ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 (2015)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 60 a 77 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en l'Impost sobre Béns Immobles.

Article 2. Fet imposable.

1. El fet imposable de l'Impost sobre Béns Immobles està constituït per la titularitat dels següents drets sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

 1. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o sobre els serveis públics que es trobin afectes.
 2. D'un dret real de superfície.
 3. D'un dret real d'usdefruit.
 4. Del dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits a l'apartat anterior per l'ordre que estableix, determinarà la no-subjecció de l'immoble a les restants modalitats que l' esmentat apartat preveu.

Als immobles de característiques especials s'aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l'immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el que també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l'immoble no afectada per una concessió.

3. Tindran la consideració de béns immobles urbans o rústics els situats en sòl de naturalesa urbana o rústica respectivament. El caràcter urbà o rústic de l'immoble depèn de la naturalesa del seu sòl.

4. S'entén per sòl de naturalesa urbana:

 • El classificat pel planejament urbanístic com a urbà, urbanitzat o equivalent.
 • Els terrenys que tinguin la consideració d'urbanitzables o aquells pels que els instruments d'ordenació territorial i urbanística prevegin o permetin el seu pas a la situació de sòl urbanitzat, sempre que estiguin inclosos en sectors o àmbits especials delimitats, així com altres sòls d'aquests tipus a partir del moment d'aprovació de l'instrument urbanístic que estableixi les determinacions per al seu desenvolupament.
 • L'integrat de forma efectiva en la trama de dotacions i serveis propis el nuclis de població.
 • L'ocupat pel nuclis o assentaments de població aïllats, en el seu cas, del nucli principal, qualsevol que sigui l'hàbitat en que es localitzin i amb independència del grau de concentració de les edificacions.
 • El sòl ja transformat per comptar amb els serveis urbans establerts per la legislació urbanística o, en el seu defecte, per disposar d'accés rodat, abastiment d'aigua, evacuació d'aigües i subministrament d'energia elèctrica.
 • El que estigui consolidat per l'edificació, en la forma i amb les característiques que estableixi la legislació urbanística.

S'exceptua de la consideració de sòl de naturalesa urbana el que integrin els béns immobles de característiques especials.

5. S'entén per sòl de naturalesa rústica aquell que no sigui de naturalesa urbana d'acord amb el què disposa l'apartat anterior, ni estigui integrat en un bé immoble de característiques especials.

6. Es consideren béns immobles de característiques especials els inclosos en els següents grups:

 1. Els destinats a la producció d'energia elèctrica i gas i al refinament de petroli, i les centrals nuclears.
 2. Les preses, salts d'aigua i embassaments, inclòs el seu llit, excepte les destinades exclusivament al rec.
 3. Les autopistes, carreteres i túnels de peatge.
 4. Els aeroports i ports comercials.

A efectes de la inscripció d'aquests immobles al cadastre i de la seva valoració no s'exclourà la maquinària integrada a les instal·lacions, ni aquella que formi part físicament de les mateixes o que estigui vinculada funcionalment a elles.

7. Els béns immobles de característiques especials que l'1 de gener de 2003 constaven en el padró cadastral segons la seva anterior naturalesa mantindran, fins l'entrada en vigor dels nous valors resultats de les ponències especials que s'aprovaran, el valor, sense perjudici de la seva actualització quan s'escaigui, així com del règim de valoració.

8. En els procediments de valoració col·lectiva de caràcter general iniciats per la Direcció General del Cadastre des de l‘1 de gener de 2003, serà d'aplicació la classificació de béns definida en els apartats 3, 4, 5 i 6 anteriors, amb l'excepció de les construccions situades en sòl rústic, que conservaran la seva naturalesa, d'acord amb el que estableix l'apartat 9.a.

Tot això en concordança amb el que respecte a la classificació de béns immobles estableix la normativa del Cadastre Immobiliari.

