ANNEX I.11 A L'ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS (2020)

ANNEX I.11

PREU PÚBLIC BIBLIOTECA RAMÓN FERNÁNDEZ JURADO

S'entendran compreses dins els preus públics de la Biblioteca les contraprestacions que corresponguin, entre d'altres, als conceptes següents:

- Serveis d'impressió i fotocòpies.

- Lloguer d'espais dels equipaments bibliotecaris.

1. Serveis d'impressió i fotocòpies

 

Quota

IMPRESSIÓ DE FULLS

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

DIN A4 (en negre), per unitat

0,083 €

0,017 €

0,10 €

2.Lloguer d'espais per ús general

 

Quota

SALA D'ACTES MARGARIDA XIRGU

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest Ajuntament , en horari  de la biblioteca.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris: 

 

 

 

1 hora.

70,95 €

14,90 €

85,85 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

 

 

 

Servei de tècnic de so i llum

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Mínim 3 hores

116,45 €

24,45 €

140,90 €

1 hora

42,07 €

8,83 €

50,90 €

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA MULTIMÈDIA 1a PLANTA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest l'Ajuntament i  administracions públiques i ens depenents, en horari de la biblioteca.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris:

 

 

 

- 2 hores

78,10 €

16,40 €

94,50 €

- 1 hora extra

24,71 €

5,19 €

29,90 €

 

 

 

 

 

Quota

SALA D'USOS POLIVALENT 1a PLANTA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Entitats sense ànim de lucre enregistrades en aquest l'Ajuntament i  administracions públiques i ens depenents, en horari de la biblioteca.

exempta

exempta

exempta

Resta d'usuaris: 

 

 

 

- 2  hores

52,52 €

11,03 €

63,55 €

- 1 hora extra

22,89 €

4,81 €

27,70 €

 

 

 

 

 

Quota

SERVEI DE NETEJA

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

 

Mínim 1 hora

49,59 €

10.41 €

60,00 €

1 hora extra

16,53 €

3,47 €

20,00 €

 

En el cas que l'horari de lloguer sigui diferent del de la biblioteca, caldrà obtenir l'autorització de la Direcció de la Biblioteca, i en tot cas assumir  els costos  de personal que se'n derivin.

3.Lloguer d'espais per gravacions de produccions: audiovisuals i publicitat

 

LLOGUER D'ESPAIS PER GRAVACIONS DE PRODUCCIONS: AUDIOVISUALS I PUBLICITAT

PRINCIPAL

21% IVA

 TOTAL

Biblioteca  sencera

 

 

 

1 hora

450,21 €

94,54 €

544,75 €

1 dia

2.250,12 €

472,53 €

2.722,65 €

Localitzacions puntuals

 

 

 

1 hora.

71,78 €

15,07 €

86,85 €

1 dia.

379,01 €

79,59 €

458,60 €

 

 

 

 

 

NOTES COMUNES ALS APARTATS 2 I 3:

 

 1. Els preus establerts inclouen la climatització, l'aigua, l'electricitat i la neteja general de l'equipament, com també la utilització de l'equipament tècnic inclòs a les sales.

 2. En el cas de que durant l'acte programat s'ofereixi menjar, l'entitat o persona sol·licitant caldrà que assumeixi els costos de la neteja de la sala, així com el seu muntatge, desmuntatge i tot allò que se'n derivi. Aquest servei de neteja extra es cobrarà sota pressupost i el realitzarà l'empresa adjudicatària del servei de neteja dels edificis municipals.

 3. En funció de les necessitats tècniques, de control  o organitzatives, la direcció de l'equipament determinarà el nombre de personal necessari segons l'acte a realitzar i el facilitarà.  En cas de que la contractació del personal estigui regida per un preu públic o l'acte es realitzi fora de l'horari d'obertura de la biblioteca, els costos que se'n derivin aniran a càrrec de l'entitat organitzadora.

 4. Per utilitzar les sales cal presentar una sol·licitud que inclogui el detall de l'activitat a realitzar, com a mínim quinze dies abans de la data de celebració.

 5. Els sol·licitants, un cop autoritzat l'acte, s'han de comprometre per escrit a fer un bon ús de les sales que se'ls cedeixin i a complir les condicions d'ús i normes de seguretat de l'equipament.

 6. Quan l'ús de l'espai provoqui danys, l'usuari, sense prejudici del pagament de la contraprestació que li correspongui, està obligat a reintegrar el cost total dels desperfectes.

 7. Quan les característiques del lloguer facin necessari l'establiment d'unes condicions específiques es formalitzarà el corresponent contracte de cessió d'ús.

   

   

4. Activitats a la Biblioteca:

ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA RAMON FERNÀNDEZ JURADO:

Preu

Activitat de tipus A. Material de cost baix

3 €

Activitat de tipus B. Material de cost mitjà

6 €

Activitat de tipus C. Material de cost alt

9 €

 

 

5. Assistència a cursos organitzats per la Biblioteca, sales Multimèdia, Polivalent i Margarida Xirgu.

 

Assistència a cursos

Quotes

Cursos fins 4 hores

15,30 €

Cursos de 4 a 6 hores

23,00 €

Cursos de 6 a 8 hores

30,70 €

 

En allò no previst en el present Annex s'estarà al disposat per l'Ordenança núm. 22, reguladora de Preus Públics, i per l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.


Revisat: 30/12/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50