Ordenances i Reglaments

Ordenança de Neteja  (07/10/1989)

(publicada en castellà en el BOP núm. 240, de 7 d'octubre de 1989, pàg. 24)

Títol primer
Disposicions generals

Article 1.- Aquesta Ordenança té per objecte la regulació, dins de l'àmbit de competències de l'Ajuntament i en el territori inclòs dins del seu terme municipal, de les situacions i les activitats següents:

1. La neteja de la via pública pel que fa a l'ús comú general dels ciutadans, la neteja dels solars de propietat municipal, i també la inspecció i l'execució subsidiària de la neteja dels solars de propietat privada.

2. Dictar normes de compliment obligat en els casos en què, després de la concessió prèvia d'una llicència municipal, es realitzin actes públics en l'àmbit del carrer o dels béns de domini municipal, ja siguin realitzats per entitats públiques o privades.

3. La recollida d'escombraries i residus sòlids produïts com a conseqüència del consum domèstic, així com la de tots els materials residuals que per la seva natura es puguin assimilar als anteriors i, en general, la de tot tipus de residus i deixalles produïts dins de l'àmbit del terme municipal, la recollida dels quals correspon, per Llei, als Ajuntaments.

4. L'apilament, càrrega, transport i abocament de terra, llot, runes, enderrocs i altres materials similars o assimilables, produïts com a conseqüència d'obres, construccions i enderrocaments.

Article 2.- 1.Tots els habitants de Castelldefels estan obligats a observar una conducta que tendeixi a evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat.

2. Així mateix, han de denunciar a l'Autoritat Municipal totes les infraccions que presenciïn en matèria de neteja pública o que sàpiguen amb certesa qui les ha comès.

3. L'Ajuntament s'obliga a atendre les reclamacions, denúncies i suggerències dels ciutadans, i ha d'exercir les accions que corresponguin en cada cas.

Article 3.- 1.Tots els ciutadans estan obligats a complir aquesta Ordenança i les disposicions complementàries que dicti l'Ajuntament, en qualsevol moment en l'exercici de les seves facultats, en matèria de neteja pública i de manteniment de l'ornament públic i de l'estètica ciutadana.

2. L'Autoritat Municipal pot exigir en tot moment el compliment immediat d'aquesta Ordenança i obligar els infractors a la reparació dels efectes causats, sense perjudici de la imposició de la sanció que els correspongui.

3. L'Alcaldia ha d'aplicar les sancions per la infracció d'aquesta Ordenança, d'acord amb el que es disposa que sigui aplicable en la legislació vigent.

Article 4.- L'Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que segons aquesta Ordenança els ciutadans hagin d'efectuar directament, imputant-los el cost dels serveis prestats i sense perjudici de les sancions administratives que en cada cas els puguin correspondre, ni del que civilment sigui exigible.

Article 5.- L'Ajuntament ha de fomentar, en tot moment, les accions que els particulars desenvolupin en matèria de neteja pública per iniciativa pròpia i que vagin encaminades a millorar la qualitat de vida de Castelldefels.

Títol segon
La neteja de la via pública

Capítol I
La neteja de la via pública pel que fa a l'ús comú general dels ciutadans

Article 6.- 1. A efectes de la neteja es consideren com a via pública les avingudes, els passeigs, els carrers, les places, les voreres, els camins, els jardins i les zones verdes, les zones de terrasusceptibles de ser utilitzades com a zones d'esbarjo, els ponts, els túnels viaris i, a més, els béns d'ús públic destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.

2. La platja també té la consideració de via pública a efectes de la neteja.

Article 7.- 1. Es prohibeix llançar i abandonar a la via pública tota mena de productes, ja sigui en estat sòlid, líquid o gasós, i els embolcalls i objectes similars s'han de dipositar a les papereres instal·lades amb aquesta finalitat.

2. Es prohibeix tirar a les papereres burilles enceses, que s'han de dipositar en aquestes papereres un cop apagades.

3. També es prohibeix tirar tota mena de desperdicis des dels vehicles, tant si estan aparcats com en marxa.

4. No es permet espolsar roba ni catifes a la via pública, sigui des de balcons, finestres o terrats, entre les 8 i les 22 hores. En tot cas, aquesta operació s'ha de dur a terme de manera que no causi molèsties als vianants.

5. No es permet regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si com a conseqüència d'aquesta operació es produeix algun vessament sobre la via pública. El reg s'ha de dur a terme entre les 22 hores i les 8 hores del dia següent i sempre de manera que no causi molèsties als vianants.

Article 8.- 1. Correspon als particulars la neteja dels passatges particulars, les urbanitzacions privades, els patis interiors de les illes, els solars particulars, les galeries comercials i els indrets similars.

2. L'Ajuntament ha d'exercir el control i la inspecció de l'estat de neteja dels elements descrits a l'apartat anterior, i pot obligar les persones responsables a netejar-los d'acord amb les instruccions que dictin els Serveis Municipals amb aquesta finalitat. En el cas de copropietat dels elements esmentats, la responsabilitat de netejar-los correspon solidàriament a tots els titulars.

Article 9.- 1. La neteja de les voreres correspon a:

a) En el cas de les voreres situades a la façana dels edificis, als propietaris de l'edifici, amb independència de la funció o destinació de l'edificació.

b) En el cas de les voreres situades davant de comerços o botigues, als titulars del negoci.

c) En el cas de les voreres situades a la façana dels edificis públics, als titulars administratius.

d) En el cas de les voreres situades a la façana de solars sense edificar, als propietaris del solar.

