NNEX I.9 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2019)

ANNEX I.9

PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI  D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

Article 1. Fonament i naturalesa.

 1. A l'empara del previst a l' article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l' Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d'11 d' octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d'Atenció Domiciliària.
 2. Aquest servei inclou el Servei d'Ajuda a Domicili, que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats amb l'atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l'atenció personal en les activitats de la vida diària.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix l' objecte del preu públic la prestació de:

 1. Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter personal i de caràcter domèstic, consistents en:

Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot promovent llur autonomia personal.

 1. Servei d'Auxiliar de la Llar en que intervenen professionals per dur a terme actuacions consistents en:

Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d'altres de similars característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l'apartat anterior.

Article 3. Obligats al pagament.

Estan obligades al pagament les persones que resultin beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei d'Atenció Domiciliaria.

Article 4. Indicadors de referència.

De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l'administració competent fixarà un indicador de referència.

L' indicador de referència es fixa en les quanties següents:

 1. Servei Bàsic d' Ajuda a Domicili -      18,32 euros/hora
 2. Servei d'Auxiliar de la Llar -              15,69 euros /hora

Aquelles persones amb reconeixement de grau de dependència que tinguin dret a serveis o prestacions segons el calendari de desplegament de la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones amb Dependència no pagaran més del 65% de l'indicador de referència.

Article 5. Renda i capacitat econòmica.

1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà:

Per les persones amb reconeixement de grau de dependència, en atenció a la seva renda incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l'ORDRE BSF/130/2014, de 22 d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).

Per les persones sense reconeixement de grau de dependència en atenció a la seva renda minorada amb reduccions per càrregues familiars i per compensar el manteniment de la llar.

2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així com qualssevol altres substitutius d'aquests, d'acord amb la Llei de l'IRPF, afegint les pensions i prestacions socials exemptes a l'IRPF i excloent les quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.

3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s'habiliten les administracions públiques competents en matèria de serveis socials perquè puguin comprovar, d'ofici i sense consentiment previ de les persones interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei 12/2007, de l'11 d'octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les prestacions i en la quantia legalment reconeguda.

4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d'aquestes fonts d'informació pública, es demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d'ingressos pertinents.

5. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d'un centre de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l'import del copagament que ja estigui satisfent com a usuària del centre.

Article 6. Preu públic exigible.

Servei d'Ajuda a Domicili:

1      Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili, la taxa es fixa per l'any actual en 18,00 €/hora.

        En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l'indicador de referència

 1. Pel servei d'Auxiliar de la Llar, la taxa es fixa la taxa és de 15,42 €/hora.

En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l'indicador de referència.

Article 7. Beneficis.

Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l'import d'1,3 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.

Els càlculs s'efectuaran sobre l'IRSC vigent en cada moment.

Els beneficiaris del Servei d'Ajuda a Domicili (servei bàsic d'ajuda a domicili i servei d'auxiliar de la llar) el rebran amb les bonificacions que s'especifiquen a continuació.

Els subjectes passius que presentin circumstàncies excepcionals que puguin comportar un risc d'exclusió social o problemàtiques psicosocials, menors en situació de risc, problemes greus de malaltia mental o addicions a tòxics, manca de suport familiar i altres situacions anàlogues, prèvia valoració i informe per part dels professionals dels Serveis Socials (Treballador/a Social), tindran l'aplicació de quota 0,00 euros sobre els preus públics establerts en aquesta ordenança. Aquest fet haurà d'estar informat i documentat motivadament.

 

INGRESSOS ANUALS

DESGLOSSAMENT MENSUAL

BENEFICI FISCAL

Fins a 1,3 vegades IRSC

De 0 a 863,17 €

100%

De 1,3 + (0,01)a 1,4 vegades IRSC

De 863,18 a 929,57 €

90%

De 1,4 + (0,01)a 1,5 vegades IRSC

De 929,58 a 995,97 €

80%

De 1,5 + (0,01)a 1,6 vegades IRSC

De 995,98 a 1062,37 €

70%

De 1,6 + (0,01)a 1,7 vegades IRSC

De 1062,38 a 1128,77 €

60%

De 1,7+ (0,01) a 1,8 vegades IRSC

De 1128,78 a 1195,16 €

50%

De 1,8 + (0,01)a 1,9 vegades IRSC

De 1195,17 a 1261,56 €

40%

De 1,9 + (0,01)a 2 vegades IRSC

De 1261,57 a 1327,96 €

30%

De 2+ (0,01) a 2,1 vegades IRSC

De 1327,97 a 1394,36 €

20%

De 2,1 + (0,01)a 2,2 vegades IRSC

De 1394,37 a 1460,76 €

10%

Més de 2,2 vegades IRSC + (0,01)

Més de 1460,77 €

0%

Article 8. Acreditament.

La quota per al Servei d'Atenció Domiciliària es meritarà quan s'iniciï la prestació del servei que constitueix l'objecte de la present ordenança.

Article 9. Normes de gestió.

 1. El preu públic per al Servei Bàsic d'Ajuda a Domicili s'exigirà per mesos vençuts, i el pagament es farà durant els deu primers dies de cada mes natural següent al mes de l'inici del servei.
 2. En cas que l'import mensual a satisfer sigui inferior a 6 euros, se sol.licitarà a la persona beneficiària la seva autorització perquè el pagament sigui bimensual.
 3. Si l'usuari no complís amb la seva obligació de pagament en els termes pactats per causa a ell imputable, l'Ajuntament presentarà de nou el rebut i, si l'usuari novament rebutja o retorna el rebut, es practicarà liquidació/autoliquidació, i se seguirà el procediment ordinari de recaptació.
 4. La falta de pagament de la tarifa no comporta automàticament l'extinció del servei, sinó que requerirà la autorització expressa, escrita i prèvia de la persona responsable del servei, especialment en aquells casos en què aquest cessament de la prestació pugui posar en risc la salut, la integritat física o psíquica de la persona usuària o causar perjudici d'impossible o difícil reparació.
 5. Independentment del que estableixi el barem de copagament, mai la rend de la persona beneficiària, una vegada descomptat el cost referit al SAD, pot quedar per sota de l'indicador de renda de suficiència.

Disposició Addicional 1ª. Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.

Disposició Addicional 2ª. Efectes de la modificació de l' IRSC i l' indicador de referència.

 1. Si es modifiqués l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams de renda i el límit màxim a abonar previst a l'article 5.5., s'aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a la seva publicació oficial.
 2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l'article 4, caldrà tramitar la corresponent modificació de l' ordenança.

Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 25 d'octubre de 2018, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2019. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 27/12/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50