Eines i Recursos

Crea la teva empresa mitjançant el Punt PAE de Castelldefels

 

Què és un punt PAE?

Els Punts d'Assessorament a l'Emprenedor (PAE) són centres en els què s'assessora i presta serveis als emprenedors, tant en la gestació, tramitació administrativa i posada en marxa de les iniciatives empresarials, com durant els primers anys de la seva activitat.

 

Quins serveis puc obtenir del Punt PAE Castelldefels?

El punt PAIT te una doble missió:

 1. Prestar serveis d'informació i assessorament als emprenedors, en la definició de les seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa (com ha vingut fent La Guaita en els darrers anys).
   
 2. Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa, a través del Document Únic Electrònic (DUE).

 

Cóm demanar cita?

Podeu demanar cita mitjançant les vies següents:

 

Quines formes jurídiques es poden donar d'alta al punt PAE?

El punt PAE permet realitzar, per mitjans telemàtics, els tràmits de constitució i la posada en marxa de les formes jurídiques següents:

 • Treballador Autònom,
 • Societats de Responsabilitat Limitada (SL),
 • D'altres, menys usuals (SCP, CB, ERL...)

Aquest tipus de tramitació té com a principals avantatges evitar desplaçaments als emprenedors i, sobretot, un important estalvi de cost i de temps. La mitjana de temps per les Societats de Responsabilitat Limitada, un cop es fa la signatura a la notaria, és de 4 dies. En el cas dels autònoms, l'alta es realitza de manera gairebé immediata, si es disposa de totes les dades necessàries.

NOTA IMPORTANT: Quan parlem de "treballador autònom", ens referim a l'empresari individual. Cal no confondre-ho amb els autònoms societaris que formen part d'una societat limitada ja existent. El Punt PAE no pot donar d'alta autònoms societaris de societats ja creades, sino que han de fer aquest tràmit a la corresponent oficina de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Per d'altres formes jurídiques, com ara les Societats Civils Privades, Cooperatives ó Laborals, caldrà seguir els tràmits reglamentaris en cada cas.

NOVETAT IMPORTANT!!!... Des d'ara, també es pot crear una Societat Limitada sense necessitat de disposar dels 3.000 € del capital social mínim. Des d'un sol Euro, ja podem acollir-nos a la figurade la Societat Limitadade Formació Successiva (establerta al Capítol III de la Llei 14/2013), que és una nova figura (transitòria) que elimina l'obligatorietat de constituïr-se amb un capital social inicial mínim de 3.000 €. No obstant això, aquesta figura és transitòria i, mentre no es dipositin els 3.000 € del capital legal mínim, la societat tindrà algunes limitacions quan a la retribució dels socis i administradors, o quan a la responsabilitat solidària dels socis, en cas de liquidació (consulteu tots aquests requisits amb aquest article d'infoautónomos).

 

Què cal tenir en compte abans de adreçar-se al punt PAE?

Deixant de banda la part de la planificació de l'empresa, abans d'adreçar-se al punt PAE cal tenir clar els diferents aspectes de la forma jurídica que volem engegar. En aquest sentit, recomanem informar-se i assessorar-se sobre les diverses formes jurídiques existents, a més de les que es poden iniciar al punt PAE.

Dit això, el Punt PAE Castelldefels, facilita uns formularis en funció de cada forma jurídica i una documentació que s'haurà d'aportar:
 

PER ALS AUTÒNOMS (no societaris):

       NOTA IMPORTANT: En cas de Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents, caldrà aportar el contracte amb les dades de l'empresa client.

 

PER A LES SOCIETATS LIMITADES

 

EN CAS DE TENIR TREBALLADORS PER CONTRACTAR (només en cas que ja es coneguin les dades de la persona o persones a contractar)

 • Formulari dels treballadors.(en cas que es tingui clar la persona o persones a contractar). També es pot tramitar l'alta del contracte, sempre que aquest sigui d'algú del següents tipus de contracte:

          o (Clau 200) Ordinari Indefinit a Temps Parcial.

          o (Clau 501) Obra o Servei determinat, Duració Determinada a Temps Parcial

          o (Clau 502) Eventual per Circunstàncies de la Producció, Duració Determinada a Temps Parcial.

En qualsevol cas, haureu d'aportar totes les dades necessàries del contracte.

 

Els formularis estan dissenyats per ser omplerts de manera digital. A cada formulari es fa menció de la documentació que s'haurà d'aportar en cada cas. És IMPORTANT llegir-ho perquè hi ha dades que són imprescindibles per poder procedir-ne (com ara, el Número d'Afiliació a la Seguretat Social). De fet, en el cas de les SL, cal fer un tràmit previ (vegeu més endavant) abans d'adreçar-se al punt PAE.

 

És MOLT IMPORTANT tenir clar quin és l'epígraf de l'IAE de la vostra activitat, ja que pot condicionar la fiscalitat i la manera de facturar. Per les activitats més conegudes encara us podem ajudar. Però davant d'altres activitats (més difícils d'enqüadrar), us recomanem que truqueu a Hisenda (901 33 55 33). Podeu ajudar-vos amb aquesta web: www.epigrafesiae.com. Quan al codi del CNAE, no us preocupeu gaire: us podrem orientar un cop tinguem l'epígraf de l'IAE.

El sistema permet posar una data d'inici de l'activitat posterior a la data de la visita al Punt PAE. Però la data d'inici d'activitat no pot superar els tres mesos, a comptar des de la data d'enviament del DUE.

