Serveis que us oferim

Serveis Generals

 • Redacció de projectes.
 • Representació de l'Ajuntament en les obres d'urbanització.
 • Redacció dels Plecs Tècnics i Administratius per les licitacions dels serveis i les obres que realitza l'Ajuntament.
 • Valoració d'ofertes  i informe tècnic de proposta d'adjudicació de licitacions
 • Conformació de les factures mitjançant signatura electrònica.
 • Estudi i valoració d'ofertes
 • Revisió dels  projectes externs d'urbanització.
 • Realització de la Direcció Facultativa del projectes propis (Actes de replanteig, d'ocupació,  recepció,  de preus contradictoris, devolució de dipòsits).
 • Peritatges  en les reclamacions patrimonials.
 • Assistència com a membres de les taules de Contractació Pública. 
 • Facilitar informació presencial i directa mitjançant reunions amb les Associacions veïnals, Plataformes i Grups Polítics de l'estat de les obres.
 • Publicar noticies o esdeveniments de transcendència en els mitjans de divulgació de l'Ajuntament que es consideren de major rellevància, amb el suport del Departament d'Imatge.
 • Gestió i resolució de les disconformitats i suggeriments ciutadans.
 • Elaboració de memòries.

Infraestructures

CLAVEGUERAM MUNICIPAL

 • Supervisió, control i planificació del servei de manteniment integral de clavegueram de:
 • Resolució d'urgències 24 hores els 365 dies de l'any en el termini de  1 h 30 minuts.
 • La neteja preventiva de la xarxa de clavegueram municipal.
 • La neteja preventiva i manteniment d'escomeses d'edificis municipals, escoles, escoles bressol i equipaments de platja.
 • Les inspeccions de la xarxa de clavegueram mitjançant càmera de televisió, sonar i amb robot fresador.
 • Servei de diagnòstic ràpid de 30 minuts de resposta.
 • Les reparacions i substitucions d'elements de la xarxa de clavegueram.
 • Supervisió i actualització del Protocol de gestió d'incidències de clavegueram particulars. (DC's).
 • Elaboració d'Informes periòdics del servei de clavegueram.
  • Elaboració de la Memòria anual del servei.
  • Revisió i actualització de la xarxa digitalitzada de clavegueram incorporada al GIS municipal.
  • Redacció d'informes, estudis i modelització de la xarxa de clavegueram.
  • Realització d'estudis de la xarxa de sanejament dels edificis municipals, escoles públiques i escoles bressol.
  • Coordinació amb la Unitat de Medi Ambient i Serveis Urbans de la neteja d'embornals i claveguerons pluvials, sorrés i cunetes.
  • Coordinació  amb l'OAC l'aplicació del protocol de gestió d'incidències particulars. (DC's)
  • Coordinació amb Policia Local l'aplicació del protocol de gestió d'incidències particulars (DC's), la  senyalització i regulació del trànsit i ocupació de via pública.
  • Coordinació amb Comunicació i Imatge la preparació d'avisos a veïns i comerços.
  • Informació i assessorament  a la ciutadania de totes les qüestions relacionades amb el clavegueram tant, presencial com telefònicament (connexions, problemes de funcionament, filtracions...)

ESTACIONS DE BOMBEIG PLUVIALS I RESIDUALS MUNICIPALS

 • Supervisió, control i planificació del servei de:
  • La neteja preventiva i manteniment dels pous de bombes de les Estacions de bombeig.
  • Manteniment de bombes amb periodicitat  trimestral i semestral, amb extracció de bombes i servei d'emergència 24 hores, els 365 dies de l'any.
  • Manteniment de grups electrògens amb periodicitat semestral i servei d'emergència 24 hores, els 365 dies de l'any.
   • Coordinació de la Recepció d'alarmes, amb l'empresa  adjudicatària del servei.

ESTACIONS TRANSFORMADORES MUNICIPALS

 • Supervisió, control i planificació de:
  • Manteniment elèctric dels elements de protecció i control de les Estacions transformadores  municipals amb periodicitat anual.
 • Inspecció i control tri anual per part de l'ECA.

SUPORT TÈCNIC A L'ÀREA JURÍDICA ADMINISTRATIVA.

