Normativa comercial

Catalunya disposa d'una normativa comercial pròpia que ens regula el comerç interior i la defensa de les persones consumidores i usuàries.
Amb aquest petit recull normatiu volem ajudar-te a conéixer la normativa bàsica que ha de complir el teu establiment. Per exercir l'activitat comercial, s'ha de complir la normativa general, en aquest recull hi trobaràs la major part d'aquestes normes tot i que enfunció de l'activitat que es desenvolupi pot haver-ne d'altres d'obligat compliment.

Comprovants de compra

Els establiments comercials i de serveis tenen l'obligació d'expedir un tiquet i una factura per qualsevol despesa que la persona consumidora efectuï. En aquests comprovants de compra ha de constar:

 • La identitat de l'empresa i el seu NIF
 • El concepte facturat
 • L'import total abonat (amb els impostos desglossats)
 • La data de la venda

Decret Llei 1/2009, de 28 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials

El Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials, té per finalitat regular l'ordenació dels equipaments comercials a Catalunya i simplificar els seus procediments d'acord amb la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu.


Etiquetatge

Les normatives sobre etiquetatge de productes són nombroses i vénen regulades tant per l'administració europea com per l'autonòmica i l'estatal.

Alguns productes tenen l'obligació d'indicar a l'etiqueta la data de caducitat, el lot de fabricació, la denominació, la quantitat, la categoria, la composició del producte, etc. D'altres han de portar les instruccions o els riscos del seu ús. Cal consultar per cada producte o sector d'activitat quina normativa específica hi ha.

Responsabilitat. En cas d'infracció en matèria d'etiquetatge. Se'n considera responsable la firma o raó social que figura en l'etiqueta. Es considera responsable d'aquesta infracció la persona que hagi comercialitzat el producte, si aquest no porta les dades necessàries per identificar-ne els responsables. En el cas de productes a doll, es considera responsable d'aquesta infracció el tenidor del producte.

 

Els establiments alimentaris que venguin productes sense envasar han de proporcionar als clients la informació sobre les al•lèrgies i intoleràncies que puguin causar els seus productes

 

El 13 de desembre de 2014 el  Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor exigirà que els establiments alimentaris (bars i restaurants, forns de pa i pastisseries, rostisseries i d'altres comerços de venda al detall) que venguin productes sense envasar hagin de proporcionar als clients tota la informació sobre les al·lèrgies i intoleràncies que puguin causar els productes que posin a la seva disposició.

La informació es pot facilitar:
 
 1. Detallant per escrit els al·lergògens que conté cada producte de manera clara i a prop de l'aliment (cartells, etiquetes, pissarres, cartes, etc).
 2. Col·locant cartells a la zona on es venguin els aliments que informin de la manera d'obtenir aquesta informació, ja sigui mitjançant documentació que el consumidor pugui consultar o que pugui lliurar-se al consumidor, o bé oralment pel personal de l'establiment.

Es permet informar oralment, sempre que la informació:
 
 • Pugui ser subministrada fàcilment abans de finalitzar l'acte de compra, ja sigui per part del personal de l'establiment o a través de mitjans alternatius que no comportin un cost addicional per al consumidor.
 • Estigui recollida en suport de paper o electrònic a l'establiment i sigui fàcilment accessible, tant pel personal de l'establiment com per les autoritats de control i els consumidors que la sol·licitin.

La Generalitat està elaborant un document de recomanacions per ajudar a aquests establiments a satisfer els nous requisits. Finalitzada la redacció, el document estarà disponible al web de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària i de l'Agència Catalana del Consum.
 
Més informació

Guia breu d'informació alimentària de la Generalitat de Catalunya

 

Fulls de reclamació

Tot establiment comercial i de serveis ha de tenir fulls oficials de reclamació/denuncia a la disposició de les persones clientes i usuàries (excepte els professionals obligats a col·legiar-se).

Els fulls de reclamació han d'estar disponibles en versió catalana, castellana i anglesa, i l'establiment ha de tenir en lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que anuncia que disposa de fulls de reclamació.