Un cop es tinguin omplerts els formularis necessaris, s'ha de demanar cita i enviar-los al correu electrònic: promocio.economica@castelldefels.org.

 

Quin és aquest “tràmit previ” en els casos de SL?

L'únic tràmit previ que s'ha de fer (per part de l'usuari) abans d'acudir a la cita amb el Punt PAE és el relatiu a la denominació social de l'empresa. Aquest tràmit es pot fer on-line i comporta pagament de taxes (uns 16 €). En el cas d'una SL, caldrà adreçar-se a la web del Registre Mercantil Central (www.rmc.es), buscar l'apartat on parla de Solicitud de Certificados i seguir els passos fins l'obtenció del certificat negatiu del nom. Recordeu fer constar fins a cinc denominacions.

 

I si vull registrar la meva marca o nom comercial?

Primer de tot, és important diferenciar entre els conceptes de Denominació Social de l'empresa i els conceptes de marca i nom comercial. Podeu conèixer les diferències entre aquests conceptes adreçant-vos a l'apartat de Preguntas frecuentes de la web de l'Oficina Española de Patentes y Marcas (www.oepm.es). A la mateixa web, mitjançant el Localizador de marcas, també podreu comprovar si la vostra proposta de reserva és possible o ja està protegida.

També podeu conèixer una mica més aquest tema, navegant per la web de l'OEPM o be, emprant la Guia Multimedia que te l'esmentada web.

Dit això, en el mateix Punt PAE, també es pot procedir a demanar la marca o nom comercial, de manera simultània a l'alta de l'empresa (no pas de manera independent). Però cal recordar que, durant el procediment, se us demanarà un pagament on-line amb la vostra targeta de crèdit.

En qualsevol cas, aquest tràmit es pot fer (per part de l'usuari) en qualsevol moment, mitjançant el web de l'OEPM.

 

En què consisteix la cita?

Durant la visita, el/la tècnic/a del PAE omplirà el Document Únic Electrònic (DUE) en una aplicació web on s'incorporen les dades principals (facilitades amb els formularis) i d'altres dades referents a l'activitat. Per aquest motiu, és important conèixer prèviament les característiques de l'activitat empresarial que engegarem, amb un assessorament previ.

En finalitzar la visita, la persona emprenedora disposarà d'un document que substitueix tots els documents oficials necessaris per a l'alta de l'empresa.

 

I després de la cita amb el punt PAE?

En el cas dels autònoms, l'activitat es considera iniciada a partir de la data que s'indiqui com a inici d'activitat.

En el cas de les SL ó SLNE, el següent pas serà dipositar els 3.000 € del capital social al banc (on li hauran de fer un certificat d'aquest dipòsit) i, posteriorment, la cita notarial (que serà concertada des del mateix aplicatiu). Després de la cita notarial, en uns 4 dies, l'empresa es considerarà constituïda i preparada per a l'inici d'activitats.

En qualsevol cas, cal tenir en compte que:

 • Qualsevol modificació de dades, s'haurà de fer als organismes corresponents (Agència Tributària, Seguretat Social, Oficina de Treball), no pas al Punt PAE.
   
 • La creació de l'empresa comporta una sèrie d'obligacions fiscals a tenir en compte. En cas de no conèixer be aquestes obligacions, es recomana la contractació d'una assessoria ó gestoria d'empreses.
   
 • El DUE inclou la Inscripció de fitxers a l'Agència Española de Protecció de Dades (segons normativa de la LOPD).
   
 • El DUE no inclou la Comunicació d'Obertura de Centre de Treball, tràmit d'obligatori compliment que es pot realitzar posteriorment (si es disposa d'un centre de treball on hi hauràn treballadors).

 

En cas de SL, puc escollir el notari que vulgui?

Bàsicament sí. Només cal que el notari estigui en el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (STT-CIRCE). En el moment d'omplir el DUE en el punt PAE, es podrà escollir el notari que hi estigui adscrit al conveni.

Podeu fer una recerca prèvia dels notaris mitjançant la pàgina web del CIRCE: Buscador de notaris

 

En qualsevol cas... es poden iniciar els tràmits de creació d'empresa on-line?

Sí. De fet, si un emprenedor disposa de signatura electrònica, mitjançant el Sistema de Tramitació Telemàtica del CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), podrà fer tots els passos per sí sol, accedint a la web del CIRCE i seguint els passos de emplenament del Document Únic Electrònic (DUE). No obstant això, donat que el DUE demana informació que pot ser complexa, es recomana adreçar-se al punt PAE Castelldefels, on se us assessorarà sobre els principals aspectes a tenir en compte.

 

I si... després d'iniciada l'activitat, em vull donar de baixa?

Des del novembre de 2016, s'ha incorporat al Punt PAE una nova funcionalitat, que permet procedir al cessament o baixa d'autònoms i també de societats limitades. El procediment és bastant més senzill, però necessitariem els documents d'inici d'activitat (Declaració Censal -Model 036/037-, Número d'Afiliació a la Seguretat Social, etcètera).

Cal recordar que el fet de donar-se de baixa d'autònom, no l'eximeix de les responsabilitats fiscals i tributàries que quedin pendents (pagaments trimestrals i/o declaracions anuals).

Pel que fa al cessament d'una Societat Limitada, el Punt PAE únicament tramita les baixes a Hisenda i a la Seguretat Social. La resta de tràmits (liquidació i disolució) s'hauran de fer pels canals habituals (assessoria, gestoria, notaria, etcètera).

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50