 • Elaboració d'informes tècnics vinculants, per la concessió de llicències d'obres menors de connexions al clavegueram.
 • Elaboració d'informes tècnics vinculants per la concessió de llicències de canalitzacions d'empreses subministradores de:
  • Aigua potable
  • Gas
  • Electricitat
  • Telefonia

D'ALTRES FUNCIONS

 • Realització d'aixecaments topogràfics.
 • Realització de seguiment d'obres d'avaries  de les empreses subministradores.
 • Elaboració d'informes per a certificats sobre bona execució i categoria empresarial.
 • Elaboració d'informes i gestió dels abocaments d'aigua freàtica als col·lectors municipals des de finques privades.
 • Assessorament tècnic de clavegueram a l'Àrea de Serveis Socials, dependència i Gent gran.
 • Col·laboració amb el control de plagues amb l'Àrea de Sanitat i Consum amb els equips del servei de manteniment de clavegueram.  
 • Col·laboració en a localització de patologies a la Secció  de Planejament i Edificis amb els equips del servei de manteniment de clavegueram.
 • Assessorament tècnic a la Secció Administrativa Jurídica
 • Revisió del convenis de la Secció Administrativa Jurídica: clavegueram,    boques d'incendi,  d'estacions transformadores.
 • Coordinació entre les empreses adjudicatàries de manteniment (de clavegueram, bombejos, i grups electrògens), i Protecció civil i medi ambient, en situacions d'emergències per inundacions. 
 • Gestió de les analítiques d'aigua de la corredora mestra per Protecció civil i medi ambient.
 • Gestió del buidatge de recintes de contenidors soterrats per la Unitat de Qualitat Urbana.
 • Gestió del suport dels equips del servei de manteniment de clavegueram a la Unitat d'Espai Públic.
 • Gestió del suport dels equips del servei de manteniment de clavegueram a la Brigada municipal.
 • Suport al GIS (Sistema Integral de Gestió)

Espais Públics

 • Supervisió i control del servei de Manteniment de la xarxa d'enllumenat exterior i instal·lacions semafòriques municipals.
  • Manteniment preventiu de les xarxes.
  • Inspeccions internes del Servei.
  • Inspeccions externes de totes les instal·lacions per part d'una EIC (Entitat d'Inspecció Col·laboradora) de la Generalitat de Catalunya.
  • Assegurar que les instal·lacions d'enllumenat exterior, tinguin uns rendiments mínims i que siguin més eficients.
  • Assegurar que la qualitat i quantitat de llum que es gener per a la il·luminació dels vials, sigui el més respectuosa amb el medi ambient i la fauna.
  • Assegurar la qualitat de les instal·lacions i la seguretat elèctrica i mecànica enfront a la ciutadania.
  • Manteniment correctiu de les xarxes.
  • Modelització i millora de les xarxes.
 • Supervisió i control del servei de Manteniment de les fonts ornamentals:
  • Control i seguiment de la legionel.la en les instal·lacions de fonts ornamentals.
  • Manteniment propi de les instal·lacions, bombes i sistemes de filtratge
 • Supervisió i control dels Serveis i obres de:
  • Manteniment de la senyalització horitzontal
  • Manteniment de la senyalització indicativa
  • Manteniment de voreres
  • Manteniment de calçades
  • Manteniment de mobiliari urbà
  • Obres de millores d'accessibilitat
 • Revisió i actualització de la xarxa digitalitzada d'enllumenat incorporada al GIS municipal.
 • Redacció d'informes, estudis i modelització de la xarxa d'enllumenat.
 • Informació i assessorament a la ciutadania de totes les qüestions relacionades amb l'enllumenat públic i les obres a la via pública, tant presencial com telefònicament.

OBRES

 • Exercir com a responsables dels contractes propis.
 • Realització d'aixecaments topogràfics
 • Implementació  de la xarxa de carril bici

