ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 (2019)

Ordenança fiscal núm. 20:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DEL SALÓ D'ACTES CONSISTORIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE BODES I ALTRES CERIMÒNIES CIVILS

 

Article 1. Fonament legal.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la celebració de matrimonis civils en dependències de l'Ajuntament de Sabadell, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Real Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2n.Fet imposable.

Constitueix el fet imposable el servei prestat per l'ús o aprofitament amb caràcter privatiu del saló d'actes consistorial amb motiu de la realització bodes i altres cerimònies civils.

Article 3r. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que constitueixin la parella que vol celebrar la boda o cerimònia civil.

Article 4t. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents:

ESPAI

QUOTA

Saló de Plens Casa Consistorial

160,00 €

Article 5è. Acreditament.

La taxa es merita i, per tant, l'obligació de pagar es genera en el moment que es confirma la petició per fer la boda o cerimònia civil en una hora i dia determinats.

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles, si s'escau, sens perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la instrucció de l'expedient previ i l'autorització de la seva celebració.

Article 6è. Normes de gestió de la taxa.

1. Les anul·lacions de reserva no donaran dret a la devolució dels imports abonats salvat els supòsits següents:

a. Anul·lacions efectuades amb una anticipació de 6 mesos o més respecte a la data de la utilització: es retornarà el 100% de l'import que hagi estat abonat.

b. Anul·lacions efectuades amb una anticipació entre 3 i 6 mesos respecte a la data de la utilització: es retornarà el 50% de l'import que hagi estat abonat.

2. El còmput del termini a efectes de devolucions es farà a partir de la data de la reserva inicial, sense tenir en compte els possibles ajornaments o canvis de data dels actes subjectes.

 

3. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 

4. La recaptació de la Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial del Saló d'Actes Consistorial amb motiu de la celebració de bodes i altres cerimònies civils es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

Article 10. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 26 d'octubre de 2017, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2018. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 27/12/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50