PLA LOCAL PER LA PREVENCIÓ DE L'ABSENTISME ESCOLAR

El treball coordinat entre els centres docents, l'Ajuntament de Castelldefels i l'Administració educativa és una realitat que s'ha anat consolidant en els darrers anys des de la voluntat de garantir una millor atenció i acompanyament en el correcte procés de socialització dels infants i adolescents del municipi, així com també de vetllar per la protecció dels seus drets.

L'absentisme és una problemàtica que preocupa i ocupa als agents educatius del municipi en quant que significa una esquerda en els drets dels infants i adolescents, i perquè suposa un element de risc en el seu desenvolupament.

 

OBJECTIU GENERAL

El Pla local d'absentisme pretén garantir el dret a l'educació de tots els infants en edat d'escolarització obligatòria, posant a l'abast de la comunitat educativa les estratègies i els recursos necessaris per prevenir, detectar i intervenir en situacions d'absentisme escolar.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  1. Prevenir les situacions que provoquen l'aparició de l'absentisme escolar.
  2. Detectar els infants i joves que mostren dificultats en seguir un procés d'escolarització normalitzat, i per tant, fan absentisme escolar.
  3. Identificar els factors i les causes que generen i/o provoquen absentisme escolar.
  4. Posar en funcionament estratègies i recursos que permetin evitar l'absentisme escolar i abordar-lo adequadament (segons el protocol establert) si es detecta la seva existència.
  5. Donar a conèixer el pla d'absentisme i els indicadors per afavorir el seguiment i l'avaluació de les intervencions.

 

PRINCIPIS

Les diferents actuacions que s'han de posar en marxa per al tractament de l'absentisme i l'acollida dels joves que es reincorporen a la rutina escolar requereix d'uns principis que guiaran la pràctica:

  • La coordinació i el treball en xarxa: La xarxa de suport que treballi de manera coherent cercant els objectius comuns al voltant de dades objectivables i factors de risc de l'alumnat. El centre, Serveis Socials i les famílies són els pilars bàsics per actuar davant l'absentisme.
  • L'equitat: Les polítiques educatives han de vetllar per buscar el compensar els desavantatges, de caràcter individual o social, per aconseguir una major justícia educativa i social.
  • La coresponsabilitat: La responsabilitat per part dels diferents agents implicats: el centre, Serveis Socials, famílies i administracions en l'aplicació de mesures contra l'absentisme per garantir els drets i deures relatius a garantir el dret a l'educació.
  • La prevenció: El treball articulat entre centre, família i Serveis Socials ha de vetllar per tal que no augmentin el casos d'absentisme i per millorar les situacions més greus d'absentisme.
  • El centre educatiu com a referent: Promoure que el centre educatiu sigui un referent per l'alumnat i per a les famílies. Amb funcions com la detecció de casos d'absentisme i en l'actuació davant aquestes complexes situacions.

 

VEURE VÍDEO

 

+INFO: veure PDF


Revisat: 07/03/2022

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50