D'ALTRES FUNCIONS

 • Elaboració d'informes tècnics vinculants, per la concessió de llicències de:
 • Obres menors a la via pública
 • Ocupació de la via pública.
 • Guals i drets d'entrades i sortides de vehicles sense prohibició d'estacionament.
 • Reserves d'estacionament per a minusvàlids supeditades a un informe previ favorable de serveis socials.
 • Devolució de dipòsits de les llicències d'obres menors a la via pública.
 • Estudi i elaboració de pressupostos referents a execució de trams de voreres, millora de  l'accessibilitat en espais públics, reordenació d'espais, etc.
 • Gestió d'adjudicacions d'execució d'obres de reurbanitzar o  trams de vorera de certa envergadura.
 • Resoldre queixes i suggeriments referents a la via pública (mobiliari urbà, paviments, murets, tapes, reixes, pilones, baranes, tanques, aparca-bicis, bancs, etc).
 • Compra de material per la via pública (triangles, pilones, mobiliari urbà, etc.).
 • Supervisió del servei de Manteniment de les càmeres de vídeo vigilància en via pública (POLICIA LOCAL)
 • Suport durant les campanyes electorals. Definició de zones i grups (SECRETARIA)
 • Suport tècnic per a instal·lació de quadres elèctrics provisionals (CULTURA, COMERÇ,..)
 • Suport tècnic per a instal·lació d'enllumenat nadalenc (COMERÇ)
 • Gestió licitació (subhasta electrònica) per la compra d'energia elèctrica
 • Control i gestió de la facturació d'energia elèctrica
 • Suport gràfic CAD
 • Suport al GIS
 • Suport topogràfic

Medi ambient i Serveis Urbans

VERD URBÀ  I ESPAIS NATURALITZATS

 • Inspeccions periòdiques i aleatòries de la prestació del servei
 • Recull d'indicadors de mesura
 • Gestió i seguiment de l'encàrrec de gestió del servei
  • Supervisió de tractament de plagues i malalties d'espècies vegetals.
  • Informar i tramitar les llicències de tala d'arbres en espais privats.
  • Disseny i manteniment d'Àrees d'esbarjo per a gossos.
  • Disseny i manteniment de Parcs infantils.
  • Gestionar el manteniment i/o reposició del Mobiliari urbà: bancs, papereres, fonts, etc.
  • Supervisió del verd urbà a les obres d'urbanització que s'executen al municipi.
  • Planificació de reposició d'arbrat

GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D'INCENDIS

 • Gestió i tramitació de l'execució de construcció i manteniment de camins forestals.
 • Gestió i tramitació de l'execució de construcció i manteniment de les franges de protecció de massa forestal
 • Introducció del silvo-pastoralisme en  la gestió de la franja forestal
 • Instal·lació  i manteniment de boques d'incendi (amb la col·laboració de la UI d'Infraestructures) .
 • Gestió de la fauna salvatge en col·laboració amb la Policia Local i els agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

RISCOS GEOLÒGICS

 • Seguiment de l'estat dels  talussos urbans inventariats.
 • Redacció de projectes per a l'estabilització de talussos urbans.
 • Seguiment  de les obres executades d'estabilització de talussos.

PLATGES

 • Proporcionar informació general sobre la platja, referent a la gestió efectuada per via pública dins de l'equip gestor de platges, en els àmbits de neteja i manteniment, recollida de residus, accessos, equipament i oci
 • Col·laborar amb altres àrees que gestionen la platja amb assessorament tècnic de via pública.
 • Autoritzar, organitzar, recolzar i incentivar activitats culturals, lúdiques, esportives i de difusió mediambiental.
 • Emetre informe vinculant per a les llicències d'activitats a la platja.
 • Supervisar els serveis de neteja, manteniment i recollida de residus a la platja.
 • Gestionar el manteniment i potenciar zones esportives i zones de jocs infantils a la sorra.
 • Gestionar el mantenir i millorar de tots els equipaments instal·lats (dutxes, accessos, fonts, punts accessibles, etc).
 • Mantenir els estàndards de qualitat necessaris per a la renovació de les Certificacions de qualitat i dels guardons obtinguts.
 • Presentació de la platja  a reconeixements de qualitat (guardons) i renovació dels obtinguts (ECOPLAYAS i BANDERA AZUL).
 • Col·laboració  tècnica amb l'AMB referent a la gestió de platges, amb el Servei de Ports i Costes de la Generalitat i amb el Ministeri de Medi Ambient.

SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

 • Inspeccions periòdiques i aleatòries de la prestació del servei
 • Recull d'indicadors de mesura
 • Gestió del Servei de Recollida de residus  domiciliaris: cinc fraccions de residus (paper, envasos, vidre, matèria orgànica i resta) mitjançant contenidors en via pública i contenidors soterrats.
 • Gestió del servei de recollida de residus Comercials, mitjançant serveis de recollida porta a porta o mitjançant contenidors.
 • Gestió del servei de recollida Barri Net que realitza la retirada tant de mobles i trastos vells així com les restes de jardineria.
 • Gestió del servei de recollida de cadàvers d'animals a la via pública.
 • Gestió del servei de la Deixalleria municipal i coordinació del deixalleria mòbil prestat per l'AMB
 • Supervisió del servei de recollida de contenidors i sacs de runa, procedents de la construcció.

