Documentació que cal presentar

 

 

Sol.licitud de preinscripció PFI-PTT 2022-23. La pots descarregar clicant aquí.

 

 

 

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini establert, la documentació següent:

Documentació acreditativa

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal deconvivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

Si la persona sol·licitant és menor d'edat també s'ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d'identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar.

Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta en els paràgrafs anteriors.

 


Per acreditar la condició de discapacitat, s'ha de presentar un certificat del Servei de Valoració i Orientació a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament de Drets Socials  o bé un informe de l'EAP en que s'indiqui l'existència d'indicis raonables que l'alumne o l'alumna presenta discapacitat.

 

Sol·licitud de preinscripció: 2 al 13 de maig del 2022

 

 

 

 

 


Revisat: 29/04/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50