A què ens comprometem

 • Donar resposta a les necessitats de protecció de la ciutadania, en tant que consumidors de bens i usuaris de serveis mitjançant procediments eficaços que permetin la defensa dels seus drets.

 • Sensibilitzar i fomentar els bons hàbits de les persones consumidores mitjançant campanyes informatives.

 • Vetllar pel compliment de la normativa en matèria de consum, realitzant aquelles activitats que siguin necessàries per tal de defensar els drets de les persones consumidores i usuàries.

 • Tramitar les reclamacions, queixes i suggeriments en matèria de consum, mitjançant el procediment de mediació.

 • Oferir a la ciutadania un servei d'assessorament jurídic especialitzat en matèria de consum.

 • Supervisar les inspecciones dels establiments susceptibles d'incórrer en algun incompliment, en els casos que la llei ho requereixi.

 • Fomentar l'adscripció de les empreses locals al Sistema Arbitral de Consum mitjançant campanyes de comunicació específiques.

Com mesurem els nostres compromisos

Per poder comprovar l'assoliment dels nostres compromisos, establim una sèrie d'indicadors:

 • Nombre de consultes de consum ateses (trimestral).
 • Nombre de reclamacions relatives a temes de consum (trimestral).

 • Nombre de queixes relatives a temes de consum (trimestral).

 • Nombre de denúncies relatives a temes de consum (trimestral).

 • Nombre d'establiments inspeccionats, a petició de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (anual).

 • Nombre d'expedients sancionadors iniciats des de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (anual).

 • Nombre d'establiments visitats durant les campanyes informatives (anual).

 • Nombre d' assistents a accions formatives per a centres educatius (anual).

 • Nombre d' assistents a accions formatives generalistes (anual)

 • Relació (enumerada i amb data) de les propostes (internes o externes) de millora de qualitat i innovació implantades al servei (anual).

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i les queixes de la ciutadania relatives al servei i les accions correctores realitzades (anual).

Indicadors Consum 2020

Indicadors Consum 2019

Indicadors Consum 2018

Indicadors Consum 2017

Indicadors Consum 2016

Indicadors Consum 2015


Revisat: 29/05/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50