ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 (2021)

Ordenança fiscal núm. 20:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I APROFITAMENT ESPECIAL DEL SALÓ D'ACTES CONSISTORIAL AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE BODES I ALTRES CERIMÒNIES CIVILS

 

Article 1. Fonament legal.

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i d'acord amb el que disposen els articles 15 al 27 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest municipi estableix la taxa per la celebració de matrimonis civils en dependències de l'Ajuntament, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat Reial Decret Legislatiu 2/2004.

Article 2.Fet imposable.

Constitueix el fet imposable l'activitat administrativa desenvolupada per a autoritzar l'ús o aprofitament, amb caràcter privatiu, del saló d'actes consistorial amb motiu de la realització de bodes i altres cerimònies civils.

Article 3. Subjectes passius.

Són subjectes passius d'aquesta taxa les persones que constitueixin la parella que vol celebrar la boda o cerimònia civil.

Article 4. Quota tributària.

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents:

ESPAI

QUOTA

Saló de Plens Casa Consistorial

160,00 €

Article 5. Acreditament.

La taxa es merita i, per tant, l'obligació de pagar es genera en el moment que es confirma la petició per fer la boda o cerimònia civil en una hora i dia determinats.

Les tarifes establertes en aquesta ordenança seran exigibles, si s'escau, sens perjudici d'aquelles que s'acreditin per a l'actuació administrativa a desenvolupar per la instrucció de l'expedient previ i l'autorització de la seva celebració.

Article 6. Normes de gestió de la taxa.

1. En els cassos de desistiment, abans de la concessió de l'autorització, la taxa serà del 50% de la quota pertinent si no s'hagués iniciat la prestació del servei, o del 75% en cas contrari.

 

2. En els cassos de denegació de l'autorització, es procedirà a la devolució d'ofici del 40% de l'import abonat.

 

3. En els cassos de renúncia de l'autorització ja concedida no es retornarà cap import.

4. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 

5. La recaptació de la Taxa per la prestació de serveis i aprofitament especial del Saló d'Actes Consistorial amb motiu de la celebració de bodes i altres cerimònies civils es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

 

Article 7. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 24 d'octubre de 2019, i definitivament pel Ple de data 19 de desembre de 2019, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2020. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 30/12/2020

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50