SERVEI NETEJA VIÀRIA DEL MUNICIPI

 • Inspeccions periòdiques i aleatòries de la prestació del servei
 • Recull d'indicadors de mesura
  • Vigilància del buidatge de papereres
  • Supervisió i gestió de la neteja de pintades
  • Supervisió i gestió del tall d'herbes a voreres i escocells
  • Supervisió i gestió de recollida d'excrements d'animals.
  • Supervisió i vigilància de la neteja d'embornals, reixes i punts de captació i capçaleres de conques.
  • Ordenar les neteges puntuals amb aigua a pressió

MEDI AMBIENT

 • Vetllar pel compliment de la legislació mediambiental vigent.
 • Vetllar per la biodiversitat, la flora i fauna autòctones del municipi.
 • Col·laborar amb entitats i associacions en la realització d'activitats i actes relacionats amb el medi ambient.
 • Representar a l'Ajuntament a diferents àmbits supramunicipals .
 • Desenvolupar la implementació del Pla d'Adaptació del canvi climàtic.

GESTIÓ DE L'AIGUA

 • Realització del pla de qualitat de l'aigua
 • Impuls de l'ús de les aigües freàtiques i el seu aprofitament (per neteja viària, reg, clavegueram, incendis, etc.)
 • Control i seguiment de la legionel.la tant en la neteja viària com en el reg urbà, com a instal·lacions de baix risc en coordinació amb el departament municipal de sanitat.
 • Treballar l'estalvi d'aigua de la xarxa de reg
 • Gestió telemàticament  el consum d'aigua de la xarxa.
 • Gestió períodes de sequera.
 • Control i gestió de la facturació de l'aigua de reg, fonts de boca i boques d'incendi.

GESTIÓ DE L'ENERGIA

 • Seguiment del  Pla d'Acció d'Energia Sostenible i programes de seguiment de consums per a l'estalvi energètic, etc....
 • Col·laborar amb altres ens supramunicipals en el seguiment de:
  • Elaboració del Pla de millora de la Qualitat Ambiental.
  • Elaboració del Pla de millora de la Qualitat Acústica (Mapa capacitat acústica i mapa de soroll de trànsit).

MOBILITAT SOSTENIBLE

 • Promoure l'ús i la compra de vehicles elèctrics a la flota municipal
 • Promoure l'ús i la compra d'estacions de càrrega de vehicles en via pública i edificis.
 • Elaborar del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS)
 • Elaborar del Pla director de la bicicleta
 • Millorar el Transport públic en coordinació amb l'AMB, ens supramunicipal que presta el servei.
 • Estudi de les zones de vianants d'accés restringit a vehicles.
 • Disseny de la xarxa de carril bici
 • Millora de les zones d'aparcaments en coordinació amb l'empresa municipal SAC.
 • Millora de les zones de càrrega i descàrrega en col·laboració amb la Policia Local.
 • Desplegament del Pla de senyalització tant el de direcció com el de  senyalització turística.

SERVEIS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL

 • Realització del programa d'educació ambiental municipal escolar (PEAM)
  • Gestió pròpia per a nivells de p5 a Batxillerat
  • Suport a centres educatius en jornades especials de medi ambient, ambientalització de la gestió,..
  • Formació conserges escolars en matèria d'estalvi i eficiència energètica.
  • Coordinació, suport i formació de la xarxa d'Escoles Verdes    
 • Realització del programa de sensibilització ambiental en l'àmbit no escolar:
  • L'Hora del Medi Ambient a la Biblioteca.
  • Efemèrides ambientals: Setmana del voluntariat ambiental, setmana de la mobilitat sostenible, setmana de la prevenció de residus.
  • Cicle d'observacions astronòmiques obert al públic general.
  • Casals d'estiu mediambientals de Cal Ganxo.
  • Cursets d'Hort Urbà.
  • Diumenges Verds a Cal Ganxo.
  • Altres activitats i tasques de sensibilització ambiental (Jugateca Ambiental, Caminada “De Castell a Castell”, etc.).
 • Manteniment del web municipal i agenda web, així com l'elaborar articles divulgatius  sobre temes que afecten directament al medi ambient com la prevenció de residus, el reciclatge o reutilització dels mateixos o l'estalvi energètic.
 • Realització de campanyes específiques complementàries a la gestió de serveis ambientals.
 • Gestió i supervisió del contracte de Cal Ganxo.

