Oferta de treball: CONDUCTORS DE CAMIÓ AMB CARNET C   Alta: 06/05/2019   Codi: 10158

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria ÀREA LOGÍSTICA: Conductors / xofers i repartidors de mercaderies amb vehicle
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

És objecte d'aquesta convocatòria el procés de selecció del perfil professional que es descriu  a continuació per a la creació de la borsa de treball per proveir de llocs de treball  temporals (vacances, interinatges...) de conductors de camió amb carnet C en el diferentes serveis de l'empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A SAC
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta
-Horari: segons necessitat del servei (matí i tarda de dilluns a diumenge) Disponibilitat per treballar festius, caps de semana i en torn de matí i/o tarda.
-Salari: 27.717,68€ fix + fluxos segons conveni
-Tipus de contracte: eventual segons necessitat
-Període de prova: 1 mes
REQUISITS GENERALS:

 • Ser ciutadà espanyol o
 • Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o,
 • Disposar de permís de treball vigent.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les presents bases.

 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  REQUISITS ESPECÍFICS

 1. Titulació: ESO o Graduat Escolar. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

 2.  S'haurà d'acreditar un nivell de coneixement de la llengua castellana equivalent a nivell superior i de l allengua catalana a nivel se suficiencia B. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatoria.

 3.  Estar en possessió del carnet de conduir Classe C + CAP (Certificat d'Aptitud Professional) en vigor.
Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A
El termini romandrà obert des del dia 6 de Maig fins al 24 de Maig de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en les oficines de SAC de la crta de Sentiu, 17 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores.

 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la página web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es

Formació requerida: Graduat Escolar (EGB / ESO)

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50