2. A les vies públiques on encara no s'hagin construït les voreres, l'obligació de netejar es refereix a la part del carrer més pròxima als edificis, amb una amplada mínima de dos metres.

3. Els productes resultants de l'escombrada i la neteja de la via pública que efectuïn els particulars no es poden abandonar al carrer en cap cas, sinó que s'han de dipositar dins de bosses de plàstic que, alhora, s'han de dipositar dins dels contenidors instal·lats a la via pública per a la recollida d'escombraries domiciliàries.

Article 10.- 1. Correspon a l'Ajuntament la neteja de calçades, passeigs, parets i sostres de passos inferiors de vianants, escocells d'arbres, platges, papereres, rètols d'identificació de les vies públiques, parets d'edificis públics i la resta d'elements del mobiliari urbà de responsabilitat municipal, i tots els altres espais que en circumstàncies especials determini l'Alcaldia.

2. La neteja d'escales d'accés i d'espais adscrits a un servei públic l'ha d'efectuar l'empresa que l'explota. El mateix és aplicable a tots els elements situats a la via pública destinats al servei del ciutadà però que no estiguin sota la responsabilitat municipal.

3. En tots els casos, quan l'Ajuntament, segons l'apreciació dels Serveis Municipals, consideri que no es compleix l'obligatorietat objecte dels articles 8 i 9 precedents, pot efectuar la neteja amb caràcter subsidiari i imputar als responsables el cost de la prestació dels serveis, sense perjudici de les sancions pertinents.

Capítol II

El deteriorament de la via pública produït com a conseqüència d'obres i activitats diverses

Article 11.- 1. Qualsevol activitat susceptible de produir un deteriorament a la via pública, qualsevol que sigui el lloc on es dugui a terme i sense perjudici de les llicències o autoritzacions que procedeixin en cada cas, exigeix dels seus titulars l'obligació d'adoptar les mesures necessàries amb la finalitat d'evitar el deteriorament esmentat, i també l'obligació de netejar la part de la via pública i els elements que n'hagin resultat afectats, i de retirar els materials residuals resultants.

2. L'Autoritat Municipal pot exigir en tot moment el compliment del que s'estableix a l'apartat anterior.

Article 12.- 1. Les persones que duguin a terme obres a la via pública estan obligades a evitar-ne el deteriorament i han d'establir elements protectors a les zones circumdants a l'àrea on es realitzin obres i enderrocs, i alhora han d'establir les mesures oportunes amb la finalitat d'evitar el vessament o l'abocament de terres i altres materials d'obra fora de la zona estrictament necessària per a aquests treballs. És de compliment obligat especialment a les obres relatives a la construcció de rases i canalitzacions a la via pública.

2. En el cas d'obres d'edificació a la via pública, és obligatòria la instal·lació de tanques i elements de protecció, els quals, igual que els tubs de càrrega i descàrrega de materials i productes d'enderrocament, han de reunir prou condicions per impedir la caiguda d'aquests materials i productes sobre les voreres i les calçades, amb la finalitat d'evitar danys a les persones i coses, i el deteriorament de la via pública.

3. És obligació del contractista la neteja de la via pública pel que fa a tota la zona que resulti afectada com a conseqüència de la construcció d'edificis o de la realització d'obres.

Article 13.- 1. Queda totalment prohibit dipositar o abandonar directament a la via pública qualsevol tipus de material residual, així com abocar-lo en escocells, voreres, calçades, embornals, arquetes i pous de registre.

2. La utilització de contenidors per a obres sempre és obligatòria quan els materials objecte de recollida o d'apilament excedeixin el volum d'un metre cúbic.

3. Els contenidors per a obres s'han de retirar de la via pública dins de les 24 hores següents a l'acabament dels treballs.

Article 14.- Es prohibeix el triatge i la selecció de materials residuals dipositats a la via pública en espera que els recullin els serveis corresponents, ja siguin serveis prestats pel Municipi o per empreses privades. No obstant això, en determinats casos es pot tolerar el triatge de cartrons, papers i residus similars a la via pública si es compta amb l'autorització municipal pertinent.

Article 15.- La neteja d'aparadors, botigues, llocs de venda ambulant, establiments comercials, etc., efectuada per particulars sempre s'ha de dur a terme amb cura de no embrutar la via pública. El titular de l'activitat és el responsable de l'incompliment d'aquest article.

Article 16.- Igualment es prohibeix dur a terme a la via pública els actes que s'especifiquen a continuació:

a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la vorera com a la calçada, als escocells, als solars sense edificar, als canals de regatge i a la xarxa de clavegueram. S'exceptuen els casos en què hi hagi una autorització municipal prèvia o, quan per causa d'una emergència, l'Alcaldia ho ordeni així.

b) Abocar qualsevol mena d'aigües brutes sobre les calçades, les voreres, els escocells o els solars sense edificar. S'autoritza el buidatge d'aigües brutes procedents de la neteja domèstica als embornals de la xarxa de clavegueram.

c) L'abocament de qualsevol mena de residus industrials líquids, sòlids i solidificables o que per la seva naturalesa siguin susceptibles de produir danys al paviment o a la xarxa de clavegueram.

d) L'abandonament d'animals morts.

e) La neteja d'animals.

f) Reparar o netejar vehicles o màquines.

g) Realitzar qualsevol acte que causi un deteriorament o que sigui contrari a la neteja i al decor de la via pública.

Article 17.- 1. Es prohibeix abandonar mobles i estris domèstics a la via pública.

2. És potestat de l'Ajuntament la retirada, sense previ avís, de qualsevol objecte abandonat o material dipositat a la via pública, quan dificulti el pas i la lliure circulació o pugui dificultar la neteja de la via pública, amb excepció dels casos en què hi hagi una autorització municipal prèvia o quan l'Alcaldia ho ordeni així per circumstàncies d'emergència.