 

Atenció!
Si sou una empresa o un establiment
 comercial ens podeu demanar exemplars de fulls oficials de reclamació/denúncia, cartells informatius,... on aconseguir Fulls Oficials de Queixa/Reclamació/Denúncia.

 


Horaris comercials

Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies: horari general d'obertura al públic de 72 hores setmanals, entre les 7'00h i les 22'00h, de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis: horari d'obertura lliure.

Altres obligacions

Publicitat de l'horari adoptat. Dins dels paràmetres establerts l'horari d'obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots els establiments comercials han d'exhibir l'horari adoptat de tal manera que sigui visible al públic des de l'exterior de l'establiment. Els dies 24 i 31 de desembre els establiments comercials han d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h. i els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre han de romandre tancats. 

Horarios comerciales

 

Excepcions generals

 • 8 festius per a l'any 2009 que es determinen mitjançant l'Ordre corresponent, en que tots els comerços poden romandre oberts al públic. Aquests festius són: 4 i 11 de gener, 5 de juliol, 12 d'octubre i 6, 8, 13 i 20 de desembre.
 • Tal i com preveu l'article 2 de l'Ordre de 23 de desembre de 2004, els ajuntaments poden substituir un o dos dels dies festius amb obertura comercial autoritzada que es detallen al paràgraf anterior per una o dues de les seves festes locals. 
 • Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes i la venda de combustibles i carburants, no tenen cap limitació per determinar l'horari d'obertura dels seus establiments al públic. 
 • Tampoc tenen cap limitació per determinar el seu horari d'obertura els establiments instal•lats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri. 
 • Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en locals o recintes d'afluència turística com ara museus, monuments i centre recreatius turístics i que hi estiguin directament vinculats pel producte comercialitzat. 
 • Tampoc tenen cap limitació els establiments comercials situats en establiments hotelers sempre que l'activitat que s'hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no s'hi pugui accedir directament des del carrer. 
 • Els establiments de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses comercials, sempre que la superfície de venda no superi l'establerta per reglament per al format d'autoservei (150m2), com a màxim, i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació. Aquests establiments tenen l'obligació d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre. 
 • Les botigues de conveniència. Són establiments comercials amb una superfície de venda inferior a 500m2 i que distribueixen la seva oferta, de manera similar, entre tots i cadascun dels següents grups d'articles: -llibres,diaris i revistes-; -productes d'alimentació; -discos i vídeos-; i -joguines, regals i articles diversos-. Aquests establiments han de romandre oberts al públic divuit hores al dia com a mínim. Aquests establiments també hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre.

Excepcions especials

Castelldefels està considerat municipi turístic i per tant, està inclòs dins de l'excepció a).

Les següents excepcions només podran ser aplicables quan hagin estat degudament autoritzades per l'administració competent d'acord amb el que estableix la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials.

 • a) Establiments comercials situats en municipis considerats com a turístics a efectes d'horaris comercials que en tot cas hauran d'avançar el seu horari de tancament a les 20'00h els dies 24 i 31 de desembre i han de romandre tancats els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre. 
 • b) Establiments comercials situats a l'entorn immediat dels mercats de marxants durant el mateix horari en què es faci el mercat. 
 • c) Establiments comercials de menys de 150m2 situats en municipis de menys de 5.000 habitants.

Horaris 2015

 

