Decret: Creació Seu Electrònica i Registre Electrònic

DECRET DE L'ALCALDE.- ANTECEDENTS

1) La Llei 11/2007, de 22 de juny d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, configura la seu electrònica com l'adreça electrònica la gestió i administració de la qual correspon a una Administració Pública funcionant amb plena responsabilitat respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pot accedir-se a través de la mateixa. 

Igualment, disposa que en cada Administració Pública existirà, almenys, un sistema de registre electrònic suficient per a rebre tot tipus de sol·licituds i comunicacions dirigides a aquesta Administració Pública.

La Llei 26/2010 de 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, indica que els ciutadans tenen el dret a relacionar-se amb les administracions públiques de Catalunya utilitzant mitjans electrònics per a l'exercici dels drets que estableix la legislació bàsica, i en directa connexió amb la present normativa, que les seus electròniques dels òrgans i de les administracions públiques han d'oferir, directament o mitjançant un enllaç, el servei de registre electrònic.

Al seu torn, l'article 11 de la Llei 29/2010 de 3 d'agost, de l'Ús dels Mitjans Electrònics en el Sector Públic de Catalunya, entre nombroses referències a la seu i el registre, estableix que la difusió de la informació del sector públic per mitjans electrònics, en relació a determinats aspectes, es presta mitjançant la corresponent seu electrònica.

2) En compliment d'aquestes previsions legals, s'ha tramitat l'Ordenança de l'Administració Electrònica, aprovada definitivament per l'Ajuntament Ple en sessió de 25 de març de 2010, Ordenança que, en el seu article 4, regula la seu electrònica de l'Ajuntament i preveu el seu funcionament. Per mitjà del present Decret es regula la normativa de desenvolupament de la seu electrònica en compliment de les disposicions de l'Ordenança.

3) Així mateix, en l'Ordenança indicada s'estableix que en el Registre Electrònic Municipal es podran presentar sol·licituds, escrits o comunicacions relatius als procediments i assumptes que siguin competència municipal, possibilitant que s'aportin documents que acompanyin a les mateixes, regulant-se en la pròpia Ordenança tant el còmput de terminis com el règim de funcionament del Registre Electrònic, si bé es precisa aprovar el procediment per al tractament i tramitació dels escrits i sol·licituds que en aquest registre es presentin, i altres qüestions connexes.

FONAMENTS DE DRET

I. L'Ordenança Municipal de l'Administració Electrònica, aprovada definitivament per l'Ajuntament en Ple en sessió de 25 de març de 2010, crea i regula la seu electrònica en el seu article 4 i concordants.

II. L'article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics preceptua que les Administracions Públiques crearan registres electrònics, establint en l'art. 25 els requisits per a la seva creació i funcionament.

L'Ordenança Municipal de l'Administració Electrònica, en el seu art. 29, crea el Registre Electrònic Municipal i estableix el seu règim de funcionament.

En ús de les atribucions que atorguen a l'Alcalde l'article 21.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i l'article 50.2, d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

D I S P O S O :

Primer.- Autoritzar la posada en funcionament de la seu electrònica de l'administració municipal, i aprovar el procediment per a l'adequat tractament i tramitació dels escrits i sol·licituds presentats en el Registre Electrònic Municipal, aprovació i procediment que es detallen com annex a la present decret.

Segon.- Ordenar la publicació d'aquest Decret i l'annex que l'acompanya en la Seu Electrònica Municipal i en Butlletí Oficial de la Província, i assabentar-ne el Ple municipal en la propera sessió ordinària que celebri.

ANNEX

De conformitat amb el disposat per l'Ordenança Municipal de l'Administració Electrònica, i a fi de donar compliment al disposat en l'article 10 de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics procedeix la posada en funcionament de la seu electrònica, i determinar la titularitat de la mateixa amb subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat, que es concreten en els següents apartats:

PRIMER.- S'autoritza la posada en funcionament de la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels, amb la finalitat prevista als articles 4 i concordants de la Ordenança d'Administració Electrònica.

L'aprovació de la seu es fa sense perjudici de que es puguin crear una o diverses seus electròniques derivades de la seu electrònica principal. Les seus electròniques derivades, o subseus, resultaran accessibles des de l'adreça electrònica de la seu principal, sent possible l'accés electrònic directe.

La seu electrònica té accessible el seu instrument de creació directament.

SEGON.- Condicions de funcionament

L'àmbit d'aplicació de la seu electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels es refereix a l'àrea d'actuació administrativa electrònica de l'Ajuntament.  En concret, a subministrar la informació mínima prevista en la normativa reglamentaria i les Ordenances i en aquest Decret i següents, i a la realització de tràmits electrònics incorporats al registre electrònic en virtut del disposat en la Ordenança i en el present Decret.

