Normativa de participació del meRRRcafels - edició tardor 2019

Definició i finalitat del meRRRcafels:

Les finalitats essencials de meRRRcafels són: 
-    fomentar la reutilització dels productes (allargar-los la vida útil);
-    promoure el consum responsable i la reflexió sobre el valor de la reutilització com a benefici ambiental;
-    sensibilitzar sobre la importància de practicar la norma de les 3R: REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR;

L'objectiu de meRRRcafels no és, per tant, l'afany de lucre dels participants. 

En respecte a l'esperit d'aquesta activitat, per garantir-ne la seguretat, el gaudi i la seva legalitat, és molt important conèixer i complir les següents


Normes de participació:

Participants

Pot participar-hi qualsevol persona o entitat sense afany de lucre que hagi sol·licitat parada, hagi rebut confirmació d'assignació i hagi confirmat la seva inscripció mitjançant el pagament de la taxa municipal corresponent.
El/la responsable de la parada ha de ser major de 18 anys.

 

Sol·licitud de parada i inscripció:

•    La sol·licitud de parada al mercat es realitza mitjançant un formulari electrònic que es pot trobar en aquest enllaç. El termini de sol·licitud de parades finalitza una setmana abans de la celebració del mercat o bé quan s'exhaureixen les places disponibles. A partir d'aquest moment, els qui emplenin el formulari online s'estaran inscrivint a una llista d'espera a la qual l'Organització recorrerà, per ordre d'inscripció, en cas d'haver-hi baixes.

•    En rebre la confirmació d'assignació de parada i les instruccions per fer el pagament, el sol·licitant es converteix en pre-inscrit.

•    La inscripció definitiva es fa efectiva quan es fa el pagament de la taxa d'ocupació de la via pública corresponent (veure preu). 


Preu de participació:

El preu per parada és de 8€ (independentment de si és una parada d'1 o 2 taules), segons l'Ordenança Fiscal número 14, per la qual, queden exemptes les parades organitzades per entitats sense afany de lucre, donat el marc divulgatiu que ofereix meRRRcafels.

    
Tipus de transaccions permeses:

•   Únicament s'hi podran intercanviar, vendre, comprar o regalar objectes de segona mà o fabricats artesanalment amb materials de rebuig.
•   Queden expressament exclosos:

 • restes de magatzem; 
 • productes artesanals que NO estiguin fets amb materials de rebuig;
 • animals;
 • aliments o productes peribles de qualsevol mena;
 • substàncies que requereixin recepta mèdica (de doctor/dentista/optometrista/òptic/farmacèutic o veterinari);
 • productes perillosos o nocius per a la salut, el benestar de la població, el medi ambient o la qualitat i la neteja dels espais públics;
 • productes la venda dels quals estigui prohibida per la legislació vigent. 

•    Els objectes hauran d'estar en bon estat i el venedor/donant/intercanviador haurà de donar una informació fiable, útil, veraç, exacta i exhaustiva sobre l'estat del producte.

•    Queda exclosa la venda professional (aquella subjecta a autorització de venda no sedentària).

 

Horaris, muntatge, desmuntatge i entrada de vehicles:

•    Muntatge i entrada de vehicles inici: 9-10h
En arribar a la plaça, els participants hauran d'adreçar-se al punt d'informació per consultar el número de taula assignada; a continuació podran començar a muntar la seva parada. Les taules estaran col·locades en línia i disposaran d'un número que caldrà mantenir visible durant tot el matí de mercat. Cada parada comptarà amb dues cadires.
Si requereixen entrar amb un vehicle a la plaça, hauran de respectar els horaris en què la circulació estarà permesa (extraordinàriament) sempre respectant les indicacions dels agents de la Policia Local. 

•    Horari d'obertura al públic: 10-14h 
En aquest horari no estarà permesa la circulació ni estacionament de cap vehicle a la zona del mercat.

•    Desmuntatge de parades: 14-15h
Durant aquesta hora, els participants hauran de recollir els objectes sobrants que els quedin a les taules, retornar les cadires al punt de recollida. La Policia Local donarà novament pas als vehicles a la zona de vianants per tal d'efectuar la càrrega i marxa de l'espai. No és permesa l'entrada de vehicles fins que aquesta sigui anunciada per megafonia i indicada pels agents de Policia Local en el punt d'entrada a la plaça (pel carrer Pintor Serrasanta)


Es prega:

 • reduir al màxim el temps que els vehicles estan a la zona de vianants;
 • extremar la precaució i el comportament cívic en entrar i sortir de la plaça;
 • paciència, civisme i comprensió (hi haurà molts més vehicles i usuaris a la zona);
 • respectar les indicacions dels agents de Policia Local.

 

Durant el mercat:

•    Els productes intercanviables o vendibles s'hauran d'exhibir sobre les taules subministrades (1,83 x 0,75 m). La roba es podrà exhibir en un suport vertical tipus penja-robes, portat pel participant, col·locat de manera que no barrin el pas del públic pels passadissos. L'espai disponible és limitat. Es recomana no portar objectes voluminosos (es poden portar fotografiats).

•    Cada participant haurà d'endur-se els objectes que li restin a la taula. No és permès llençar el material no venut a les papereres de la via pública, ni deixar-lo abandonat!

•    S'ha de mantenir neta la parada i el seu entorn i recollir separadament els residus que es generin (que han de ser els mínims!). Els residus voluminosos han de ser retirats pels participants i portats als contenidors més propers. 

•    Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica.

 

Recompte de residus evitats:

Com a activitat emmarcada dins una acció de reducció de residus, l'Organització pretén comptabilitzar aquesta reducció. Es demanarà als participants que col·laborin en la consecució d'aquest objectiu anotant en uns fulls proporcionats el número i tipus d'objectes de què es desprenguin. Properament se'ls informarà com fer-ho.

 

Responsabilitat
L'Ajuntament vetllarà perquè es compleixin les condicions de participació i les normes de funcionament. Com a organitzador de l'esdeveniment, té la facultat de fer retirar aquelles parades que no compleixin amb la present normativa o d'intervenir els productes exhibits en cas d'infracció, sense perjudici de la potestat sancionadora. Així mateix, té la potestat d'adoptar mesures cautelars i definitives si hi ha una situació de risc no acceptable per la salut i seguretat, o si resten afectats els interessos econòmics o socials i el dret a la informació de les persones consumidores.

L'Ajuntament no és propietari de cap dels articles que s'ofereixen per a la transacció al meRRRcafels, ni és part a cap de les transaccions dutes a terme en el marc d'aquesta activitat, ni revisa o valida els productes que els usuaris oferiran a les seves parades. Per aquest motiu, l'Ajuntament no és responsable ni directa ni indirectament ni subsidiàriament dels danys i prejudicis de qualsevol mena derivats de la utilització dels objectes transaccionats a aquest mercat, ni de la manca de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud i exhaustivitat amb què els paradistes els descriguin.

 

Acceptació de les presents condicions:
La sol·licitud de parada al meRRRcafels implica l'acceptació de la present normativa com a pas previ i indispensable. El formulari online implica, mitjançant el marcatge voluntari de la casella corresponent, que el sol·licitant:
-    ha llegit, entén i compren tot el que aquí s'exposa, 
-    assumeix totes les obligacions aquí descrites, i
-    és major d'edat i té capacitat legal suficient per participar en aquesta activitat.

 

 


Revisat: 16/10/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50