Tipus d'establiment Dies d'obertura setmanals Horaris Diumenges i festius oberts Tancaments obligatoris Obertura restringida
Establiments comercials en general (horari comercial general) De dilluns a dissabte Entre les 7h i les 22h amb un màxim 12 hores al dia 4 i 11 de gener / 5 de juliol / 12 d'octubre / 1 de novembre /6, 8 i 20 de desembre / més dos festius determinats per l'Ajuntament Tots els altres diumenges i festius 24 i 31 de desembre, hora màxima de tancament: 20h
Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats Sense limitació Sense limitació Tots Sense limitació Sense limitació
Premsa, flors i plantes Sense limitació Sense limitació Tots Sense limitació Sense limitació
Venda combustible i carburants Sense limitació Sense limitació Tots Sense limitació Sense limitació
Establiments comercials en municipis turístics Segons autorització pel que respecta als festius Segons autorització Segons autorització, excepte els dies de tancament obligatori 1 gener / 25 de desembre 24 i 31 de desembre, hora màxima de tancament: 20h
Establiments en recintes d'afluència turística (museus, monuments i centres recreatius turístics) Sense limitació Sense limitació Tots Sense limitació Sense limitació
Establiments situats en punts fronterers, estacions i mitjans de transport terrestre, aeri i marítim Sense limitació Sense limitació Tots Sense limitació Sense limitació
Botigues dins d'hotels Sense limitació Sense limitació Tots Sense limitació Sense limitació
Comerços d'alimentació (< 150 m2) (que no pertanyin a grups o cadenes de distribució) Sense limitació Sense limitació Tots, excepte els dies de tancament obligatori 1 gener / 25 de desembre 24 i 31 de desembre, hora màxima de tancament: 20h
Establiments de conveniència Sense limitació Sense limitació (mínim 18 hores al dia) Tots, excepte els dies de tancament obligatori 1 gener / 25 de desembre 24 i 31 de desembre, hora màxima de tancament: 20h
Comerços <150 m2situats en municipis < 5.000 habitants amb autorització de l'ajuntament (en cas contrari: horari comercial general) Sense limitació Sense limitació Tots Sense limitació Sense limitació
Farmàcies Es regeixen per la normativa específica corresponent
Botigues entorn mercats de marxants que es celebrin en dia festiu Es regeixen per la normativa específica corresponent
 

Lleis rellevants

 • Decret legislatiu 1/1993, sobre comerç interior
 • Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor
 • Llei 1/1998, de 7 de gener de política lingüística
 • Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista; Llei 47/2002, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener
 • Decret 150/1996, de 30 d'abril, pel qual s'estableixen els períodes de rebaixes
 • Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials; llei 17/2005, de 27 de desembre de modificació de la Llei 8/2004, de 23 de desembre

Marc normatiu aplicable a les relacions de consum


Normativa lingüística

En l'atenció al públic

Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen la seva activitat a Catalunya han d'estar en condicions de poder atendre els consumidor si consumidores en qualsevol de les llengües oficials a Catalunya. La persona consumidora té dret, per tant a ser atesa tant en català com en castellà, i no se la pot fer canviar de llengua, si no vol.

En el teu establiment has de tenir almenys en català:

 • La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix, siguin a l'aparador, a l'interior o a l'exterior de l'establiment (rètol exterior, rètol d'horaris comercials...)
 • Documents d'oferta de serveis (catàlegs, prospectes, fullets de venda de productes, promocions, cartes de restaurant, menús, etc...)

Segons l'activitat del teu establiment

Hi ha sectors d'activitat que tenen normatives específiques pel que fa a l'ús del català. Informa't de la normativa lingüística específica del teu sector.


NOTA INFORMATIVA ALS EMPRESARIS I COMERCIANTS COM A CONSEQÜÈNCIA DE L'ENTRADA EN VIGOR DE LA LLEI 22/2010, DE 20 DE JULIOL, DEL CODI DE CONSUM DE CATALUNYA


Pagament

Els establiments comercials i de serveis sempre estan obligats a admetre diners en curs legal i a tenir canvi. Igualment han d'admetre els mitjans de pagament que ells indiquen en el seu establiment, que han de ser visibles fins i tot quan l'establiment estigui tancat. En defecte de publicitat, el pagament sempre és al comptat.

No hi pot haver discriminacions per raó del es formes de pagament.


Preus

En un establiment comercial és obligatori indicar el preu de venda de tots els productes exposats, precedit de la sigla PVP, mitjançant cartells o etiquetes visibles. S'ha d'exposar el preu complet o final del producte, incloent-hi els impostos i les despeses de tramesa si n'hi ha. Igualment en el cas d'establiments de serveis, com ara perruqueries, bars, agències de viatges, etc, el preu s'ha d'exposar de forma visible per a la població consumidora i usuària.