Protecció Civil i Emergències

PREVENCIÓ

 • Realització d'estudis relacionats amb l'anàlisi de riscos al municipi, tant de naturals i tecnològics com els orientats als esdeveniments multitudinaris i als edificis, locals i establiments de pública concurrència i docents.
 • Desenvolupament de programes i campanyes d'informació a la població, així com la promoció de l'autoprotecció ciutadana i el foment de la participació social en les activitats de protecció civil.
 • Desenvolupament implementació i coordinació dels plans de prevenció d'incendis forestals i de prevenció d'inundacions.
 • Promoció de campanyes de difusió a través dels mitjans de comunicació municipal amb recomanacions d'actuació davant emergències
 • Difusió d'alertes d'emergències als diferents departaments municipals implicats i, si escau, als ciutadans.
 • Col·laboració i facilitació de suport tècnic a les Agrupacions de Voluntaris de Protecció Civil.

PLANIFICACIÓ

 • Elaboració dels plans municipals de protecció civil, així com els dispositius operatius de caràcter preventiu.
 • Elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis i esdeveniments públics municipals catalogats, així com els dispositius operatius de caràcter preventiu.
 • Informació i assessorament als òrgans col·legiats competents per a l'homologació dels plans d'autoprotecció.
 • Implantació d'aquests plans, per mitjà de la preparació i gestió pràctica d'exercicis i simulacres.
 • Cooperació en la implantació dels plans d'altres entitats públiques o privades.

INTERVENCIÓ

 • Organització i manteniment del Centre de Coordinació Operativa Municipal i les xarxes pròpies de comunicació per a emergències que facilitin la gestió operativa en emergències.
 • Preparació i difusió d'alertes als diferents equips i departament implicats als plans municipals de protecció civil i, si escau, als ciutadans.
 • Participació en dispositius preventius d'extinció d'incendis i salvaments
 • Participació en dispositius de recerca de persones perdudes o desaparegudes que siguin organitzats i coordinats pel grup d'intervenció.
 • Participar en dispositius preventius per al control del trànsit:
 • Vetllar pel compliment de les restriccions en l'accés de vehicles o vianants a zones o itineraris afectats en activitats esportives o actes que aconsellin establir limitacions en la circulació.
 • Col·laborar en el control de la mobilitat informant de restriccions i ordenacions especials tant a conductors com a vianants.
 • Seguiment en concentracions humanes per actes lúdics i en recorreguts o similars (cavalcada de reis, rua de carnestoltes, curses populars, curses esportives tipus maratons, triatlons, etc.)
 • Cobertura sanitària en situacions de risc previsible i participar en dispositius preventius sanitaris.
 • Atenció a la població afecta en emergències (evacuació, alberg, proveïment...).
 • Suport emocional i acompanyament al dol.
 • Trasllats i acompanyaments de població i d'intervinents
 • Actuacions complementaries per reducció del risc:
 • Dispersió de fundents per nevades o glaçades.
 • Col·locació de barreres de contenció d'aigua.
 • Neteja d'embornals.
 • Neteja forestal.
 • Retirada d'elements i obstacles per la reducció del risc o per la recuperació dels serveis (ex: arbres, rètols despresos, runa, etc.).
 • Participació en les tasques de neteja per contaminació a les platges.
 • Seguiment i senyalització del risc.
 • Provisió de recursos per la prestació dels serveis bàsics a la població i per l'actuació dels altres grups en funció de la disponibilitat de recursos:
 • Provisió de grups electrògens, elements d'il·luminació, climatització, combustibles, aigua per a l'extinció d'incendis o qualsevol altre material per a la població o per l'actuació dels operatius i serveis actuants.
 • Suport a les comunicacions.
 • Provisió d'aigua i avituallament a població i a operatius i serveis actuants
 • Preparació, transport i distribució de recursos en general.
 • Quan l'emergència ho requereix, sol·licitar la intervenció de recursos vinculats als Plans de Protecció Civil de la Generalitat conforme als protocols d'actuació establerts.
 • Canalització i organització de la resposta ciutadana voluntària davant situacions d'urgència i emergència. Gestió del voluntariat: registre, organització, coordinació, etc.
 • Assistència i seguiment de les situacions de risc i emergència en l'àmbit territorial del municipi.