3. Els materials assenyalats als apartats 1 i 2 precedents s'han de traslladar, per dipositar-los o per eliminar-los, als llocs previstos amb aquesta finalitat per l'Autoritat Municipal.

4. El dipòsit d'aquests materials s'ha de regir en tot moment per allò que ordeni la legislació vigent i, pel que fa a allò que no estigui previst, pel que disposi l'Alcaldia.

5. Els costos del trasllat, el dipòsit i la custòdia d'aquests materials són a càrrec dels seus propietaris o productors.

Capítol III
La neteja i la conservació dels elements exteriors dels immobles
Article 18.- 1. Els propietaris d'edificis, finques, habitatges i establiments comercials tenen l'obligació de mantenir netes les façanes, els rètols de numeració dels carrers, les mitgeres al descobert, les entrades i les escales d'accés, les cobertes i, en general, totes les àrees dels immobles que es puguin veure des de la via pública o des d'un altre edifici.

2. Per a tot el que fa referència a l'apartat anterior, els propietaris han de procedir als treballs de manteniment i neteja quan sigui necessari per motius d'ornament públic i l'Autoritat Municipal ho ordeni així, després de l'informe previ dels Serveis Municipals competents.

3. Els propietaris també estan obligats a mantenir nets i en bon estat de conservació els dipòsits, les xemeneies, els patis interiors d'illa, de ventilació, els celoberts, les conduccions d'aigua, de gas i desguassos, els parallamps, les antenes de televisió i qualsevol altre tipus d'instal·lació complementària dels immobles.

4. L'Ajuntament, en els supòsits dels apartats 1, 2 i 3 anteriors i després del tràmit previ d'audiència als interessats, els ha de requerir perquè en el termini que s'assenyali duguin a terme les obres i operacions necessàries.

5. L'incompliment del que s'ordena determina de manera immediata l'aplicació de la sanció corresponent, per manca de neteja o decor als elements i a les parts exteriors dels immobles.

6. Quan les circumstàncies del cas ho aconsellin i per obtenir millores d'interès general, l'Ajuntament pot efectuar les obres i operacions de conservació i neteja a les quals es refereix aquest article, i imputar els costos als propietaris dels immobles si aquests costos s'adeqüen al deure de conservació que els correspon, i amb càrrec als fons municipals quan els superin.

Capítol IV
La neteja i el manteniment dels solars
Article 19.- 1. Els propietaris de solars i terrenys han de mantenir-los lliures d'escombraries i residus, i en les condicions degudes d'higiene, salubritat, seguretat i ornament públic.

2. La prescripció anterior inclou l'exigència de desratització, desinfecció i tancament dels solars.

Article 20.- 1. Els Serveis Municipals procediran a l'execució subsidiària dels treballs als quals es refereix l'article anterior amb càrrec al propietari del terreny o solar, sense perjudici de les sancions que li puguin correspondre.

2. En el cas d'absència manifesta dels seus propietaris, és potestat de l'Ajuntament enderrocar la tanca dels solars de propietat privada quan aquest enderrocament sigui necessari per motius d'interès públic amb la finalitat d'accedir als solars i procedir a netejar-los.

3. Els Serveis Municipals han d'imputar als propietaris els costos de l'enderrocament i de la reconstrucció de la part de la tanca afectada.

Capítol V
La neteja relativa a la tinença d'animals a la via pública
Article 21.- 1. Els propietaris d'animals domèstics són directament responsables de qualsevol acció produïda per aquests animals domèstics que embruti la via pública.

2. En absència del propietari, és responsable subsidiària la persona que condueixi l'animal en el moment de produir-se l'acció descrita a l'apartat anterior.

3. En el cas d'una acció d'un animal domèstic que provoqui danys i molèsties, els agents municipals estan facultats, en tot moment, per a les accions següents:

a) Exigir al propietari o tenidor de l'animal que procedeixi a la reparació dels danys i les molèsties causats.

b) Retenir l'animal i traslladar-lo a les dependències municipals corresponents.

Article 22.- 1. Com a mesura higiènica ineludible, les persones que condueixin un gos o qualsevol altre animal per la via pública, estan obligades a impedir que faci les seves deposicions en qualsevol zona de la via pública.

2. Per motius de salubritat pública es prohibeix de manera terminant que els animals domèstics facin les seves deposicions o defecacions sobre les voreres, parterres, zones verdes, zones de terra, sorreres, escocells i la resta d'elements de la via pública.

3. En un cas inevitable de deposició d'un animal a la via pública, el conductor de l'animal ha de fer que l'animal la dugui a terme als embornals de la xarxa de clavegueram.

4. En tot cas, el conductor de l'animal està obligat a recollir i retirar les defecacions de la zona de la via pública que resulti afectada.

5. El conductor de l'animal, d'acord amb el que es disposa a l'apartat anterior, ha de procedir a:

a) Dipositar els excrements de manera higiènicament acceptable a les bosses d'escombraries domiciliàries.

b) Dipositar els excrements dins de bosses impermeables perfectament tancades, a l'interior dels contenidors instal·lats per a la recollida d'escombraries domiciliàries.

c) Dipositar els excrements sense cap mena d'embolcall a la xarxa de clavegueram a través dels embornals.

