de cartilla sanitària de l'animal. Lleu

8.1.a) No facilitar les dades de l'animal agressor. Greu
8.1.b) No comunicar els fets a l'Ajuntament. Greu
8.1.c) No sotmetre l'animal agressor a observació veterinària. Greu
8.1.d) No presentar la documentació sanitària o el certificat veterinari. Greu
8.1.e) No comunicar les incidències que es produeixin durant el període d'observació. Greu

9.1 No censar el animal de companyia. Lleu

9.2 No dur la xapa censal. Lleu

10.1 No registrar un gos potencialment perillós. Lleu

10.2 Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d'edat o privades judicialment o governativament de tenir-ne. Greu

10.3 No contractar els propietaris del gossos potencialment perillosos l'assegurança de responsabilitat civil. Greu

11 No disposar del sistema d'identificació regulat. Lleu

12 No comunicar la mort, la desaparició o la transferència de l'animal. Lleu

13.1 Mantenir l'animal en condicions inadequades. Greu

13.2 No satisfer les seves necessitats vitals. Greu

14.1 No disposar d'espai suficient o d'aixopluc contra la intempèrie. Greu

14.2 Mantenir l'animal en condicions extremes. Greu

14.3 No netejar, desinfectar o desinsectar correctament els allotjaments dels animals. Greu

14.4 Mantenir permanentment lligat o en un espai reduït els animals de companyia, sense accés a caseta o aixopluc. Greu

14.5 Tenir com allotjament habitual els celoberts o balcons. Greu

14.6 Superar el nombre d'animals permesos. Greu

15.1 No tenir els gossos potencialment perillosos o de vigilància en les condicions de seguretat degudes. Greu

15.2 No col·locar el cartell assenyalat en aquest article. Lleu

15.3 No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos. Greu

16.1 Maltractar els animals. Molt greu

16.2 Abandonar-los. Molt greu

16.3 Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista higiènico-sanitari. Greu

16.4 Mantenir-los en instal·lacions inadequades des del punt de vista de la seguretat del vianant. Greu

16.5 Practicar-los mutilacions no controlades pels veterinaris. Greu

16.6 No alimentar-los convenientment. Greu

16.7 Donar-los com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions. Lleu

16.8 Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració. Greu

16.9 Vendre'ls a menors de 14 anys o a incapacitats. Lleu

16.10 Exercir la venda ambulant. Greu

16.11 Utilitzar animals en espectacles, lluites i altres activitats que els puguin ocasionar patiment. Molt greu

18.1 No portar corretja o collar. Greu

18.2 Circular sense morrió els gossos potencialment perillosos o aquells als quals l'autoritat municipal hagi ordenat portar-ne. Greu

20.1 Presència d'animals als establiments i llocs prohibits per aquest article. Greu

20.2.a) Presència d'animals a les piscines públiques. Greu
20.2.b) Presència d'animals a les platges. Greu
20.2.c) Presència d'animals als parcs i jardins, zones d'esbarjo infantil o a prop de fonts públiques. Greu
20.2.d) Facilitar aliment als animals en places, parcs, carrers, portals i altres zones comunitàries. Greu
20.2.e) Alimentar els gats vagabunds. Greu

20.3 Presència d'animals sense morrió i/o corretja als establiments públics. Greu

21.1 Embrutar les vies públiques, i qualsevol lloc destinat al trànsit o a l'esbarjo dels ciutadans, amb deposicions fecals de gossos. Greu
21.2 No col·locar les deposicions fecals als llocs establerts per fer-ho. Greu

Grau de sanció Multa:
Molt greu - De 50.001 a 75.000.-ptes. (300 a 450 €)
Greu - De 25.001 a 50.000.-ptes. (150  a 300 €)
Lleu - De 15.000 a 25.000.-ptes. (90 a 150 €)

DISPOSICIÓ FINAL

Queda derogada l'Ordenança sobre Tinença d'Animals aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 29 de febrer de 1996, i publicada al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 165 de 17 de juliol de 1996, i quantes altres normes d'igual o inferior rang s'oposin, contradiguin les disposicions d'aquesta Ordenança o hi resultin incompatibles.

Castelldefels, 18 d'octubre de 2001

El Regidor-delegat de

Sanitat i Serveis Socials,
Antoni Serratosa i Serdà

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50