ANNEX I.12 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2013)

ANNEX I.12

 

A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS

 

PREU PÚBLIC BIBLIOTECA CENTRAL DE CASTELLDEFELS

 

S'entendran compreses dins els preus públics de la Biblioteca les contraprestacions que corresponguin, entre d'altres, als conceptes següents:

 

- Serveis d'impressió i fotocòpies.

- Lloguer d'espais dels equipaments bibliotecaris.

 

 

1. Serveis d'impressió i fotocòpies

 

 

Quota

IMPRESSIÓ DE FULLS

PRINCIPAL

   21% IVA

 TOTAL

   DIN A4 (en negre), per unitat

0,085 €

0,018 €

0,10 €

 

 

2.Lloguer d'espais per ús general

 

 

Quota

 SALA D'ACTES RAMON FERNÀNDEZ JURADO

PRINCIPAL

21% IVA

TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament , en horari de la biblioteca i per a actes gratuïts.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris: 

   1 hora.

71,32 €

14,98 €

86,30 €

   1 dia.

376,57 €

79,08 €

455,65 €

 

Servei de tècnic de so i llum

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Mínim 3 hores

115,66 €

24,29 €

139,95 €

- 1 hora

41,32 €

8,68 €

50,00 €

 

En el cas que l'horari de lloguer sigui diferent del de la biblioteca, caldrà obtenir l'autorització de la Direcció de la Biblioteca, i en tot cas assumir els costos de personal que se'n derivin.

 

 

3.Lloguer d'espais per gravacions de produccions: audiovisuals i publicitat

 

 

Quota

LLOGUER D'ESPAIS PER GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Biblioteca sencera

 

- 1 hora

447,31 €

93,94 €

541,25 €

- 1 dia

2.235,54 €

469,46 €

2.705,00 €

Localitzacions puntuals

 

- 1 hora.

71,32 €

14,98 €

86,30 €

- 1 dia.

376,57 €

79,08 €

455,65 €

 

Serveis generals  de consergeria o recepció

PRINCIPAL

21 % IVA

TOTAL

Mínim 3 hores

68,85 €

14,45 €

83,30 €

- 1 hora

22,93 €

4,82 €

27,75 €

 

 

4. Els preus establerts inclouen la climatització, l'aigua, l'electricitat i la neteja general de l'equipament, com també la utilització de l'equipament tècnic inclòs a les sales.

 

5. En funció de les necessitats tècniques, de control o organitzatives, la direcció de l'equipament determinarà el nombre de personal necessari en funció de la classe d'acte a realitzar i el facilitarà. Així mateix l'usuari es farà càrrec de les despeses següents:

 

6. Per poder utilitzar les sales cal presentar una sol·licitud que inclogui el detall de l'activitat o activitats a realitzar, com a mínim quinze dies abans de la utilització de l'equipament.

 

7. Els sol·licitants, un cop autoritzada la utilització, s'han de comprometre per escrit a fer un bon ús de les sales que se'ls cedeixin i a complir les condicions d'us i les normes de seguretat de l'equipament.

 

Quan la utilització de l'espai provoqui danys, l'usuari, sense perjudici del pagament de la contraprestació que li correspongui, esta obligat a reintegrar el cost total dels desperfectes.

 

Quan les característiques del lloguer facin necessari l'establiment d'unes condicions especifiques es formalitzarà el corresponent contracte de cessió d'us.


Revisat: 28/12/2012

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50