A què ens comprometem

 • Garantir la innovació i la millora contínua en els serveis oferts a la ciutadania.

 • Assegurar la formulació, programació i realització d'un mínim de cinc activitats anuals de sensibilització envers la pau i la solidaritat obertes a tota la ciutadania al llarg de l'any, així com la seva revisió, actualització i avaluació anuals.

 • Assegurar la formulació i programació d'activitats sobre la pau, la solidaritat i la convivència intercultural per a tots els nivells d'Educació Infantil, Primària, Secundària i de Persones adultes adreçades a tots els centres educatius de la ciutat, en cada curs escolar.(*)

 • Organitzar una convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la pau i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats, en el primer trimestre de l'any.(*)

 • Realitzar una aportació econòmica anual a projectes de cooperació al desenvolupament i a campanyes d'emergència a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.(*)

 • Informar, assessorar i orientar a la ciutadania per tal que conegui i participi dels serveis i les activitats relacionades amb la pau i la solidaritat organitzades per l'Ajuntament, les ONG i el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, de forma presencial (cita prèvia), telefònica i per correu electrònic en un termini màxim de dos dies hàbils.

 • Garantir la informació de la programació solidària a la Web municipal i als mitjans de comunicació locals amb una antelació mínima de dos dies abans de la seva realització.

 • Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, per a què les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes de pau isolidaritat.

 • Potenciar un fòrum estable d'opinió i actuació per part de les entitats solidàries a través del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, amb un mínim de tres convocatòries anuals, i recollir anualment el grau de satisfacció dels/de les participants.

 • Dinamitzar espais oberts a la ciutadania per a la participació en activitats de solidaritat, amb un mínim d'una convocatòria anual.

(*) Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària

Com mesurem els nostres compromisos

 • Percentatge d'activitats anuals realitzades en relació a les planificades.
 • Percentatge anual de participació respecte al previst a les activitats obertes a la ciutadania.
 • Percentatge de centres educatius participants per curs escolar respecte al total de centres educatius de la ciutat.
 • Grau de satisfacció de les entitats membres del Consell, mesurat als Consells Municipals de Pau i Solidaritat ordinaris.
 • Percentatge de respostes a les consultes arribades per correu electrònic efectuades dins de l'anualitat.
 • Percentatge d'entitats que sol·liciten subvenció d'acord amb les Bases reguladores i percentatge d'entitats subvencionades respecte al nombre total d'entitats de pau i solidaritat que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats (anual).
 • Percentatge anual d'activitats formatives organitzades en relació a les planificades.
 • Percentatge de sessions ordinàries anuals realitzades del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, en relació a les estipulades al seu Reglament.
 • Percentatge d'entitats que assisteixen a les sessions del Consell en relació a les inscrites al mateix (anual).
 • Percentatge de propostes de millora de la ciutadania i/o internes implantades al servei (anual).
 • Relació de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual).

 

Indicadors de Pau i Solidaritat

 


Revisat: 31/01/2023

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50