S'exclou l'activitat no administrativa de l'Ajuntament i els tràmits no incorporats al Catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica a què es refereix l'article 33 de l'Ordenança municipal reguladora de l'Administració Electrònica (ORAE).

TERCER.- A efectes del disposat a l'art. 10.2 de la Llei 11/2007 de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, l'establiment d'una seu electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als quals pot accedir-se a través de la mateixa,  sent necessari identificar el seu titular així com l'òrgan o òrgans encarregats de la gestió i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania, identificant-se els següents:

  • Serà responsable de la coordinació i supervisió dels continguts comuns, dels procediments i dels serveis posats a la disposició de la ciutadania en la Seu Electrònica, el Director de Règim Interior de l'Ajuntament.
  • Seran responsables de la gestió dels continguts i dels serveis posats a disposició de la ciutadania en la Seu Electrònica els titulars de les àrees directives a qui competeixin els mateixos segons la matèria que es tracti, d'acord amb el procediment intern denominat “Elaboració de procediments per a l'administració electrònica” i altres procediments interns degudament aprovats.
  • La gestió tecnològica de la seu serà competència de la Secció de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament.
  • Serà responsable de seguretat de la seu el Cap de la Secció de Sistemes d'Informació de l'Ajuntament.

A fi de delimitar la responsabilitat dels continguts i serveis, la seu indica els mitjans necessaris perquè el ciutadà conegui si la informació i el servei al que accedeix corresponen a la pròpia seu o a un punt d'accés que no té caràcter de seu.

QUART.- I. Els navegadors i estàndards compatibles amb la Seu electrònica de l'Ajuntament són:

  • Requisits d'accés al tauler d'anuncis: Qualsevol aplicació de navegació d'Internet basada en HTTP 1.1 i HTML 4.0. No serà necessari tenir dispositius de seguiment, com cookies, activats, ni codi actiu de cap tipus.
  • Estàndards oberts de documents publicats a la seu electrònica: Qualsevol format de publicació basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 19005-1 PDF/A-1, i qualsevol format ofimàtic basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 29500 OOXML i ISO 26300 ODF.

II.- La seu de l'Ajuntament indica la informació sobre el grau d'accessibilitat al contingut de la mateixa que s'ha aplicat, així com la data que es va fer la revisió del nivell d'accessibilitat expressat.
III.- La informació continguda a la Seu es trobarà disponible en les llengües catalana i castellana.

CINQUÈ.- L'anunci de falta d'operativitat de la seu serà publicat amb la màxima antelació possible en la seu electrònica de l'Ajuntament per la Secció de Sistemes d'Informació.

Les aturades planificades de la seu s'ajustaran a criteris de mínima lesivitat per al ciutadà, i es realitzaran en moments temporals de menor tràfic, com festius i durant l'horari nocturn.

Quan la indisponibilitat de la seu impliqui la del registre, les conseqüències de la falta de disponibilitat de la seu seran les mateixes que les dels registres físics ubicats a les oficines municipals.

SISE.- La  Seu de l'Ajuntament de Castelldefels en desenvolupament dels continguts previstos a l'ORAE, incorpora els següents:

- Les Informacions pròpies de la seu
- L' instrument de creació de la seu
- La data i hora oficial
- El calendari oficial
- Els Mitjans electrònics de comunicació admesos
- Els avisos d'interrupció de la seu electrònica
- La relació de sistemes de signatura electrònica admesos
- La relació de segells electrònics
- L'accés a mecanismes de comprovació de codis de verificació electrònica
- Els sistemes de signatura electrònica de la seu electrònica
- El catàleg de tràmits i procediments accessibles per via electrònica
- L'accés i informacions pròpies del registre electrònic
- La Disposició general de creació del registre (ORAE)
- Els convenis de col·laboració de registre electrònic
- La relació de formats admesos
- Els formularis de comunicació prèvia i declaració de responsable.
- Els avisos d'interrupció del servei de registre
- L'espai personalitzat: la carpeta ciutadana dóna accés privat a les dades individuals tributàries, del  Padró municipal d'Habitants, Registre i gestió d'expedients.

SETÈ.- Mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments.

I.- Els mitjans disponibles per a la formulació de queixes i suggeriments en relació amb el contingut, gestió i serveis oferts en la seu que es creen en el present instrument, seran:

  • La presentació presencial o per correu postal davant el registre general i les oficines d'atenció al públic, dirigides als òrgans o organismes responsables.
  • La presentació telemàtica a través del servei de “queixes i suggeriments”, disponible en la Seu Electrònica municipal.

