Procés Obert de Recerca Empreses de Formació i Docents 2019-20

PROCÉS OBERT DE RECERCA D'EMPRESES DE FORMACIÓ I D'EXPERTS DOCENTS PER A LA IMPARTICIÓ D'ACCIONS FORMATIVES PROGRAMADES DURANT EL 2019 – 2020.

L'Ajuntament de Castelldefels, des de l'àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació (La Guaita) planifica, imparteix i avalua accions formatives de continguts diversos adreçats a la ciutadania, per donar acompliment a l'objectiu de millorar les condicions socioeconòmiques dels ciutadans i de les empreses situades al nostre terme municipal.

 

L'Ajuntament obre un procés de recerca d'empreses de formació i d'experts docents amb l'objectiu de crear una borsa de docents per a la impartició de diferents accions formatives vinculades als programes de formació i ocupació així com dels de creació i consolidació empresarial que es programaran durant els anys 2019 i 2020.

 

Qui es pot presentar?

Es poden presentar tant empreses de formació, amb qualsevol forma jurídica, com persones docents (donades d'alta com a autònoms), sempre i quan reuneixin uns mínims requisits de titulació, experiència professional i competència docent.

 

Què s‘ha de fer per participar en aquest procés?

Per a prendre part a la present convocatòria s'haurà de presentar sol·licitud amb dades de contacte, identificació de les especialitats formatives a les quals es vol optar i documentació sol·licitada a l'adreça de correu electrònic:

promocio.economica@castelldefels.org

 

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

Des del dia 26 d'octubre fins el 26 de novembre de 2018, ambdós inclosos.

 

Quina documentació s'ha de presentar? (Imprescindible)

  • Sol·licitud, amb qualsevol format, especificant les dades de contacte i les especialitats formatives a les quals es vol optar.
  • CV (per a persones físiques) o historial de serveis (per a empreses).
  • Acreditació de titulació, experiència professional i experiència docent (de manera diferenciada) de les persones expertes que es presentin directament o dels docents que es proposin per part d'una empresa.
  • Proposta formativa i proposta econòmica de cadascuna de les especialitats formatives a les quals s'opti.

 

En què consistirà el Procés?

Un cop presentada la documentació dins els terminis establerts, aquelles empreses i experts docents que hagin presentat la totalitat de la documentació requerida, compleixin els requisits mínims i siguin avaluats com a APTES, formaran part d'una borsa que l'Àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació farà servir per a la contractació de serveis menors d'impartició formativa durant el termini de validesa establert i segons necessitats de l'àrea.

 

Aquestes contractacions estaran condicionades a les aprovacions de les diferents subvencions i a la dotació pressupostària municipal per a la programació formativa de l'Àrea durant tota la validesa del procés.

 

Per a la contractació final d'aquests serveis menors es tindrà en compte l'avaluació de:

 

  • La qualitat de la proposta formativa.
  • L'experiència professional i docent de la persona experta o l'entitat formadora.
  • Proposta econòmica.

 

Pel que fa a la docència dels Certificats de Professionalitat, es tindrà en compte els requisits establerts segons normativa de cada especialitat, quant a les acreditacions exigides de titulació, experiència professional i competència docent. En cas de subcontractació, els experts estaran contractats laboralment per l'empresa docent.

 

(Més informació relativa a requisits, exclusivament, per impartició de Certificats Professionalitat: https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca)

 

Quina validesa temporal tindrà aquesta borsa?

Aquesta borsa de docents tindrà una validesa de 2 anys i fins a la publicació del següent procés obert de recerca d'empreses de formació i d'experts docents . La borsa estarà condicionada o bé a l'atorgament de subvencions d'entitats supramunicipals o bé al pressupost propi de l'àrea per a la seva execució.

 

GRUPS D'ESPECIALITATS FORMATIVES:

Bloc A: De contingut professionalitzador:

A.1   Activitats de magatzem i aprovisionament.

A.2   Activitats físiques i esportives.

A.3   Activitats de vendes, comerç i màrqueting.

A.4   Administració i gestió.

A.5   Atenció sociosanitària.

A.6   Cambrer/a de pisos.

A.7   Comptabilitat i finances.

A.8   Docència i formació.

A.9   Estètica i serveis d'imatge.

A.10 Instal.lació i manteniment d'edificis

A.11 Gestió del comerç internacional

A.12 Manipulació d'aliments

A.13 Serveis d'hostaleria i restauració

A.14 Serveis de neteja

A.15 Serveis socioculturals

A.16 Títol carretoner

A.17 Turisme: serveis i gestió

 

Bloc B: De contingut transversal:

B.1   Competències segons col·lectiu.

B.2   Desenvolupament personal, coaching i habilitats socials i professionals.

B.3   Disseny web, tractament imatge i multimèdia.

B.4   Idiomes: Anglès / Alemany / Francès / Altres.

B.5   Igualtat de gènere.

B.6   Imatge personal.

B.7   Informàtica i aplicacions (diversos nivells).

B.8   Recerca de feina.

B.9   Seguretat i mediambient.

 

Bloc C: De contingut empresarial

Dins aquest bloc s'inclouran accions formatives de gestió empresarial i d'interès per a pimes, autònoms, persones emprenedores i pel sector del comerç.

C.1   Gestió empresarial i financera.

C.2   Emprenedoria.

C.3   Responsabilitat social.

C.4   Prevenció de Riscos.

C.5   Protecció de dades.

 

Bloc D: Altres especialitats formatives

Dins d'aquest bloc es podran oferir propostes a especialitats formatives no especificades al Bloc A , B i C.

 


Revisat: 26/10/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50