6. Es prohibeix de manera terminant dipositar les defecacions a les papereres.

Títol tercer
La neteja de la ciutat a causa de l'ús comú especial o privat i a causa de les manifestacions públiques al carrer

Capítol I
Condicions generals i àmbit d'aplicació
Article 23.- D'acord amb el que s'estableix a l'apartat 2 de l'article 1 d'aquesta Ordenança, el Títol tercer dicta les normes per mantenir neta la ciutat pel que fa a:

a) L'ús comú, especial o privat, dels béns de domini públic municipal.

b) La prevenció del deteriorament de la Ciutat que es produeixi com a conseqüència d'activitats públiques al carrer i de determinades actuacions publicitàries.

Article 24.- 1. La brutícia que es produeixi a la via pública com a conseqüència del seu ús comú especial i privat és responsabilitat dels titulars d'aquest ús.

2. Els titulars d'establiments —fixos o no— com ara bars, cafès, quioscos, llocs de venda i altres de similars, estan obligats a mantenir en les condicions adequades de neteja tant les pròpies instal·lacions com l'espai urbà inclòs dins de la seva zona d'influència.

3. L'Ajuntament pot exigir als titulars esmentats a l'apartat anterior que col·loquin els elements homologats per al dipòsit dels residus que produeixi el consum als seus establiments, el manteniment i la neteja dels quals els correspon.

4. L'Ajuntament, a proposta dels Serveis Municipals, ha d'establir la norma tècnica municipal que han de complir els contenidors per a residus, papereres, cendrers i altres elements similars que hagin d'instal·lar els particulars a la via pública.

Article 25.- 1. Els organitzadors d'un acte públic i, si escau, els titulars de l'autorització per celebrar-lo, són els responsables dels danys que es causin, a conseqüència d'aquest acte, a la via pública o als seus elements estructurals i mobiliari urbà.

2. Els organitzadors també són responsables de la brutícia i dels danys produïts a la Ciutat com a conseqüència de la celebració de l'acte públic i, per tant, tenen l'obligació de reparar-los. L'Ajuntament pot exigir, en el moment d'atorgar la llicència municipal per celebrar-lo, la constitució d'una fiança en metàl·lic o un aval bancari per l'import dels serveis subsidiaris de neteja que, previsiblement, li correspongui efectuar.

Article 26.- Als efectes d'aquestes Ordenances tenen la consideració de:

Rètols: Els anuncis fixos o mòbils realitzats per mitjà de pintura i rajoles i altres materials destinats a conferir-los la condició d'una llarga durada i els que, per les seves condicions de col·locació o protecció, estiguin destinats a tenir una durada de més de quinze dies.

Cartells: Els anuncis, impresos o pintats, sobre paper o un altre material d'escassa consistència, que siguin de mida reduïda. Si es distribueixen manualment, tenen la condició de fulls de mà.

Pancartes: Els anuncis publicitaris de mida gran situats de manera ocasional a la via pública per un període no superior a quinze dies que coincideixin amb la celebració d'un acte públic.

Pintades: Les inscripcions manuals que es facin a la via pública sobre els murs i les parets de la Ciutat, les voreres i les calçades, o sobre qualsevol dels seus elements estructurals.

Fulls de mà: Opuscles i fullets, fragments de paper o de materials anàlegs que es lliurin als ciutadans a la via pública, en mà o escampats pel carrer, amb motiu de qualsevol tipus de manifestació pública o privada.

Article 27.- Estan subjectes a l'autorització municipal la col·locació i l'enganxada de cartells i pancartes, la distribució de fulls de mà i qualsevol altra activitat publicitària de les que es regulen en aquest Títol.

Capítol II

Col·locació de cartells i pancartes a la via pública

Article 28.- Es prohibeix de manera terminant la col·locació i l'enganxada de cartells i adhesius i qualsevol altra activitat publicitària als llocs on l'Ajuntament no ho hagi autoritzat de manera expressa, i especialment als edificis inclosos al Catàleg del Patrimoni Historicoartístic de la Ciutat o als edificis públics, amb excepció dels casos en què l'Alcaldia dicti normes en les quals s'ampliï l'autorització per a aquestes accions.

Article 29.- S'autoritza la col·locació de cartells i adhesius a les cartelleres i columnes anunciadores instal·lades per l'Ajuntament amb aquesta finalitat, sempre que els cartells continguin propaganda d'actes o activitats d'interès per als ciutadans.

Article 30.- La col·locació de pancartes a la via pública només s'autoritza en els supòsits següents:

a) En període d'eleccions polítiques i sindicals.

b) En període de festes populars i tradicionals dels barris.

c) En les situacions que l'Alcaldia ho autoritzi expressament.

Article 31.- 1. Els interessats han de retirar les pancartes tan aviat com hagi acabat el període d'autorització. Si no ho fan, els Serveis Municipals retiraran les pancartes i els costos corresponents s'imputaran als responsables, sense perjudici de la sanció que els correspongui.

2. La col·locació de pancartes a la via pública sense autorització comporta que l'Autoritat Municipal imposi sancions als responsables i obliga a la retirada d'aquestes pancartes per part dels titulars; si aquests no ho fan, ho ha de fer l'Ajuntament en actuació subsidiària.

Capítol III

Les pintades

Article 32.- 1. Es prohibeixen les pintades de qualsevol mena a la via pública, tant si es fan sobre els seus elements estructurals, calçades, voreres i mobiliari urbà com si es fan sobre els murs i les parets de la Ciutat.

2. De manera excepcional, i després d'obtenir l'autorització municipal prèvia, es poden efectuar pintades de caràcter artístic sobre les tanques dels solars o els murs, amb l'autorització prèvia dels seus propietaris.

