Oferta de treball: CONDUCTORS/ES SERVEIS NETEJA SAC   Alta: 13/09/2023   Codi: 12501

Activitat de l'empresa Empreses Municipals
Categoria ÀREA LOGÍSTICA: Conductors / xofers i repartidors de mercaderies amb vehicle
Zona geogràfica Castelldefels
Descripció:

És objecte d'aquesta convocatòria el procediment de selecció per a la creació d'una nova Borsa de treball de SAC, S.A. de conductors/es oficial 1ª per al servei de neteja viària i recollida selectiva de residus de l'empresa municipal SAC, S.A.
CONDICIONS DE L'OFERTA:
-Jornada Laboral: segons conveni
-Lloc de treball: Castelldefels
-Sou: Segons conveni
-Salari: 29.597,05 € b/a per jornada complerta (segons conveni)
-Horari: segons necessitats del servei (jornada intensiva de matí o tarda de dilluns a diumenge amb descansos reglamentaris).
-Tipus de contracte: temporal
-Període de prova: 1 mes
REQUISITS ESPECÍFICS
-
Titulació acadèmica mínima: ESO o Graduat Escolar. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Ciencia.
-Disposar de carnet de conduir classe C-1 en vigor (Disposar d'un saldo mínim de 8 punts en el permís de conduir, circumstància que s'acreditarà amb el corresponent certificat emès per la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquest requisit es mantindrà també en el moment de la contractació.
-Estar en possessió del Certificat d'Aptitud Professional (CAP) com a conductor professional en vigor. En cas que no es disposi d'aquest certificat en el moment de la selecció, les persones aspirants que superin el procediment selectiu s'incorporaran a la borsa de treball però estaran obligades a obtenir-lo abans de la corresponent contractació.
-Acreditar el coneixement de les llengües castellana a nivell superior i de la llengua catalana a nivell intermedi B-2. Les persones que no disposin de l'esmentada certificació, hauran de realitzar una prova específica de nivell, previstes a les Bases de la present convocatòria.

Especificacions sobre els requisits del català: totes aquelles persones inscrites que no disposin del certificat de català nivell intermedi B-2 per se admeses en el procés de selecció hauran d'adjuntar un certificat de compromís de formació en la llengua catalana (annex 1).  Addicionalment hauran de fer la prova de nivell per valorar el grau de coneixement de la llengua: en el supòsit que el resultat de la prova sigui Apte, el candidat quedarà degudament acreditat, mentre que si el resultat de la prova és NO Apte, el candidat disposarà de un màxim de 12 mesos per presentar a l'empresa l'obtenció del certificat del nivell B-2 de català. Si arribat aquest termini el candidat no presenta l'esmentada certificació, el candidat deixarà de formar part de la borsa de treball.
-No haver estat acomiadat de manera disciplinària de SAC.
Per veure els requisits generals i específics per participar en el procés adreçar-se a veure bases reguladores a www.sac.es 
El termini romandrà obert des del dia 12/09/22 fins al 25/09/23, ambdós inclosos.
Les sol·licituds s'hauran de presentar:

  • Presencialment en les oficines de SAC de la Crta de la Sentiu nº 17 de Castelldefels, de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00.

  • Mitjançant correu electrònic a la següent adreça de correu: personal@sac.es

Lloc on es pot trobar la sol.licitud: a la web de l'empresa www.sac.es i a La Guaita
Documentació a presentar: consulteu bases específiques reguladores o pàgina web www.sac.es
El llistat de persones admeses i no admeses al procés de de selecció es publicarà a la página web de l'empresa www.sac.es
Data, horari i resultat de les proves: cal que les persones candidates s'informin de les dates, horaris de les proves a través de la pàgina web de www.sac.es. No es farà una convocatària individualitzada.
La llista definitiva dels aspirants a contractar es publicarà a la web de www.sac.es

Formació requerida: Graduat Escolar (EGB / ESO)

↑ pujar