9.- Les construccions ubicades en sòl rústic que no resultin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, mantindran la seva naturalesa urbana fins la realització, amb posterioritat a 1 de gener de 2006, d'un procediment de valoració col·lectiva general. Fins aquesta data, els béns immobles que figurin o que es donin d'alta en el Cadastre Immobiliari tindran la naturalesa que els correspondria conforme la normativa anterior, les particularitats de la qual es detallen a continuació:

 1. Són de naturalesa urbana:
  • El sòl a què es refereix l'apartat 4 i també els terrenys que es fraccionin en contra d'allò que disposa la legislació agrària, sempre que l'esmentat fraccionament desvirtuï el seu ús agrari.
  • Les construccions situades en sòl de naturalesa urbana, o en els terrenys de naturalesa rústica que no siguin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.
 2. Són de naturalesa rústica:
  • Els terrenys que no tinguin la consideració d'urbans d'acord amb el que disposa la lletra a) d'aquest apartat.
  • Les construccions de naturalesa rústica, entenent com a tal els edificis i instal·lacions de caràcter agrari, que situats en els terrenys de naturalesa rústica siguin indispensables per al desenvolupament de les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals.

10. No estan subjectes a l'impost:

 1. Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic maritimoterrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït, per als usuaris.
 2. Els següents béns immobles propietat d'aquest Ajuntament:
  • Els de domini públic afectes a ús públic.
  • Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament i els béns patrimonials, excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.

Als immobles de característiques especials s'aplicarà aquesta mateixa prelació, excepte quan els drets de concessió que puguin recaure sobre l'immoble no exhaureixin la seva extensió superficial, supòsit en el que també es realitzarà el fet imposable pel dret de propietat sobre la part de l'immoble no afectada per una concessió.

Article 3. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones físiques i jurídiques i també les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat, susceptible d'imposició, que siguin titulars d'un dret constitutiu del fet imposable de l'impost, en els termes previstos en l'apartat 1. de l'article 2 d'aquesta ordenança.

En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida i a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 10 d'aquesta ordenança, l'ens o organisme públic a que es trobi afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determinin per ordre.

2. Amb caràcter general els contribuents o els substituts dels contribuents podran repercutir la càrrega tributària suportada de conformitat amb les normes de dret comú.

Les Administracions Públiques i els ens o organismes gestors dels béns immobles de característiques especials repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en qui, no reunint la condició de subjectes passius, facin ús mitjançant contraprestació els seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.

Per als béns immobles de característiques especials, quan el propietari tingui la condició de contribuent en raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com a substitut del contribuent, l'ens o organisme públic a que es refereix l'apartat anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.

3. L'Administració emetrà els rebuts i les liquidacions tributàries a nom del titular del dret constitutiu del fet imposable.

Si, com a conseqüència de la informació facilitada per la Direcció General del Cadastre, es conegués més d'un titular, es faran constar un màxim de dos, sense que aquesta circumstància impliqui la divisió de la quota.

No obstant, quan un bé immoble o dret sobre aquest pertanyi a dos o més titulars es podrà sol·licitar la divisió de la quota tributària, sent indispensable aportar les dades personals i els domicilis de la resta dels obligats al pagament, així com els documents públics acreditatius de la proporció en què cadascú participa en el domini o dret sobre l'immoble.

No es podrà dividir la quota en aquells supòsits que, com a conseqüència de dita divisió, resultin quotes d'import inferior als mínims establerts en l'article 11.7 de l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

Si alguna de les quotes resulta impagada s'exigirà el pagament del deute a qualsevol dels responsables solidaris, de conformitat amb les disposicions de l'article 4.12 d'aquesta ordenança, referent als supòsits de concurrència d'obligats tributaris.

En cap cas es pot sol·licitar la divisió de la quota del tribut en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat legal de guanys.

Una vegada acceptada per l'Administració la sol·licitud de divisió, les dades s'incorporaran en el padró de l'impost de l'exercici immediatament posterior i es mantindran en els successius mentre no se'n sol·liciti la modificació.

4. En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o divorci, amb atribució de l'ús de l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol·licitar l'alteració de l'ordre dels subjectes passius per a fer constar, en primer lloc qui és beneficiari de l'ús. En aquest cas s'exigeix l'acord exprés dels interessats.

5. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L'esmentada designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament abans del primer acreditament de l'impost posterior a l'alta en el registre de contribuents.

Article 4. Successors i responsables.

1. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l'adquisició de l'herència. Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats. No es transmetran les sancions.

2. Les obligacions tributàries pendents de les societats i entitats amb personalitat jurídica dissoltes i liquidades es transmetran als socis, copartícips o cotitulars, que quedaran obligats solidàriament fins els límits següents:

 1. Quan no existeixi limitació de responsabilitat patrimonial, la quantia íntegra dels deutes pendents.
 2. Quan legalment s'hagi limitat la responsabilitat, el valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data d'extinció de la personalitat jurídica de la societat o entitat, encara que no estiguin liquidats.