Capítol IV

La distribució d'octavilles

Article 33.- 1. Es prohibeix escampar i llançar fulls de mà a la via pública. De manera excepcional, l'Alcaldia pot autoritzar-ho després de la sol·licitud prèvia dels interessats i del pagament dels costos que es prevegin per a la seva retirada i eliminació.

2. Se sancionarà els qui escampin o distribueixin octavilles sense autorització.

3. Els Serveis Municipals procediran a netejar la part de la via pública que hagi estat afectada per la distribució o l'escampada de fulls de mà, i s'imputa el cost corresponent als serveis prestats als responsables, sense perjudici de la imposició de les sancions que els puguin correspondre.

Títol quart

La recollida d'escombraries i residus sòlids urbans

Capítol I

Condicions generals

Article 34.- D'acord amb el que disposa l'article 1, apartat 3, aquest Títol regula les condicions en què l'Ajuntament ha de prestar i l'usuari ha d'utilitzar els serveis destinats a la recollida d'escombraries i residus sòlids urbans produïts pels ciutadans.

Article 35.- Als efectes d'aquesta Ordenança, tenen la categoria d'escombraries i de residus sòlids urbans els materials residuals següents:

1. Els residus alimentaris i de consum domèstic produïts pels ciutadans als seus domicilis.

2. Les cendres de la calefacció domèstica individual.

3. Els residus procedents de l'escombrada de les voreres.

4. Els residus procedents de la poda de l'arbratge i de la neteja de plantes, sempre que es dipositin trossejats i en bosses d'un volum que no excedeixi els 40 litres ni els 10 quilos de pes.

5. Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals comercials.

6. Els materials residuals produïts per activitats comercials i industrials, sempre que es puguin assimilar a les escombraries domiciliàries i que no siguin residus produïts dins del procés industrial.

7. Els residus produïts pel consum a bars, restaurants i la resta d'establiments que expedeixin productes alimentaris cuinats o en els quals es duguin a terme consumicions de qualsevol mena. També els produïts a supermercats, autoserveis i establiments similars.

8. Els residus de consum en general produïts a residències, hotels, hospitals, clíniques, col·legis i altres establiments públics o oberts al públic.

9. Els animals domèstics morts, per als quals l'Ajuntament ha d'establir el servei de recollida corresponent.

10. Els mobles, estris domèstics i trastos vells, inclosos el calçat, la roba i qualsevol producte anàleg.

11. Les deposicions dels animals domèstics que s'hagin dipositat d'una manera higiènicament acceptable, d'acord amb el que s'estableix, pel que fa a aquesta matèria, a l'apartat 5 de l'article 22 d'aquesta Ordenança.

12. Els vehicles fora d'ús, quan hi hagi presumpció d'abandonament o quan els seus propietaris hi hagin renunciat expressament a favor de l'Ajuntament perquè es procedeixi a eliminar-los.

Article 36.-S'exclouen dels serveis de recollida d'escombraries i residus sòlids urbans els materials residuals següents:

1. Les deixalles, cendres i escòries que es produeixen a les fàbriques, els tallers i els magatzems.

2. Les cendres que es produeixen a les instal·lacions de calefacció central dels edificis.

3. Els animals no domèstics morts.

4. Els residus i derivats d'activitats agrícoles i ramaderes.

5. Els productes procedents de decomissos.

6. Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assistencials.

7. Qualsevol material residual que es pugui qualificar de perillós, d'acord amb el que s'estableix a l'annex 1 d'aquesta Ordenança.

8. Qualsevol altre tipus de material residual que es pugui assimilar als anteriors que s'han assenyalat.

9. Els que determini l'Alcaldia en circumstàncies especials.

Article 37.- L'Ajuntament prestarà el servei de recollida d'escombraries domiciliàries a tot el Terme Municipal amb caràcter general i obligatori, en la forma de gestió que determini. Igualment, pot establir altres serveis complementaris per a la recollida de determinats tipus de residus, amb caràcter opcional per al ciutadà.

Article 38.- L'Ajuntament ha d'establir anualment la taxa corresponent a la prestació dels diferents serveis de recollida d'escombraries i residus sòlids urbans. Els usuaris han de procedir al pagament de la taxa corresponent al servei prestat, d'acord amb el que s'assenyali, pel que fa a aquesta matèria, a l'ordenança fiscal aplicable.

Article 39.- Se sancionarà els qui lliurin al servei de recollida residus diferents dels que s'assenyalen per a cada classe de serveis. També se sancionarà els qui dipositin les escombraries sense bossa o que no introdueixin les bosses dins dels contenidors.

Capítol II

El servei de recollida d'escombraries domiciliàries

Article 40.- El servei de recollida d'escombraries domiciliàries ha d'atendre la recollida dels materials residuals següents:

1. Els que s'assenyalen als apartats 1, 2, 3, 4 i 11 de l'article 35.

2. Els que s'assenyalen als apartats 5, 6, 7 i 8 del mateix 35, i el volum dels quals no sobrepassi els 80 litres ni els 20 quilos de pes.

Article 41.- No es permet en cap cas l'abocament als contenidors d'escombraries domiciliàries dels residus següents:

1. Els detritus d'hospitals, clíniques, dispensaris i centres assistencials.

2. Els animals domèstics morts.

3. Els mobles, estris domèstics i trastos vells, i els materials residuals procedents de la poda de l'arbratge i la neteja de plantes el volum dels quals excedeixi els 40 litres i els 10 quilos de pes.

4. En general, qualsevol mena de residus dels que s'assenyalen a l'article 36, que s'han de regir pel que es disposa respecte d'això al Títol Quart d'aquesta Ordenança.