REHABILITACIÓ

 • Elaborar i coordinar els plans de rehabilitació.
 • Gestionar les ajudes i subvencions que es concedeixen legalment per atendre les necessitats derivades de sinistres o catàstrofes, així com les que s'estableixen per facilitar la implantació dels plans de protecció civil.

FORMACIÓ

 • Formació escolar i ciutadana en matèria de prevenció i mesures d'autoprotecció en relació als diferents riscos.
 • Formació dels diferents grups d'actuació vinculats al pla municipal de protecció civil.

OMSICA (Oficina municipal de seguiment i control de l'aeroport)

 • Redacció i elaboració del plec tècnic i informe tècnic del plec administratiu
 • Valoració d'ofertes i informe tècnic de proposta d'adjudicació.

QUANT A LES RELACIONS AMB LES AUTORITATS AERONÀUTIQUES (AENA/Aeroport):

 • Vigilància i supervisió del compliment de la normativa aeronàutica i pactes establerts amb l'Aeroport i denúncia dels possibles incompliments dels mateixos.
 • Assistència als diversos fòrums constituïts entre territori i Aeroport de Barcelona (GTTR, CSAAB, Comissions Mixtes, etc.)
 • Presentació d'iniciatives tècniques, projectes i propostes en defensa dels interessos de la ciutadania de Castelldefels.
 • Estudi, anàlisi i valoració de configuracions de pistes, rutes aèries, dades de soroll i quanta informació sigui susceptible de millora referent a operació aeronàutica i aeroportuària.

QUANT A LES RELACIONS CIUTADANES:

 • Atenció personalitzada, tant presencial, telefònica, com per correu electrònic, per resoldre quantes dubtes es poden plantejar els veïns afectats o la ciutadania en general.
 • Actualització permanent del portal web de l'OMSICA en què s'informa amb actualitzacions constants sobre avisos de rellevància sobre l'Aeroport, estadístiques de soroll i configuracions de pistes, balanços històrics, resum de continguts de les reunions amb AENA, etc.

Gestió i Atenció Ciutadana dels Serveis Territorials

 • Gestió del registre electrònic d'entrada de documents
 • Elaboració de propostes de despeses, gestió de l'expedient i dels  programes de gestió interna i del SICAP
 • Gestió de factures, programes de gestió interna i SICAP
 • Control del pressupost de despeses de l'Àrea
 • Atenció al públic, presencial, telefònica I telemàtica
 • Administració de la bústia Serveis Territorials
 • Tramitació DC's
 • Gestió agenda Regidor/a de l'Àrea
 • Tasques de gestió amb l'estructura directiva (reunions, agenda, visites, redacció de documents, etc.)
 • Coordinació i confecció de la memòria anual de l'Àrea
 • Tramitació d'expedients PAC
 • Tramitació de propostes d'acord al Ple, a la Junta de Govern Local
 • Gestió subvencions
  • Sol·licituds
  • Acceptació
  • Seguiment
  • Justificacions
  • Suport a la gestió de les atorgades al veïns/ïnes dins el Programa pla de Barris de Vista Alegre
 • Suport administratiu als tècnics de la Secció
 • Gestió energètica:
  • Comunicació  permanent amb l'empresa per acabar de depurar les bases de dades del programa de gestió SIE
  • Proporcionar els arxius de consums de les diferents companyies a l'empresa gestora.
  • Gestionar canvis de noms dels punts de subministraments.
  • Avís de les altes noves i modificacions de punts de subministrament a l'empresa gestora.
  • Facilitar llistats de consums per a les diferents àrees.
  • Revisió dels informes emesos per les companyies i gestió de tràmits a realitzar.
 • Realització de les actes de reunió d'Àrea i altres reunions
 • Elaboració i actualització de la carta de Serveis
 • Registre d'entrada d'escrits dirigits a la Secció de Via Pública
 • Elaboració presentacions actuacions dels Serveis Territorials
 • Registre de les pistes de configuració, entrada i sortida dels avions de l'aeroport, com a suport a l'OMSICA.
 • Arxiu

Revisat: 22/10/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50