3. Les obligacions tributàries pendents de les societats mercantils, en supòsits d'extinció o dissolució sense liquidació, es transmetran a les persones o entitats que succeeixin, o siguin beneficiàries de l'operació.

4. Les obligacions tributàries pendents de les fundacions o entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT, en cas de dissolució de les mateixes, es transmetran als destinataris dels béns i drets de les fundacions, o als partícips o cotitulars de dites entitats.

5. Les sancions que procedeixin per les infraccions comeses per les societats i entitats a les quals es refereixen els apartats 2, 3 i 4 del present article s'exigiran als successors d'aquelles.

6. Respondran solidàriament del deute tributari les persones següents o entitats:

 1. Les que siguin causants o col·laborin activament en la realització d'una infracció tributària. La seva responsabilitat s'estén a la sanció.
 2. Els partícips o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la LGT, en proporció a les seves respectives participacions.
 3. Els que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat d'explotacions econòmiques, per les obligacions tributàries concretes per l'anterior titular i derivades del seu exercici.

S'exceptuen de responsabilitat les adquisicions efectuades en un procediment concursal.

7. Respondran subsidiàriament del deute tributari els administradors de fet o de dret de les persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva incumbència per al compliment de les obligacions tributàries fins els límits següents:

 1. Quan s'han comès infraccions tributàries respondran del deute tributari pendent i de les sancions.
 2. En supòsits de cessament de les activitats, per les obligacions tributàries meritades, que es trobin pendents en la data de cessament, sempre que no haguessin fet el necessari per al seu pagament o haguessin pres mesures causants de la manca de pagament.

8. La responsabilitat s'exigirà en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la LGT.

9. En els supòsits de canvi, per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable de l'impost, els béns immobles objecte d'aquests drets quedaran afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes previstos en l'article 64 del text refós de la LRHL, aprovat per R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL).

Les quotes exigibles a l'adquirent són les corresponents als exercicis no prescrits. S'entendrà que no han prescrit per al nou titular, com successor de l'anterior subjecte passiu, els deutes de l'IBI que tampoc hagin prescrit per aquest últim.

10. A l'efecte del previst a l'apartat anterior els notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents sobre els deutes pendents per l'IBI associats a l'immoble que es transmet, així com de la responsabilitat per manca de presentació de declaracions.

L'Ajuntament facilitarà la consulta informàtica dels deutes pendents als seus titulars i a aquells col·laboradors socials que haguessin subscrit un conveni amb l'Ajuntament i actuïn amb el consentiment del deutor, sempre que el consultant disposi de certificat digital que garanteixi la seva identitat i el contingut de la transacció.

11. El procediment per a exigir a l'adquirent el pagament de les quotes tributàries pendents a què es refereix el punt 9., precisa acte administratiu de declaració de l'afecció i requeriment de pagament a l'actual propietari.

12. En supòsits de concurrència de diversos obligats tributaris en un mateix pressupost d'una obligació determinarà que quedin solidàriament obligats davant l'Administració tributària al compliment de totes les prestacions, a l'empara del que preveu l'article 35.6 de la LGT. Conseqüentment, l'òrgan gestor podrà exigir el compliment de l'obligació a qualsevol dels obligats.

Article 5. Beneficis fiscals.

A. EXEMPCIONS:

1. Estaran exempts, sense necessitat de sol·licitud, els següents immobles:

 1. Els que siguin propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.
 2. Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.
 3. Els de l'Església Catòlica, en els termes previstos en l'Acord entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu sobre Assumptes Econòmics, de 3 de gener de 1979, i els de les Associacions Confessionals, no catòliques, legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut del disposat en l'article 16 de la Constitució.
 4. Els de la Creu Roja Espanyola.
 5. Els immobles als que sigui d'aplicació d'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers, destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.
 6. La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o l'escorça, sempre que la densitat de l'arbrat sigui la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.
 7. Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o qualsevol altre servei indispensable per a la seva explotació. No estan exempts, per tant, els establiments d'hostaleria, espectacles comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions pròpies de factoria.
 8. Els béns de que siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que aquests estiguin directament afectats al compliment dels seus propis fins específics.

