A què ens comprometem

 • A donar informació presencial, telefònica i per correu electrònic garantint una resposta en un termini màxim de 10 dies.
 • Tots aquests serveis i recursos estan subjectes a la disponibilitat pressupostària, a plans d'actuació individuals i familiars, i a les condicions i requisits específics de les famílies.

SERVEI DE PRIMERES ACOLLIDES (SPA)

 • A fer la tramitació immediata de la teleassistència mòbil de violència de gènere si es compleixen els requisits legals.
 • A fer els tràmits de sol·licituds, un cop obtinguda la documentació requerida, com a màxim en el termini de 15 dies.
 • A tramitar les sol·licituds de valoració, revisions de reconeixement del grau de dependència, queixes i reclamacions derivades de la Llei de la dependència, Teleassistència i accés al Programa Respir en el termini de 15 dies laborables com a màxim, un cop lliurada la documentació requerida.
 • A atendre els casos urgents de SAD com a màxim en un termini de 3 dies laborables.

 

SERVEI D'ATENCIÓ INDIVIDUAL i FAMILIAR (SAIF)

 • A oferir el suport i assessorament professional de referència  i sempre d'acord  amb els interessos de la persona es deriva al Servei d'atenció individual i                                                                                                                                   familiar o al Servei d'atenció a la dependència i la discapacitat.

 

SERVEI D'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA DISCAPACITAT

 • A reduir els temps d'elaboració i tramitació del Programa Individual d'Atenció (PIA) a un termini inferior a 90 dies, a partir de la notificació de l'expedient de dependència per part de Serveis Territorials.
 • A gestionar i tramitar les peticions d'alta al Servei de transport adaptat esporàdic per a persones amb mobilitat reduïda en un termini màxim d'una setmana a partir de la seva petició.
 • A atendre les peticions d'intèrpret de llengua de signes en un termini màxim de 3 dies laborables a partir de la seva petició.
 • A tramitar, pel que fa als serveis externs, les sol·licituds en un termini de 15 dies laborables com a màxim, excepte les de caràcter urgent en què el termini màxim serà de 4 dies laborables.

 

Com mesurem els nostres compromisos

 
   
 • Nombre total de persones ateses pels Serveis Socials Municipals (SSB).
 • Mitjana de temps d'espera per ser atès en primeres acollides (SPA i SPAD).
 • Percentatge de persones ateses pels Serveis Socials Municipals (SSB) sobre el total d'habitants.
 • Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD) per raó de dependència, sobre el total de població de 65 anys en endavant.
 • Mitjana de temps d'espera per ser atès en servei de tractament (SAIF i SAIF Dependència).
 • Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries d'aparells de teleassistència, sobre el total d'habitants de 65 anys en endavant.
 • Percentatge de persones de 65 anys en endavant usuàries del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD), sobre la població total de 65 anys en endavant.
 • Percentatge de dones d'entre 20 i 65 anys, sobre el total de la població que utilitza el Servei de Teleassistència Mòbil per raó de violència de gènere (TAM).
 • Mitjana d'hores setmanals de prestació de Serveis Socials d'Atenció Domiciliària (SSAD) per persona.
 • Percentatge de persones usuàries de SAD per raó de la seva situació de dependència.
 • Percentatge de persones usuàries de SAD per raó de la seva situació social.
 • Nombre de queixes i reclamacions de les personesusuàries.

Indicadors de Serveis Socials


Revisat: 11/11/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50