Compromisos de la Carta Marc de Serveis

imatge carta

COMPROMISOS AMB LA CIUTADANIA

Aquesta Carta Ciutadana estructura els compromisos que les diferents àrees i òrgans municipals incorporen progressivament en la seva actuació quotidiana i que quedaran redactats en les respectives cartes sectorials específiques o altres instruments de millora continuada en les quals es concretaran els estàndards de qualitat i els sistemes de rendició de comptes.

UN AJUNTAMENT COMPROMÈS ORIENTAT A LA CIUTADANIA

Els nostres compromisos són:

 • Informar detalladament de quins serveis s'ofereixen a la ciutadania; de quan, com i on els pot rebre.
 • Incorporar entre els objectius de les diferents àrees municipals la posada en funcionament de fórmules de millora continuada en la prestació dels serveis.
 • Formar i motivar els professionals de l'Ajuntament perquè facin possible l'assoliment dels objectius proposats.
 • Crear i millorar els canals de comunicació activant els consells de participació ciutadana.
 • Investigar les necessitats, expectatives i demandes ciutadanes per tal de millorar la prestació dels serveis municipals.
 • Mesurar periòdicament el grau de satisfacció de la ciutadania amb relació als serveis que s'ofereixen.
 • Rendir comptes periòdicament de les actuacions municipals.
 • Assumir els reptes de futur per fer de Castelldefels una ciutat integradora, participativa, sostenible, on els ciutadans i ciutadanes estiguin orgullosos de viure.

UN AJUNTAMENT EFICAÇ ORIENTAT A LA QUALITAT

Els nostres compromisos són:

 • Oferir una informació i un assessorament àgil i intel·ligible que faciliti la relació de la ciutadania amb l'Ajuntament.
 • Oferir eficientment uns serveis de competència municipal que responguin a les necessitats i demandes de la ciutat.
 • Oferir un tracte amable, no discriminatori, transparent i professional per part dels nostres treballadors i treballadores municipals.
 • Donar un servei ràpid en les gestions i tramitacions d'expedients en horaris amplis d'acceptació social.
 • Implantar progressivament la qualitat com a norma de funcionament en els diferents departaments i àrees municipals.
 • Facilitar la presentació de Queixes i Suggeriments sobre les actuacions municipals i gestionar-ne la totalitat.
 • Fer extensius els compromisos de qualitat als nostres proveïdors, les empreses i els patronats municipals i les empreses externes contractades per l'Ajuntament.

UN AJUNTAMENT MODERN ORIENTAT A LA INNOVACIÓ

Els nostres compromisos són:

 • Adaptar l'Administració a la societat del coneixement i incorporar les tecnologies de la informació i comunicació en la gestió interna facilitadora d'eficàcia administrativa.
 • Fomentar el coneixement i l'ús d'Internet entre la nostra ciutadania.
 • Potenciar l'administració electrònica i la possibilitat de realitzar el màxim nombre de tràmits administratius per Internet i per telèfon.
 • Aconseguir una Administració oberta a la ciutadania les 24 hores del dia, 365 dies a l'any, a través d'un portal web en el qual es pugui disposar de la informació municipal sobre els tràmits, els serveis i les activitats que ofereixen totes les àrees municipals.

UN AJUNTAMENT DE TOTS, DIALOGANT I ORIENTAT A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

La ciutadania de Castelldefels, en la forma, els terminis i les condicions que estableix la legislació vigent i que regula el Reglament de Participació Ciutadana, té els drets de participació individual següents:

 • Rebre informació àmplia, puntual i objectiva sobre les competències, les activitats, els serveis i els acords municipals.
 • Accedir als arxius, consultar les actes, els documents i els expedients.
 • Presentar, a través de l'OAC, el web i el telèfon, peticions, queixes i propostes.
 • Col·laborar amb la Ràdio municipal i amb la resta de mitjans de difusió i comunicació municipals, crear forums d'opinió i de participació al web i tenir una presència informativa al Butlletí i en altres publicacions municipals.
 • Ser informada del resultat de les enquestes d'opinió i de qualitat.
 • Ser informada, en el termini d'un mes, del curs que hagin seguit les propostes ciutadanes presentades.

A més, les associacions ciutadanes, i altres col·lectius veïnals segons els casos, tenen els drets de participació col·lectiva següents:

 • Obtenir una resposta a les iniciatives ciutadanes col·lectives plantejades.
 • Sol·licitar audiències públiques d'informació sobre matèries que siguin competència municipal.
 • Sol·licitar consultes populars sobre temes de caràcter local d'especial importància.
 • Intervenir en els plens municipals.
 • Participar en els processos de deliberació a través dels Consells sectorials, territorials i de ciutat.

Revisat: 18/05/2009

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50