2. Així mateix, prèvia sol·licitud, estaran exempts:

 1. Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu quan a la superfície afectada a l'ensenyament concertat. Aquesta exempció haurà de ser compensada per l'Administració competent, sempre que el titular cadastral coincideixi amb el titular de l'activitat.
 2. Els declarats expressa i particularment monument o jardí històric d'interès cultural, conforme a la normativa vigent en el moment d'acreditament de l'impost.

Aquests immobles no estaran exempts quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, tret que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos en la llei 49/(2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals, o sobre organismes Autònoms de l'estat o Entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

 1. La superfície dels monts en què es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbrades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en què se'n realitzi la sol·licitud.
 2. Els immobles dels que siguin titulars les entitats sense fins lucratius definides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que aquests béns no estiguin afectes a explotacions econòmiques no exemptes de l'Impost de Societats. El gaudiment d'aquest benefici està condicionat, en els termes del Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre, a complir les següents condicions:
 • Comunicar a l'Ajuntament o administració que realitzi la gestió tributària de l'impost l'exercici de l'opció regulada a l'article 14 de la Llei 49/2002.
 • Acreditar l'exercici de l'anterior comunicació mitjançant la corresponent declaració censal.

B. BONIFICACIONS OBLIGATÒRIES:

1. Gaudiran de bonificació, prèvia sol·licitud, del 50% en la quota íntegra de l'impost els immobles que constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, tant d'obra nova com de rehabilitació que s'hi puguin equiparar, i sempre que es compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

 1. Acreditar que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.
 2. Acreditar que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, que es farà mitjançant certificació de l'Administrador de la Societat, o fotocòpia de l'últim balanç presentat davant la AEAT, a l'efecte de l'Impost sobre Societats.
 3. Sol·licitar la bonificació abans de l'inici d'obres, aportant fotocòpia de la llicència d'obres o del document que acrediti la seva sol·licitud davant l'Ajuntament .
 4. Presentar còpia del rebut anual de l'IBI o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
 5. Presentar fotocòpia dels plànols de situació i emplaçament de la construcció/urbanització/rehabilitació, objecte de la sol·licitud.
 6. Acreditar la titularitat de l'immoble, mitjançant el títol de propietat.
 7. Per tal de determinar l'inici del període a bonificar, caldrà acreditar la data del començament efectiu de les obres mitjançant l'aportació de l'acta de replanteig o de del certificat d'inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. El termini per a la presentació dels esmentats documents serà de dos mesos des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.
 8. Així mateix, per tal de determinar el període a bonificar, caldrà acreditar l'estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres d'urbanització o construcció efectives) mitjançat el certificat corresponent, sempre dintre dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi fermesa.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent al de l'inici de les obres fins el posterior al del seu acabament, sempre que durant aquest termini es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva i sense poder excedir, en cap cas, de tres períodes impositius.

2. Gaudiran de bonificació, prèvia sol·licitud, del 50 % de la quota íntegra de l'impost els habitatges de protecció oficial i els que en resultin equiparables d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà els tres períodes d'imposició següents al de l'atorgament de qualificació definitiva i s'haurà de demanar per l'interessat en qualsevol moment anterior a la finalització d'aquests tres períodes, sortint efectes a partir del següent al de la sol·licitud.

3. Gaudiran de bonificació, d'ofici, del 95 % de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes previstos per la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives.

C. BONIFICACIONS POTESTATIVES.

1. Tindran dret a una bonificació del 60% de la quota líquida anual de l'impost els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, sempre que a data 01 de gener de l'exercici a bonificar es compleixin els requisits que tot seguit es detallen:

 1. Cal aportar la justificació de “família nombrosa” expedida per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.
 2. Ha de tractar-se d'habitatge habitual.
 3. La suma total de valor cadastral dels béns immobles de tots els membres de la família nombrosa no pot superar els 365.000,00 €, essent aplicable la bonificació únicament a l'habitatge habitual.

Aquesta bonificació es concedirà pel període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars, les quals han de concordar amb la situació real demostrable a través del padró d'habitants i amb les condicions requerides per la Generalitat per l'expedició o renovació d'aquest títol.

En aquells supòsits on la propietat de l'immoble correspongui a diversos copropietaris, la bonificació prevista en aquesta ordenança per als titulars de famílies nombroses s'aplicarà a la quota corresponent al percentatge de propietat que ostenti el subjecte passiu que acrediti la seva condició de titular de família nombrosa.

