Oferta de treball: MECÀNIC/A AUTOMOCIÓ   Alta: 28/10/2019   Codi: 10529

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria OFICIS: MECÀNIC AUTOMOCIÓ
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

És objecte d'aquesta convocatòria regular el procés de selecció per a la contracció del perfil de mecànic/a d'automoció del servei de neteja i recollida de residus de l'empresa municipal SAC. Les seves tasques i responsabilitats són la reparació, manteniment i cuira en general de tots els vehicles, màquines i eines de l'empresa. Per veure funcions i tasques específics veure a la pàgina web de l'empresa.  
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta
-Horari: principalment de trades, de dilluns a dissabtes. Disponibilitat horària per cobrir torn de matí en cas de necessitat.
-Salari: 25.055,00€ fix + plus segons conveni
-Tipus de contracte: indefinit
-Període de prova: 2 mesos
REQUISITS GENERALS:

 • Ser ciutadà espanyol o
 • Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o,
 • Disposar de permís de treball vigent.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les presents bases.

 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  REQUISITS ESPECÍFICS

 1. Titulació acadèmica mínima: FP o CFGS en automoció o similar. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

 2.  S'haurà d'acreditar un nivell de coneixement de la llengua castellana equivalent a nivell superior i de la llengua catalana a nivel se suficiencia B1. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatoria.

 3.  Estar en possessió del carnet de conduir classe B en vigor.

4. Acreditar experiència de més de 2 anys com a mecànic/a hidràulica o mecànica. 
Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
Les sol.licituds per prendre part de la convocatòria del procés de provisió es presentaran en el termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria i a la web de SAC, S.A
El termini romandrà obert des del dia 28 d'Octubre fins al 11 de Novembre de 2019, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en les oficines de SAC de la crta de Sentiu, 17 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 hores.

 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita presencialment.
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la página web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es

Formació requerida: FP Segon Grau / Cicl.Form. Grau Superior

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50