ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 (2018)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Article 1. Fonament legal.

De conformitat amb el que disposen els articles 15 i 16, en relació amb els articles 92 a 99 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals s'acorda exercir les facultats previstes per aquesta norma per la fixació dels elements necessaris per a la determinació de la quota tributària en l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Article 2. Fet imposable.

1. L'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica és un tribut directe, que grava la titularitat dels vehicles d'aquesta naturalesa, aptes per a circular per les vies públiques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepció dels que s'indiquen en l'article que en regula les excepcions.

2. Es consideren vehicles aptes per a la circulació els que hagin estat matriculats en els registres públics corresponents mentre no n'hagin causat baixa i també aquells vehicles proveïts de permisos temporals i matrícula turística. S'interpreten com a registres públics només els que hagin estat matriculats en les Prefectures Provincials de Trànsit.

3. No estan subjectes a l'impost els vehicles que, havent causat baixa als registres per antiguitat del model, puguin ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, certàmens o curses limitades als d'aquella naturalesa, ni els remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracció mecànica la càrrega útil dels quals no superi 750 kg.

Article 3. Subjectes passius.

1. Són subjectes passius d'aquest impost les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, a nom de les quals consti el vehicle en el permís de circulació.

2. Els obligats tributaris que no resideixin a Espanya, hauran de designar un representant amb domicili en territori espanyol. L'esmentada designació haurà de comunicar-se a l'Ajuntament abans del primer acreditament de l'impost posterior a l'alta en el registre de contribuents.

Article 4. Responsables i successors.

1. Son responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades com a tals en la Llei General Tributària i a l'Ordenança General.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

3. Les obligacions tributàries pendents s'exigiran als successors de les persones físiques, jurídiques i entitats sense responsabilitat, en els termes previstos en la Llei General Tributària i en l'Ordenança General.

4. A la mort dels obligats per aquest impost, les obligacions tributàries pendents es transmetran als hereus i legataris, amb les limitacions resultants de la legislació civil, pel que fa a l'adquisició de l'herència.

Podran transmetre's els deutes acreditats en la data de mort del causant, encara que no estiguin liquidats.

No es transmetran les sancions.

Article 5. Beneficis fiscals.

A. EXEMPCIONS.

1. Gaudiran d'exempció, d'ofici:

 1. Els vehicles oficials de l'Estat, Comunitats Autònomes i Entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
 2. Els vehicles de representacions diplomàtiques, oficines consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a l'Estat Espanyol, que siguin súbdits dels països respectius, identificats externament i a condició de reciprocitat en extensió i grau.
 3. Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a l'Estat Espanyol i els dels seus funcionaris o membres amb estatus diplomàtic.
 4. Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a l'assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts.
 5. Els autobusos, microbusos i resta de vehicles destinats o adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una capacitat superior a 9 places, inclosa la del conductor.

2. Gaudiran d'exempció, prèvia sol·licitud:

 1. Els vehicles respecte dels quals així es derivi dels disposat en tractats o convenis internacionals i els que siguin propietat de l'Església Catòlica, d'acord amb el que disposen els articles IV i V de l'Acord sobre Assumptes Econòmics entre l'Estat Espanyol i la Santa Seu.
 2. Els vehicles la tara dels quals no sigui superior a 350 Kg. i que per construcció no puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 Km/h, projectats i construïts especialment – i no merament adaptats – per a l'ús d'una persona amb defecte o incapacitat física.
 3. Els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu, als quals s'aplicarà l'exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats per al seu transport. A l'empara del que disposa l'article 1r de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, tenen la consideració de persones amb discapacitat aquelles a les que s'hagi reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. En tot cas, es consideraran afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i als pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Per poder gaudir de l'exempció a què es refereix l'apartat anterior, els interessats hauran de justificar la destinació del vehicle per al qual se sol·licita l'exempció, i s'aportarà, a més, el certificat de la discapacitat emès per l'òrgan competent, i s'adjuntarà manifestació  (segons el model normalitzat de l'Ajuntament: “SOL·LICITUD EXEMPCIÓ IVTM PER PERSONA DISCAPACITADA – MANIFESTACIÓ ÚS VEHICLE”) signada pel titular del vehicle on s'especifiqui si aquest serà conduït per ell mateix o bé es destinarà al seu transport. La falsedat o inexactitud en la manifestació efectuada constituirà infracció greu de conformitat amb el que preveu l'article 194 de la LGT, raó per la qual s'iniciarà el procediment sancionador de conformitat amb l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic Municipals.