El beneficiari estarà obligat a comunicar a l'Ajuntament qualssevulla modificacions o alteracions que es produeixin respecte als requisits exigits. En cas d'incompliment d'aquesta obligació, es practicarà al beneficiari liquidació/autoliquidació per l'import beneficiat incorrectament més els interessos que legalment corresponguin i l'Ajuntament incoarà l'expedient sancionador pertinent. A tal efecte i en allò no previst en aquesta ordenança s'estarà a la regulació continguda en l'ordenança general degestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la Llei General Tributària i altra normativa d'aplicació.

Pel còmput del termini en el càlcul d'interessos es tindrà en compte com a data inicial la de meritació a partir de la qual hagi desaparegut el dret a obtenir el benefici fiscal corresponent, i com a data final la data de presentació de la comunicació per part del subjecte passiu o, en cas de procediment inspector la de la resolució d'incoació.

2.Gaudiran de bonificació, prèvia sol·licitud, del 95% de la quota íntegra de l'impost, els immobles propietat d'organismes públics d'investigació i els d'ensenyament  universitari, sempre que estiguin afectes a aquestes finalitats (Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, i addiciona un nou apartat 2.bis a l'article 74 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprovà el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals).

3.Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l'impost els béns immobles en els que s'hagi instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa vigent. Aquesta bonificació està condicionada a què les instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'administració competent. A més a més s'hauran de complir les següents especificitats:

3.1. Per reconèixer el dret de la present bonificació caldrà aportar còpia compulsada de les factures acreditatives de les despeses i del contracte de manteniment de la instal·lació solar per part d'empresa instal·ladora autoritzada, juntament amb la sol·licitud, excepte en el cas de plaques fotovoltaiques (per no ser obligatori el manteniment).

3.2. Aquesta bonificació s'aplicarà com a màxim durant 5 exercicis consecutius, havent de quedar acreditat cada any el manteniment de la instal·lació. Aquesta justificació s'haurà de presentar per part dels interessats sense ser necessari el requeriment a tal efecte per part de l'Ajuntament. Cas contrari la bonificació s'anul·larà automàticament.

4. El termini per a sol·licitar les bonificacions potestatives anteriors serà fins al 31 de març de cada exercici, essent el primer any d'aplicació el mateix de la sol·licitud, excepte que aquesta s'hagi presentat amb posterioritat al 31 de març, cas en el qual el 1r any d'aplicació serà el següent.

5. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

D. CONCURRÈNCIA DE BENEFICIS FISCALS:

En els supòsits en que concorrin dos o més beneficis fiscals alhora, s'aplicarà únicament el que resulti més beneficiós per al contribuent.

Article 6. Base imposable i base liquidable.

1. La base imposable està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles.

Aquests valors podran ser objecte de revisió, modificació o actualització en els casos i de la manera previstos en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i en el text refós de la Llei del cadastre immobiliari.

2. La base liquidable serà el resultat de practicar en la base imposable les reduccions que legalment s'estableixin.

3. La determinació de la base liquidable, en els procediments de valoració col·lectiva, és competència de la Gerència Territorial del Cadastre i serà recurrible davant el Tribunal Economicoadministratiu Regional de Catalunya.

4. L'Ajuntament determinarà la base liquidable quan la base imposable resulti de la tramitació dels procediments de declaració, comunicació, sol·licitud, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral. En aquests casos, la base liquidable podrà notificar-se conjuntament amb la liquidació tributària corresponent.

5. En els immobles el valor cadastral dels quals s'hagi incrementat com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general o de ponències especials, segons els casos, la reducció s'aplicarà durant nou anys a comptar des de l'entrada en vigor dels nous valors, segons es determina en els apartats següents, tenint en compte que, en el cas d'immobles rústics construïts, la reducció es practicarà únicament  sobre el primer component de la base imposable, conforme s'ha definit a l'article 1.9, anterior.

6. Tractant-se de béns immobles de característiques especials, la reducció a la base imposable únicament procedirà quan el valor cadastral resultant de l'aplicació d'una nova ponència de valors especial superi el doble del que, com immoble d'aquesta classe, tingués prèviament assignat. En defecte d'aquest valor, es prendrà com a tal el 40 per cent del què resulti de la nova ponència.

