A què ens comprometem

 • A informar, assessorar i acompanyar a persones nouvingudes, sol·licitants de protecció internacional, d'asil i persones refugiades de forma presencial (amb cita prèvia), telefònica i per correu electrònic .
 • A organitzar un mínim de quatre sessions anuals de coneixement de l'entorn adreçat a la població nouvinguda.

 • A realitzar un mínim de 4 formacions anuals per afavorir l'acollida lingüística entre la població nouvinguda.

 • A organitzar un mínim de 3 sessions de la taula de llengües per tal de coordinar l'oferta formativa en llengües oficials, així com a definir ciucuits de derivació.

 • A facilitar la informació i suport en la tramitació de processos legals en matèria d'estrangeria.

 • A realitzar un mínim de 8 trobades anuals per afavorir la interrelació entre persones de diferents nacionalitats.

 • A realitzar un mínim de quatre activitats anuals de sensibilització envers la convivència intercultural obertes a tota la ciutadania.

 • Assegurar la formulació i la programació d'activitats sobre la convivència intercultural, prevenció del racisme i la xenofòbia així com els delictes d'odi adreçades als centres educatius de la ciutat, en cada curs escolar.

 • A potenciar un fòrum estable de participació a través del Consell Municipal de Convivència Intercultural, amb un mínim de dues convocatòries anuals

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de persones ateses pel servei de primera acollida i tipologia dels serveis prestats.

 • Nombre de participants a les sessions d'acollida i coneixement de l'entorn.

 • Nombre de derivacions al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització de la formació de coneixements laborals.

 • Nombre de Certificats de Primera Acollida gestionats amb la Secretaría d'Igualtat, Migració i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya (SIMC).

 • Nombre de persones ateses en el Servei d'Assessorament jurídic i tipologia dels serveis prestats.

 • Grau de satisfacció de les persones participants en les activitats (anual)

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).

 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

 

Indicadors de Nova Ciutatania i Interculturalitat


Revisat: 29/11/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50