Alta de nou usuari de La Guaita

Introdueixi les dades i premi "Següent"


Informació sobre protecció de dades dels nous usuaris dels serveis de La Guaita.
(Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals).
Responsable del Tractament: Ajuntament de Castelldefels.
Dades de contacte del delegat de Protecció de Dades: dpd@castelldefels.org.
Finalitat del tractament:
- Registrar, tramitar, gestionar i controlar la inscripció als diferents serveis i/o accions formatives de La Guaita, així com les possibles connexions mitjançant videoconferències i/o cursos online en què pugui participar.
- Enviar informació institucional de l'Àrea de Promoció Econòmica, o d'interès general.
Base legal: Consentiment per inscripció/connexió. Execució d'un contracte. Missió realitzada en interès públic. Obligació legal.
Destinataris de les dades: Les dades no seran cedides a tercers fora de l'àmbit necessari per a la prestació del servei i la justificació del mateix.
Termini de conservació: Mentre duri la relació de les persones usuàries dels serveis de La Guaita i, en tot cas, fins que la persona interessada sol·liciti la supressió de les seves dades respecte a aquest tractament.
Exercici de drets: D'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, presentant un escrit al Registre General de l'Ajuntament o en el Registre Electrònic a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament. En tot cas té dret a presentar una reclamació davant de la APDCAT sempre que ho consideri oportú.
Més informació sobre Protecció de Dades i Política de Privacitat de l'Ajuntament de Castelldefels a: Informació legal de l'Ajuntament de Castelldefels

Opcions per Borsa de Treball

Dades personals *

   
         
Població      
Telèfons *      

Les dades personals no es faran públiques.

Dades acadèmiques *

La Guaita usa les dades del seu Currículum Vitae per valorar les seves solicituts de formació o de recerca de ocupació.
   

Altres dades

Dades laborals

   

Introdueixi les dades i premi "Següent"

  
↑ pujar