Cal saber, també que en productes a granel s'ha d'indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metre, etc) i que el preu s'ha de referir sempre al pes net del producte. En productes comercialitzats per unitats o peces, a més del preu unitari del producte s'ha de posar el preu amb referència a la unitat de mesura.


Retolació, tendals, marquesines i banderoles

Segons la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, tots els rètols de caràcter fix de l'establiment, tant interiors (per exemple, caixa, sortida) com exteriors ( pastisseria, forn, etc.), han de ser redactats com a mínim en català. Aquesta normativa no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial:

 • Fruiteria Bona Compra
 • Restaurant My Friends

Vendes especials: període de rebaixes, vendes en liquidació i vendes de saldos

Rebaixes, ofertes i promocions

1. Rebaixes
S'entén per rebaixa una reducció en els  preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat. Aquesta reducció en els preus en cap cas no implicarà una reducció de la qualitat dels béns o serveis. 

 

Anar a inici de pgina

 

1.1 Requisits dels béns o serveis rebaixats

 • Aquesta reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat s'ha d'indicar de manera clara i s'ha d'informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu rebaixat. També és correcte agrupar lots de béns o serveis que es puguin considerar com una unitat.
 • S'entén per preu habitual o normal el que s'hagi aplicat al mateix establiment almenys durant 1 mes dins dels 6 mesos anteriors a l'inici de la rebaixa, oferta o promoció. 
 • No es poden destinar a la venda en rebaixes els productes que han estat objecte d'alguna activitat de promoció en el mateix establiment dins el termini d'un mes immediatament anterior a la data d'inici del període legal de rebaixes.
 • El béns o serveis rebaixats han de tenir les mateixes garanties que abans de les rebaixes.
 • No es poden vendre com a rebaixats els productes deteriorats, defectuosos, desaparellats, ni productes que presentin qualsevol mancança amb relació al mateix producte original posat a la venda, o productes que es considerin manifestament obsolets. els de baixa qualitat o els adquirits expressament per a aquesta finalitat. 
  • Els productes que no són considerats manifestament obsolets però que han format part de l'estoc de l'empresa venedora durant un mínim de sis mesos, immediatament anteriors a l'inici de la venda en rebaixes, es poden oferir en aquesta modalitat de venda sense que els afecti la prohibició de la venda a pèrdua.
 • Si el comerciant fa compatible la venda en rebaixes amb una altra activitat de promoció de vendes, ha de fer-ho en espais clarament diferenciats i degudament senyalitzats.

Anar a inici de pgina

1.2 Condicions de venda

 • L'establiment no té l'obligació de canviar un producte que està en perfecte estat, a menys que ho anunciï. (aneu al tema de consum Informació general, punt 9. Canvis i devolucions).
 • S'ha de portar a terme sempre sota la denominació «rebaixes», expressada, almenys, en català. 
 • L'anunci de «rebaixes» no és compatible amb cap altre anunci que generi confusió en el públic sobre la modalitat de venda efectivament practicada.
 • Cal diferenciar entre les vendes de rebaixes i altres tipus de vendes a preus inferiors als habituals com ara les vendes en liquidació i les vendes de saldos.
 • A l'establiment, els productes rebaixats han d'estar diferenciats de la resta.
 • Si l'establiment admet les targetes de crèdit com a forma de pagament habitual, també ha d'admetre aquest sistema en rebaixes.
 • Tots els comerços han de disposar de fulls oficials de queixa/reclamació/denúncia.

Anar a inici de pgina

1.3 Períodes de rebaixes
La venda en rebaixes es pot dur a terme, a criteri de cada comerciant i durant el termini que aquest consideri convenient, en els períodes estacionals següents:

a) Període estacional d'hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos. 
b) Període estacional d'estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost, ambdós inclosos.

Anar a inici de pgina

1.4 Recomanacions
Llegiu les recomanacions "Comprar en rebaixes", en aquest mateix web.

Anar a inici de pgina

 

2. Ofertes i promocions
S'entén per oferta o promoció la publicitat de condicions especials més beneficioses per a la persona consumidora en relació amb les practicades habitualment per l'empresa o l'establiment.