Aquesta reducció s'aplicarà d'ofici sense que sigui necessari que els subjectes passius de l'Impost la sol·licitin.

7. La quantia de la reducció, que decreixerà anualment, serà el resultat d'aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles (de la mateixa categoria) del municipi, a un component individual de la reducció calculat per a cada immoble.

El coeficient reductor tindrà el valor de 0,9 el primer any de la seva aplicació i anirà disminuint en 0,1 anualment fins la seva desaparició. El component individual de la reducció serà la diferència positiva entre el nou valor cadastral assignat a l'immoble i la base liquidable de l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor d'aquell.

8. El valor base, en cas de tractar-se de béns urbans, serà el què s'indica a continuació en cadascun dels següents casos:

 1. Per a aquells immobles en els quals, havent-se produït alteracions susceptibles d'inscripció cadastral prèviament a la modificació del planejament o a l'1 de gener de l'any anterior a l'entrada en vigor de les ponències de valors, no s'hagi modificat el seu valor cadastral en el moment de l'aprovació de les mateixes, el valor base serà l'import de la base liquidable que, d'acord amb les alteracions esmentades, correspongui a l'exercici immediat anterior a l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals.
 2. Per als immobles el valor cadastral dels quals s'alteri abans de finalitzar el termini de reducció com a conseqüència de procediments d'inscripció cadastral mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmena de discrepàncies i inspecció cadastral, el valor base serà el resultat de multiplicar el nou valor cadastral per l'increment mig de valor del municipi, determinat per la Direcció General del Cadastre.
 3. En aquests casos no s'iniciarà el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient reductor aplicat als immobles afectats prendrà el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.
 4. El component individual, en el cas de modificació de valors cadastrals produïts com a conseqüència dels procediments de valoració col·lectiva previstos en la normativa cadastral, exceptuats els de caràcter general, que tinguin lloc abans de finalitzar el termini de reducció, serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l'últim coeficient reductor aplicat.

El valor base abans esmentat serà la base liquidable de l'any anterior a l'entrada en vigor del nou valor, sempre que els immobles conservin la seva anterior classificació.

En cas que els immobles es valorin com a béns de classe diferent de la que tenien, el valor base es calcularà d'acord amb allò que disposa el paràgraf b) anterior.

9. En el cas de modificació de valors cadastrals que afecti a la totalitat dels immobles, el període de reducció finalitzarà anticipadament i s'extingirà el dret a l'aplicació de la reducció pendent.

10. Tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què es refereix l'apartat 6 que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.

11. En cas de tractar-se de béns rústics construïts, el component individual de la reducció a què es refereix l'apartat 5 d'aquest article  serà, en cada any, la diferència positiva entre el primer component del valor cadastral de l'immoble ( valor del sòl ocupat per la construcció + valor de la construcció) en el primer exercici de la seva vigència i el seu valor base.

Aquest valor base serà el resultat de multiplicar el citat primer component del valor cadastral de l'immoble pel coeficient, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que s'estableixi a l'ordenança fiscal de l'impost. En defecte de determinació per l'ordenança, s'aplicarà el coeficient 0,5.

12. La reducció establerta en aquest article s'aplicarà deduint la quantia corresponent de la base imposable dels immobles que resulti de l'actualització dels seus valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat.

Article 7. Tipus de gravamen i quota.

Per a l'exercici 2015 els tipus de gravamen es fixen en els següents:

Béns de naturalesa rústica

Béns de naturalesa urbana

Béns de característiques especials

0,42 %

0,40 %

1,3 %

La quota íntegra d'aquest impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes legalment.

Els béns immobles d'ús residencial que estiguin permanentment desocupats, de conformitat amb els criteris que reglamentàriament s'estableixin, tindran un recàrrec sobre la quota líquida de l'impost del 30%.

Article 8. Període impositiu i acreditament de l'impost.

