Bases reguladores del Premis Ciutat de Castelldefels 2013

 

Article 1.- Objecte

 Aquestes bases tenen per objecte regular la desena convocatòria dels Premis Ciutat de Castelldefels 2013, en les seccions següents:

       

 Premi Ciutat de Castelldefels d'Acció Cívica
Atorgat a les persones físiques o jurídiques la iniciativa solidària de les quals hagi contribuït a una convivència o un benestar més gran dels homes i les dones de Castelldefels.

 

 Premi Ciutat de Castelldefels d'Economia

 Atorgat a les persones físiques o jurídiques que hagin impulsat una iniciativa econòmica o un projecte empresarial que hagi contribuït al desenvolupament i la prosperitat de la nostra ciutat.

 

 Premi  Ciutat de Castelldefels

 Atorgat a les persones físiques o jurídiques de Castelldefels que hagin contribuït al progrés de la societat en qualsevol àmbit, llevat dels de l'Acció Cívica o l'Economia.

 

 Premi Especial Ciutat de Castelldefels
 
Atorgat a les persones físiques nascudes o residents a Castelldefels, o persones jurídiques radicades a Castelldefels, que hagin destacat en qualsevol part del món per la seva contribució al progrés de la societat en qualsevol dels seus àmbits.

 

 Article 2.- Beneficiaris

Podran optar a aquests premis totes les iniciatives, els treballs o les aportacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, de qualsevol nacionalitat, així com les organitzacions de tot tipus que s'adaptin a cadascuna de les categories  i requisits que estableixen aquestes bases, que hagin destacat durant l'any 2011-2012 per la seva contribució als valors de la llibertat, la igualtat, la solidaritat, el progrés i el civisme, o bé hagin tingut una trajectòria exemplar que hagi incidit en aquests camps, en els supòsits previstos per a cadascuna de les seccions per l'article 36 del Reglament especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de Castelldefels.

  

Article 3.- Termini i presentació de candidatures

 Les candidatures podran presentar-se en els termes previstos per l'article 40 del Reglament municipal abans esmentat, des de l'endemà de l'aprovació d'aquestes bases pel Ple municipal fins el 15 de març.

 Per a la convocatòria de l'any 2013 les candidatures hauran de ser presentades per terceres persones físiques, jurídiques, públiques o privades, o a proposta d'un o de diversos membres de la Junta o de la Comissió de Propostes que es regulen en el Reglament especial regulador del protocol, els honors, les distincions i el premis de Castelldefels i en aquestes bases. No podran ser presentades pels mateixos mereixedors del guardó, ni tampoc podran presentar-se candidatures a dues o més seccions.

                                                                                                                              

Article 4.- Comissió de Propostes

Podran fer propostes raonades de candidats i/o candidates els membres de la Comissió de Propostes que es constituirà amb aquesta finalitat.
La Comissió tindrà com a finalitat principal elaborar un conjunt de propostes documentades i defensar-les davant el jurat.

La Comissió elevarà amb la suficient antelació una selecció de la totalitat de les nominacions presentades pels seus membres en els termes que aquest òrgan determini per a la posterior deliberació i la presa de posició del jurat.

 

Les candidatures hauran d'acompanyar-se de tots els documents que aportin dades i informació rellevant i que raonin i justifiquin el suport dels membres de la Comissió.
Aquesta comissió ha estat nomenada per Decret de l'alcaldia de data 18 de gener de 2013.

El calendari de reunions serà fixat prèviament per la coordinadora.

 Als efectes previstos en l'article 43 del Reglament citat abans, la Comissió de Propostes per a l'any 2013 estarà integrada per les persones següents:

 

     Sr. Santiago Amaro Personat , Cap de Secció de Promoció Econòmica

     Sra. Assumpció Grau Galiano, Tècnica de Comerç i Turisme

     Sr. Miguel Angel Vazquez, Director del Patronat de Comunicació i Imatge

     Sra. Consuelo Castro Cerviño, Cap d'Unitat Intermitja de Cultura, Festes i Joventut.

     Sra. Mª Angeles Ortega Garcia, Assessora de Benestar Social

     Sr. Alfons López Borgoñoz, Cap Unitat Bàsica de l'Àrea de Cooperació i Participació

     Sr. Miquel Valero Garcia , Professor UPC

     Sr. Lluis Pau Oreste, Periodista i President del Casal de la Gent Gran Rafael Casanova

     Sra. Clara Carbonell Segrià , Cap d'Unitat Intermitja Relacions Institucionals i Protocol i Coordinadora dels Premis.

 

La missió dels membres de la Comissió de propostes és la de realitzar, si s'escau, propostes en l'àmbit temàtic o disciplina pel qual han estat convidats i de la qual són coneixedors. Així mateix, hauran de valorar les propostes que presenti la societat civil. Una vegada estudiades totes les propostes, elevarà, si s'escau, una selecció de la totalitat de les nominacions, per a la posterior presa de posició del Jurat.

La Comissió designarà entre els seus membres un secretari, que aixecarà actes de les reunions que celebri.

 

Article 5.- Jurat

 El jurat estarà integrat per les persones següents:

 President: L'Alcalde de l'Ajuntament de Castelldefels, o regidor en qui delegui.

Vocals:

 a) En representació dels Grups Polítics Municipals: 

      Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit Popular, o portaveu suplent en qui delegui

      Portaveu del Grup Polític Municipal de Convergència i Unió o portaveu suplent en qui delegui.

      Portaveu del Grup Polític Municipal de l'Associació de Veïnes i Veïns Independents de Castelldefels o portaveu suplent en qui delegui

      Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya o portaveu suplent en qui delegui

      Portaveu del Grup Polític Municipal d'Iniciativa per Catalunya-Verds - Esquerra Unida i Alternativa o portaveu suplent en qui delegui

 

b) En representació de la ciutadania :

     Sr. Daniel López Codina, Delegat del Rector de la UPC
     Sr. Jaume Tous Canudas, President de l'Àula Senior de la UPC de Castelldefels.
     Sra. Chelo García Cortés, periodista
     Sr. Rodrigo Paño Yañez , músic jove de Castelldefels
     Sra. Arantzazu Apraiz Ballester, presidenta de la Xarxa d'Espectacles Infantil de Castelldefels.

 

 

El Jurat serà assistit pel Secretari de la Corporació, senyor José Antonio Andrés Hernández, o pel funcionari municipal en qui delegui. 

La missió principal del Jurat és escollir, mitjançant una votació, els guanyadors i/o guanyadores per a cada categoria de premi quan aquest es trobi reunit amb aquesta finalitat. 

El Jurat té plena llibertat per prendre les seves decisions i és sobirà a l'hora de designar les persones guanyadores. 

El Jurat podrà recollir a l'acte d'atorgament les mencions honorífiques que consideri adients. 

El veredicte del Jurat serà inapel.lable i secret i es farà públic en el decurs de la cerimònia de la 10ª edició dels Premis Ciutat de Castelldefels.

 

Article 6.- Lliurament dels premis

L'Acte de lliurament dels premis, que consistiran en una peça artística i un diploma acreditatiu, tindrà lloc en un acte solemne el divendres 3 de maig de 2013 al Teatre Plaza a les 20 h. 

 

Article 7.- Disposicions complementàries

Per a tot allò no previst en aquestes bases, s'estarà al que disposen els articles 37 a 43 del Reglament especial regulador del protocol, honors, distincions i premis de Castelldefels.

 


Revisat: 22/02/2013

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50