Criteris de prioritat, barem que s'aplica i documentació acreditativa

a) Proximitat del domicili al lloc de realització del programa, d'acord a les zones educatives que es determinen per resolució de la direcció dels serveis territorials o de la gerència del Consistori d'Educació de Barcelona:

 • Quan el domicili es troba dins de la zona educativa 1 del centre: 30 punts.
 • Quan el domicili es troba dins de la zona educativa 2 del centre, però no en la seva zona educativa 1: 15 punts.

Documentació acreditativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

 

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents

 • Quan la persona que sol·licita no ha cursat un programa de qualificación professional inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció (PFI), ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació acreditativa:

 • L'acreditació de no haver cursat ni un programa de qualificació professional inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció (PFI), ni un cicle de formació professional, es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

 

c) Anys d'escolarització a l'ESO.

 • Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts.

​Per a l'alumnant que no ha estat escolaritzat a l'ESO, cas que el jove hagi estat matriculat en un centre de formació per a persones adultes i presenti el document acreditatiu, se li comptaran 10 punts si ha estat escolaritzat tot el curs i 5  punts si ho estat parcialment.

Documentació acreditativa:

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO o a l'ESO  per a persones adultes i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

 

d) Últim curs realitzat a l'ESO.

 • Si l'últim curs realitzat és 4rt d'ESO: 20 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 3r d'ESO: 10 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 2n d'ESO: 5 punts

Documentació acreditativa:

​Per a l'alumnant que no ha estat escolaritzat a l'ESO, cas que el jove hagi estat matriculat en un centre de formació per a persones adultes i acrediti nivell I del currículum del GESO per a persones adultes, se li comptaran 5 punts

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO o a l'ESO  per a persones adultes i l'últim curs que s'ha fet o que s'està fent.

 

e) Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com la seva manca d'experiència laboral.

Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne i a la manca d'experiència laboral: 0 punts  10, 20 o 30 punts.

 

La falsedat o frau en les dades al.legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que poden correspondre. 

Per desfer situacions d'empat, el procediment de desempat es realitza mitjançant un sorteig.


Revisat: 04/03/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50