Exposició pública

ANUNCI sobre l'aprovació definitiva del canvi en la forma de gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels que venia prestant-se per gestió indirecta i passarà a prestar-se per gestió directa i mitjançant un encàrrec de gestió a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 23 de març de 2018 aprovà definitivament el canvi en la forma de gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels que venia prestant-se per gestió indirecta i passarà a prestar-se per gestió directa i mitjançant un encàrrec de gestió a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., amb efectes del dia 22 de maig de 2018 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del data 6 d'abril de 2018)

En el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, podeu interposar contra aquest acte, definitiu en via administrativa, recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan autor. Si en el termini d'un mes no es produeix resolució expressa, el recurs s'entendrà presumptament desestimat.

En el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifiqui la resolució expressa del recurs de reposició, o a partir de l'endemà de la data en què aquest s'hagi d'entendre presumptament desestimat, podreu interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquesta jurisdicció de Barcelona.

Si opteu per interposar directament el recurs jurisdiccional, el termini serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data de publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Això no obstant, podreu interposar qualsevol altre recurs que considereu pertinent. La interposició de recursos, però, no suspendrà per si sola l'execució de l'acte impugnat.

Castelldefels, 6 d'abril de 2018
El secretari, José A. Andrés Hernández

 


 

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del dia 30/11/2017, va adoptar, entre altres l'acord següent, la part dispositiva del qual diu així:

"Primer.- APROVAR INICIALMENT el canvi en la forma de gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels que venia prestant-se per gestió indirecta i passarà a prestar-se per gestió directa a través de l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., amb efectes del dia 9 d'abril de 2018 i mitjançant un encàrrec de gestió. El canvi en la forma de gestió dels referits serveis, comporta l'adopció dels següents acords:

1.a) – LA SUBROGACIÓ DELS TREBALLADORS que es trobin adscrits al servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària a la via pública de la zona de la platja de Castelldefels, que passaran a formar part de la plantilla de l'empresa Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., en les mateixes condicions i situació laboral que consta detallat a l'Annex I de l'informe emès per la consultora PICH ADVOCATS-CONSULTORS, que s'adjunta al present acord. Totes les dades que consten en aquest informe hauran de ser actualitzades i revisades en el moment que es produeixi l'assumpció efectiva de la gestió dels serveis.

2.b) – LA REVERSIÓ de tota la maquinària adscrita al servei que consta en document Annex II, que passarà al patrimoni de l'empresa Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. Totes les dades indicades hauran de ser actualitzades i revisades en el moment que es produeixi l'assumpció efectiva de la gestió del servei .

Segon.- SOTMETRE a informació pública els acords anteriors i els documents que integren l'expedient administratiu, durant un termini de trenta dies des de la publicació de l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'anuncis de la Corporació Local i a la web municipal. I donar audiència als interessats a l'expedient.

Tercer- PUBLICAR l'acord primer de la part dispositiva en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i inserir una referència d'aquesta publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Quart.- ENCARREGAR a l'Empresa municipal SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A. la gestió del servei d'estacionament de vehicles amb limitació horària  la via pública de la zona de la platja de Castelldefels, en el termes i condicions que s'indiquen a l'informe tècnic de data 20 de novembre de 2017.

Cinquè.- L'encàrrec tindrà efectes provisionals a partir del dia següent de la publicació de l'aprovació inicial del canvi en la forma de gestió del referit servei i produirà els seus efectes definitius a partir del dia 9 d'abril de 2018, sempre i quan s'hagués produït l'aprovació definitiva del canvi de gestió indicat.

Sisè.- L'encàrrec comporta l'aportació de 937.350,00.-euros pel període comprès entre el dia 9 d'abril al 31 de desembre de 2018. 

Setè.- L'abonament de l'encàrrec de gestió serà satisfet per l'Ajuntament a Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A. amb periodicitat mensual. 

Vuitè.- NOTIFICAR el present acord a totes les persones interessades que constin a l'expedient i a l'empresa municipal Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A., per al seu coneixement i als efectes esca¬ients.

Castelldefels, 5 de desembre de 2017
El Secretari, José A. Andrés Hernández

 


 

EDICTE

En compliment del que disposa la Legislació electoral vigent i el Reial Decret núm. 946/2017, de 27 d'octubre, pel qual es convoquen Eleccions al Parlament de Catalunya  2017 per al dia 21 de desembre de 2017, s'exposen al públic les llistes del Cens Electoral, tancades a dia 1 d'agost de 2017 (recull els moviments del padró fins al dia 27.07.2017), per un període de 8 dies que començarà el  3 de novembre i finirà el 10 de novembre de 2017 ambdós inclosos.

Durant aquest període, les llistes estaran exposades a l'Ajuntament, Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), de dilluns a dijous de 8 a 14:00 hores i de 16:00 a 19:30 hores, divendres de 8 a 14 hores i dissabtes de 10 a 13 hores, per poder-les consultar i presentar-hi, si s'escau, les reclamacions corresponents. També es podran consultar a la Web Municipal www.castelldefels.org/cens.

 

Castelldefels, 2 de novembre de 2017

L'alcaldessa, Maria Asunción Miranda Cuervas 


Revisat: 06/04/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50