Les exempcions previstes a les lletres b) i c) no seran aplicables als subjectes passius que en siguin beneficiaris per a més d'un vehicle simultàniament.

 1. Els tractors, remolcs i semiremolcs i maquinària proveïts de la Cartilla d'Inspecció Agrícola.
 2. Estaran igualment exempts del pagament de l'impost els vehicles propietat de les universitats, sempre que estiguin afectes al compliment de les seves pròpies finalitats, de conformitat amb el que disposa l'article 80 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, sens perjudici del que disposa  la Llei 30/1994, de Fundacions i Incentius Fiscals a la Participació Privada en Activitats d'Interès General.

B. BONIFICACIONS

1. Gaudiran de bonificació, d'ofici, del 100% de la quota de l'impost, els vehicles que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys, comptats a partir de la data de la seva fabricació, o, cas de que aquesta data sigui desconeguda, a partir de la data de la primera matriculació, o, en defecte d'aquesta darrera, des de la data en què el tipus de vehicle o variant va deixar de fabricar-se. Aquesta bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent a aquell en que es van complir els 25 anys.

2. Gaudiran de bonificació, prèvia sol·licitud, del 100% de la quota de l'impost, els vehicles classificats d'històrics pel Ministeri de l'Interior (Prefectura de Trànsit) o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma si en té les competències delegades. És d'inexcusable compliment l'acreditació documental d'aquest extrem. Aquesta bonificació tindrà efectes a partir de l'exercici següent a aquell en que s'obtingui la classificació d'històric.

3. Els vehicles tipus turisme, en funció de la classe de carburant utilitzat i les característiques del motor, segons la seva incidència en el medi ambient, gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost quan reuneixin qualsevol de les condicions següents:

 

a) Que es tracti de vehicles elèctrics o bimodals.

b) Que es tracti de vehicles que utilitzin exclusivament com a combustible biogàs, gas natural comprimit, gas liquat, metà, metanol, hidrogen o derivats d'olis vegetals.

4. Els vehicles tipus turisme amb emissions de fins a 95 gr/Km de CO2, gaudiran d'una bonificació del 75% de la quota de l'impost, aplicable en l'autoliquidació de l'exercici corresponent a la primera matriculació definitiva. Aquesta bonificació no és acumulable amb cap altre benefici fiscal d'aquest impost.

Article 6. Període impositiu i acreditament.

1. El període impositiu coincideix amb l'any natural, salvat del cas de primera adquisició dels vehicles. En aquest cas, el període impositiu començarà el dia en què es produeixi aquesta adquisició.

2. L'impost s'acredita el primer dia del període impositiu.

3. L'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals en els supòsits de primera adquisició o baixa definitiva del vehicle. També procedirà el prorrateig de la quota en els supòsits de baixa temporal per sostracció o robatori de vehicle, des del moment en què es produeixi aquesta baixa temporal en el Registre públic corresponent.

En els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al seu posterior desballestament per l'Ajuntament, es prendrà com a data de la baixa la de la retirada o recepció del vehicle per part de l'Ajuntament.

Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle en favor de l'Ajuntament per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa la de la recepció per part de l'Ajuntament.

4. Quan la baixa tingui lloc després de l'acreditament de l'impost i s'hagi satisfet la quota, el subjecte passiu podrà sol·licitar la devolució de l'import que, per aplicació del prorrateig, li correspon percebre.