Podeu exigir el contingut de l'oferta, la promoció o publicitat encara que no figuri expressament en el contracte o en el document o comprovant.

Anar a inici de pgina

2.1. Requisits

 • Publicitat
  La publicitat de les ofertes o promocions ha d'indicar almenys: 
  1. La data d'inici de la promoció o oferta.
  2. La durada de la promoció o l'oferta, o bé el nombre d'unitats disponibles en oferta o promoció o el nombre de persones consumidores que es poden beneficiar de la promoció.
  3. Els requisits que han de complir les persones consumidores.
  4. Les condicions, la qualitat i les prestacions dels béns o serveis en promoció, i els avantatges de l'oferta o la promoció.
  5. El responsable o la responsable de la promoció, amb indicació del nom o la raó social i l'adreça de l'establiment o els establiments on es poden fer efectives les condicions més beneficioses, llevat que la promoció es refereixi únicament al mateix establiment on s'ofereix.
 • Durada
  Si s'anuncien promocions o ofertes per un període de temps, aquest període ha d'ésser sempre determinat i l'empresa ha d'estar en condicions de satisfer la demanda del bé o servei ofert, sens perjudici de la normativa relativa als períodes de rebaixes.

  Si no es pot atendre la demanda (sens perjudici de la responsabilitat en què pugui incórrer), us ha d'informar del dret d'adquirir el bé o servei ofert, o un de condicions semblants, d'acord amb els beneficis de l'oferta o la promoció. Aquesta mesura s'ha de fer efectiva per mitjà del lliurament d'un full d'encàrrec que us doni dret a obtenir els béns o serveis promocionats i en què s'indiqui la data en què es podrà fer efectiu aquest dret.

En tot cas, no es poden fer promocions amb un nombre d'unitats manifestament insuficients en funció de la durada i la publicitat de la promoció o l'oferta i en funció de les vendes habituals.

 • Unitats o destinataris
  Si la promoció o l'oferta indica el nombre d'unitats o de destinataris que se'n poden beneficiar, s'ha d'informar del sistema de prioritat per a atendre les demandes.
  Aquest sistema ha de permetre la comprovació objectiva que s'han seguit les preferències fixades en la publicitat.
 • Exigible
  La promoció o l'oferta és exigible durant tot el temps en què és pública i accessible.
 • Limitacions
  Si es limiten les unitats de béns o serveis en condicions més beneficioses per a cada persona consumidora, s'ha d'informar d'aquesta limitació en la publicitat i en els cartells o els rètols de l'establiment on es faci l'oferta o la promoció.
 • Diferenciat
  Si en un mateix establiment hi ha articles o serveis en condicions normals de venda i altres en condicions més beneficioses, s'han de diferenciar o separar clarament, de manera que no es pugui induir a error o confusió respecte a les ofertes i promocions, ni a llur naturalesa.
 • Qualitat
  Els béns o serveis en condicions més beneficioses no poden estar deteriorats o ésser de pitjor qualitat que els que l'empresa o l'establiment que fa l'oferta o la promoció ofereix habitualment, llevat de les vendes de saldos i d'altres tipus permesos per la llei.
 •  Reducció del preu
  Si les condicions més beneficioses o els avantatges consisteixen en una reducció en els preus que els béns o serveis hagin tingut amb anterioritat, s'ha d'indicar de manera clara aquesta reducció i s'ha d'informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu reduït.

Aquesta  informació es pot substituir pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei. Es poden agrupar lots de béns o serveis que es puguin considerar com una unitat, en funció de llurs característiques i de la reducció de preus.

Anar a inici de pgina

2.2. Ofertes de llançament

En les ofertes de llançament on el bé o servei no hagi estat abans a la venda, s'ha d'indicar en la publicitat i en els cartells i rètols aquesta condició, per mitjà de l'expressió “oferta de llançament”.