II.- No es consideraran mitjans per a la formulació de queixes i suggeriments els serveis d'assessorament electrònic a l'usuari per a la correcta utilització de la seu, sense perjudici de la seva obligació, quan existeixin, d'atendre els problemes que suscitin els ciutadans.

VUITÈ.- Per mitjà de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Castelldefels no es recullen dades de caràcter personal sense consentiment exprés, o sense que existeixi una norma que així ho reguli. Les dades aportades s'utilitzaran, amb caràcter únic i exclusiu, per a les fins previstes en el procediment o actuació que es tracti.

En cap cas aquestes dades seran objecte de tractament o de cessió a tercers si no és amb el consentiment exprés i inequívoc de l'interessat, o en els supòsits previstos en els art. 6.2 i 11.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

En compliment del disposat en la citada Llei Orgànica 15/1999, i del Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual es va aprovar el Reglament que la desenvolupa, el cedent de les dades podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Aquesta política de privadesa és d'aplicació a les pàgines de la seu. No es garanteix en els accessos a través d'enllaços cap a aquest lloc ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres Web.

NOVÈ.- En el cas de presentació de documents electrònics de qualsevol tipus que continguin virus informàtics, programes espies o en general qualsevol tipus de codi maliciós, es considera sense més tràmit que els mateixos no han estat presentats, i es suspèn immediatament qualsevol operació que requereixi el seu procés o utilització.

DESÈ.- Els ciutadans poden fer servir els següents estàndards per a la presentació de documentació complementària:

- Qualsevol format ofimàtic basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 29500 OOXML i ISO 26300 ODF.
- Qualsevol format de publicació basat en estàndards oberts i, en concret, ISO 19005-1 PDF/A-1.

En relació a la presentació al registre de documentació que acompanyin les sol·licituds, escrits i documents presentats, així com documents complementaris pels interessats, l'Ajuntament facilitarà un codi únic de referència.

La valoració i verificació d'aquesta documentació correspon a la unitat administrativa de destí.

ONZÈ.- El Registre electrònic de l'Ajuntament emet, en la presentació, i de manera automàtica, el rebut acreditatiu de presentació, que inclourà com a mínim:

a) L'òrgan receptor de l'escrit.

b) La data i l'hora de presentació.

c) El número de registre d'entrada.

d) La còpia autenticada del document presentat, mitjançant una signatura electrònica avançada així como el segell del Registre.

El rebut indicat anteriorment s'emet en format:

- ISO 19005-a PDF/A, amb una signatura CAdES-EPES en el seu interior, que acredita la seva autenticitat, i quan s'escaigui, un codi de verificació electrònica produït d'acord amb l'estàndard HMAC-SHA1.

- HTML, amb un codi de verificació electrònica produït d'acord amb l'estàndard HMAC-SHA1.

El Registre Electrònic també pot generar el rebut que acredita la integritat de la documentació annexa o complementària aportada, que serà lliurat mitjançant la generació d'un document electrònic amb idèntiques condicions que les de la lletra d)

La no recepció pel ciutadà del rebut acreditatiu o la recepció d'un missatge d'indicació d'error o deficiència de la presentació, suposa que no es considera produïda la recepció de l'escrit, sol·licitud o comunicació, i que ha de realitzar la presentació en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos legalment.

DOTZÈ.-El funcionament del Registre electrònic del l'Ajuntament només es pot interrompre per causes tècniques i durant el temps imprescindible.

La interrupció planificada es procurarà fer en dies inhàbils, amb avís exprés a la seu electrònica als usuaris potencials amb la màxima antelació possible, i indicació del sistema alternatiu de registre que pot ser utilitzat mentre duri la interrupció.

En els casos d'interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, l'usuari visualitzarà un missatge on se li comuniqui la interrupció del servei.

En cas d'interrupció del servei la presentació haurà de fer-se en un altre moment o utilitzant altres mitjans admesos legalment. En cap cas es podrà demanar responsabilitat per la interrupció del servei del registre telemàtic per causes alienes a l'Ajuntament.

En tot cas, el registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) es considera un registre electrònic dels previstos a la lletra a) del punt 2 de l'article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, habilitat per a la recepció i tramesa de les sol·licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta d'administracions públiques adherides a l'EACAT i les anotacions corresponents als serveis d'administració electrònica, que el Consorci AOC, previ conveni,  presti a aquesta corporació. Aquest registre auxiliar tindrà funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació 24x7 dels serveis previstos, en cas de problemes tècnics que puguin afectar al registre general.

 

Castelldefels, 25 de març de 2011.

L'alcalde,
Joan Sau i Pagès
Davant meu:
El secretari,
José A. Andrés Hernández
 


Revisat: 03/09/2013

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50