ANNEX I.10 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2022). ENTRADA EN VIGOR 15/10/2022

ANNEX I.10

PREU PÚBLIC BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO

S'entendran compreses dins els preus públics de la Biblioteca les contraprestacions que corresponguin, entre d'altres, als conceptes següents:

- Serveis d'impressió i fotocòpies.

- Utilització d'espais dels equipaments bibliotecaris.

1. Serveis d'impressió i fotocòpies

 

Quantia

IMPRESSIÓ DE FULLS

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

DIN A4 (en negre), per unitat

0,083 €

0,017 €

0,10 €

2.Utilització d'espais per ús general

 

Quantia

SALA D'ACTES MARGARIDA XIRGU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament , en horari  de la biblioteca.

gratuïta

gratuïta

gratuïta

Resta d'usuaris: 

 

 

 

1 hora.

70,95 €

14,90 €

85,85 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

 

 

 

Servei de tècnic de so i llum

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Mínim 3 hores

116,45 €

24,45 €

140,90 €

1 hora

42,07 €

8,83 €

50,90 €

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA MULTIMÈDIA 1a PLANTA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest l'Ajuntament i  administracions públiques i ens depenents, en horari de la biblioteca.

gratuïta

gratuïta

gratuïta

Resta d'usuaris:

 

 

 

- 2 hores

78,10 €

16,40 €

94,50 €

- 1 hora extra

24,71 €

5,19 €

29,90 €

 

 

 

 

 

Quantia

SALA D'USOS POLIVALENT 1a PLANTA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest l'Ajuntament i  administracions públiques i ens depenents, en horari de la biblioteca.

gratuïta

gratuïta

gratuïta

Resta d'usuaris: 

 

 

 

- 2  hores

52,52 €

11,03 €

63,55 €

- 1 hora extra

22,89 €

4,81 €

27,70 €

 

 

 

 

 

Quantia

SERVEI DE NETEJA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

 

Mínim 1 hora

49,59 €

10,41 €

60,00 €

1 hora extra

16,53 €

3,47 €

20,00 €

SERVEIS GENERALS DE CONSERGERIA I/O RECEPCIÓ

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Mínim 3 hores

69,30 €

14,55€

83,85 €

Cada hora o fracció addicional

23,05 €

4,84 €

27,90 €

En el cas que l'horari d'utilització sigui diferent del de la biblioteca, caldrà obtenir l'autorització de la Direcció de la Biblioteca, i en tot cas assumir  els costos  de personal que se'n derivin.

3.Utilització d'espais per gravacions de produccions: audiovisuals i publicitat

 

UTILITZACIÓ D'ESPAIS PER GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Biblioteca  sencera

 

 

 

1 hora

450,21 €

94,54 €

544,75 €

1 dia

2.250,12 €

472,53 €

2.722,65 €

Localitzacions puntuals

 

 

 

1 hora.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

 

 

 

 

NOTES COMUNES ALS APARTATS 2 I 3:

 

  1. Els preus establerts inclouen la climatització, l'aigua, l'electricitat i la neteja general de l'equipament, com també la utilització de l'equipament tècnic inclòs a les sales.
  2. En el cas de que durant l'acte programat s'ofereixi menjar, l'entitat o persona sol·licitant caldrà que assumeixi els costos de la neteja de la sala, així com el seu muntatge, desmuntatge i tot allò que se'n derivi. Aquest servei de neteja extra es cobrarà sota pressupost i el realitzarà l'empresa adjudicatària del servei de neteja dels edificis municipals.
  3. En funció de les necessitats tècniques, de control  o organitzatives, la direcció de l'equipament determinarà el nombre de personal necessari segons l'acte a realitzar i el facilitarà.  En cas de que la contractació del personal estigui regida per un preu públic o l'acte es realitzi fora de l'horari d'obertura de la biblioteca, els costos que se'n derivin aniran a càrrec de l'entitat organitzadora.
  4. Per utilitzar les sales cal presentar una sol·licitud que inclogui el detall de l'activitat a realitzar, com a mínim quinze dies abans de la data de celebració.
  5. Els sol·licitants, un cop autoritzat l'acte, s'han de comprometre per escrit a fer un bon ús de les sales que se'ls cedeixin i a complir les condicions d'ús i normes de seguretat de l'equipament.
  6. Quan l'ús de l'espai provoqui danys, l'usuari, sense prejudici del pagament de la contraprestació que li correspongui, està obligat a reintegrar el cost total dels desperfectes.
  7. Quan les característiques d'utilització facin necessari l'establiment d'unes condicions específiques es formalitzarà el corresponent contracte d'utilització d'ús.

 

 

4. Activitats a la Biblioteca:

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO:

Preu

Activitat de tipus A. Material de cost baix

3,00 €

Activitat de tipus B. Material de cost mitjà

6,00 €

Activitat de tipus C. Material de cost alt

9,00 €

 

 

5. Assistència a cursos organitzats per la Biblioteca, sales Multimèdia, Polivalent i Margarida Xirgu.

 

Assistència a cursos

Quantia

Cursos fins 4 hores

15,30 €

Cursos de 4 a 6 hores

23,00 €

Cursos de 6 a 8 hores

30,70 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 


Revisat: 17/10/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50