Anar a inici de pgina

 

3. Obsequis
Si en una relació de consum s'ofereix un obsequi, s'ha d'informar clarament en la publicitat i al mateix establiment dels aspectes següents:
a) Les obligacions que comporta el lliurament, si escau, incloses, especialment, les de caràcter fiscal.
b) Les condicions de lliurament, especialment les despeses que comporta la tramesa o la posada a disposició.
c) Les condicions i limitacions que s'han de complir per a obtenir l'obsequi.
d) Les instruccions clares i precises que s'han de seguir per a obtenir l'obsequi.

Pel que fa a la durada i les existències dels obsequis, s'aplica el que s'ha exposat anteriorment per la durada de les ofertes i promocions

Si compliu els requisits per a ser el beneficiari o beneficiària, el lliurament efectiu o la posada a disposició dels obsequis s'ha de fer en el termini d'1 mes des del moment en què hagi u complert tots els tràmits.

Anar a inici de pgina

 

4. Concursos i sorteigs

 • Els empresaris poden utilitzar sorteigs i concursos com a tècniques de promoció.
 • S'entén per sorteig l'oferta de premis en què la selecció dels guanyadors és fruit de l'atzar.
 • S'entén per concurs l'oferta de premis en què la selecció dels guanyadors depèn de l'habilitat o la perícia dels concursants.
 • La utilització d'aquestes tècniques està subjecta al règim d'autorització i comunicació que estableix la normativa de les rifes, tómboles i combinacions aleatòries.
 • En la publicitat dels sorteigs i concursos, s'ha d'informar dels aspectes següents:
  a) Nom o raó social i domicili de l'empresa o l'establiment que organitza el sorteig o concurs.
  b) Requisits per a participar-hi.
  c) Limitacions per a participar-hi.
  d) Bases i manera d'obtenir el premi.
  e) Forma de lliurament del premi i especificació de si us comportarà despeses.
 • El lliurament efectiu o la posada a disposició del premi s'ha de fer en el termini d'1 mes des que es coneix el guanyador o guanyadora del sorteig o concurs.
 • Si heu estat premiat/da en un sorteig en què no heu participat de manera voluntària, el lliurament del premi no es pot condicionar a la compra o contractació de cap bé o servei.

Anar a inici de pgina

 

5. Venda d'excedents o outlets

5.1. Venda especialitzada
La venda especialitzada d'excedents de producció o de temporada, d'estocs propis o aliens, es pot dur a terme en:

 • establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a aquesta activitat.
 • parades dels mercats de marxants.
 • espais degudament diferenciats i senyalitzats dins d'un establiment comercial, sempre que no superin el 20% del total de la superfície de venda. 

No es poden vendre productes fabricats expressament per a ésser distribuïts en aquest tipus d'establiments.

Anar a inici de pgina

5.2. Venda en exclusiva
Els establiments dedicats de manera exclusiva a la venda d'excedents de producció o de temporada poden oferir tota mena de restes, tant si provenen d'altres empreses detallistes, d'empreses majoristes o d'excedents de producció de fabricants de la Unió Europea, a més dels procedents de la mateixa empresa, sempre que puguin acreditar que han format part de l'estoc d'un venedor de la Unió Europea, durant un període mínim de sis mesos, o que procedeixin d'excedents de producció directament d'un fabricant de la Unió Europea.

Aquests establiments no poden fer venda en rebaixes.

Anar a inici de pgina

5.3. “Botiga d'excedents o outlet”
Només els establiments de caràcter permanent, dedicats exclusivament a la venda d'excedents de producció o de temporada, o les parades dels mercats de marxants poden utilitzar, en el rètol exterior on figura el nom de l'establiment o la parada, la denominació botiga d'excedents outleto bé, alternativament o complementàriament amb aquesta, qualsevol altra que serveixi per a identificar aquesta activitat.

Anar a inici de pgina

5.4. Preus
Els preus dels productes oferts han d'ésser inferiors al preu de venda en els circuits comercials convencionals i poden ésser reduïts successivament des del moment en què es posin a la venda, però en cap cas no poden ésser incrementats de nou.

Anar a inici de pgina

 

6. Com reclamar
 Reclama

Més informació: Gencat.cat


↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50