Oferta de treball: TÈCNIC/A JURÍDIC/A SAC   Alta: 30/09/2022   Codi: 11946

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria VARIS: Professionals del dret
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

S'obre la convocatòria per a la contractació d'un/a tècnic/a  LLICENCIAT/DA EN DRET o Grau equivalent, pel departament de Serveis Jurídics de SAC, SA on s'encarregarà molt especialment de les funcions associades a la gestió dels expedients de contractació pública, responsabilitat patrimonial i transparència de la societat principal SAC i altres empreses municipals dels quals es disposi un encàrrec de gestió
En dependència directa de la Direcció de l'àrea jurídica, la persona contractada  assumirà entre d'altres les següents funcions, que es prestaran també per l'empresa municipal Jarfels, SA, gestionada per SAC, SA

CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada complerta
-Horari: matins de dilluns a divendres
-Sou: 32.130 € fixos bruts anuals
-Tipus de contracte: indefinit
-Municipi de treball: Castelldefels
-Categoria: Tècnic/a Superior
-Període de prova: 3 mesos

REQUISITS GENERALS:

 • Ser ciutadà espanyol o,
 • Ser nacional d'algun dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors o,
 • Disposar de permís de treball vigent.
 • Edat: haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa en la data de publicació de les presents bases.

 • No patir cap malaltia ni limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions.

 • Habilitació: no estar inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública.
  REQUISITS ESPECÍFICS

 1. Titulació acadèmica mínima: Llicenciatura en Dret o Grau equivalent. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

 2. Acreditar el coneixement de la llengua castellana a nivell superior i de la llengua catalana a nivell de suficiència C-1. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria.

 3. Experiència contrastada mínima de 6 mesos com a Tècnic/a de Contractació en el sector públic (administració pública i/o empreses públiques)

Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
El termini romandrà obert des del dia 30 de Setembre  al 16 d'octubre del 2022, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

 • Presencialment en les oficines de SAC. (Ctra. de la Sentiu, 17). De dilluns a divendres de 9:00-13:00h.

 • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita presencialment.
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la página web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es

Formació requerida: Titulat Universitari 2on Cicle

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50