5. En el supòsit de transmissions de vehicles en les que intervinguin persones que es dediquen a la seva compravenda, si la transmissió a un tercer no es produeix abans que finalitzi l'exercici, es procedirà a la baixa del vehicle en el padró amb efectes de l'exercici següent. Si el vehicle s'adquireix en el mateix exercici en que fou lliurat al compravenda no cal que l'adquirent satisfaci l'impost corresponent a l'any d'adquisició, però si l'adquisició té lloc en altre exercici, correspondrà a l'adquirent satisfer la quota de l'impost, segons el previst en el punt 3) del present article.

Article 7. Quota tributària.

1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95.1 de la LRHL s'incrementaran amb l'aplicació del coeficient del 2, a excepció dels supòsits següents:

- Turismes de menys de 8 cv fiscals, que s'incrementaran amb l'aplicació del coeficient de 1,19.

- Turismes de 8cv fiscals fins a 15,99 cv fiscals i ciclomotors i motocicles de fins a 250 cm3, que s'incrementaran amb l'aplicació el coeficient de l'1,96, fins i tot en el supòsit en el què l'esmentat quadre sigui modificat per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

2. D'acord amb el que preveu l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi és el que segueix:

a) Turismes:

Quota

- de menys de 8 cv fiscals

15,02 €

- de 8 fins a 11,99 cv fiscals

66,80 €

- de 12 fins a 15,99 cv fiscals

141,00 €

- de 16 fins a 19,99 cv fiscals

179,22 €

- de 20 cv fiscals en endavant

224,00 €

 

 

b) Autobusos:

Quota

- de menys de 21 places

166,60 €

- de 21 a 50 places

237,28 €

- de més de 50 places

296,60 €

 

 

c) Camions:

Quota

- de menys de 1.000 kg de càrrega útil

84,56 €

- de 1.000 kg a 2.999 kg de càrrega útil

166,60 €

- de 2.999 kg a 9.999 kg de càrrega útil

237,28 €

- de més de 9.999 kg de càrrega útil

296,60 €

 

 

d) Tractors:

Quota

- de menys de 16 cv

35,34 €

- de 16 a 25 cv

55,54 €

- de més de 25 cv

166,60 €

 

 

e) Remolcs i semiremolcs en vehicles de tracció mecànica:

Quota

- de menys de 1.000 i més de 750 kg de càrrega útil

35,34 €

- de 1.000 kg a 2.999 kg de càrrega útil

55,54 €

- de més de 2.999 kg de càrrega útil

166,60 €

 

 

f) Altres vehicles:

Quota

- ciclomotors

8,66 €

- motocicletes fins a 125 cc

8,66 €

- motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc

14,84 €

- motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc

30,30 €

- motocicletes de més de 500 cc fins a 1.000 cc

60,58 €

- motocicletes de més de 1.000 cc

121,16 €

 

3. El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicació de les tarifes seran els que determini amb caràcter general l'Administració de l'Estat. En defecte seu, s'ajustaran al que disposi el Codi de Circulació quant als diferents tipus de vehicles i s'hauran de tenir en compte, a més, les regles següents:

 1. Es considerarà furgoneta el resultat d'adaptar un vehicle de turisme al transport mixt de persones i coses mitjançant la supressió de seients i vidres, l'alteració de les mides i de la disposició de les portes i les altres alteracions que no modifiquin essencialment el model del qual deriven. Les furgonetes tributaran com a turismes, d'acord amb la seva potència fiscal, llevat dels casos següents:
  • Si el vehicle s'habilita per al transport de més de nou persones tributarà com a autobús.
  • Si el vehicle està autoritzat per al transport de més de 525 kg de càrrega útil, tributarà com un camió.
 2. Per a l'aplicació d'aquest impost, les motocarros tenen la consideració de motocicletes i, per tant, tributen segons la cilindrada.
 3. Quan es tracti de vehicles particulars tributen simultàniament i per separat el que ocasiona la potència tractora i els remolcs i semiremolcs que arrossegui.
 4. Quant als ciclomotors, els remolcs i els semiremolcs que, d'acord amb la seva capacitat, no hi hagi obligació de matrícula, es consideren aptes per a la circulació a partir del moment en què la Delegació d'Indústria n'hagi expedit la certificació corresponent o, en tot cas, quan estiguin realment en circulació.
 5. Les màquines autopropulsades que puguin circular per les vies públiques sense que les transportin o les arrosseguin altres vehicles de tracció mecànica tributen segons les tarifes corresponents als tractors.

