Documentació i criteris de prioritat

Escoles bressol. Educació infantil (primer cicle)

Consulteu informació a La Casa dels Infants 

Ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO) i Batxillerat

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o de la impressió de la sol·licitud que s'ha enviat per Internet) cal presentar la documentació en el termini establert, preferentment en el centre que s'ha demanat en primer lloc.

Presentar la sol·licitud

 

Documentació general que cal presentar en tots els casos

 

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna es troba en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna en el cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
 • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o nena. Si no se'n disposa, el Departament d'Educació consulta el CIP de la targeta al CatSalut.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

Criteris de prioritat, com acreditar-los i barem que s'aplica

Criteris específics.

a) Per accedir al segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys) no hi ha cap criteri específic.

b) Per accedir a l'educació primària i a l'educació secundària obligatòria s'aplica el criteri específic d'adscripció de centre, d'acord amb el que estableix el punt 5 de la Resolució. (A Castelldefels hi ha àrea ùnica)

Documentació acreditativa:

 • L'adscripció entre centres no s'ha d'acreditar amb cap document.Criteris generals.

a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen.

Barem: 40 punts.

S'entén que un alumne té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció.

S'entén que un pare o mare o tutor o tutora legal treballa en el centre quan en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció hi exerceix una activitat continuada amb una jornada mínima en el centre de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
Només a efectes d'aplicació d'aquest criteri, té la consideració de centre únic d'acord amb l'article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d'infantil i primària i l'institut a què està adscrita quan l'escola només està adscrita a aquell institut.
La puntuació també s'aplica quan entre dos centres s'ha iniciat un procés de fusió o integració per esdevenir centre únic.

Documentació acreditativa:

 • Quan un germà o germana està escolaritzat al centre, o un pare o mare o tutor o tutora legal hi treballa, no s'ha de presentar cap document acreditatiu perquè el centre en fa la comprovació. Si s'al·lega que el germà o germana està escolaritzat en un altre centre públic amb el qual hi ha una relació d'adscripció, cal presentar un certificat del centre on està escolaritzat.


b) Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet (en el sentit de guarda legal previst al dret civil català o de resolució d'acolliment del Departament de Benestar Social i Família), o de l'alumne o alumna si és major d'edat:

 • Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts. (a Castelldefels hi ha àrea única de proximitat dels centres d'educació infantil i primària i dels centres de secundària).

 

 • Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet es prengui en consideració, en comptes del domicili habitual, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquesta és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts.


Documentació acreditativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s'acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).


c) Renda anual de la unitat familiar:

 • Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec de la persona perceptora: 10 punts.


Documentaicó acreditativa:

 • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.


d) Discapacitat de l'alumne o alumna, pare o mare o germans.

 • Quan l'alumne o alumna acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%, o quan el pare o mare, tutor o tutora, un germà o germana de l'alumne o alumna acredita una discapacitat igual o superior al 33%.: 10 punts.

Documentació acreditativa:

 • Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

e) En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris

a) Pel fet de formar part d'una família nombrosa o família monoparental: 15 punts.

Documentació acreditativa:

 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

 

 

Per a la resta d'ensenyaments postobligatoris

Per a l'ordenació de les sol·licituds s'apliquen els criteris específics establerts a la normativa vigent i que es poden consultar al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, i a la resolució de preinscripció corresponent.


Revisat: 11/05/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50