Serveis que us oferim

SERVEI DE PRIMERES ACOLLIDES (SPA)

 • Informar i assessorar sobre els recursos, prestacions i serveis als quals pot accedir la ciutadania relacionats amb els Serveis Socials.

 • Orientar i assessorar sobre la situació socioeconòmica individual i/ofamiliar.

 • Derivar les persones al Servei d'atenció individual i familiar o al Servei d'atenció a la dependència, la discapacitat i la gent gran ,quan la situació ho requereixi.

 • Tramitar les sol·licituds de prestacions i serveis municipals i d'altres administracions públiques que no requereixen tractament social.

 • D'aquest servei en depenen entre d'altres: l'acolliment, l'assessorament i l'ajuda d'urgència per a situacions que així ho requereixin de la població resident al municipi (dones víctimes de violència de gènere, menors o gent gran en situació derisc...). +informació +informació

 • Informar, orientar i assessorar les persones i els seus familiars sobre la Llei de Dependència, el Servei municipal d'Ajuda a Domicili (SAD), el Servei de teleassistència i els recursos i serveis relacionats amb l'atenció a les persones amb dependència, discapacitat i gent gran.

 • Oferir suport professional a la situació individual i/ofamiliar.

 • Derivar les persones al Servei d'Atenció Individual i Familiar de Dependència, Discapacitat i Gent Gran (SAID) quan la situació ho requereixi.

 • Informar, gestionar i tramitar les sol·licituds i revisions de grau de reconeixement de dependència i de grau de discapacitat de les persones, queixes i reclamacions derivades de la Llei de la dependència, Teleassistència, Programa Respir iSAD. .+informació

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL I FAMILIAR (SAIF)

 • Oferir a la persona i/o família un professional de referència com a suport i el treball a realitzar per reconduir la situació de vulnerabilitat.

 • Treballar per a la prevenció i l'atenció de les situacions d'exclusió per promoure la no- exclusió social de les persones.

 • Establir plans de treball conjunts amb la persona i/o la família.

 • Gestionar i coordinar recursos per al benefici de les persones.

 • Derivar a recursos o a equips especialitzats quan la situació individual o familiar ho requereixi.

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL I/O FAMILIAR A LA DEPENDÈNCIA, PERSONES AMB DISCAPACITAT I GENT GRAN (SAID)

 

 • Oferir a la persona i/o família un professional de referència com a suport i el treball a realitzar.

 • Elaborar el Programa Individual d'Atenció (PIA) i fer-ne elseguiment.

 • Planificar i prestar el SAD i tramitar l'alta al Servei de Teleassistència Domiciliària(TAD)quan es compleixen els requisits +Informació

 • Informar, assessorar i orientar les persones amb discapacitat, dependència i gent gran o els seus familiars d'acord amb els seus interessos i necessitats.

 • D'aquest servei en depenen entre d'altres: el servei de transport adaptat, el servei d'intèrpret de llengua de signes i el servei d'inserció i orientació laboral per a persones amb discapacitat. +informació

 • Establir plans de treball per fer el seguiment dels casos de gent gran que ho requereixen.

SERVEIS I PROGRAMES DE SUPORT A LES ENTITATS SOCIALS

 

 • Oferir suport tècnic, formatiu i econòmic a les entitats socials delmunicipi.

 • Convocar i gestionar les subvencions a entitats socials que intervinguin al municipi.  +informació

 

*Es prestaran els serveis tenint en compte les recomanacions dictades per les autoritats sanitàries en el marc de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 


Revisat: 21/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50