4. La potència fiscal expressada en cavalls fiscals és l'establerta d'acord amb el que disposa l'annex V del Reglament General de Vehicles RD 2822/1998, de 23 de desembre, el qual derogà l'article 260 del Codi de la Circulació a què es refereix la regla 3a de l'article 1r del RD 1576/1989, de 22 de desembre.

Llevat de determinació legal en contra, per a la determinació de les diverses classes de vehicles s'estarà al que es disposa en el Reglament general de vehicles.

Article 8. Normes de gestió de l'impost.

1. La gestió, la liquidació, la inspecció, la recaptació i la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària, corresponen a l'Ajuntament del domicili que consti en el permís de circulació del vehicle. Quan no figuri aquesta dada en l'esmentat permís, s'entendrà que la competència de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'impost correspon a l'Ajuntament del domicili fiscal del vehicle que consti en el registre de vehicles.

2. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformin de manera que s'alteri la seva classificació als efectes d'aquest impost, els subjectes passius presentaran, davant l'oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies que es comptaran des de la data de l'adquisició o reforma, una autoliquidació segons el model aprovat per aquest Ajuntament, que contindrà els elements de la relació tributària imprescindibles per a la liquidació/autoliquidació normal o complementària que s'escaigui i la seva realització. S'aportarà la documentació acreditativa de la seva compra o modificació, el certificat de les seves característiques tècniques i el document nacional d'identitat o el codi d'identificació fiscal del subjecte passiu.

3. Proveït de l'autoliquidació, l'interessat podrà ingressar l'import de la quota de l'impost resultant a l'oficina gestora o en una entitat bancària col·laboradora.

En tot cas, amb caràcter previ a la matriculació del vehicle, l'oficina gestora verificarà que el pagament s'hagi fet en la quantia correcta i deixarà constància de la verificació a l'imprès de l'autoliquidació.

4. En els supòsits de canvi de titularitat administrativa d'un vehicle el titular registral haurà d'acreditar el pagament de l'impost corresponent al període impositiu de l'any anterior a aquell en què es realitza el tràmit excepte quan aquest pagament ja consti a la Prefectura Provincial de Trànsit. Als efectes de l'acreditació de l'impost, l'Ajuntament, abans del dia 1 de gener de cada exercici, comunicarà a Trànsit els rebuts impagats de l'exercici en curs.

5. En els supòsits de baixa definitiva de vehicles s'aplicaràn els beneficis fiscals prorratejat per trimestres naturals, a partir del trimestre següent a aquell en que s'hagi sol·licitat.

En els supòsits de nova alta per matriculació, s'aplicarà el benefici fiscal a partir de la data de matriculació, sempre que es cursi la sol·licitud en un termini màxim d'un mes a comptar des d'aquella data. En cas contrari s'aplicarà l'exempció prorratejada per trimestres naturals, a partir del trimestre següent a aquell en que s'hagi sol·licitat.

Els beneficis fiscals concedits a l'empara d'aquesta ordenança i que es puguin estendre a exercicis successius al del seu reconeixement, mantindran la seva vigència per a aquests exercicis futurs, sempre i quan es prevegi la seva concessió a l'ordenança fiscal corresponent a l'any en qüestió. En tot cas es requerirà que el subjecte passiu reuneixi els requisits que per al seu gaudiment s'estableixin a dita ordenança que li resulti d'aplicació l'exercici objecte de tributació.

En el cas dels vehicles ja inclosos en padrò, el termini màxim per a la presentació de les sol·licituds de beneficis fiscals per a l'any en curs serà el 31 de gener. Si se supera aquesta data, els efectes dels beneficis fiscals s'aplicaran prorratejats a partir del trimestre natural següent a la data de la sol.licitud.

6. En els supòsits de sol·licitud d'alta de vehicle per omissió en padró, s'adjuntarà la documentació corresponent a la fitxa tècnica del vehicle i el DNI/NIF del subjecte passiu.

