A què ens comprometem

 • Vetllar pel compliment de la normativa sanitària.
 • Supervisar, en els casos que la llei ho requereix,  les inspeccions sanitàries a les activitats comercials. 
 • Elaborar i executar el Pla integral contra els mosquits del municipi.
 • Realitzar les desinfeccions i desratitzacions per al control de plagues als espais públics, en un termini màxim d'una setmana des de la comunicació a l'Àrea.
 • Oferir la vacunació escolar gratuïta que determina el Departament de Salut, anualment, a les escoles de primària i secundària de la ciutat, amb la col·laboració dels equips sanitaris d'Atenció Primària.
 • Oferir el programa d'educació per a la salut a totes les escoles de primària i secundària de la ciutat.
 • Informar, assessorar i gestionar qualsevol actuació relacionada amb les operacions funeràries del cementiri municipal en el termini de 10 dies.
 • Mantenir el servei de Salvament i Socorrisme a la Platja, seguint criteris de Qualitat.
 • Mantenir en bones condicions les instal·lacions municipals.
 • Fomentar, en tots els casos en què sigui possible, la resolució de problemàtiques sanitàries mitjançant la medició entre la ciutadania.
 • (*) Veure Carta de Serveis de la Oficina d'Informació al Consumidor.

 

Com mesurem els nostres compromisos

Per poder comprovar l'assoliment dels nostres compromisos, establim una sèrie d'indicadors:

 • Nombre total d'establiments alimentaris controlats sanitàriament, respecte al quinquenni anterior i respecte el nombre d'establiments alimentaris del municipi (trimestral).
 • Nombre total de queixes i denúncies ciutadanes relatives a temes sanitaris (trimestral).
 • Comparativa amb quinquenni anterior i ajustat a la població
 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries relatives a plagues
 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre d'actuacions relatives a animals
 • Nombre de queixes i denúncies ciutadanes sanitàries i nombre d'actuacions relatives a mosquits
 • Nombre de denúncies i nombre d'actuacions per insalubritat
 • Nombre de denúncies i nombre d'actuacions alimentàries
 • Percentatge d'animals recuperats pels propietaris (trimestral), respecte any anterior i respecte nombre d'habitants.
 • Comparativa amb quinquenni  anterior i ajustat a la població .
 • Percentatge de gossos recollits per l'Ajuntament que hagin estat adoptats (semestral).
 • Comparativa amb  quinquenni anterior i ajustat a la població.
 • Percentatge de denúncies en què s'hagi utilitzat la mediació com a eina per a la resolució de conflictes (trimestral).
 • Percentatge d'alumnat vacunat a l'escola (anual).
 • Percentatge d'alumnat al qual  s'ha fet la revisió bucodental (anual).
 • Nombre d'enterraments i altres actes funeraris realitzats (inhumació de cendres, exhumacions, autoritzacions, buidats, renovació de nínxols, trasllats, canvis de titularitat, liquidacions ...) (trimestral).
 • Nombre de persones assistides pel servei de salvament i socorrisme (anual).
 • Percentatge d'alumnat de la ciutat, tant de primària com de secundària, que hagi participat en una o més activitats de promoció de la salut  (setembre-juny).
 • Grau de satisfacció dels usuaris i usuàries de la platja en relació amb el servei de salvament i socorrisme. (Font: enquesta de satisfacció de Q de platges. Anualment)
 • Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei (anual).
 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual).
 • (*) Veure Compromisos de la Carta de Serveis de la Oficina d'Informació al Consumidor.

Indicadors Salut 2020

Indicadors Salut 2019

Indicadors Salut 2018

Indicadors Salut 2017

Indicadors Salut 2016

Indicadors Salut 2015


Revisat: 29/05/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50