Article 42.- La prestació del servei de recollida d'escombraries domiciliàries descrites a l'article 41 inclou les operacions següents:

a) El trasllat de les escombraries des dels seus punts de dipòsit, d'acord amb el que s'estableix a l'article 46, fins als vehicles de recollida.

b) El buidatge dels contenidors o de les bosses d'escombraries dins dels elements de càrrega dels vehicles.

c) Si l'element de dipòsit és un contenidor, el retorn dels contenidors un cop buidats als punts originals de dipòsit.

d) La recollida i l'abocament de les escombraries escampades a la via pública com a conseqüència de l'abocament, o de les bosses d'escombraries que per falta d'espai al contenidor hagin quedat dipositades al costat del contenidor.

e) El transport de les escombraries a l'abocador.

f) La neteja dels contenidors.

Article 43.- 1. Es prohibeix de manera terminant abandonar les escombraries a llocs diferents dels que s'estableixen a l'article 45.

2. Els usuaris estan obligats a lliurar les escombraries als serveis de recollida, dins de l'horari establert i als llocs que s'assenyalin, d'acord amb el que s'estableix en aquesta Ordenança.

3. Els infractors del que disposa l'anterior apartat 1 estan obligats a retirar les escombraries abandonades i a netejar l'espai urbà que s'hagi embrutat, amb independència de les sancions que els puguin correspondre.

Article 44.- 1. Els usuaris estan obligats a dipositar les escombraries a dins de les bosses de plàstic homologades. En cap cas s'autoritza abocar les escombraries dins de caixes, embolcalls, bosses no homologades i elements similars.

2. Totes les bosses han d'anar perfectament lligades, de tal manera que no es produeixi cap vessament dels materials que contenen.

Article 45.- 1. Amb la finalitat que les escombraries domiciliàries siguin retirades pels servei de recollida, als barris i sectors de Castelldefels en què hi hagi instal·lats contenidors d'escombraries homologats per l'Ajuntament, l'usuari està obligat a dipositar-hi les bosses d'escombraries a dins.

2. Als sectors o barris en què el sistema de recollida no disposi la instal·lació de contenidors d'escombraries, els usuaris han de dipositar les bosses d'escombraries degudament tancades a la vorera, tant a prop com es pugui de la vorada.

3. L'Ajuntament pot establir, amb caràcter permanent o transitori, l'emplaçament dels contenidors, i també l'ampliació de les zones o sectors de la ciutat amb sistema de recollida per mitjà de contenidors.

Article 46.- 1. Els contenidors d'escombraries només poden ser manipulats pel personal del Servei de Recollida, pel Servei d'Inspecció Municipal o pel personal autoritzat per aquest.

2. Pel que fa als contenidors de propietat privada, els Serveis Municipals en poden exigir la reparació o la renovació quan estiguin fora d'ús a judici del Servei d'Inspecció Municipal.

3.Quan es tracti de contenidors de propietat pública, el Servei de Recollida ha de procedir a netejar-los, reparar-los o renovar-los quan estiguin fora d'ús a judici del Servei d'Inspecció Municipal.

Article 47.- 1. Els ciutadans estan obligats a respectar l'espai reservat per als contenidors i a no impedir-ne la manipulació pel Servei de Recollida. L'Ajuntament pot establir guals i reserves especials d'espai urbà per a l'emplaçament dels contenidors.

2. L'Alcaldia, a proposta dels Serveis Municipals, ha de sancionar els qui pertorbin, amb la seva conducta, la prestació del servei de Recollida d'escombraries.

Capítol III

El servei de recollida sectorial de residus sòlids urbans

Article 48.- 1. L'Ajuntament pot establir els serveis de recollida sectorial de residus sòlids urbans que consideri convenients, com ara:

a) La recollida de mobles i estris domèstics.

b) La recollida d'animals domèstics morts.

c) La recollida de restes de poda vegetal.

d) La recollida de vehicles abandonats.

2. L'Ajuntament ha d'informar els ciutadans de les condicions i modalitats de prestació dels serveis de recollida sectorial de residus sòlids urbans.

Article 49.- La recollida de detritus de clíniques i hospitals a què es fa referència a l'apartat 1 de l'article 41 ha de ser objecte del corresponent servei especial, segons disposa la legislació vigent.

Article 50.- Els contenidors instal·lats a la via pública es reserven exclusivament al servei de recollida d'escombraries domiciliàries. Es prohibeix dipositar-hi materials residuals diferents dels que es consignen expressament a l'article 40 d'aquesta Ordenança.

Capítol IV

L'aprofitament i la recollida selectiva dels materials residuals que contenen les escombraries.

Article 51.- Les escombraries, un cop dipositades als elements de contenció instal·lats amb aquesta finalitat i en l'espera que les reculli els servei municipal corresponent, adquireixen el caràcter de propietat municipal, d'acord amb el que disposa la Llei 42/1975 de 19 de novembre, sobre Residus Sòlids Urbans.

Article 52.- Als efectes d'aquesta Ordenança es considera selectiva la recollida o l'entrega per separat d'un o més materials residuals de les escombraries duta a terme directament pels Serveis Municipals o per tercers, privats o públics, que prèviament hagin estat autoritzats expressament per l'Ajuntament.

Article 53.- L'Ajuntament pot dur a terme tantes experiències i activitats com consideri convenient en matèria de recollida selectiva, i pot introduir, amb aquesta finalitat, les modificacions necessàries a l'Organització del Servei de recollida.

Article 54.- 1. L'Ajuntament ha d'afavorir i fomentar les iniciatives privades o públiques per revalorar els residus que, a judici dels Serveis Municipals, tinguin la possibilitat d'aconseguir resultats positius per a la Ciutat.

