Criteris generals d'admissió d'alumnat i barem a aplicar

a) Proximitat del domicili al lloc de realització del programa, d'acord a les àrees d'influència que per a cada un dels serveis territorials del Departament d'Esducació:

 • Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 1 del centre: 30 punts.
 • Quan el domicili està dintre de l'àrea d'influència 2 del centre, però no en la seva àrea d'influència 1: 15 punts.

Documentació acreditativa:

 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

 

b) Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres equivalents

 • Quan la persona que sol·licita no ha cursat un programa de qualificación professional inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció (PFI), ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Documentació acreditativa:

 • L'acreditació de no haver cursat ni un programa de qualificació professional inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció (PFI), ni un cicle de formació professional, es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció que es presenta signada.

 

c) Anys d'escolarització a l'ESO.

 • Per cada curs escolaritzat a l'ESO: 5 punts.

Documentació acreditativa:

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.

 

d) Últim curs realitzat a l'ESO.

 • Si l'últim curs realitzat és 4rt d'ESO: 20 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 3r d'ESO: 10 punts
 • Si l'últim curs realitzat és 2n d'ESO: 5 punts

Documentació acreditativa:

 • Certificat d'estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l'ESO i l'últim curs que s'ha realitzat o que s'està realitzant.

 

e) Entrevista per valorar l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne així com la seva manca d'experiència laboral.

 • Pel resultat de l'entrevista que valora l'adequació del programa a la situació, als interessos, motivació i aptituds de l'alumne i a la manca d'experiència laboral: 0 punts o 10, 20 o 30 punts.

 

La falsedat o frau en les dades al.legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que poden correspondre. 

Per desfer situacions d'empat, el procediment de desempat es realitza mitjançant un sorteig.


Revisat: 20/05/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50