 1. El període impositiu és l'any natural.
 2. L'impost merita el primer dia de l'any.
 3. Les variacions d'ordre físic, econòmic o jurídic, incloent-hi les modificacions de titularitat, tenen efectivitat a partir de l'any següent a aquell en què es produeixen, sense que aquesta eficàcia resti supeditada a la notificació dels actes administratius corresponents. Així mateix, les alteracions que, d'acord amb l'aprofitament urbanístic experimentin els béns immobles, per canvis de naturalesa o d'aprofitament, tindran efectivitat en l'exercici següent a aquell en què tingueren lloc.
 4. Quan l'Ajuntament conegui de la conclusió d'obres que originen una modificació de valor cadastral, respecte al que figura en el seu padró, liquidarà l'IBI amb posterioritat a la data en què la Gerència Territorial del Cadastre li hagi tramès el full amb el nou valor cadastral.
 5. La liquidació de l'impost comprendrà la quota corresponent als exercicis meritats i no prescrits, entenent per aquests els compresos entre el següent a aquell en que hagi tingut lloc qualsevol alteració o variació de les contingudes a l'apartat 3 anterior.
 6. En el seu cas, es deduirà de la liquidació corresponent a aquest exercici i als anteriors la quota satisfeta per IBI a raó d'altra configuració de l'immoble, diferent de la que ha tingut realitat.

Article 9. Règim de declaracions, comunicacions i sol·licituds.

1. Els subjectes passius que siguin titulars dels drets constitutius del fet imposable de l'impost, a què es refereix l'article 1 d'aquesta Ordenança estan obligats a declarar les circumstàncies determinants d'una alta, baixa o modificació de la descripció cadastral dels immobles, excepte en els supòsits d' exempció previstos en aquest article.

2. Seran objecte de declaració o comunicació, segons s' escaigui, els següents fets, actes o negocis:

 1. La realització de noves construccions i l'ampliació, rehabilitació, demolició o enderrocament de les ja existents, ja sigui parcial o total. No es consideraran com a tal les obres o reparacions que tinguin per objecte la mera conservació i manteniment dels edificis, i les que afectin només a característiques ornamentals o decoratives.
 2. La modificació d'ús o destinació i els canvis de classe de conreu o aprofitament.
 3. La segregació, divisió, agregació i agrupació dels béns immobles.
 4. L'adquisició de la propietat per qualsevol títol, així com la seva consolidació.
 5. La constitució, modificació o adquisició de la titularitat d'una concessió administrativa i dels drets reals d'usdefruit i de superfície.
 6. Les variacions en la composició interna o en la quota de participació dels copropietaris, o els cotitulars de les entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària.
 7. Els actes de planejament i de gestió urbanístics que es determinin reglamentàriament.

3. Seran objecte de sol·licitud:

 1. Sol·licitud de baixa, que podrà formular qui, figurant com a titular, hagués cessat en el dret que va originar l'esmentada titularitat.
 2. Sol·licitud d'incorporació de titularitat, que podrà formular el propietari d'un bé afecte a una concessió administrativa, o gravat per un dret real de superfície o d'usdefruit.
 3. Sol·licitud d'incorporació de cotitulars quan resulti procedent.

4. Les declaracions i sol·licituds es podran presentar davant l' Ajuntament o davant la Gerència Regional del Cadastre.

5. L'interessat quedarà eximit de la seva obligació de presentar la declaració, quan la transmissió suposi exclusivament l'adquisició o consolidació de la propietat de la totalitat de l' immoble; es formalitzi en escriptura pública o se sol·liciti la seva inscripció en el Registre de la Propietat en el termini de dos mesos des de l'acte translatiu del domini, sempre que, a més, s'hi acrediti la referència cadastral mitjançant l' aportació d' un dels documents següents:

 1. Certificació cadastral emesa per la Direcció General del Cadastre o per l' òrgan que actuï per delegació.
 2. L' últim rebut pagat de l' Impost sobre béns immobles.

6. Per a la tramitació de les llicències de primera ocupació dels immobles, l'Ajuntament podrà exigir l'acreditació de la presentació de la declaració cadastral de la nova construcció.

Article 10. Règim de liquidació.

1. La liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, seran competència exclusiva de l'Ajuntament i comprendran les funcions de concessió i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que s'interposin contra aquests actes i actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les matèries compreses en aquest apartat.

2. Les sol·licituds per a acollir-se als beneficis fiscals de caràcter pregat, que preveu aquesta Ordenança han de presentar-se davant l'Ajuntament, acreditant les circumstàncies que fonamenten la sol·licitud.

3. Les liquidacions tributàries seran practicades per l'Ajuntament, tant les que corresponen a modalitat valor-rebut de padró periòdic com a liquidacions/autoliquidacions.