2. L'Ajuntament, en l'exercici de les seves competències, i un cop escoltats els interessats, pot establir el règim especial de beneficis fiscals, ajudes econòmiques, etc., destinats a possibilitar les campanyes de recollida selectiva d'escombraries i residus sòlids urbans.

Capítol V

Règim i horari de prestació dels serveis de recollida d'escombraries domiciliàries

Article 55.- 1. L'Ajuntament ha d'establir per a la recollida d'escombraries domiciliàries la freqüència i els horaris més adequats als interessos de la Ciutat.

2. L'Ajuntament pot introduir en tot moment les modificacions, la freqüència i l'horari del Servei de Recollida que consideri convenients per motius d'interès públic.

3. Els Serveis Municipals han de fer públic, amb prou antelació, qualsevol canvi en l'horari, la freqüència i el sistema de recollida, exceptuant les disposicions dictades per l'Alcaldia en situacions d'emergència.

Article 56.- Als sectors en què el sistema de recollida establert no sigui per mitjà de contenidors, el servei es presta en horari nocturn i es prohibeix als usuaris dipositar les escombraries a les voreres abans de les 20 hores.

Article 57.- Als altres sectors on hi hagi contenidors, s'han de complir les prescripcions següents:

a) Quan la prestació del servei de recollida es dugui a terme en horari nocturn, es prohibeix dipositar les escombraries als contenidors instal·lats amb aquesta finalitat abans de les 19 hores.

b) Quan la prestació del servei de recollida es dugui a terme en horari diürn, es prohibeix dipositat les escombraries als contenidors instal·lats amb aquesta finalitat abans de les 20 hores o més tard de les 7 hores del dia següent.

Títol cinquè

La recollida, transport i abocament de terres, llots i materials de construcció

Capítol I

Condicions generals i àmbit d'aplicació

Article 58.- D'acord amb el que disposa l'apartat 4 de l'article 1, aquest Títol regula, pel que fa a tot allò que no estigui establert als Títols Segon i Quart d'aquesta Ordenança, les operacions següents:

a) L'entrada, càrrega, transport, acopio i abocament dels materials residuals sòlids qualificats com a terra i enderrocs.

b) La instal·lació a la via pública de contenidors per a obres, destinats a la recollida i transport de terres i enderrocs.

Article 59.- Als efectes d'aquesta Ordenança tenen la qualificació de terres i enderrocs els materials residuals següents:

1. Les terres, pedres i materials similars procedents d'excavacions.

2. Els residus que provenen de treballs de construcció, demolició, enderrocament i, en general, tots els que sobren d'obres majors i menors.

3. Qualsevol material residual assimilable als anteriors i als que, en circumstàncies especials, determini l'Alcaldia.

Article 60.- La intervenció de l'Ajuntament té per objecte evitar que com a conseqüència de les activitats expressades es produeixi:

1. L'abocament incontrolat o realitzat de manera inadequada.

2. L'abocament a llocs no autoritzats, com són els contenidors destinats a les escombraries domèstiques.

3. L'ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.

4. El deteriorament dels paviments i dels altres elements estructurals de la Ciutat.

5. La brutícia de la via pública i d'altres superfícies de la Ciutat.

Capítol II
La utilització de contenidors per a obres
Article 61.- Als efectes d'aquesta Ordenança, es designen amb el nom de contenidors per a obres els recipients normalitzats especialment dissenyats per ser carregats i descarregats sobre vehicles de transport especial i destinats a la recollida dels materials residuals que s'especifiquen a l'article 60.

Article 62.- 1. Totes les obres que tinguin la consideració d'obres majors han de disposar, obligatòriament, del nombre necessari de contenidors per a obres.

2. Només poden utilitzar aquests contenidors per a obres els titulars de la llicència d'obres majors. Cap altra persona pot utilitzar-los per abocar-hi residus. Se sancionarà els infractors d'aquesta determinació.

Article 63.- En el cas de les obres menors, han de disposar de contenidor les que, segons l'informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, generin residus d'un volum suficient.

Article 64.- 1. Els peticionaris de llicència d'obres menors als quals s'obligui a disposar de contenidor per a obres, poden optar entre les opcions següents:

a) Utilitzar el contenidor per a obres que els subministri l'Ajuntament o l'empresa contractada, després de la liquidació prèvia als Serveis de Dipositaria Municipal del 80% del seu cost de lloguer, que pot fer-se efectiva al mateix temps que es liquida la taxa corresponent a la llicència d'obres menors sol·licitada.

b) Fer-se càrrec del residu i traslladar-lo amb mitjans propis o convinguts a l'abocador municipal. Amb aquesta finalitat, i en concepte de garantia, ha de dipositar la quantitat de 7.000 pessetes que li serà reintegrada quan presenti el justificant o comprovant d'haver-lo abocat al lloc indicat.

2. Els contenidors per a obres als quals es refereix l'apartat anterior els poden utilitzar limitadament altres ciutadans sempre que el volum abocat per cadascun d'aquests contenidors no sobrepassi els 200 litres.

3. El temps de permanència del contenidor ha de ser d'una setmana i un cop transcorreguda l'Ajuntament s'encarrega de retirar-lo. Si el particular té interès a prorrogar aquest termini ha de posar-se prèviament en contacte amb els Serveis Tècnics Municipals a fi de notificar-ho i ha de córrer amb totes les despeses addicionals que això comporti.

4. Els contenidors per a obres menors s'han de situar sempre a la via pública, tan a prop com es pugui de la vorera.

5. En tot cas, l'Ajuntament ha d'establir el procediment adequat per al subministrament dels contenidors per a les obres menors que ho requereixin.