Amb independència de que la omissió sigui o no imputable a l'Administració gestora o al contribuent, es practicarà liquidació o autoliquidació comprensiva de tots els exercicis no prescrits, especificant la quota corresponent a cadascun de dits exercicis.

L'autoliquidació tindrà el caràcter de notificació prèvia a l'alta en matrícula/padró, als efectes del que disposa l'article 102 de la LGT.

7. En allò no previst en la present Ordenança s'estarà a l'Ordenança General reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals.

8. La recaptació de l'IVTM es realitzarà per part de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, d'acord amb el conveni subscrit entre ambdós organismes, i les seves actuacions s'adequaran al previst per la normativa aplicable i l'ordenança general reguladora de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals. El pagament de les quotes anuals es realitzarà per padró d'acord amb el calendari fiscal aprovat per l'Ajuntament.

Article 9. Declaració.

1. En el cas de primeres adquisicions de vehicles o quan aquests es reformen de manera que se n'altera la classificació a l'efecte d'aquest impost, els subjectes passius han de presentar davant de l'oficina gestora corresponent, en el termini de 30 dies hàbils comptats a partir de la data de l'adquisició o de la reforma, una declaració-liquidació segons el model que els facilitarà l'Ajuntament. L'esmentada declaració ha de contenir els elements de la liquidació tributària imprescindibles per a la liquidació normal o complementària corresponent, que haurà d'efectuar. S'hi adjuntarà la documentació acreditativa de la compra o de la modificació, el certificat de les característiques tècniques i el DNI o el CIF del subjecte passiu.

2. Simultàniament a la presentació de la declaració-liquidació a què fa referència l'apartat anterior, el subjecte passiu ha d'ingressar l'import de la quota de l'impost que en resulti. Aquesta autoliquidació té la consideració de liquidació provisional fins que l'oficina gestora no comprovi que s'ha efectuat aplicant-hi correctament les normes reguladores de l'impost.

3. Els subjectes passius han de presentar, en el termini de 30 dies comptats des de la data que la Prefectura de Trànsit expedeixi el permís de circulació, una declaració que s'ajusti al model d'aquest Ajuntament, en la qual s'expressi aquesta condició i la matrícula assignada al vehicle.

Article 10. Padrons.

1. En el cas de vehicles matriculats o declarats aptes per a la circulació, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzarà el primer semestre de cada any, en el període de cobrament que fixi l'Ajuntament. S'anunciarà mitjançant edictes publicats en el Butlletí Oficial de la Província i en els altres mitjans previstos per la legislació o que es considerin adequats. En cap cas, el període de cobrament en via voluntària no serà inferior a dos mesos.

2. En el supòsit regulat en l'apartat anterior, la recaptació de quotes corresponents es realitzarà mitjançant el sistema de padró anual. Les modificacions de padró es fonamentaran en les dades del Registre Públic de Trànsit i en la comunicació de la Prefectura de Trànsit relativa a altes, baixes, transferències i canvis de domicili. Tanmateix, es podran incorporar també altres informacions sobre baixes i canvis de domicili de que pugui disposar l'Ajuntament.

3. El padró o matrícula de l'impost s'exposa al públic en el Butlletí Oficial de la Província, a fi de que els interessats legítims el puguin examinar i, si escau, hi puguin formular les reclamacions que considerin oportunes. Això tindrà els efectes de notificació de la liquidació per a cada un dels subjectes passius.

Article 11. Disposició final.

La present Ordenança Fiscal va ser aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament el 27 d'octubre de 2016, quedant definitivament aprovada de forma automàtica al no haver-se presentat en contra cap reclamació, i entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província i s'aplicarà a partir de l'1 de gener de 2017. Es mantindrà vigent fins que es modifiqui o es derogui expressament. En cas de modificació parcial, els articles o parts d'articles no modificats restaran vigents.

Disposició addicional.

Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o altra norma de rang legal que afectin a qualsevol element d'aquest impost seran d'aplicació automàtica dins l'àmbit d'aquesta ordenança.


Revisat: 02/01/2018

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50