4. No serà necessària la notificació individual de les liquidacions tributàries en els supòsits que, portant-se a terme un procediment de valoració col·lectiva, s'hagin practicat prèviament les notificacions del valor cadastral i base liquidable.

Una vegada transcorregut el termini d'impugnació previst en les citades notificacions sense que s'hagin utilitzat els recursos pertinents, s'entendran consentides i fermes les bases imposable i liquidable notificades, sense que puguin ser objecte de nova impugnació quan es procedeixi a l'exacció anual de l'impost.

Article 11. Règim d'ingrés.

1. El període de cobrament per als valors-rebut notificats col·lectivament es determinarà cada any i es farà públic mitjançant els corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província.

Les liquidacions/autoliquidacions de venciment singular han de ser satisfetes en els períodes fixats per la Llei general tributària, que són:

 1. Per a les notificades durant la primera quinzena del mes, fins el dia 20 del mes posterior.
 2. Per a les notificades durant la segona quinzena del mes, fins el dia 5 del segon mes posterior.

2. Transcorreguts els períodes de pagament voluntari descrits en els apartats anteriors sense que el deute s'hagi satisfet, s'iniciarà el període executiu, el que comporta que s'exigeixin els recàrrecs del període executiu i els interessos de demora previstos a la Llei general tributària.

Article 12. Impugnació dels actes de gestió de l'impost.

1. Els actes dictats per la Gerència Regional del Cadastre, objecte de notificació podran ser impugnats en via economicoadministrativa sense que la interposició de la reclamació suspengui la seva executivitat, tret que excepcionalment s'acordi la suspensió pel tribunal economicoadministratiu competent, quan així ho sol·liciti l'interessat i justifiqui que la seva execució pogués causar perjudicis d'impossible o difícil reparació.

2. Contra els actes de gestió tributària, competència de l'Ajuntament, els interessats poden formular recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la notificació expressa o al de la finalització del període d'exposició pública dels padrons corresponents.

3. Contra els actes de determinació de la base liquidable en els supòsits que correspon tal funció a l'Ajuntament, d' acord amb d'allò que preveu l'article 6.4 d'aquesta Ordenança, es pot interposar el recurs de reposició previst en l'apartat anterior.

4. La interposició del recurs de reposició davant l'Ajuntament no suspèn l'acció administrativa per al cobrament, excepte que en el termini previst per a interposar el recurs, l'interessat sol·liciti la suspensió de l'execució de l'acte impugnat i acompanyi garantia pel total del deute tributari.

No obstant, en casos excepcionals, l'Ajuntament pot acordar la suspensió del procediment, sense prestació de garantia, quan el recurrent justifiqui la impossibilitat de prestar alguna, o bé demostri fefaentment l'existència d'errors materials en la liquidació que s'impugna.

En allò no previst en la previst en la present ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de Dret Públic Municipals.

5. Si el motiu d' oposició es refereix a errades en la descripció cadastral de l'immoble, imputables al cadastre, no se suspendrà en cap cas, per aquest fet, el cobrament de la liquidació impugnada. Sense perjudici que, una vegada existeixi resolució ferma en matèria censal i aquesta afectés a la liquidació abonada, es realitzi la corresponent devolució d' ingressos indeguts.

6. Contra la denegació del recurs de reposició pot interposar-se recurs contenciós administratiu en els terminis següents:

 1. Si la resolució ha estat expressa, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà al de la notificació d'acord resolutori del recurs de reposició.
 2. Si no hi hagués resolució expressa, en el termini de sis mesos comptats des de l'endemà a aquell en que ha d'entendre's desestimat el recurs de reposició.

Article 13. Actuacions per delegació.

1. Donat que la recaptació del tribut ha estat delegada en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT), les normes previstes en aquesta ordenança seran aplicables a les actuacions que ha de fer l'Administració delegada.

2.. Les declaracions d'alteracions cadastrals podran presentar-se en l'Ajuntament o en l'oficina de l'ORGT.

Els tècnics d'aquest Organisme responsables de la col·laboració en matèria cadastral realitzaran les tasques adients i traslladaran la documentació corresponent a l'Ajuntament.

3. Totes les actuacions de gestió i recaptació que dugui a terme l'ORGT s'ajustaran a allò que preveu la normativa vigent i a la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals.

Article 14. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 30 d'octubre de 2014, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2015. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 23/12/2014

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50