Article 65.- 1. En retirar el contenidor, el titular de la llicència és el responsable de deixar en perfectes condicions de neteja la superfície de la via pública ocupada o afectada.

2. El titular de la llicència d'obres també es responsable dels danys causats al paviment o a la vorera de la via pública en el cas que es produeixin, i ha de comunicar-ho immediatament als Serveis Municipals corresponents.

Article 66.- 1. Els contenidors per a obres majors s'han de situar, si és possible, dins de la zona tancada d'obres o, si no és possible, a la via pública, i en aquest cas es requereix la llicència municipal preceptiva.

2 Per a la col·locació dels contenidors s'han d'observar, en tot cas, les prescripcions següents:

a) S'han de situar de manera preferent davant de l'obra a la qual presten servei (o tan a prop com sigui possible).

b) S'han de situar de manera que no impedeixin la visibilitat als vehicles, especialment a les cruïlles i a les bifurcacions, i han de respectar les distàncies que estableix el Codi de Circulació pel que fa als aparcaments.

c) No es poden situar a llocs reservats per al pas de vianants, guals o espais reservats a estacionament i aturada, a excepció del cas que aquestes reserves hagin estat sol·licitades per la mateixa obra, ni tampoc a les zones de prohibició d'estacionament.

d) En cap cas es poden col·locar, ni totalment ni parcialment, sobre les tapes d'accés a Serveis Públics ni sobre els escocells dels arbres, ni, en general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual puguin dificultar en circumstàncies normals o en cas d'emergència.

e) Tampoc es poden situar sobre les voreres d'una amplada que, un cop restat l'espai que ocupen les tanques, en el cas que n'hi hagi, no permeti una zona de lliure pas com a mínim d'un metre, un cop col·locat el contenidor, ni a les calçades quan l'espai que quedi lliure sigui inferior a 2,75 metres en les vies d'una sola direcció o de 6 metres en les vies de doble sentit.

3. En tot cas, s'han de col·locar de manera que la seva banda més llarga se situï paral·lela a la vorada.

4. Quan els contenidors se situïn a la calçada, han d'estar a una distància de 0,20 metres de la vorada, de manera que no impedeixin que les aigües superficials puguin circular lliurement en direcció als embornals.

Article 67.- Els contenidors per a obres s'han de retirar de la via pública:

a) En el cas d'obres majors:

1. Quan el terme de concessió de la llicència hagi expirat.

2. En qualsevol moment a requeriment dels Agents de la Guardia Urbana.

3. Per buidar-los un cop estiguin plens i sempre dins del mateix dia en què s'hagin omplert.

b) En el cas d'obres menors: d'acord amb el que s'indica a l'article 64, apartat 3.

Capítol III
L'entrega i l'abocament de terres i enderrocs
Article 68.- 1. Els ciutadans poden dur a terme l'entrega de terres i enderrocs de les maneres següents:

a) Directament, als contenidors d'obres menors col·locats a la via pública.

b) Directament, als llocs d'acumulació i abocament d'enderrocs i terres establerts amb aquesta finalitat pels Serveis Municipals.

2. En tots els casos, el promotor o el titular de la llicència de l'obra és el responsable de la brutícia que s'ocasioni a la via pública, i està obligat a deixar net l'espai urbà afectat.

Article 69.- Pel que es refereix a l'abocament de terres i enderrocs, es prohibeix:

a) Dipositar als contenidors d'obres residus que continguin matèries inflamables, explosives, nocives i perilloses, els que siguin susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials residuals que per qualsevol causa puguin produir molèsties als veïns o als usuaris de la via pública.

b) Dipositar mobles, estris domèstics i qualsevol material residual als contenidors per a obres.

Disposició addicional

Els preceptes que estableix aquesta Ordenança s'entenen sense perjudici de les intervencions que corresponguin a altres organismes de l'Administració en l'àmbit de les seves competències respectives.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les altres normes de rang igual o inferior que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta Ordenança.

Disposició final

Aquesta Ordenança entra en vigor el mateix dia de la seva publicació íntegra i completa al BUTLLETÍ OFICIAL de la província.

Annex I

Contaminants prioritaris

Llista de substàncies i materials tòxics i perillosos.

1. Arsènic i els seus compostos
2. Mercuri i els seus compostos
3. Cadmi i els seus compostos
4. Tal·li i els seus compostos
5. Beril·li i els seus compostos
6. Compostos de cromo hexavalent
7. Plom i els seus compostos
8. Antimoni i els seus compostos
9. Fenols i compostos fenolats
10. Cianurs orgànics i inorgànics
11. Isocianats
12. Compostos organohalogenats, a excepció dels polímers inerts
13. Dissolvents clorats
14. Dissolvents orgànics
15. Biocides i substàncies fitofarmacèutiques
16. Residus procedents del refinament i la destil·lació del petroli
17. Compostos farmacèutics
18. Peròxids clorats, perclorats i àcids
19. Èters
20. Substàncies químiques de laboratori no identificables o altres de noves els efectes de les quals sobre el medi ambient no es coneguin
21. Asbest en pols i fibres
22. Seleni i els seus compostos
23. Tel·luri i els seus compostos
24. Compostos aromàtics policíclics amb efectes cancerígens
25. Carboxils metàl·lics
26. Compostos solubles de coure
27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en tractaments de superfície i d'acabaments de metalls
28. Residus radioactius
29. Residus derivats de l'activitat minera
30. Qualsevol altra substància assimilable a les anteriors
P. 3-10-89 A-89/8225-8 ag

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50